SFS 1979:54

790054.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:54

Lag

Utkom från trycket

ooi beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att

den 27 februari 1 979

främja tillkomst och utvcckling av tillverkande företag i
u-länder;

utfärdad den 1 febru ari 1979.

Enligt riksdagens beslut* föreskrivs följande.

1 § Enligt de närmare föreskrifter som beslutas av regeringen eller myn­

dighet som regeringen bestämmer får stiftelse som har bildats för att främja
tillkomst och utveckling av tillverkande företag i u -länder besluta om

1. finansiellt stöd till sådant företag
2. bidrag till förinvesteringsstudier och andra studier som avser förut­

sättningarna för tillverkande företag i u -länder.

Finansiellt stöd kan lämnas till företag som ägs gemensamt av eller drivs

1 sam verkan mellan svenskt företag och företag eller annan institution i

värdlandet. Stödet kan ha formen av aktieteckning, lån eller lånegaranti.

2 § Den som hos stiftelse som avses i 1 § har tagit befattning med fråga

som anges i paragrafen får ej obehörigen yppa vad han därvid har erfarit

om affärs- eller driftsförhållanden.

Denna lag träder i k raft den 1 nov ember 1978.

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN

JAN-ERIK WIKSTR�M

(Utrikesdepartementet)

118

' Prop. 1977/78:135. UU 1 978/79; 1, rskr 9.

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.