SFS 1994:716 Lag om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)

SFS 1994_716 Lag om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:716

Utkom från trycket

den 20 juni 1994

Lag
om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen
om säkerhet och samarbete i Europa (ESK);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

De institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa

(ESK) som anges i bilaga till denna lag kan förvärva rättigheter, ikläda sig
skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

1

Prop. 1993/94:192, bet. 1994/94: JuU32, rskr. 1993/94:378.

1322

background image

1323

SFS 1994:716

Föreskrifter om immunitet och privilegier för ESK: s institutioner finns i

lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

MARGARETHA AF UGGLAS

(Utrikesdepartementet)

Bilaga

De institutioner som avses i denna lag är:

1. ESK-sekretariatet.

2. Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter

(ODIHR).

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.