SFS 2000:822 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2000:822 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
000822.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 2 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

2

dels

att i 2 kap. 13 och 18 §§, 4 kap. 14 och 15 §§, 6 kap. 4 och 7 §§,

9 kap. 20 §, 14 kap. 6 och 20 §§, 15 kap. 2 §, 15 a kap. 9, 17, 20 och 24 §§
samt 20 kap. 1, 2 och 4 a §§ orden ⬝Finansinspektionen⬝ skall bytas ut mot
⬝registreringsmyndigheten⬝,

dels

att 1 kap. 1 §, 12 kap. 4 §, 14 kap. 7 och 26 b §§, 15 kap. 3 och 5 §§,

15 a kap. 13, 16 och 23 §§, 20 kap. 4 och 7 §§ samt 21 kap. 2 § skall ha föl-
jande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Försäkringsrörelse får drivas endast av försäkringsaktiebolag och öm-

sesidiga försäkringsbolag som fått tillstånd (koncession) till detta enligt
denna lag, om inte annat följer av 2 § eller 10 § tredje stycket.

Finansinspektionen skall efter ansökan lämna förhandsbesked om huru-

vida koncession enligt första stycket krävs för en planerad verksamhet.

Försäkringsbolagen skall stå under tillsyn av Finansinspektionen.
Registreringsmyndighet för försäkringsbolag är Patent- och registrerings-

verket.

För varje försäkringsbolag skall finnas ett huvudkontor i Sverige.

12 kap.

4 §

Beslut om återbetalning av garantikapitalet fattas av bolagsstämman.

Beslutet skall anmälas till registreringsmyndigheten för registrering. För re-
gistrering krävs att Finansinspektionen har gett sitt tillstånd till återbetal-
ningen. �&terbetalning får inte ske innan beslutet har registrerats.

1

Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

Senaste lydelse av
2 kap. 13 § 1999:600
4 kap. 14 § 1998:1488
4 kap. 15 § 1998:1488
9 kap. 20 § 1999:600
15 a kap. 17 § 1999:225.

3

Senaste lydelse 1999:600.

SFS 2000:822

Utkom från trycket
den 14 november 2000

3*

SFS 2000:813�843

background image

2

SFS 2000:822

14 kap.

7 §

Finansinspektionen skall om det behövs förordna en likvidator att till-

sammans med de övriga likvidatorerna genomföra likvidationen. När ett liv-
försäkringsbolag trätt i likvidation, skall en sådan likvidator alltid förordnas.
Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om vem som
har förordnats. I fall då en likvidator förordnas av inspektionen skall bola-
gets firma tecknas av denne i förening med annan som äger teckna firman.

Bestämmelserna i denna lag om likvidator skall tillämpas på den likvida-

tor som har utsetts av Finansinspektionen. Sådan likvidator får endast entle-
digas av inspektionen. Ersättare får inte förordnas av rätten.

En likvidator som har förordnats av Finansinspektionen har rätt till arvode

av bolaget. Arvodets storlek bestäms av inspektionen.

26 b §

4

Finansinspektionen skall godkänna ett avtal om överlåtelse om

1. den övertagande försäkringsgivaren har den kapitalbas som krävs sedan

överlåtelsen beaktats, varvid hänsyn tagits till sådant undantag som kan ha
medgivits i enlighet med 5 kap. 16 § lagen (1998:293) om utländska försäk-
ringsgivares verksamhet i Sverige, och

2. behörig myndighet i det land där åtaganden skall fullgöras, samtycker

till överlåtelsen eller inte har yttrat sig.

Saknar den övertagande försäkringsgivaren koncession att driva försäk-

ringsverksamhet i Sverige, skall kapitalbasen intygas av behörig myndighet.
Med behörig myndighet avses, för EES-försäkringsgivare, den behöriga
myndigheten i dess hemland, och för försäkringsgivare hemmahörande i ett
land utanför EES, den behöriga myndigheten i det EES-land som övervakar
försäkringsgivarens soliditet.

Den övertagande försäkringsgivaren skall genast anmäla ett beslut om

godkännande av ett avtal till registreringsmyndigheten för registrering. Om
den övertagande försäkringsgivaren är en utländsk försäkringsgivare skall
anmälan göras av det överlåtande bolaget. Registreringsmyndigheten skall
därefter genast registrera beslutet. När registrering sker, övergår ansvaret för
det överlåtna försäkringsbeståndet på den övertagande försäkringsgivaren.
�r den övertagande försäkringsgivaren ett försäkringsbolag eller en annan
försäkringsgivare med koncession i Sverige, skall den övertagande försäk-
ringsgivaren underrätta försäkringstagarna och dem som förvärvat rätt på
grund av en försäkring om överlåtelsen och de eventuella ändringar i villko-
ren som överlåtelsen medför. Finansinspektionen bestämmer på vilket sätt
underrättelsen skall lämnas.

Om det i ett bestånd av direkt försäkring som överlåtits ingår åtaganden

som skall fullgöras i ett annat EES-land skall Finansinspektionen offentlig-
göra den godkända överlåtelsen i det landet enligt bestämmelserna där. Om
överlåtelsebeslutet offentliggörs på motsvarande sätt i det berörda landet, får
inspektionen underlåta att offentliggöra beslutet där.

4

Senaste lydelse 1998:294.

background image

3

SFS 2000:822

15 kap.

3 §

5

Ansökan om tillstånd till överlåtelsen skall göras av såväl det överlå-

tande bolaget som den övertagande försäkringsgivaren senast fyra månader
efter det att bolagsstämmobeslutet i det överlåtande bolaget om godkän-
nande av överlåtelseavtalet registrerats. Finansinspektionen skall underrätta
registreringsmyndigheten om sådana ansökningar och om lagakraftvunna
beslut som meddelats med anledning av ansökningarna. Om ansökan inte
har gjorts inom föreskriven tid eller om ansökan har avslagits, skall registre-
ringsmyndigheten förklara att frågan om överlåtelse har fallit.

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtalet skall ges om
1. försäkringstagarnas rätt inte försämras,
2. den övertagande försäkringsgivaren har den kapitalbas som krävs sedan

överlåtelsen beaktats, varvid hänsyn tagits till sådant undantag som kan ha
medgivits i enlighet med 5 kap. 16 § lagen (1998:293) om utländska försäk-
ringsgivares verksamhet i Sverige, och

3. behörig myndighet i det land där risker är belägna eller där åtaganden

skall fullgöras samtycker till överlåtelsen eller inte har yttrat sig.

Saknar den övertagande försäkringsgivaren koncession att driva försäk-

ringsverksamhet i Sverige, skall kapitalbasen intygas av behörig myndighet.
Med behörig myndighet avses, för EES-försäkringsgivare, den behöriga
myndigheten i dess hemland och, för försäkringsgivare hemmahörande i ett
land utanför EES, den behöriga myndigheten i det EES-land som övervakar
försäkringsgivarens soliditet.

Finansinspektionen kan förelägga försäkringsgivarna att komma in med

den ytterligare utredning som är nödvändig för att inspektionen skall kunna
fastställa att försäkringstagarnas rätt inte försämras.

5 §

Sedan tillstånd att verkställa avtalet lämnats, skall den övertagande

försäkringsgivaren genast anmäla beslutet till registreringsmyndigheten för
registrering. Om den övertagande försäkringsgivaren är en utländsk försäk-
ringsgivare skall anmälan göras av det överlåtande bolaget. Registrerings-
myndigheten skall därefter genast registrera beslutet. När registrering skett,
övergår ansvaret för det överlåtna försäkringsbeståndet på den övertagande
försäkringsgivaren.

15 a kap.

13 §

6

När fusionsplanen har godkänts av bolagen, skall såväl överlåtande

som övertagande bolag ansöka om tillstånd att verkställa planen. Frågor om
sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. �renden som är av principiell
betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Vid fusion genom
kombination skall bolagen därjämte ansöka om koncession och stadfästelse
av bolagsordningen för det övertagande bolaget enligt 2 kap. 3 §. Ansökan
skall ges in inom en månad efter det att fusionsplanen har godkänts i samt-
liga bolag och senast två år efter det att fusionsplanen kungjorts enligt
20 kap. 2 §.

Ansökan skall avslås om

5

Senaste lydelse 1998:294.

6

Senaste lydelse 1999:225.

background image

4

SFS 2000:822

1. prövning av fusionen pågår eller om fusionen har förbjudits enligt kon-

kurrenslagen (1993:20) eller rättsakter, avtal eller andra beslut som följer av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen, eller

2. det, vid kombination, inte av fusionsplanen framgår att de överlåtande

bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande bolaget uppgår
till minst aktiekapitalet i detta.

Om ansökan inte kan bifallas på grund av att prövning pågår enligt kon-

kurrenslagen eller rättsakter, avtal eller andra beslut som följer av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen och prövningen kan antas bli avslutad
inom kort tid, får tillståndsfrågan dock förklaras vilande under högst sex må-
nader.

Ansökan skall också avslås om de fusionerande bolagens ekonomiska för-

hållanden är sådana att fusionen inte kan anses förenlig med försäkringsta-
gares eller andra fordringsägares intressen. Vid denna prövning skall tillses
att dessa borgenärer tillförsäkras en betryggande säkerhet, om ett sådant
skydd behövs med hänsyn till de fusionerande bolagens ekonomiska förhål-
landen och borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet.

Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om ansök-

ningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats
med anledning av sådana ansökningar.

16 §

När en anmälan enligt 15 § har registrerats, är överlåtande bolag upp-

löst. �verlåtande bolags tillgångar och skulder med undantag för skade-
ståndsanspråk enligt 16 kap. 1�4 §§ övergår samtidigt till det övertagande
bolaget och aktieägare i överlåtande bolag blir, om aktier ingår i fusionsved-
erlaget, aktieägare i det övertagande bolaget. �r överlåtande bolag inte ett
försäkringsaktiebolag, skall registreringsmyndigheten registrera anmälan
även i aktiebolagsregistret.

Utan hinder av första stycket kan ägare till en tiondel av samtliga aktier i

ett överlåtande bolag hos styrelsen begära att det hålls bolagsstämma för be-
handling av fråga om talan enligt 16 kap. 5 §. Om en sådan talan väcks gäl-
ler 14 kap. 17 § i tillämpliga delar.

23 §

När registreringsmyndigheten har registrerat beslut om tillstånd att

verkställa fusionsplanen, är dotterbolaget upplöst. �r dotterbolaget inte ett
försäkringsaktiebolag, skall registreringsmyndigheten registrera tillståndet
även i aktiebolagsregistret.

20 kap.

4 §

7

Har en sökande vid anmälan för registrering inte iakttagit vad som är

föreskrivet om anmälan, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avge ytt-
rande eller vidta rättelse. Detsamma gäller, om registreringsmyndigheten
finner att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet stad-
fästelse av regeringen eller Finansinspektionen inte krävs, eller en handling
som bifogas anmälningen inte har tillkommit i behörig ordning eller till sitt
innehåll strider mot denna lag eller andra författningar eller mot bolagsord-
ningen eller de försäkringstekniska riktlinjerna eller i något viktigare hänse-

7

Senaste lydelse 1999:600.

background image

5

SFS 2000:822

ende har en otydlig eller vilseledande avfattning. Underlåter sökanden att
rätta sig efter föreläggandet, skall anmälningen avskrivas. En underrättelse
om denna påföljd skall tas in i föreläggandet. Finns det även efter det att ytt-
randet avgivits något hinder för registrering och har sökanden haft tillfälle
att yttra sig över hindret, skall registrering vägras, om det inte finns anled-
ning att ge sökanden ett nytt föreläggande.

Bestämmelserna i första stycket utgör inte något hinder för registrering av

ett bolagsstämmobeslut, om rätten till talan mot beslutet gått förlorad enligt
9 kap. 20 § andra stycket.

Registreringsmyndigheten skall genast skriftligen underrätta bolaget när

myndigheten fattar beslut enligt 4 kap. 15 § andra stycket, 6 kap. 7 § tredje
stycket, 15 a kap. 17 § eller 21 kap. 2 § första och femte styckena.

Finansinspektionen skall genast skriftligen underrätta bolaget när inspek-

tionen fattar beslut enligt 15 kap. 4 §.

7 §

Ett beslut av registreringsmyndigheten som innebär att en anmälan av-

skrivits eller en registrering vägrats enligt 4 § första stycket får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag. Det-
samma gäller dels sådana beslut av Finansinspektionen och registrerings-
myndigheten som avses i 4 § tredje och fjärde styckena, med undantag av
beslut enligt 21 kap. 2 §, dels ett sådant beslut av registreringsmyndigheten
som avses i 4 a §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

21 kap.

2 §

8

Registreringsmyndigheten får förelägga verkställande direktören och

styrelseledamöterna att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag eller an-
dra författningar att

1. hos registreringsmyndigheten göra behöriga anmälningar för registre-

ring, eller

2. på bolagets brev, fakturor och orderblanketter lämna sådana uppgifter

som anges i 17 kap. 5 §.

Föreläggande enligt första stycket 1 får inte meddelas, om underlåtenhet

att göra anmälan medför att bolagsstämmans eller styrelsens beslut förfaller
eller bolaget blir skyldigt att träda i likvidation.

Registreringsmyndigheten får förena ett föreläggande enligt första stycket

med vite.

Finansinspektionen kan förena föreläggande eller förbud som inspektio-

nen får utfärda enligt denna lag med vite.

Följs inte ett sådant vitesföreläggande som avses i första stycket kan re-

gistreringsmyndigheten döma ut vitet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen men i

vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall överläm-
nas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.

8

�ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

background image

6

SFS 2000:822

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.