SFS 1999:225 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1999:225 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
990225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 15 april 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

2

dels

att 2 kap. 4 § skall upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 1 och 10 §§, 2 kap. 3 §, 7 kap. 17 a och 21 §§, 8 kap. 1, 4, 5

och 13 §§, 9 kap. 15 §, 10 kap. 3 och 4 §§, 14 kap. 3 §, 15 a kap. 13, 15, 17
och 22 §§, 19 kap. 2, 11, 13 och 13 a §§ samt 20 kap. 4 § skall ha följande
lydelse.

1 kap.

1 §

3

Försäkringsrörelse får drivas endast av försäkringsaktiebolag och öm-

sesidiga försäkringsbolag som fått tillstånd (koncession) till detta enligt
denna lag, om inte annat följer av 2 § eller 10 § fjärde stycket.

Finansinspektionen skall efter ansökan lämna förhandsbesked om huru-

vida koncession enligt första stycket krävs för en planerad verksamhet.

Försäkringsbolagen skall stå under tillsyn av Finansinspektionen och vara

registrerade hos denna.

För varje försäkringsbolag skall finnas ett huvudkontor i Sverige.

10 §

I fråga om livförsäkringar, som gäller endast för dödsfall och med-

delas för en tid av längst fem år eller mot en premie som är beräknad och be-
stämd för längst fem år i sänder, får undantag medges från bestämmelserna
om livförsäkring. Från bestämmelserna om förbud mot fondemission i 4 kap.
1 § och vinstutdelning i 12 kap. 2 §, bestämmelserna om beräkning av pre-
miereserv i 7 kap. 2 § samt bestämmelserna om kapitalbas, garantibelopp
och solvensmarginal i 1 kap. 8 a § samt 7 kap. 22, 23 och 26 §§ får dock un-
dantag inte medges.

Undantag från denna lag får medges i fråga om mottagna återförsäkringar,

i den mån det prövas skäligt. Undantag för ett mottagande bolag som avses i
fjärde stycket 3 skall vara förenligt med EG:s rättsakter i fråga om direkt för-
säkring.

1

Prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

3

Senaste lydelse 1996:753. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 1999:225

Utkom från trycket
den 4 maj 1999

background image

2

SFS 1999:225

Om ett försäkringsbolag driver rörelse i utlandet, får sådana avvikelser

från denna lag medges som föranleds av hänsyn till utländsk rätt eller rätts-
tillämpning.

I fråga om skadeförsäkringar får undantag från denna lag medges för
1. ömsesidiga försäkringsbolag som driver skadeförsäkringsrörelse under

förutsättning att verksamheten inte omfattar kredit- eller borgensförsäkring
eller annan ansvarsförsäkring än sådan som enligt 2 kap. 3 a § tredje stycket
behandlas som underordnad, att den årliga premieinkomsten från skadeför-
säkringsrörelsen inte överstiger ett belopp motsvarande en miljon ecu samt
att minst hälften av denna premieinkomst härrör från bolagets delägare,

2. lokala skadeförsäkringsbolag som meddelar endast försäkring enligt

2 kap. 3 a § första stycket klass 18 (assistans) i form av naturaförmåner och
vilkas årliga premieinkomst inte överstiger ett belopp motsvarande 200 000
ecu,

3. ömsesidiga försäkringsbolag som enligt avtal med ett annat sådant bo-

lag (det mottagande bolaget) fullt ut återförsäkrar alla sina avtal om direkt
försäkring eller överlåter samtliga sina förpliktelser enligt försäkringsav-
talen.

Frågor om medgivanden enligt första�fjärde styckena prövas av Finansin-

spektionen. �renden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt
prövas dock av regeringen.

2 kap.

3 §

4

Stiftarna skall ansöka om koncession samt upprätta en bolagsordning

som skall stadfästas.

Ansökan om koncession och stadfästelse av bolagsordning prövas av Fi-

nansinspektionen. �renden som är av principiell betydelse eller av särskild
vikt prövas dock av regeringen.

Till ansökan skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten. Rege-

ringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får med-
dela föreskrifter om vad verksamhetsplanen skall innehålla.

Vid behandlingen av en ansökan om stadfästelse av bolagsordning prövas

att bolagsordningen överensstämmer med denna lag och med andra författ-
ningar samt om och i vad mån särskilda bestämmelser behövs med hänsyn
till omfattningen och arten av bolagets verksamhet.

Bolagsordningen skall stadfästas och koncession beviljas, om
1. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven på en

sund försäkringsverksamhet,

2. det kan antas att de som kommer att äga ett kvalificerat innehav i bo-

laget inte kommer att motverka en sund utveckling av verksamheten i bola-
get och även i övrigt är lämpliga att utöva ett väsentligt inflytande över led-
ningen av ett försäkringsbolag och

3. de som avses ingå i bolagets styrelse och vara verkställande direktör el-

ler dennes ställföreträdare har de insikter och den erfarenhet som måste krä-
vas av den som deltar i ledningen av ett försäkringsbolag och även i övrigt är
lämpliga för en sådan uppgift. Bolagsordningen får inte stadfästas och kon-
cession inte beviljas, om det kan antas att någon som i väsentlig mån har åsi-

4

Senaste lydelse 1996:753.

background image

3

SFS 1999:225

dosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska ange-
lägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet kommer att ha ett
kvalificerat innehav i bolaget.

Om bolaget kommer att ha nära förbindelser med någon annan, får bo-

lagsordningen stadfästas och koncession beviljas endast om förbindelserna
inte hindrar en effektiv tillsyn av försäkringsbolaget.

Koncession beviljas tills vidare eller, om särskilda omständigheter föran-

leder detta, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det löpande räken-
skapsårets slut. Koncession får inte vägras av det skälet att det inte behövs
något ytterligare försäkringsbolag.

Vid förlängning av en koncession som har beviljats ett försäkringsbolag

för bestämd tid samt vid ändring av en bolagsordning eller av en beviljad
koncession gäller första�sjunde styckena i tillämpliga delar.

7 kap.

17 a §

5

Ett försäkringsbolag får enligt de förutsättningar som anges i denna

paragraf förvärva aktier eller andelar i företag som driver någon form av fi-
nansiell verksamhet.

För förvärv av aktier eller andelar som, tillsammans med försäkringsbo-

lagets övriga aktier eller andelar i samma företag, motsvarar ett röstetal som
överstiger fem procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar i före-
taget krävs tillstånd. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspek-
tionen. �renden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas
dock av regeringen. Om försäkringsbolaget ingår i en koncern, skall första
meningen tillämpas på koncernens samlade innehav. Vid beräkningen av
koncernens innehav skall dock, intill ett innehav motsvarande fem procent
av röstetalet för samtliga aktier eller andelar, bortses från aktier och andelar
som innehas av företag i koncernen som driver någon form av finansiell
verksamhet eller av dotterföretag till sådana företag.

Tillstånd enligt andra stycket får ges endast om värdet av de förvärvade

aktierna eller andelarna � tillsammans med det bokförda värdet av försäk-
ringsbolagets sammanlagda innehav av aktier och andelar som kräver till-
stånd enligt andra stycket samt av vad som skjutits till som aktiekapital eller
i annan form i ett annat försäkringsbolag � inte överstiger summan av

A. för livförsäkringsbolag
1. eget kapital och garantikapital samt
2. fyra procent av
� försäkringstekniska avsättningar,
� återbäringsmedel och
� femtio procent av övervärden i tillgångar,
B. för skadeförsäkringsbolag
1. eget kapital, garantikapital, regleringsfond för trafikförsäkring och ut-

jämningsfond,

2. sjuttio procent av
� skatteutjämningsreserv,
� återstående del av uppskovsbeloppet enligt lagen (1990:655) om åter-

föring av obeskattade reserver och

5

Senaste lydelse 1996:39.

3* SFS 1999:216�240

background image

4

SFS 1999:225

� periodiseringsfond samt
3. fyra procent av
� försäkringstekniska avsättningar,
� säkerhetsreserv och
� femtio procent av övervärden i tillgångar.
Beräkningen av aktiernas eller andelarnas värde enligt tredje stycket skall

ske enligt 4 kap. lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.
Bestämmelserna i 4 kap. 5 § nämnda lag om värdering till verkligt värde
skall dock inte tillämpas. Eget kapital och återbäringsmedel skall i före-
kommande fall minskas med fond för orealiserade vinster.

För tillstånd krävs att förvärvet ingår som ett led i organisationen av verk-

samheten.

21 §

Om det föreligger intressegemenskap mellan å ena sidan ett försäk-

ringsbolag och å andra sidan ett aktiebolag som denna lag inte är tillämplig
på eller en ekonomisk förening, får Finansinspektionen förelägga aktiebo-
laget eller föreningen att avge en särskild redovisning över intressegemen-
skapen. Sådant föreläggande får dock endast meddelas om det behövs med
hänsyn till tillsynen över försäkringsverksamheten. Redovisningen skall av-
ges enligt anvisningar av Finansinspektionen.

8 kap.

1 §

Ett försäkringsbolag skall ha en styrelse med minst tre ledamöter.

I försäkringsaktiebolag som inte uteslutande driver återförsäkring, skall

minst en av styrelseledamöterna utses med uppgift att särskilt vaka över att
försäkringstagarnas intresse beaktas. Sådan styrelseledamot får inte vara ak-
tieägare eller befattningshavare i bolaget.

Styrelsen väljs av bolagsstämman. Styrelseledamot som avses i andra

stycket skall dock enligt bestämmelse, som skall vara intagen i bolagsord-
ningen, utses av försäkringstagarna eller av någon intressegrupp som har an-
knytning till dem. Om en sådan bestämmelse saknas i bolagsordningen för-
ordnas styrelseledamot som avses i andra stycket av Finansinspektionen.
�renden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock
av regeringen. �ven annan styrelseledamot får enligt bestämmelse i bolags-
ordningen tillsättas i annan ordning än genom val av bolagsstämman.

Styrelseledamöternas uppdrag gäller för den tid som anges i bolagsord-

ningen. Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och skall
bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma
på vilken styrelseval förrättas.

Vad som sägs i denna lag om styrelseledamöter skall i tillämpliga delar

gälla även suppleanter.

Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen (1987:1245) om

styrelserepresentation för de privatanställda.

4 §

Verkställande direktören och minst halva antalet styrelseledamöter

skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte
något annat tillåts i särskilda fall. Frågor om sådant tillstånd prövas av Fi-
nansinspektionen. �renden som är av principiell betydelse eller av synnerlig
vikt prövas dock av regeringen.

background image

5

SFS 1999:225

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara styrelseledamot eller verkställande
direktör. Att detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud följer
av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud.

5 §

I fråga om ömsesidiga försäkringsbolag får, om särskilda skäl före-

ligger, medges undantag från bestämmelserna om

1. att verkställande direktör skall utses,
2. att det åligger styrelsen att utse en verkställande direktör,
3. att verkställande direktören inte får vara ordförande i bolagets styrelse.
Frågor om undantag enligt första stycket prövas av Finansinspektionen.

�renden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock
av regeringen.

Om verkställande direktör inte utses, skall styrelsen uppdra åt en av sty-

relseledamöterna att fullgöra de skyldigheter som åligger verkställande di-
rektören i fråga om bokföring och medelsförvaltning. Styrelsen svarar för
vad som i övrigt åligger verkställande direktören enligt denna lag.

13 §

Styrelsen företräder försäkringsbolaget och tecknar dess firma.

Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot, verkställande direktören el-

ler någon annan att företräda bolaget och teckna dess firma, om förbud mot
detta inte har tagits in i bolagsordningen. Minst en av dem som bemyndigas
att företräda bolaget och teckna dess firma skall vara bosatt inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, om inte något annat tillåts i särskilda fall.
Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. �renden som är av
principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen. I öv-
rigt gäller för den som inte är styrelseledamot eller verkställande direktör
vad som sägs i 4 och 12 §§ om verkställande direktören.

Styrelsen kan föreskriva att rätten att företräda bolaget och teckna dess

firma får utövas endast av två eller flera personer i förening. Andra in-
skränkningar får inte registreras.

Styrelsen kan när som helst återkalla sådana bemyndiganden som avses i

andra stycket.

Om bolaget inte har någon här i landet bosatt behörig ställföreträdare,

skall styrelsen bemyndiga en i Sverige bosatt person att på bolagets vägnar
ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon som
är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

9 kap.

15 §

6

Beslut att ansöka om förlängning av koncession enligt 2 kap. 3 § åt-

tonde stycket fattas av den ordinarie bolagsstämman.

6

Senaste lydelse 1998:113.

background image

6

SFS 1999:225

10 kap.

3 §

7

Revisorer som inte är auktoriserade eller godkända skall vara bosatta

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte något annat tillåts
i särskilda fall. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen.
�renden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock
av regeringen. Vad som sagts nu gäller dock inte, om även en auktoriserad
eller godkänd revisor deltar i revisionen. Den som är underårig, i konkurs el-
ler underkastad näringsförbud eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § för-
äldrabalken får inte vara revisor.

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och eko-

nomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av bolagets
verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Bestämmelser om

vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelse-
skyldighet finns i 12 § lagen (1995:528) om revisorer. Bestämmelserna i 5,
8 a och 13 §§ i detta kapitel tillämpas på den huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör, om det kan ske, utses minst en av moder-

bolagets revisorer.

4 §

Minst en av de revisorer som bolagsstämman utser skall vara auktori-

serad revisor eller godkänd revisor, om

1. försäkringsbolagets verksamhetsområde omfattar hela riket, eller
2. tillgångarnas bruttovärde (balansomslutningen) enligt fastställda ba-

lansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp
som motsvarar 100 gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår.

Minst en av de revisorer som bolagsstämman utser skall vara auktoriserad

revisor, om balansomslutningen enligt fastställda balansräkningar för de två
senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000
gånger det angivna basbeloppet.

I fråga om bolag som avses i andra stycket kan förordnas att en viss god-

känd revisor får utses istället för en auktoriserad revisor. Sådana beslut är
giltiga i högst fem år.

Frågor om förordnande enligt tredje stycket prövas av Finansinspektio-

nen. �renden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas
dock av regeringen.

Första�fjärde styckena gäller även för ett moderbolag i en koncern om,
1. koncernens verksamhetsområde omfattar hela riket,
2. balansomslutningen enligt fastställda koncernbalansräkningar för de

två senaste räkenskapsåren överstiger det gränsbelopp som anges i första el-
ler andra stycket, eller

3. moderbolaget inte upprättar koncernredovisning och den sammanlagda

balansomslutningen enligt fastställda balansräkningar för koncernföretagens
två senaste räkenskapsår på moderbolagets balansdag överstiger det gräns-
belopp som anges i första eller andra stycket.

7

Senaste lydelse 1996:753.

background image

7

SFS 1999:225

Vad som i 8 kap. 17 § föreskrivs om registrering av styrelseledamöter gäl-

ler även för de auktoriserade och godkända revisorer som avses i denna para-
graf.

14 kap.

3 §

Rätten skall förordna att försäkringsbolaget skall träda i likvidation om

1. likvidationsskyldighet föreligger enligt bolagsordningen,
2. bolagets hela försäkringsbestånd har överlåtits,
3. en koncession som har beviljats för en bestämd tid har gått till ända

utan att någon ny koncession har beviljats,

4. koncessionen har förklarats förverkad,
5. bolaget är försatt i konkurs som avslutats med överskott och bolags-

stämman inte inom föreskriven tid har fattat beslut om likvidation enligt
19 § eller

6. bolaget saknar till försäkringsregistret anmäld behörig styrelse eller

verkställande direktör, om en sådan skall finnas enligt denna lag.

Beslut om likvidation meddelas dock ej, om det styrks att likvidations-

grunden upphört under ärendets handläggning i tingsrätten. Frågor om lik-
vidation enligt första stycket prövas på anmälan av Finansinspektionen eller
på ansökan av styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktören eller ak-
tieägare respektive delägare eller röstberättigad som inte är delägare. I de fall
som avses i första stycket 5 eller 6 prövas frågan på ansökan även av en bor-
genär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon
som kan företräda bolaget.

15 a kap.

13 §

När fusionsplanen har godkänts av bolagen, skall såväl överlåtande

som övertagande bolag ansöka om tillstånd att verkställa planen. Frågor om
sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. �renden som är av principiell
betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Vid fusion genom
kombination skall bolagen därjämte ansöka om koncession och stadfästelse
av bolagsordningen för det övertagande bolaget enligt 2 kap. 3 §. Ansökan
skall ges in inom en månad efter det att fusionsplanen har godkänts i samt-
liga bolag och senast två år efter det att fusionsplanen kungjorts enligt
20 kap. 2 §.

Ansökan skall avslås om
1. fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller lagen

(1992:1317) om ett Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) eller om
prövning av fusionen pågår enligt någon av dessa lagar, eller

2. det, vid kombination, inte av fusionsplanen framgår att de överlåtande

bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande bolaget uppgår
till minst aktiekapitalet i detta.

Om ansökan inte kan bifallas på grund av att prövning pågår enligt kon-

kurrenslagen eller lagen om ett Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde
(EES) och prövningen kan antas bli avslutad inom kort tid, får tillstånds-
frågan dock förklaras vilande under högst sex månader.

Ansökan skall också avslås om de fusionerande bolagens ekonomiska för-

hållanden är sådana att fusionen inte kan anses förenlig med försäk-

background image

8

SFS 1999:225

ringstagares eller andra fordringsägares intressen. Vid denna prövning skall
tillses att dessa borgenärer tillförsäkras en betryggande säkerhet, om ett så-
dant skydd behövs med hänsyn till de fusionerande bolagens ekonomiska
förhållanden och borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet.

15 §

Styrelsen för det övertagande försäkringsaktiebolaget skall anmäla

fusionen för registrering. Därvid skall styrelsen även för registrering anmäla,
vid absorption, aktiekapitalets ökning och, vid kombination, valet av styrelse
och revisorer.

Anmälan ersätter teckningen av aktierna och skall göras senast två måna-

der från det att bolagen fått tillstånd till fusionen. Till anmälan skall fogas ett
intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor om att överlåtande bolags
tillgångar har överlämnats till det övertagande bolaget.

17 §

Om någon ansökan enligt 13 § inte har gjorts inom föreskriven tid el-

ler om en sådan ansökan har avslagits, skall Finansinspektionen förklara att
frågan om fusion är förfallen. Detsamma gäller om bolagen inte har gjort nå-
gon anmälan enligt 15 § inom föreskriven tid eller om Finansinspektionen
genom lagakraftägande beslut har avskrivit sådan anmälan eller vägrat re-
gistrering.

22 §

Tidigast en och senast två månader efter det att uppgift om fusions-

planens registrering har kungjorts skall moderbolaget ansöka om tillstånd att
verkställa planen. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen.
�renden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av
regeringen.

I fråga om sådant ärende gäller bestämmelserna i 13�15 §§ i tillämpliga

delar. Därvid skall vad som sägs om överlåtande bolag avse dotterbolag och
vad som sägs om övertagande bolag avse moderbolag.

19 kap.

2 §

8

Koncession som beviljats för ett försäkringsbolag skall förklaras för-

verkad om

1. bolaget inte har anmälts för registrering inom den tid som anges i 2 kap.

13 §,

2. bolaget inte har börjat sin verksamhet inom ett år från det koncessionen

beviljades eller inom samma tid förklarat sig avstå från koncessionen,

3. anmälningen för bolagets registrering genom lagakraftägande beslut

blivit avskriven eller avslagen, eller

4. bolaget under längre tid än sex månader inte drivit verksamhet.
Frågor om förverkande av koncession enligt första stycket prövas av Fi-

nansinspektionen. �renden som är av principiell betydelse eller av särskild
vikt prövas dock av regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av
inspektionen.

Om registrering av beslut, varigenom koncessionen har förverkats, förord-

nar den myndighet som beslutat om förverkande.

8

Senaste lydelse 1998:113.

background image

9

SFS 1999:225

11 §

9

Finansinspektionen får meddela de erinringar i fråga om försäkrings-

bolagets verksamhet som inspektionen anser behövliga.

Finansinspektionen skall förelägga bolaget eller styrelsen att vidta rättelse

om inspektionen finner att

1. avvikelse skett från denna lag, lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag, trafikskadelagen (1975:1410) eller lagen (1976:357) om
motortävlingsförsäkring eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
dessa lagar eller från bolagsordningen eller grunderna, om sådana finns,

2. bolagsordningen eller grunderna inte längre är tillfredsställande med

hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av bolagets rörelse,

3. försäkringsbolagets riktlinjer för placering av tillgångar som används

för skuldtäckning inte är tillfredsställande med hänsyn till innehållet i 7 kap.
9 a�10 e §§,

4. de tillgångar som används för skuldtäckning inte är tillräckliga eller

inte är placerade enligt 7 kap. 9 a�10 e §§,

5. försäkringsbeståndet inte är tillräckligt för erforderlig riskutjämning,
5 a. någon av dem som ingår i försäkringsbolagets styrelse eller är verk-

ställande direktör inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 3 § femte
stycket 3, eller

6. det i övrigt finns allvarliga anmärkningar mot försäkringsbolagets verk-

samhet.

Om ett försäkringsbolags kapitalbas understiger solvensmarginalen enligt

7 kap. 23 eller 25 §, skall Finansinspektionen förelägga bolaget eller dess
styrelse att upprätta en plan för att återställa en sund finansiell ställning och
överlämna planen till inspektionen för godkännande. Om kapitalbasen un-
derstiger en tredjedel av solvensmarginalen eller garantibeloppet enligt
7 kap. 26 eller 27 § eller om kapitalbasen för ett livförsäkringsbolag inte har
den sammansättning som anges i 7 kap. 26 § tredje stycket, skall inspek-
tionen förelägga bolaget eller dess styrelse att upprätta och för godkännande
överlämna en plan för skyndsamt återställande av kapitalbasen.

Om ett försäkringsbolag driver verksamhet i ett annat land inom EES och

bolaget inte rättar sig efter Finansinspektionens eller behörig utländsk myn-
dighets anmodan om rättelse, skall inspektionen vidta de åtgärder som be-
hövs för att förhindra fortsatta överträdelser. Inspektionen skall underrätta
den behöriga utländska myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

Om ett föreläggande enligt andra�fjärde styckena inte har följts inom be-

stämd tid och det anmärkta förhållandet inte heller på något annat sätt har
undanröjts, skall Finansinspektionen, i fall som är av principiell betydelse el-
ler av särskild vikt, anmäla detta till regeringen.

Finansinspektionen får begränsa bolagets förfoganderätt eller förbjuda bo-

laget att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om

1. bolaget inte följer gällande bestämmelser om skuldtäckning,
2. bolagets kapitalbas understiger en tredjedel av solvensmarginalen eller

inte uppfyller gällande krav på garantibelopp,

3. bolagets kapitalbas understiger solvensmarginalen och det finns sär-

skilda skäl att anta att bolagets finansiella ställning ytterligare kommer att
försämras, eller

9

Senaste lydelse 1996:753.

background image

10

SFS 1999:225

4. det bedöms vara nödvändigt för att skydda de försäkrades intressen vid

beslut om förverkande av bolagets koncession enligt 2 § eller enligt åttonde
stycket.

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten skall drivas

efter ett sådant beslut som avses i sjätte stycket.

En koncession kan förklaras förverkad om bolaget
1. inte längre uppfyller kraven för koncession,
2. inte inom angiven tid har vidtagit åtgärderna i en plan som har godkänts

enligt tredje stycket, eller

3. i annat fall allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser för verksamhe-

ten.

Frågor om förverkande av koncession enligt åttonde stycket prövas av Fi-

nansinspektionen. �renden som är av principiell betydelse eller av särskild
vikt prövas dock av regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av
inspektionen.

13 §

Finansinspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen för

prövning får inte överklagas.

Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 3 §, 2 a kap. 2, 3, 5 och 6 §§,

7 kap. 17 a §, 15 a kap. 13 och 22 §§ samt 2 § och 11 § åttonde stycket detta
kapitel får överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas

hos länsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första
stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om verk-

samhetens drivande enligt 11 § sjunde stycket skall gälla omedelbart.

Om överklagande av vissa beslut finns bestämmelser i 20 kap. 7 §.

13 a §

Om beslut i ett ärende om koncession inte har meddelats sex måna-

der efter det att ansökan gavs in, eller i ett ärende enligt 2 a kap. 2 § inom tre
månader, eller i ett ärende enligt 2 a kap. 3, 5 eller 6 §, inom en månad, får
sökanden begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls.

Efter det att kammarrätten avgett sådan förklaring skall ansökan anses ha

avslagits av regeringen eller Finansinspektionen om beslut inte har medde-
lats

� inom sex månader i ett ärende om koncession,
� inom tre månader i ett ärende enligt 2 a kap. 2 §, eller
� inom en månad i ett ärende enligt 2 a kap. 3, 5 eller 6 §.

20 kap.

4 §

Har en sökande vid anmälan för registrering inte iakttagit vad som är

föreskrivet om anmälan, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avge ytt-
rande eller vidta rättelse. Detsamma gäller, om Finansinspektionen finner att
ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet stadfästelse av
regeringen eller inspektionen inte krävs, eller en handling som bifogas an-
mälningen inte har tillkommit i behörig ordning eller till sitt innehåll strider
mot denna lag eller andra författningar eller mot bolagsordningen eller grun-
derna eller i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande av-

background image

11

SFS 1999:225

fattning. Underlåter sökanden att rätta sig efter föreläggandet, skall anmäl-
ningen avskrivas. En underrättelse om denna påföljd skall tas in i föreläg-
gandet. Finns det även efter det att yttrandet avgivits något hinder för regist-
rering och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall
registrering vägras, om det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt före-
läggande.

Bestämmelserna i första stycket utgör inte något hinder för registrering av

ett bolagsstämmobeslut, om rätten till talan mot beslutet gått förlorad enligt
9 kap. 20 § andra stycket.

Finansinspektionen skall genast skriftligen underrätta bolaget när Finans-

inspektionen fattar beslut enligt 4 kap. 15 § andra stycket, 6 kap. 7 § tredje
stycket, 15 kap. 4 §, 15 a kap. 17 § eller 21 kap. 2 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.
2. Beträffande ärenden som vid utgången av april månad 1999 har kommit

in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen skall frågan,
huruvida det är regeringen eller Finansinspektionen som skall pröva ärendet,
avgöras enligt äldre bestämmelser.

3. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet skall överklagas enligt

äldre bestämmelser. Detsamma gäller beslut i sådana ärenden som avses un-
der 2.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.