SFS 2010:115 Lag om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m. / SFS 2010:115 Lag om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
100115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en
förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté
m.m.;

utfärdad den 4 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1996:506) om överlåtelse av

en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

2 ska ha följande

lydelse.

1 §

Regeringen får till de kommittéer och organ som anges i 2 § överlåta

förvaltningsuppgifter i den omfattning som framgår av ett fastställt operativt
program. Uppgifter som får överlåtas får innefatta myndighetsutövning.

2 §

�verlåtelse får ske till

1. en övervakningskommitté som är inrättad i enlighet med artikel 63 i rå-

dets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestäm-
melser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfon-
den och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG)
nr 1260/1999

3,

2. en sådan gemensam övervakningskommitté som avses i kommissio-

nens förordning (EG) nr 951/2007 av den 9 augusti 2007 om fastställande av
tillämpningsbestämmelser för program för gränsöverskridande samarbete
som finansieras inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1638/2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprät-
tandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument

4,

3. ett organ i en annan medlemsstat vilket enligt ett fastställt operativt pro-

gram för europeiskt territoriellt samarbete ska vara förvaltande eller atteste-
rande myndighet för det programmet i enlighet med artikel 59 i rådets för-
ordning (EG) nr 1083/2006 och artikel 14 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala
utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999

5,

4. ett organ i en annan medlemsstat vilket enligt ett fastställt gemensamt

operativt program för gränsöverskridande samarbete ska vara gemensam
förvaltande myndighet för det programmet i enlighet med Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om

1 Prop. 2009/10:73, bet. 2009/10:NU12, rskr. 2009/10:186.

2 Senaste lydelse av lagen 2006:1575.

3 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25 (Celex 32006R1083).

4 EUT L 210, 10.8.2007, s. 10 (Celex 32007R0951).

5 EUT L 210, 31.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1080).

SFS 2010:115

Utkom från trycket
den 16 mars 2010

background image

2

SFS 2010:115

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt
grannskaps- och partnerskapsinstrument

6 och kommissionens förordning

(EG) nr 951/2007,

5. en styrkommitté som inrättats för genomförande av ett fastställt opera-

tivt program för europeiskt territoriellt samarbete i enlighet med Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006, eller

6. en urvalskommitté som inrättats för att fullgöra uppgifter inom ramen

för ett fastställt gemensamt operativt program för gränsöverskridande samar-
bete i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 951/2007.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

6 EUT L 310, 9.11.2006, s. 1 (Celex 32006R1638).

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.