Lag (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2018:162
Departement: Socialdepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:

2018:162
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2018-04-05
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Ersättning

1 §   Staten betalar ersättning enligt denna lag till den som har fått ändrad könstillhörighet fastställd enligt 1 § lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall om
   1. personen har ansökt om fastställelse av ändrad könstillhörighet under perioden 1 juli 1972-30 juni 2013, och
   2. denna ansökan har bifallits.

2 §   Ersättningen uppgår för var och en till tvåhundratjugofemtusen (225 000) kronor.

3 §   Rätten till ersättning är personlig och får inte överlåtas.

Rätten till ersättning upphör att gälla om sökanden avlider innan beslutet om ersättning har meddelats. Om sökanden avlider efter det att beslutet har meddelats, tillfaller ersättningen dödsboet.

Ansökan och prövning

4 §   Ansökan om ersättning ska ges in till och prövas av Kammarkollegiet.

5 §   Ansökan om ersättning ska göras skriftligen av den som ansökan avser.

6 §   Ansökan om ersättning ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast den 1 maj 2020. Ansökningar som kommer in därefter ska avvisas.

7 §   Kammarkollegiet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Vid behov ska myndigheten anvisa hur utredningen bör kompletteras.

Myndigheten får med sökandens samtycke begära upplysningar om sökanden från andra myndigheter om det behövs för utredningen av ärendet. Myndigheten får avvisa utredning som inte behövs.

8 §   Kammarkollegiets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

9 §   I 25 kap. 17 e § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om sekretess i verksamhet enligt denna lag.

Inkomstprövade förmåner och avgifter

10 §   För den som har fått ersättning enligt denna lag ska tillgångar uppgående till ett belopp om tvåhundratjugofemtusen (225 000) kronor anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av
   1. 97 kap. 6-10 §§ och 102 kap. 10-13 §§ socialförsäkringsbalken,
   2. 17 kap. 2 och 8 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
   3. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   4. 2 kap. 7 § och 4 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395), eller
   5. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).
Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.