SFS 2009:795 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2009:795 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
090795.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 19 kap. 13 § försäkringsrörelse-

lagen (1982:713)

2 ordet ⬝länsrätten⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut mot

⬝förvaltningsrätten⬝ i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Lagen omtryckt 1995:1567.
Senaste lydelse av 19 kap. 13 § 2005:1121.

SFS 2009:795

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar