SFS 2006:453 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2006:453 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
060453.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 16 kap. 1 § försäkringsrörelsela-

gen (1982:713)

3 skall ha följande lydelse.

16 kap

1 §

4 Stiftare, styrelseledamot, verkställande direktör och aktuarie, som vid

fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar försäk-
ringsbolaget, skall ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan vållas aktie-
ägare, delägare eller annan genom överträdelse av denna lag, lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, bolagsordningen, de
försäkringstekniska riktlinjerna eller placeringsriktlinjerna.

Om bolaget har upprättat ett prospekt, en erbjudandehandling som avses i

2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller ett så-
dant dokument som avses i 2 b kap. 2 § samma lag, gäller vad som sägs i
första stycket andra meningen även skada som tillfogas genom överträdelse
av 2, 2 a eller 2 b kap. nämnda lag eller kommissionens förordning (EG) nr
809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, ut-
formningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande
av prospekt och spridning av annonser

5.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:140, bet. 2005/06:LU29, rskr. 2005/06:276.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om
uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12, Celex 32004L0025).

3 Lagen omtryckt 1995:1567.

4 Senaste lydelse 2005:832.

5 EUT L 186, 18.7.2005, s. 3 (Celex 32004R0809).

SFS 2006:453

Utkom från trycket
den 7 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar