SFS 2006:1374 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2006:1374 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
061374.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 24 a § försäkringsrörelsela-

gen (1982:713)

2

skall ha följande lydelse.

7 kap.

24 a §

3

Från kapitalbasen enligt 22 eller 24 § skall försäkringsbolaget i de

fall som avses i andra stycket räkna av det bokförda värdet av aktierna eller
av vad som skjutits till i annan form (tillskott) i

1. ett försäkringsbolag, ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska

pengar, ett värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag,

2. ett utländskt återförsäkringsföretag,
3. ett försäkringsholdingföretag eller
4. ett finansiellt institut.
En sådan avräkning skall göras om
1. försäkringsbolagets ägarandel överstiger 10 procent av företagets egna

kapital, eller

2. försäkringsbolagets ägarandel understiger 10 procent av företagets

egna kapital men

a) tillskottet eller summan av tillskotten överstiger 10 procent av det egna

kapitalet eller de egna fonderna i företaget eller det sammanlagda bokförda
värdet av sådana tillskott överstiger 10 procent av försäkringsbolagets kapi-
talbas, eller

b) företaget är ett intresseföretag eller försäkringsbolaget direkt eller indi-

rekt äger minst 20 procent av kapitalet eller av samtliga röster i företaget.

Avräkning skall inte göras för tillskott som avser företag som omfattas av

samma beräkning av gruppbaserad ekonomisk ställning som försäkrings-
bolaget enligt 7 a kap. 5 §.

Avräkning skall inte heller göras för tillskott som avser företag som

gemensamt med försäkringsbolaget omfattas av tillsyn enligt lagen
(2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

1

Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

3

Senaste lydelse 2006:533.

SFS 2006:1374

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

2

SFS 2006:1374

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.