SFS 2010:1232 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2010:1232 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
101232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 4 § och 12 kap. 12 § för-

säkringsrörelselagen (1982:713)

2 ska ha följande lydelse.

10 kap.

4 §

3

Minst en av bolagsstämman utsedd revisor ska vara auktoriserad revi-

sor, om tillgångarnas bruttovärde (balansomslutningen) enligt fastställda
balansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp
som motsvarar 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken som gällde under den sista månaden av respektive
räkenskapsår.

I fråga om bolag som avses i första stycket kan förordnas att en viss god-

känd revisor får utses i stället för en auktoriserad revisor. Sådana beslut är
giltiga i högst fem år.

Frågor om förordnande enligt andra stycket prövas av Finansinspektionen.

�renden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock
av regeringen.

Första�tredje styckena gäller även för ett moderbolag i en koncern, om
1. koncernens verksamhetsområde omfattar hela riket,
2. balansomslutningen enligt fastställda koncernbalansräkningar för de

två senaste räkenskapsåren överstiger det gränsbelopp som anges i första
stycket, eller

3. moderbolaget inte upprättar koncernredovisning och den sammanlagda

balansomslutningen enligt fastställda balansräkningar för koncernföretagens
två senaste räkenskapsår på moderbolagets balansdag överstiger det gräns-
belopp som anges i första stycket.

12 kap.

12 §

4

Ett försäkringsbolag får inte lämna penninglån till styrelseleda-

möterna, verkställande direktören eller aktuarien i bolaget eller i något annat
företag i samma koncern. Detsamma gäller i fråga om penninglån till

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Lagen omtryckt 1995:1567.

3 Senaste lydelse 1999:600.

4 Senaste lydelse 2005:1121.

SFS 2010:1232

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1232

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. den som är gift med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller ned-

stigande led till en styrelseledamot, verkställande direktören eller aktuarien,

2. den som är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande

led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

3. juridisk person över vars verksamhet person som nämnts ovan har ett

bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i första stycket gäller ej om
1. gäldenären är företag i koncern i vilken det långivande bolaget ingår,

eller

2. gäldenären driver rörelse och lånet betingas av affärsmässiga skäl samt

är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse.

Ett försäkringsbolag får inte lämna penninglån i syfte att gäldenären eller

honom närstående fysisk eller juridisk person som avses i första stycket 1�3
ska förvärva aktier i bolaget eller annat bolag i samma koncern.

�r gäldenären anställd i bolaget eller i ett annat bolag i samma koncern

gäller inte förbudet mot penninglån i tredje stycket, om

1. lånebeloppet jämte tidigare lån enligt detta stycke från bolaget eller

annat bolag i samma koncern inte överstiger ett belopp som motsvarar två
gånger gällande prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken,

2. låneerbjudandet riktar sig till minst hälften av de anställda i bolaget och

lånet ska återbetalas inom fem år genom regelbundna amorteringar samt

3. hinder mot lån inte föreligger vid en tillämpning av första och andra

styckena, även om de aktier som ska förvärvas räknas med. Därvid ska dock
det i första stycket angivna förbudet mot att lämna lån till styrelseledamot
inte gälla i fråga om den som är styrelseledamot enligt bestämmelserna i la-
gen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Lån enligt fjärde stycket får inte lämnas, om det sammanlagda beloppet av

sådana lån därefter skulle överstiga bolagets fria egna kapital.

Bestämmelserna i denna paragraf om förbud mot penninglån ska även till-

lämpas i fråga om ställande av säkerhet. I verksamhet avseende tjänste-
pensionsförsäkring gäller förbudet endast ställande av säkerhet för tredje
man.

Vid tillämpning av denna paragraf likställs äktenskapsliknande samlevnad

med äktenskap, om de sammanlevande tidigare har varit gifta med varandra
eller har eller har haft barn gemensamt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.