SFS 2006:601 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2006:601 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
060601.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § samt 1 a kap. 1 och 3 §§

försäkringsrörelselagen (1982:713)

2 skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

3 Försäkringsrörelse får drivas endast av försäkringsaktiebolag och öm-

sesidiga försäkringsbolag som fått tillstånd (koncession) till detta enligt
denna lag, om inte annat följer av 2 § eller 10 § tredje stycket.

I 1 a kap. denna lag finns särskilda bestämmelser om sådana europabolag

enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga
för europabolag

4 (SE-förordningen) som har beviljats koncession att driva

försäkringsrörelse.

Finansinspektionen skall efter ansökan lämna förhandsbesked om huru-

vida koncession enligt första stycket krävs för en planerad verksamhet.

Försäkringsbolagen skall stå under tillsyn av Finansinspektionen.
Registreringsmyndighet för försäkringsbolag är Bolagsverket.
För varje försäkringsbolag skall finnas ett huvudkontor i Sverige.

1 a kap.

1 §

5 Bestämmelserna i denna lag om publika försäkringsaktiebolag skall

tillämpas även på europabolag som har säte i Sverige och har beviljats kon-
cession att driva försäkringsrörelse när det gäller frågor som inte regleras i
SE-förordningen. För sådana europabolag gäller också 2�5 a, 7, 8 och
9 a §§, 16 § första och andra styckena, 17�29 och 32 §§ i lagen (2004:575)
om europabolag samt bestämmelserna i detta kapitel.

För ett sådant europabolag skall vad som sägs i
1. 5 § första stycket lagen om europabolag om tillämpningen av 23 kap.

3 § aktiebolagslagen (2005:551), i stället avse 15 a kap. 1 § tredje stycket
denna lag,

1 Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277.

2 Lagen omtryckt 1995:1567.

3 Senaste lydelse 2004:578.

4 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

5 Senaste lydelse 2005:905.

SFS 2006:601

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:601

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

2. 7 § första stycket lagen om europabolag om registreringsbestämmelser,

i stället avse bestämmelser i denna lag och andra författningar om registre-
ring i försäkringsregistret,

3. 17 § andra stycket lagen om europabolag om tillämpningen av 7 kap.

25 § aktiebolagslagen, i stället avse 9 kap. 9 § fjärde stycket denna lag,

4. 21 § lagen om europabolag om tillämpningen av 9 kap. 6 § aktiebolags-

lagen, i stället avse 10 kap. 12 § denna lag,

5. 27 § andra stycket lagen om europabolag om tillämpningen av 7 kap.

18�20 §§ aktiebolagslagen, i stället avse 9 kap. 9 § första stycket denna lag,

6. 28 § lagen om europabolag om aktiebolagslagen, i stället avse denna

lag, och

7. 32 § första stycket lagen om europabolag om 11 §, i stället avse 4 § i

detta kapitel.

3 §

6 Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i

SE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 15 a kap. 13 §
och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg får dock inte utfärdas om Skattever-
ket eller Finansinspektionen har meddelat ett sådant beslut som avses i 5 a §
lagen (2004:575) om europabolag.

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006. Om en ansökan har kommit

in före detta datum tillämpas äldre bestämmelser i fråga om

1. tillstånd till verkställande av ett fusionsförslag vid bildande av ett euro-

pabolag genom fusion enligt artikel 2.1 SE-förordningen, och

2. tillstånd till flyttning av säte enligt artikel 8 i SE-förordningen.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2004:578.

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar