SFS 2005:1122 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2005:1122 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
051122.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:262) om
understödsföreningar;

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1972:262) om un-

derstödsföreningar

dels att nuvarande 26 d�26 h §§ skall betecknas 26 e�26 i §§ samt att de

nuvarande rubrikerna närmast före 26 d�26 h §§ skall sättas närmast före de
nya 26 e�26 i §§,

dels att 7, 11, 26, den nya 26 e, 67, 71 och 75 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 27 § skall lyda "Understödsföreningens led-

ning m.m.",

dels att det i lagen skall införas 14 nya paragrafer, 14 a�14 d, 20 a, 22 a,

24 b, 24 c, 25, 26 d, 27 a, 28 a, 68 a och 71 b §§, samt närmast före 14 a, 20 a
och 26 d §§ nya rubriker, av följande lydelse.

7 §

3

Understödsförening får ej utan medgivande av Finansinspektionen

driva verksamhet som är främmande för ändamålet med föreningens försäk-
ringsverksamhet. Omfattningen av den främmande verksamheten skall stå i
rimligt förhållande till försäkringsverksamheten.

Understödsförening får ej heller utan medgivande av Finansinspektionen

ändra sin försäkringsverksamhet så att den får en väsentligt ny inriktning el-
ler kommer att omfatta ny verksamhetsgren. Vid prövningen äger 4 § mot-
svarande tillämpning.

En understödsförening som driver verksamhet avseende försäkringar som

anges i 1 kap. 3 a § första stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) (tjäns-
tepensionsförsäkring) får inte driva någon annan verksamhet, om den inte är
föranledd av verksamheten avseende tjänstepensionsförsäkring.

En sådan förening som avses i tredje stycket får ta upp eller ta över pen-

ninglån endast för att tillgodose tillfälliga likviditetsbehov eller för att upp-
fylla kraven om en tillräcklig kapitalbas enligt 25 §, dock under förutsätt-
ning att den samlade upplåningen är av ringa betydelse med hänsyn till verk-
samhetens omfattning och kapitalbasens storlek.

1 Prop. 2004/05:165, bet. 2005/06:FiU7, rskr. 2005/06:92.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verk-
samhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EGT L 235, 23.09.2003, s. 10, Celex
32003L0041).

3 Senaste lydelse 1992:1624.

SFS 2005:1122

Utkom från trycket
den 20 december 2005

5* SFS 2005:1113�1132

background image

2

SFS 2005:1122

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i enskilda fall besluta

om undantag från begränsningen i fjärde stycket att upplåningen skall vara
av ringa betydelse.

11 §

4

Understödsförenings stadgar skall vara ägnade att trygga att före-

ningen kan fullgöra sina försäkringsutfästelser och skall samtidigt tillgodose
medlemmarnas intresse av att kostnader och villkor för försäkringarna är
skäliga med hänsyn till förmånernas art och omfattning och föreningens för-
hållanden. �ven i övrigt skall stadgarna ha ett för verksamheten lämpligt
innehåll.

Stadgarna skall ange
1. föreningens firma,
2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
3. en ort inom riket, där föreningens styrelse skall ha sitt säte,
4. de villkor som skall gälla för inträde i föreningen,
5. försäkringsförmånernas beskaffenhet och storlek eller grunderna för

beräknande av förmånerna, tid och villkor för utbetalning av försäkringsbe-
lopp samt i fråga om kapitalförsäkring högsta tillåtna försäkringsbelopp för
en medlem,

6. de fasta avgifter, som skall erläggas till föreningen, eller grunderna för

deras beräknande,

7. ordningen för beslut om särskild uttaxering och grunderna för dess

verkställande, om sådan uttaxering skall få förekomma,

8. påföljden för försummelse att till föreningen erlägga fast avgift eller ut-

taxerat belopp,

9. om rätt till fribrev eller återköp skall föreligga samt, för sådant fall, vill-

koren för rätten och reglerna för beräkning av fribrevs- eller återköpsvär-
dena,

10. villkoren för belåning av försäkringsbrev hos föreningen, om sådan

belåning skall få förekomma,

11. tider för verkställande av försäkringsteknisk utredning, om skyldighet

föreligger att verkställa sådan utredning,

12. grunderna för fondbildning,
13. hur medel som ej behövs för löpande utgifter skall placeras och värde-

handlingar skall förvaras,

14. hur medel som ej ingår i försäkringsfond skall användas samt, om

återbäring skall förekomma, bestämmelser därom,

15. antalet styrelseledamöter och revisorer eller det högsta och lägsta an-

tal till vilket de skall uppgå och, om för styrelseledamöter och revisorer skall
finnas suppleanter, motsvarande uppgifter om dem, tiden för styrelseleda-
mots, revisors och suppleants uppdrag samt, om styrelseledamot, revisor el-
ler suppleant skall utses på annat än i denna lag angivet sätt, hur tillsättning
skall ske,

16. i fall där fullmäktige skall finnas, hur de skall utses samt deras befo-

genhet och mandattid,

17. tid för ordinarie föreningsstämma,

4 Senaste lydelse 2000:36.

background image

3

SFS 2005:1122

18. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra

meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom samt den tid före stäm-
man då föreskrivna kallelseåtgärder senast skall vara vidtagna,

19. hur vid föreningens upplösning skall förfaras med föreningens be-

hållna tillgångar.

De bestämmelser i andra stycket 13 som rör placering av medel gäller inte

för en förening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring.

Bestämmelserna i andra stycket 15 gäller inte arbetstagarrepresentanter

som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda.

Om föreningen skall ha euro som redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 §

bokföringslagen (1999:1078), skall detta anges i stadgarna.

Verksamhet i ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES)

14 a §

En understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepen-

sionsförsäkring får upprätta en filial, agentur eller annat liknande driftställe
(sekundäretablering) i ett annat land inom EES, om det inte finns skäl att
ifrågasätta att

1. föreningens organisation är ändamålsenlig,
2. föreningens finansiella situation är tillfredsställande med hänsyn till

den planerade verksamhetens art och omfattning, och

3. företrädaren för föreningen har tillräcklig kompetens och erfarenhet

och i övrigt är lämpad att leda verksamheten vid sekundäretableringen.

En understödsförening som avser att upprätta en sådan sekundäretablering

som avses i första stycket skall underrätta Finansinspektionen. Underrättel-
sen skall innehålla

1. uppgift om i vilket land sekundäretableringen skall upprättas,
2. en plan för den tilltänkta verksamheten, med angivande av sekundäreta-

bleringens organisation,

3. uppgift om sekundäretableringens adress, och
4. uppgift om vem som är företrädare för sekundäretableringen.
Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att upprätta en se-

kundäretablering inte föreligger, skall inspektionen meddela beslut om det
inom tre månader från det att inspektionen tagit emot en underrättelse enligt
andra stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vad den i andra stycket 2 angivna verksamhetsplanen i övrigt
skall innehålla.

14 b §

Varje gång en understödsförening åtar sig ett uppdrag att från en se-

kundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring, skall föreningen lämna
en särskild underrättelse till Finansinspektionen. Underrättelsen skall inne-
hålla

1. uppgift om den som i egenskap av arbetsgivare skall betala försäkrings-

premierna, och

2. uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som

skall ligga till grund för försäkringarna.

background image

4

SFS 2005:1122

Finansinspektionen skall, om förutsättningarna enligt 14 a § första stycket

är uppfyllda, inom tre månader från det att inspektionen tagit emot en sådan
underrättelse som avses i första stycket lämna meddelande om underrättel-
sen till den behöriga myndigheten i det land där sekundäretableringen är
upprättad.

Finansinspektionen skall samtidigt som den lämnar meddelandet enligt

andra stycket underrätta understödsföreningen om att ett sådant meddelande
lämnas.

Om Finansinspektionen med anledning av ett sådant meddelande som av-

ses i andra stycket får veta vilka verksamhetsföreskrifter som är tillämpliga i
det land där sekundäretableringen är upprättad, skall inspektionen underrätta
understödsföreningen om det.

Verksamheten avseende tjänstepensionsförsäkring får inledas efter det att

föreningen tagit emot underrättelsen från Finansinspektionen, eller i varje
fall två månader efter det att den behöriga myndigheten i det land där sekun-
däretableringen är upprättad tagit emot inspektionens meddelande enligt an-
dra stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva verksam-

heten avseende tjänstepensionsförsäkring inte föreligger, skall inspektionen
vägra att lämna meddelande enligt andra stycket. Beslut om detta skall fattas
inom tre månader från det att en underrättelse enligt första stycket togs emot.

14 c §

Varje gång en understödsförening åtar sig ett uppdrag att från

Sverige meddela tjänstepensionsförsäkring för åtaganden som skall fullgö-
ras i ett annat land inom EES (gränsöverskridande verksamhet) skall före-
ningen lämna en särskild underrättelse till Finansinspektionen. Underrättel-
sen skall innehålla uppgift om

1. den som i egenskap av arbetsgivare skall betala avgifterna, och
2. det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som skall ligga till

grund för försäkringarna.

Finansinspektionen skall, om de förutsättningar som anges i 14 a § första

stycket är uppfyllda, inom tre månader från det att inspektionen har tagit
emot en sådan underrättelse som avses i första stycket lämna meddelande
om underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där den gräns-
överskridande verksamheten skall bedrivas.

Finansinspektionen skall samtidigt som den lämnar meddelandet enligt

andra stycket underrätta understödsföreningen om att meddelandet lämnas.

Om Finansinspektionen med anledning av ett sådant meddelande som av-

ses i andra stycket får veta vilka verksamhetsföreskrifter som är tillämpliga i
det land där den gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas, skall in-
spektionen underrätta understödsföreningen om det.

Den gränsöverskridande verksamheten får inledas efter det att föreningen

tagit emot underrättelsen från Finansinspektionen, eller i varje fall två måna-
der efter det att den behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskri-
dande verksamheten skall bedrivas tagit emot inspektionens meddelande en-
ligt andra stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva verksam-

heten avseende tjänstepensionsförsäkring inte föreligger, skall inspektionen
vägra att lämna meddelande enligt andra stycket. Beslut om detta skall fattas
inom tre månader från det att en underrättelse enligt första stycket togs emot.

background image

5

SFS 2005:1122

14 d §

Om något av de förhållanden som angetts i en underrättelse enligt

14 a�c §§ skall ändras sedan verksamheten inletts, skall understödsföre-
ningen underrätta Finansinspektionen minst en månad innan ändringen ge-
nomförs.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, skall inspek-

tionen

meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen

kom in till

inspektionen.

Information

20 a §

Medlemmar och andra som är ersättningsberättigade på grund av

försäkringar i en understödsförening som driver verksamhet avseende tjäns-
tepensionsförsäkring skall ges den information som behövs om föreningen
och dess verksamhet samt om sina försäkringar och de överenskommelser
som ligger till grund för försäkringarna. Informationen skall tydligt visa för-
säkringarnas villkor och värdeutveckling.

Information som avses i första stycket skall ges även i fall då en medlem

erbjuds att teckna en tjänstepensionsförsäkring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om vilken information som en understödsförening skall
lämna till

medlemmarna och andra ersättningsberättigade på grund av för-

säkringar.

22 a §

En understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepen-

sionsförsäkring skall i stället för 22 § tillämpa 7 kap. 1 och 2 §§ försäkrings-
rörelselagen (1982:713) samt föreskrifter som meddelats med stöd av de be-
stämmelserna.

24 b §

För en understödsförening som driver verksamhet avseende tjänste-

pensionsförsäkring skall i stället för 23�24 a §§ gälla bestämmelserna i an-
dra�femte styckena.

Understödsföreningens samlade tillgångar skall placeras i enlighet med

bestämmelserna i 7 kap. 9 a § andra och tredje meningarna försäkringsrörel-
selagen (1982:713) samt på det sätt som bäst gagnar de ersättningsberättiga-
des intressen och också i övrigt på ett aktsamt sätt. Av tillgångarna får högst

1. fem procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jämstäl-

las med aktier samt obligationer och andra skuldförbindelser från samma
emittent eller låntagare, om denne i egenskap av arbetsgivare betalar avgifter
till föreningen (uppdragsgivande företag) och

2. tio procent utgöras av sådana tillgångar som avses i 1, och som getts ut

av företag i en grupp av emittenter eller låntagare med sådan inbördes an-
knytning som anges i 7 kap. 10 c § andra stycket försäkringsrörelselagen,
vari ett uppdragsgivande företag ingår.

Begränsningarna i andra stycket 1 och 2 gäller inte sådana tillgångar som

svenska staten eller en utländsk stat svarar för.

Beträffande användande av optioner och terminskontrakt eller andra lik-

nande finansiella instrument skall understödsföreningen tillämpa 7 kap.
17 b § försäkringsrörelselagen och föreskrifter som meddelats med stöd av
de bestämmelserna.

background image

6

SFS 2005:1122

I fråga om tillgångar som svarar mot försäkringstekniska avsättningar

skall understödsföreningen även tillämpa 7 kap. 9, 10 a, 10 c�10 f och 12�
14 §§ försäkringsrörelselagen samt föreskrifter som meddelats med stöd av
de bestämmelserna.

24 c §

En understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepen-

sionsförsäkring skall upprätta och följa placeringsriktlinjer. Sådana riktlinjer
skall innehålla principerna för placering av samtliga tillgångar, med en sär-
skild redovisning av principerna för placering av de tillgångar som används
för skuldtäckning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer får meddela närmare föreskrifter om vad riktlinjerna skall innehålla.

Senast när placeringsriktlinjer börjar användas, skall de ges in till Finans-

inspektionen. Understödsföreningen skall samtidigt lämna in en redogörelse
för de konsekvenser som riktlinjerna får för understödsföreningen samt för
medlemmarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringarna.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter om vad redogörelsen skall innehålla.

Bestämmelserna i andra stycket gäller också vid ändring av placerings-

riktlinjer.

25 §

5

En understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepen-

sionsförsäkring skall, utöver tillgångar som motsvarar försäkringstekniska
avsättningar enligt 22

a

§ samt 7

kap. 1

§ försäkringsrörelselagen

(1982:713), vid varje tidpunkt ha en tillräcklig kapitalbas. Bestämmelserna
om kapitalbasens sammansättning i 7 kap. 22 § och 26 § fjärde stycket första
meningen försäkringsrörelselagen skall tillämpas på motsvarande sätt.

Kapitalbasen skall minst uppgå till en nivå som beräknas med utgångs-

punkt i verksamhetens art och omfattning (solvensmarginalen) enligt be-
stämmelserna i 7 kap. 23 § försäkringsrörelselagen.

Om kapitalbasen understiger solvensmarginalen, skall Finansinspektionen

vidta åtgärder enligt bestämmelserna i 71 § femte och sjunde styckena.

26 §

6

Understödsförening får inte lämna kredit till

1. styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor, revisorssuppleant, inneha-

vare av befattning i ledande ställning i föreningen eller person som verkstäl-
ler försäkringsteknisk utredning åt föreningen,

2. den som är gift med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedsti-

gande led till personer som avses under 1, eller är besvågrad med en sådan
person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den
andres syskon,

3. bolag, förening eller annan sammanslutning, vari person som avses un-

der 1 eller 2 i egenskap av delägare eller medlem har ett väsentligt ekono-
miskt intresse.

Förening får ej heller lämna kredit mot säkerhet av borgen av någon som

avses i första stycket.

5 Tidigare 25 § upphävd genom 1999:1125.

6 Senaste lydelse 1992:1624.

background image

7

SFS 2005:1122

Vid tillämpningen av denna paragraf likställs äktenskapsliknande samlev-

nad med äktenskap, om de sammanlevande tidigare har varit gifta med var-
andra eller har eller har haft barn gemensamt.

En understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensions-

försäkring får inte ställa säkerhet för tredje man.

Bestämmelserna i första stycket utgör inte något hinder för en understöds-

förening att i enlighet med stadgarna lämna kredit mot säkerhet av försäk-
ringsbrev som har utfärdats av föreningen.

Finansinspektionen kan medge undantag från bestämmelserna i första�

tredje styckena, om det finns synnerliga skäl till detta.

Gruppbaserad kapitalbas

26 d §

En understödsförening som avses i 26 a § första stycket och som

driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall, utöver vad som
föreskrivs i 25 §, ha en kapitalbas som är tillfredsställande med hänsyn till
andra företag i försäkringsgruppen (gruppbaserad kapitalbas). När den
gruppbaserade kapitalbasen bestäms skall 7 kap. 22 § och 26 § fjärde stycket
första meningen försäkringsrörelselagen (1982:713) tillämpas.

Den gruppbaserade kapitalbasen skall uppgå till en nivå som är tillräcklig

med hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen (gruppbaserad solvens-
marginal). När den gruppbaserade solvensmarginalen bestäms skall 7 kap.
23 § försäkringsrörelselagen tillämpas.

26 e §

7

En understödsförening som avses i 26 a § skall göra en beräkning

av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal för att bestämma den eko-
nomiska ställningen med hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen. Be-
räkningen skall göras enligt en sammanläggnings- och avräkningsmetod.
Om det finns skäl får beräkningen i stället göras enligt en konsolideringsme-
tod.

För en understödsförening som inte driver verksamhet avseende tjänste-

pensionsförsäkring skall följande gälla. Den gruppbaserade kapitalbasen
skall beräknas med tillämpning av 7 kap. 22 och 24 §§ samt 26 § tredje
stycket första meningen försäkringsrörelselagen (1982:713). Den gruppba-
serade solvensmarginalen skall beräknas med tillämpning av 7 kap. 23 § för
livförsäkringsrörelse och 7 kap. 25 § för skadeförsäkringsrörelse.

Vid beräkningen skall dotterföretag eller intresseföretag som är försäk-

ringsföretag beaktas proportionellt efter understödsföreningens innehav om
inte särskilda skäl talar för att de beaktas till annan andel.

Beräkningen skall särskilt tillgodose att avdrag från kapitalbasen görs för

dels tillgångar som får ingå i kapitalbasen hos ett annat försäkringsföretag i
försäkringsgruppen, dels värden som skapats internt inom gruppen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall meddela

föreskrifter om beräkningsmetodernas användning och innehåll.

27 a §

En styrelseledamot eller dennes suppleant i en understödsförening

som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall ha de insik-

7 Senaste lydelse av tidigare 26 d § 2000:624.

background image

8

SFS 2005:1122

ter och den erfarenhet som måste krävas för att delta i ledningen av en sådan
förening och även i övrigt vara lämplig för uppgiften.

Av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud följer att den som är underkas-

tad näringsförbud inte får vara styrelseledamot eller suppleant i en sådan un-
derstödsförening som avses i första stycket.

28 a §

Styrelsen skall fastställa placeringsriktlinjer enligt 24 c §. Styrelsen

ansvarar för att riktlinjerna följs och skall fortlöpande pröva om de behöver
ändras.

67 §

8

Det åligger understödsförenings styrelse att på tid och sätt som Fi-

nansinspektionen bestämmer

1. hålla föreningens kassa och övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper

och andra handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen,

2. för varje räkenskapsår till inspektionen insända bestyrkt kopia av proto-

koll fört vid föreningsstämma över beslut i fråga om års- och koncernredo-
visningen eller revisionsberättelsen samt en redogörelse för föreningen och
dess verksamhet,

3. meddela de upplysningar och uppgifter i övrigt rörande föreningen som

inspektionen begär.

I en understödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensions-

försäkring gäller skyldigheterna enligt första stycket 1 och 3 även andra be-
fattningshavare i ansvarig ställning i föreningen.

Om understödsföreningen driver verksamhet i ett annat land inom EES,

skall styrelsen och andra befattningshavare i ansvarig ställning i föreningen
lämna upplysningar till behörig myndighet i det landet i den utsträckning
som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen och som behövs
för att myndigheten skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka upplysningar en understödsförening skall lämna till Fi-
nansinspektionen.

68 a §

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta med

motsvarande utländska tillsynsmyndigheter i den utsträckning som följer av
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

71 §

9

Finansinspektionen får meddela de anmärkningar i fråga om under-

stödsföreningens verksamhet som inspektionen anser behövs.

Finansinspektionen skall förelägga understödsförening att inom viss tid

vidtaga de åtgärder som behövs för rättelse, om

1. avvikelse skett från denna lag eller de för föreningen gällande stad-

garna eller de författningar eller föreskrifter i övrigt som gäller för verksam-
heten,

2. stadgarna ej längre uppfyller de i 11 § första stycket angivna allmänna

kraven,

3. placeringsriktlinjerna enligt 24 c § inte längre är tillfredsställande med

hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av föreningens rörelse,

8 Senaste lydelse 1999:1086.

9 Senaste lydelse 1992:1624.

background image

9

SFS 2005:1122

4. de tillgångar, vari försäkringsfond redovisas, ej är tillräckliga för att

trygga försäkringsutfästelserna, eller

5. annan allvarlig anmärkning kan riktas mot föreningens verksamhet.
Om Finansinspektionen bedömer att medlemmarnas rättigheter i en un-

derstödsförening som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring
hotas, skall inspektionen förelägga föreningen eller dess styrelse att upprätta
och för godkännande överlämna en finansiell saneringsplan. Inspektionen
får i dessa fall även besluta om att utse en särskild företrädare att sköta hela
eller delar av driften av föreningen.

Finansinspektionen får även i andra fall då inspektionen bedömer att med-

lemmarnas intressen i en understödsförening som driver verksamhet avse-
ende tjänstepensionsförsäkring hotas besluta om att utse sådan företrädare
som avses i tredje stycket.

Om en understödsförenings kapitalbas understiger solvensmarginalen en-

ligt 25 § eller, för en understödsförening som avses i 26 a § första stycket,
den gruppbaserade kapitalbasen understiger den gruppbaserade solvensmar-
ginalen enligt 26 d §, skall Finansinspektionen förelägga föreningen eller
dess styrelse att upprätta en plan för att återställa en tillfredsställande finan-
siell ställning och överlämna planen till inspektionen för godkännande. Om
kapitalbasen understiger en tredjedel av solvensmarginalen enligt 25 § eller
om kapitalbasen inte har den sammansättning som anges i 7 kap. 26 § fjärde
stycket försäkringsrörelselagen (1982:713), skall inspektionen förelägga
föreningen eller dess styrelse att upprätta och för godkännande överlämna en
plan för skyndsamt återställande av kapitalbasen.

Om en understödsförening driver verksamhet i ett annat land inom EES

och föreningen inte rättar sig efter Finansinspektionens eller behörig ut-
ländsk myndighets föreläggande om rättelse, skall inspektionen vidta de åt-
gärder som behövs för att förhindra fortsatta överträdelser. Inspektionen
skall underrätta den behöriga utländska myndigheten om vilka åtgärder som
vidtas.

Finansinspektionen får beträffande en understödsförening som driver

verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring begränsa föreningens förfo-
ganderätt eller förbjuda föreningen att förfoga över sina tillgångar i Sverige,
om

1. föreningen inte följer gällande bestämmelser om försäkringstekniska

avsättningar och skuldtäckning,

2. föreningens kapitalbas understiger en tredjedel av solvensmarginalen,

eller

3. föreningens kapitalbas understiger solvensmarginalen eller, för en före-

ning som avses i 26 a §, den gruppbaserade kapitalbasen understiger den
gruppbaserade solvensmarginalen enligt 26 d §, och det finns särskilda skäl
att anta att föreningens finansiella ställning ytterligare kommer att försäm-
ras.

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten skall drivas

efter ett sådant beslut som avses i sjunde stycket.

Har ett föreläggande enligt andra, tredje eller femte stycket inte följts

inom bestämd tid och har det anmärkta förhållandet inte heller på annat sätt
undanröjts, kan Finansinspektionen hos rätten ansöka om att föreningen
skall förklaras skyldig att träda i likvidation. Har sådan ansökan skett, skall

background image

10

SFS 2005:1122

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

bestämmelserna i 72 § tredje stycket lagen (1951:308) om ekonomiska före-
ningar tillämpas.

Styrkes ej innan rätten avgör ärendet att meddelat föreläggande efterkom-

mits, skall rätten förklara, att föreningen skall träda i likvidation, och för-
ordna en eller flera likvidatorer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om innehållet i den finansiella saneringsplan som krävs enligt
tredje stycket.

71 b §

Finansinspektionen skall anmäla beslut enligt 71 § sjunde stycket

om förbud eller begränsning i rätten att förfoga över tillgångar till de behö-
riga myndigheterna i de EES-länder där understödsföreningen enligt under-
rättelse bedriver försäkringsverksamhet enligt 14 b eller 14 c §. Sådant be-
slut skall dessutom anmälas till behöriga myndigheter i de EES-länder där
föreningen har tillgångar.

Finansinspektionen får i samband med anmälan enligt första stycket be-

gära att den behöriga utländska myndigheten i samarbete med inspektionen
vidtar motsvarande åtgärder.

75 §

10

Finansinspektionens beslut om att vägra registrering av understöds-

förening enligt 65 § får överklagas hos kammarrätten. Detsamma gäller in-
spektionens beslut enligt 14 a�d §§.

Annat beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos

länsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första
stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om verk-

samhetens drivande enligt 71 § åttonde stycket skall gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. En understödsförening som avses i 7 § tredje stycket och som vid

ikraftträdandet av denna lag inte uppfyller kraven enligt bestämmelserna i
25 och 26 d §§ behöver till och med år 2007 inte tillämpa de bestämmel-
serna. Innan en understödsförening uppfyller de kraven får föreningen inte
bedriva verksamhet i ett annat land inom EES.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Johan Lundström
(Finansdeparetmentet)

10 Senaste lydelse 1999:227.

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar