SFS 2003:510 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2003:510 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
030510.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den den 26 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 7, 8 a och 10 §§, 7 kap. 22�

27 §§ och 19 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (1982:713)

3 skall ha följande

lydelse.

1 kap

7 §

4

Delägare i ett ömsesidigt försäkringsbolag är försäkringstagarna.

�&terförsäkringstagare skall dock inte på grund av återförsäkringen anses
som delägare.

I bolagsordningen får det föreskrivas att också de försäkrade skall vara

delägare, även om de inte samtidigt är försäkringstagare, för en försäkring
som

1. tecknas av en arbetsgivare för att ge försäkringsskydd åt anställda, och
2. grundas på kollektivavtal.
I bolagsordningen för ett skadeförsäkringsbolag får föreskrivas att en så-

dan delägare som avses i första stycket skall täcka skulder, avsättningar eller
förluster i direkt skadeförsäkringsrörelse genom att göra kapitaltillskott till
bolaget (uttaxering).

En delägares skyldighet enligt tredje stycket får endast göras gällande
1. för skadeförsäkring som inte tecknats av en konsument eller ett dödsbo

för enskilt eller i huvudsak enskilt ändamål, och

2. om det saknas tillgångar eller medel för att täcka skulder, avsättningar

eller förluster.

Med delägare avses i denna lag endast delägare i ett ömsesidigt försäk-

ringsbolag.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, medge undantag från

bestämmelserna i fjärde stycket 1 för lokala skadeförsäkringsbolag med en
årlig premieinkomst från skadeförsäkringsrörelsen som inte överstiger ett

1 Prop. 2002/03:94, bet. 2002/03:FiU26, rskr. 2002/03:202.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/12/EG av den 5 mars 2002 om änd-
ring av rådets direktiv 79/267/EEG när det gäller solvensmarginalkraven för livför-
säkringsföretag (EGT L 077, 20.3.2002, s. 11, Celex 32002L0012) och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/13/EG av den 5 mars 2002 om ändring
av rådets direktiv 73/239/EEG när det gäller solvensmarginalkraven för skadeförsäk-
ringsföretag (EGT L 077, 20.3.2002, s. 17, Celex 32002L0013).

3 Lagen omtryckt 1995:1567.

4 Senaste lydelse 1999:600.

SFS 2003:510

Utkom från trycket
den 15 juli 2003

background image

2

SFS 2003:510

belopp motsvarande fem miljoner euro och där minst hälften av premiein-
komsten kommer från bolagets delägare.

8 a §

Ett försäkringsbolag skall, utöver tillgångar motsvarande försäk-

ringstekniska avsättningar enligt 7 kap. 1 §, vid varje tidpunkt ha en tillräck-
lig kapitalbas. Bestämmelser om vilka poster kapitalbasen får omfatta finns i
7 kap. 22 § och 26 § fjärde stycket för livförsäkringsrörelse och i 7 kap. 24 §
för skadeförsäkringsrörelse.

Vid utövandet av verksamheten skall kapitalbasen minst uppgå till en nivå

som beräknas med utgångspunkt i verksamhetens art och omfattning (sol-
vensmarginalen) enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § för livförsäkringsrö-
relse och i 7 kap. 25 § för skadeförsäkringsrörelse. Dock skall kapitalbasen
aldrig vara mindre än det garantibelopp som anges i 7 kap. 26 § för livför-
säkringsrörelse och i 7 kap. 27 § för skadeförsäkringsrörelse.

När ett försäkringsbolag bildas skall kapitalbasen minst uppgå till garanti-

beloppet.

Om kapitalbasen understiger solvensmarginalen eller garantibeloppet

skall Finansinspektionen vidta åtgärder enligt bestämmelserna i 19 kap. 11 §
fjärde, sjätte och sjunde styckena.

10 §

5

Undantag från denna lag får medges i fråga om mottagna återförsäk-

ringar, i den mån det prövas skäligt. Undantag för ett mottagande bolag som
avses i tredje stycket 3 skall vara förenligt med EG:s rättsakter i fråga om di-
rekt försäkring.

Om ett försäkringsbolag driver rörelse i utlandet, får sådana avvikelser

från denna lag medges som föranleds av hänsyn till utländsk rätt eller rätts-
tillämpning.

I fråga om skadeförsäkringar får undantag från denna lag medges helt el-

ler till vissa delar för

1. ömsesidiga försäkringsbolag som driver skadeförsäkringsrörelse under

förutsättning att verksamheten inte omfattar kredit- eller borgensförsäkring
eller annan ansvarsförsäkring än sådan som enligt 2 kap. 3 a § tredje stycket
behandlas som underordnad, bolagsordningen innehåller bestämmelser som
i enlighet med 7 § medger uttaxering från delägare, den årliga premieinkom-
sten från skadeförsäkringsrörelsen inte överstiger ett belopp motsvarande
fem miljoner euro, samt att minst hälften av premieinkomsten kommer från
bolagets delägare,

2. lokala skadeförsäkringsbolag som meddelar endast försäkring enligt

2 kap. 3 a § första stycket klass 18 (assistans) i form av naturaförmåner och
vilkas årliga premieinkomst inte överstiger ett belopp motsvarande
200 000 euro,

3. ömsesidiga försäkringsbolag som enligt avtal med ett annat sådant bo-

lag (det mottagande bolaget) fullt ut återförsäkrar alla sina avtal om direkt
försäkring eller överlåter samtliga sina förpliktelser enligt försäkringsavta-
len.

Frågor om medgivanden enligt första�tredje styckena prövas av Finansin-

spektionen. �renden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt
prövas dock av regeringen.

5 Senaste lydelse 1999:600.

background image

3

SFS 2003:510

7 kap.

22 §

6

Kapitalbasen för livförsäkringsrörelse får omfatta följande poster:

1. inbetalat aktiekapital eller inbetalat garantikapital,
2. övrigt eget kapital, med avdrag för fond för orealiserade vinster och ut-

delning, samt

3. obeskattade reserver.
Finansinspektionen får, i den mån 26 § fjärde stycket inte hindrar det,

medge att också andra poster än som sägs i första stycket får ingå i kapital-
basen.

23 §

7

Solvensmarginalen enligt 1 kap. 8 a § andra stycket skall för livför-

säkringsrörelse bestämmas på det sätt som anges i denna paragraf.

Solvensmarginalen för livförsäkring som avses i 2 kap. 3 b § första

stycket klasserna 1 a, 2 och 3 utgör summan av följande belopp:

1. fyra procent av den del av försäkringstekniska avsättningar enligt 1 §,

som svarar mot åtaganden med en finansiell eller försäkringsteknisk risk för
försäkringsbolaget, utan avdrag för avgiven återförsäkring (bruttoavsätt-
ning) multiplicerat med en faktor som motsvarar förhållandet för det föregå-
ende räkenskapsåret mellan sådana försäkringstekniska avsättningar efter
avdrag för avgiven återförsäkring och bruttoavsättningen; faktorn får dock
inte understiga 0,85,

2. en procent av försäkringstekniska avsättningar i övrigt beräknade på

det sätt som anges i 1, om

a) försäkringstiden överstiger fem år och det belopp som skall täcka

driftskostnaderna är bestämt för längre tid än fem år, eller

b) avsättningarna är förenade med en rörelserisk för bolaget som inte är

oväsentlig,

3. tre tiondels procent av samtliga positiva risksummor multiplicerat med

en faktor som motsvarar förhållandet för det föregående räkenskapsåret mel-
lan de positiva risksummorna efter avdrag för avgiven återförsäkring och de
positiva risksummorna utan sådant avdrag; faktorn får dock inte understiga
0,5, samt

4. tjugofem procent av de nettodriftskostnader som är hänförliga till så-

dana avtal under föregående räkenskapsår som inte är förenade med någon
placeringsrisk för försäkringsbolaget och där det belopp som skall täcka
driftskostnaderna inte är bestämt för längre tid än fem år.

För försäkringar enbart för dödsfall skall vid tillämpning av andra stycket

3 i stället för tre tiondels procent gälla en tiondels procent om försäkringsti-
den är högst tre år och femton hundradels procent om försäkringstiden är
längre än tre år men högst fem år.

Solvensmarginalen för sjuk- och olycksfallsförsäkringar som avses i

2 kap. 3 b § första stycket klass 4 skall bestämmas till summan av ett belopp
beräknat enligt andra stycket 1 och solvensmarginalen enligt 25 §.

Solvensmarginalen för försäkringar enligt 2 kap. 3 b § första stycket klass

1 b (tilläggsförsäkring) skall beräknas enligt 25 §.

Om återförsäkringsavtalen försämrats i betydande utsträckning sedan fö-

regående räkenskapsår eller om avtalen leder till en endast obetydlig risk-

6 Senaste lydelse 1999:600.

7 Senaste lydelse 1999:600.

background image

4

SFS 2003:510

överföring, får Finansinspektionen för visst fall bestämma att det avdrag
som gjorts på grund av avgiven återförsäkring skall minskas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur beräkningen enligt fjärde stycket skall ske.

24 §

8

Kapitalbasen för skadeförsäkringsrörelse får omfatta följande poster:

1. inbetalat aktiekapital eller inbetalat garantikapital,
2. övrigt eget kapital, med avdrag för fond för orealiserade vinster och ut-

delning, samt

3. obeskattade reserver.
För försäkringsbolag som tillämpar diskontering av försäkringstekniska

avsättningar för oreglerade skador skall, i fråga om försäkring som avses i
2 kap. 3 a § första stycket klasserna 3�18, kapitalbasen minskas med skillna-
den mellan odiskonterade och diskonterade försäkringstekniska avsätt-
ningar. För sådan försäkring som avses i 2 kap. 3 a § första stycket klasserna
1 och 2 skall diskontering av de annuiteter som ingår i avsättningarna göras.

Finansinspektionen får medge att också andra poster än som sägs i första

stycket får ingå i kapitalbasen.

25 §

9

Solvensmarginalen enligt 1 kap. 8 a § andra stycket skall för skade-

försäkringsrörelse bestämmas med utgångspunkt i premieindex eller skade-
index. Vid beräkningen skall premie-, ersättnings-, avsättnings- och regress-
belopp som avser försäkringsklasserna i 2 kap. 3 a § första stycket klasserna
11�13 ökas med 50 procent.

Premieindex grundas på det högsta av
1. ett belopp som uppgår till under det föregående räkenskapsåret för-

fallna premier brutto för direkt försäkring och mottagen återförsäkring med
avdrag för dels däri ingående skatter och avgifter, dels premier för under
samma tid annullerade försäkringsavtal, eller

2. bruttovärdet av de intjänade premierna.
Premieindex utgörs av arton procent av det högsta beloppet enligt andra

stycket, till den del beloppet motsvarar högst femtio miljoner euro eller det
högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisin-
dexet, som Europeiska gemenskapernas kommission årligen tillkännager,
och sexton procent av återstoden.

Skadeindex grundas på ett belopp bestående av
1. genomsnittet av utbetalda ersättningar brutto eller kostnader för utförd

assistans i direkt försäkring och mottagen återförsäkring för vart och ett av
de tre föregående räkenskapsåren med avdrag för erhållna regressbelopp un-
der samma tid, samt

2. en tredjedel av avsättningen för oreglerade skador brutto i direkt för-

säkring och mottagen återförsäkring vid det föregående räkenskapsårets ut-
gång minskad med en tredjedel av avsättningen för oreglerade skador brutto
i direkt försäkring och mottagen återförsäkring vid början av den treårspe-
riod som slutade med det föregående räkenskapsårets utgång.

Skadeindex utgörs av tjugosex procent av detta belopp till den del belop-

pet motsvarar högst trettiofem miljoner euro eller det högre belopp, grundat

8 Senaste lydelse 1999:600.

9 Senaste lydelse 1999:600.

background image

5

SFS 2003:510

på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska ge-
menskapernas kommission årligen tillkännager, och tjugotre procent av åter-
stoden.

Om försäkringsrörelsen huvudsakligen omfattar kreditförsäkring eller för-

säkring som omfattar risker till följd av storm, hagel eller frost, skall dock
beräkningen enligt fjärde stycket beräknas på grundval av de sju föregående
räkenskapsåren.

Solvensmarginalen utgör det högsta av premieindex eller skadeindex,

multiplicerat med en kvot som för de tre närmast föregående räkenskapsåren
motsvarar förhållandet mellan, å ena sidan, summan av utbetalda ersätt-
ningar och förändringen i avsättningen för oreglerade skador efter avdrag för
återförsäkrares andel samt, å andra sidan, summan av utbetalda ersättningar
och förändringen i avsättningen för oreglerade skador utan avdrag för åter-
försäkrares andel. Kvoten får dock inte understiga 0,5.

Om försäkringsbolagets verksamhet inte har pågått så länge som förut-

sätts enligt bestämmelserna om skadeindex i tredje och femte styckena, skall
solvensmarginalen beräknas med utgångspunkt i premieindex.

Om den beräknade solvensmarginalen för ett försäkringsbolag är lägre än

föregående års solvensmarginal, skall solvensmarginalen i stället bestämmas
till solvensmarginalen för föregående år multiplicerad med förhållandet mel-
lan de tekniska avsättningarna för oreglerade skador vid utgången av det
närmast föregående räkenskapsåret och de tekniska avsättningarna för oreg-
lerade skador i början av det närmast föregående räkenskapsåret. Vid beräk-
ningarna skall återförsäkring inte ingå i de tekniska avsättningarna. Kvoten
får inte överstiga ett.

Finansinspektionen får medge att statistiska metoder används för bestäm-

mande av andelen premier, ersättningar, avsättningar och regressbelopp av-
seende försäkringsklasserna i 2 kap. 3 a § första stycket 11�13.

Om återförsäkringsavtalen har försämrats i betydande utsträckning sedan

föregående räkenskapsår eller om avtalen leder till en endast obetydlig risk-
överföring, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta att det avdrag
som gjorts på grund av avgiven återförsäkring skall minskas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om beräkning av kostnader för utförd assistans och om annan
beräkning av solvensmarginalen för sjukränta.

26 §

10

För livförsäkringsrörelse gäller följande.

Garantibeloppet enligt 1 kap. 8 a § andra stycket skall uppgå till ett belopp

som motsvarar tre miljoner euro eller det högre belopp, grundat på föränd-
ringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska gemenska-
pernas kommission årligen tillkännager.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, medge att garantibe-

loppet för ömsesidiga försäkringsbolag sätts ned med högst en fjärdedel.

Kapitalbasen skall intill en tredjedel av solvensmarginalen motsvaras av

poster som anges i 22 § första stycket 1�3 och, efter godkännande från Fi-
nansinspektionen, dolda nettoreserver som uppkommit genom värdering av
tillgångar i den utsträckning sådana dolda reserver inte är av exceptionell na-

10 Senaste lydelse 1999:600.

background image

6

SFS 2003:510

tur. Detsamma gäller garantibeloppet, om det är större än en tredjedel av sol-
vensmarginalen.

27 §

11

För skadeförsäkringsrörelse gäller följande.

Garantibeloppet enligt 1 kap. 8 a § andra stycket skall uppgå till ett belopp

som motsvarar två miljoner euro eller det högre belopp, grundat på föränd-
ringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska gemenska-
pernas kommission årligen tillkännager. Om rörelsen omfattar försäkring el-
ler risk som hänför sig till någon av klasserna 10�15 i 2 kap. 3 a § första
stycket, skall dock garantibeloppet uppgå till ett belopp motsvarande tre mil-
joner euro eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska
konsumentprisindexet, som Europeiska gemenskapernas kommission årli-
gen tillkännager.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, medge att garantibe-

loppet för ömsesidiga försäkringsbolag sätts ned med högst en fjärdedel.

Kapitalbasen skall intill en tredjedel av solvensmarginalen motsvaras av

poster som anges i 24 § första stycket 1�3 och, efter godkännande från Fi-
nansinspektionen, dolda nettoreserver som uppkommit genom värdering av
tillgångar i den utsträckning sådana dolda reserver inte är av exceptionell na-
tur. Detsamma gäller garantibeloppet, om det är större än en tredjedel av sol-
vensmarginalen.

19 kap.

11 §

12

Finansinspektionen får meddela de erinringar i fråga om försäk-

ringsbolagets verksamhet som inspektionen anser behövliga.

Finansinspektionen skall förelägga bolaget eller styrelsen att vidta rättelse

om inspektionen finner att

1. avvikelse skett från denna lag eller någon annan författning som regle-

rar försäkringsbolagets näringsverksamhet eller från bolagsordningen,

2. bolagsordningen, de försäkringstekniska riktlinjerna, beräkningsunder-

laget och placeringsriktlinjerna inte längre är tillfredsställande med hänsyn
till omfattningen och beskaffenheten av bolagets rörelse,

3. försäkringsbeståndet inte är tillräckligt för erforderlig riskutjämning,

eller

4. någon av dem som ingår i försäkringsbolagets styrelse eller är verkstäl-

lande direktör inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 3 § femte stycket 3.

Om Finansinspektionen bedömer att försäkringstagarnas rättigheter hotas,

skall inspektionen förelägga försäkringsbolaget eller dess styrelse att upp-
rätta och för godkännande överlämna en finansiell saneringsplan.

Om ett försäkringsbolags kapitalbas understiger solvensmarginalen enligt

7 kap. 23 eller 25 §, eller, för ett försäkringsbolag som avses i 7 a kap. 1 §
första stycket 1, den gruppbaserade kapitalbasen understiger den gruppbase-
rade solvensmarginalen enligt 4 § i samma kapitel, skall Finansinspektionen
förelägga bolaget eller dess styrelse att upprätta en plan för att återställa en
tillfredsställande finansiell ställning och överlämna planen till inspektionen
för godkännande. Om kapitalbasen understiger en tredjedel av solvensmar-

11 Senaste lydelse 1999:600.

12 Senaste lydelse 2000:623.

background image

7

SFS 2003:510

ginalen eller garantibeloppet enligt 7 kap. 26 eller 27 § eller om kapitalbasen
för ett livförsäkringsbolag inte har den sammansättning som anges i 7 kap.
26 § tredje stycket, skall inspektionen förelägga bolaget eller dess styrelse
att upprätta och för godkännande överlämna en plan för skyndsamt återstäl-
lande av kapitalbasen.

Om ett försäkringsbolag driver verksamhet i ett annat land inom EES och

bolaget inte rättar sig efter Finansinspektionens eller behörig utländsk myn-
dighets anmodan om rättelse, skall inspektionen vidta de åtgärder som be-
hövs för att förhindra fortsatta överträdelser. Inspektionen skall underrätta
den behöriga utländska myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

Om ett föreläggande enligt andra�femte styckena inte har följts inom be-

stämd tid och det anmärkta förhållandet inte heller på något annat sätt har
undanröjts, skall Finansinspektionen, i fall som är av principiell betydelse
eller av särskild vikt, anmäla detta till regeringen.

Finansinspektionen får begränsa bolagets förfoganderätt eller förbjuda

bolaget att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om

1. bolaget inte följer gällande bestämmelser om skuldtäckning,
2. bolagets kapitalbas understiger en tredjedel av solvensmarginalen eller

inte uppfyller gällande krav på garantibelopp,

3. bolagets kapitalbas understiger solvensmarginalen eller, för ett försäk-

ringsbolag som avses i 7 a kap. 1 § första stycket 1, den gruppbaserade kapi-
talbasen understiger den gruppbaserade solvensmarginalen enligt 4 § i
samma kapitel, och det finns särskilda skäl att anta att bolagets finansiella
ställning ytterligare kommer att försämras, eller

4. det bedöms vara nödvändigt för att skydda de försäkrades intressen vid

beslut om förverkande av bolagets koncession enligt 2 § eller enligt nionde
stycket.

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten skall drivas

efter ett sådant beslut som avses i sjunde stycket.

En koncession kan förklaras förverkad om bolaget
1. inte längre uppfyller kraven för koncession,
2. inte inom angiven tid har vidtagit åtgärderna i en plan som har godkänts

enligt fjärde stycket, eller

3. i annat fall allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser för verksamhe-

ten.

Frågor om förverkande av koncession enligt nionde stycket prövas av Fi-

nansinspektionen. �renden som är av principiell betydelse eller av särskild
vikt prövas dock av regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av
inspektionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall meddela

föreskrifter om innehållet i den finansiella saneringsplan som krävs enligt
tredje stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Försäkringsbolag som beviljats koncession före den 20 mars 2002 får

till den 20 mars 2007 tillämpa äldre bestämmelser i 7 kap. 22�27 §§. Ett så-
dant försäkringsbolag som vid sistnämnda tidpunkt inte har uppnått föreskri-
ven solvensmarginal får fortsätta att tillämpa dessa äldre bestämmelser
längst till den 20 mars 2009, under förutsättning att bolaget upprättar och till

background image

8

SFS 2003:510

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Finansinspektionen för godkännande överlämnar en plan med de åtgärder
som skall vidtas för att uppnå detta krav. För ett försäkringsbolag som till-
lämpar sådana äldre bestämmelser gäller även äldre bestämmelser i 1 kap.
10 §.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar