SFS 1999:1086 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1999:1086 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
991086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:262) om
understödsföreningar;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1972:262) om un-

derstödsföreningar

2

dels

att 30 § skall upphöra att gälla,

dels

att 29, 51, 67 och 74 §§ samt rubriken närmast före 29 § skall ha föl-

jande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 76 § skall lyda ⬝Skadestånd m.m.⬝,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 31 a, 53 a, 53 b och

76 a §§, av följande lydelse.

Bokföringsskyldighet och årsredovisning

29

§

3

Bestämmelser om bokföring och annan redovisning finns i bok-

föringslagen (1999:1078) och lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag.

31 a §

Revisorernas revisionsberättelse skall upprättas med beaktande av

att understödsföreningar skall tillämpa lagen (1995:1560) om årsredovisning
i försäkringsföretag

.

51 §

4

Bestämmelserna i 81 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar

tillämpas också på understödsförening med undantag av hänvisningen till
38 § andra, tredje och sjunde styckena samt till 39�43 §§.

Bestämmelserna i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-

företag tillämpas på slutredovisning.

53 a §

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall

tillämpas i fråga om likvidatorernas redovisning och slutredovisning. Be-
stämmelserna i 5 kap. 18�25 §§ och 6 kap. 2 § årsredovisningslagen
(1995:1554) samt 5 kap. 2 § 7 och 8 samt 6 kap. 2 och 3 §§ lagen om års-
redovisning i försäkringsföretag tillämpas dock inte.

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

2

Senaste lydelse av 30 § 1992:1624 (jfr 1992:1639).

3

Senaste lydelse 1980:1108.

4

Senaste lydelse 1980:1108.

SFS 1999:1086

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

2

SFS 1999:1086

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

53 b §

Vad som föreskrivs i 31 a § tillämpas även på likvidations-

revisorernas revisionsberättelse.

67 §

5

Det åligger understödsförenings styrelse att på tid och sätt som Fi-

nansinspektionen bestämmer

1. hålla föreningens kassa och övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper

och andra handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen,

2. för varje räkenskapsår till inspektionen insända bestyrkt kopia av proto-

koll fört vid föreningsstämma över beslut i fråga om års- och koncern-
redovisningen eller revisionsberättelsen samt en redogörelse för föreningen
och dess verksamhet,

3. meddela de upplysningar och uppgifter i övrigt rörande föreningen som

inspektionen begär.

74 §

6

Finansinspektionen kan vid vite förelägga styrelsen att fullgöra sina

skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar att

1. till Finansinspektionen sända in handlingar enligt 67 § 2 eller försäk-

ringsteknisk utredning enligt 21 § första stycket,

2. hos inspektionen göra behöriga anmälningar för registrering.
Förelägganden enligt första stycket 2 får inte meddelas, om underlåtenhet

att göra anmälan medför att föreningsstämmans eller styrelsens beslut förfal-
ler eller föreningen blir skyldig att träda i likvidation.

Finansinspektionen kan förena annat föreläggande enligt denna lag än

som avses i första stycket med vite.

Har Finansinspektionen förelagt vite skall den mot vilken föreläggandet

riktas genast skriftligen underrättas om detta.

Följs inte ett sådant vitesföreläggande som avses i första stycket kan Fi-

nansinspektionen döma ut vitet.

76 a §

Vad som föreskrivs i 32, 33, 69 och 106�109 §§ lagen (1951:308)

om ekonomiska föreningar om överträdelse av samma lag gäller även över-
trädelser av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
2. De nya föreskrifterna skall tillämpas första gången för det räkenskapsår

som inleds närmast efter den 31 december 1999.

3. �ldre föreskrifter gäller för understödsföreningar som tillämpar punk-

ten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:1114) om ändring i lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 1992:1624 (jfr 1992:1639).

6

Senaste lydelse 1992:1624 (jfr 1992:1639).

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.