SFS 2010:1499 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2010:1499 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
101499.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

dels att 19 kap. 13 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 28 a §, av följande ly-

delse.

7 kap.

28 a §

På begäran av ett försäkringsbolag eller flera försäkringsbolag ingå-

ende i en försäkringsgrupp ska Finansinspektionen granska tillförlitligheten
hos den interna modell som försäkringsbolaget eller försäkringsföretag i för-
säkringsgruppen valt för att beräkna ett kapitalkrav med hänsyn tagen till de
kvantifierbara risker som bolaget eller företagen i gruppen är utsatta för. Vid
granskningen ska de grundläggande krav beaktas som framgår av artiklarna
120�125 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den
25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återför-
säkringsverksamhet

3.

Om en behörig myndighet på begäran av flera försäkringsföretag ingåen-

de i en försäkringsgrupp, vilken även omfattar ett svenskt försäkringsbolag,
granskar tillförlitligheten hos en intern modell för företagen i gruppen, får
Finansinspektionen utföra den del av granskningen som avser det svenska
bolaget.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om grunderna för bedömningen av tillförlitligheten hos interna
modeller enligt första stycket.

1 Prop. 2009/10:240, bet. 2010/11:FiU9, rskr. 2010/11:5.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009
om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (EUT L
335, 17.12.2009, s. 1, Celex 32009L0138).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om
upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (EUT L 335,
17.12.2009, s. 1, Celex 32009L0138).

SFS 2010:1499

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1499

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

19 kap.

13 §

4

Finansinspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen

för prövning samt beslut i ärenden enligt 7 kap. 28 a § första och andra
styckena får inte överklagas.

Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 3 §, 2 a kap. 2�3 och 5�6 §§,

15 a kap. 13 och 22 §§ samt 2 §, 11 § tionde stycket och 11 c § detta kapitel
får överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas

hos förvaltningsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i
20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten av förvaltningsrättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om verk-

samhetens drivande enligt 11 § åttonde stycket ska gälla omedelbart.

Om överklagande av vissa beslut finns bestämmelser i 20 kap. 7 §.

15 §

5

Försäkringsbolag ska med årliga avgifter bidra till att täcka kostna-

derna för Finansinspektionens verksamhet.

För granskning av ärenden enligt 7 kap. 28 a § första och andra styckena

får Finansinspektionen ta ut avgifter av de bolag som granskas.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:795.

5 Senaste lydelse 1992:1626.

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar