SFS 1983:11

830011.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:11

Utkom från trycket

den 25 januari 1983

Lag om ändring i lagen (1979:54) om beslutanderätt för

stiftelse som har bildats för att främja tillkomst och

utveckling av tillverkande företag i u-länder;

utfärdad den 5 januari 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att rubriken till lagen (1979:54 ) om
beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja tillkomst och

utveckling av tillverkande företag i u-länder samt 1 § lagen skall ha nedan
angivna lydelse.

Till följd h ärav kommer lagen a tt ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i k raft.

Lag om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja
tillkomst och utveckling av företag i u-länder

1 § Enligt de närmare föreskrifter som beslutats av regeringen eller myn­
dighet som regeringen bestämmer får stiftelse som har bildats för att främja

tillskott och utveckling av företag i u-länder besluta om

1. finansiellt stöd till sådant för etag,
2. bidrag till fö rinvesteringsstudier och andra studier som a vser förut­

sättningarna för företag i u-länder.

Finansiellt stöd kan lämnas till företag som ägs gemensamt av eller drivs

i samverk an mellan svenskt företag och företag eller annan institution i

världlandet. Stödet kan ha formen av aktieteck ning, lån eller lånegaranti.

50

' Prop. 1981/82: 100 (bil. 6, sid. 67), UU 2 0, rskr 26 9.

¬

background image

2 § Den som hos stiftelse som avses i 1 § har tagit befattning med fråga

SFS 1983; 11

som anges i paragrafen får ej obehörigen yppa vad han därvid har erfarit

om affärs- eller driftsförhållanden.

Denna lag träder i kraft en veck a efter den dag då lagen enligt uppgift på

den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

LENNART BODSTR�M

LENNART DAFG�&RD

(Utrikesdepartementet)

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.