SFS 1970:264

700264.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

X970 ⬢ Nr 264<

Utkom från trycket den 16 juni 1970

Nr 264

KUNGL. MAJ:TS KUNG�RELSE

om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckorj

given Stockholms slott den 27 maj 1970.

Kimgl. Maj :t har, med stöd av riksdagens beslut^, funnit gott förordna som

följ er.

Inträffar under tiden till dess Danmark och Norge blivit bundna av den i

Paris den 29 juli 1960 avslutade konventionen om skadeståndsansvar på

atomenergins område samt den i Bryssel den 31 januari 1963 avslutade till-

läggskonventionen till Paris-konventionen atomolycka i de atomreaktoran-

läggningar vid Ringhals i Hallands län, som enligt Kungl. Maj :ts tillstånd

den 6 juni 1968 och den 21 mars 1969 är under utförande eller som i fram­

tiden enligt Kungl. Maj :ts tillstånd där kommer att utföras, utgår ersättning

av statsmedel för atomskada i följd av olyckan

a) med belopp som anläggningens innehavare, utöver de ersättningsbelopp

som det åligger denne att betala enligt atomansvarigbetslagén (1968:45),

skulle ha varit skyldig att utge, om det för honom enligt 17 § nämnda lag

gällande ansvarighetsbeloppet utgjort ett belopp motsvarande 1.5 miljoner

sådana betalningsenheter som avses i 31 § samma lag, samt

b) med belopp som staten, utöver de ersättningsbelopp som det kan åligga

staten att betala enligt 29�31 §§ atomansvarighetslagen (1968:45), skulle

ha varit skyldig att utge enligt nämnda paragrafer, om samtliga stater som

undertecknat tilläggskonventionen varit bundna av denna ^dd tiden för

olyckan samt det i 31 § första stycket nämnda lag föreskrivna beloppet ut­

gjort 70 miljoner betalningsenheter.

Anspråk på gottgörelse enligt 1 § får väckas av den skadelidande eller av

den som på grund av främmande stats lag nödgats utge ersättning till den

skadelidande.

Fråga om ersättning enligt denna kungörelse prövas av Kungl. Maj :t.

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt

därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

I'

i *
; ;

j

I

l!

1

Prop. 1970: 86, SU 95, rskr 221.

¬

background image

546

1970 . Nr 264

Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera

^åsso h ava Vi detta med egen hand undersla-mt och med Vårt kungl. sigill

helcräfta låtit.

Stockholms slott den 27 maj 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Industridepartementet)

KRISTER WICKMAN

Nr 2G4, Vd » rk. Stockholm 1970. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt