SFS 2010:897 Lag om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland

100897.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och
Finland;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Den gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland som underteck-
nades den 11 november 2009 ska gälla som svensk lag. Detta gäller dock
inte artiklarna 23–26 och 29 samt fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde.

Överenskommelsen är avfattad på svenska och finska. Den svenska texten

framgår av bilagan till denna lag. Överenskommelsens finska text finns till-
gänglig på Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Genom lagen upp-

hävs

1. lagen (1949:183) om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar,
2. lagen (1971:850) med anledning av gränsälvsöverenskommelsen den

16 september 1971 mellan Sverige och Finland,

3. lagen (1971:851) om rätt för Konungen att meddela viss föreskrift

rörande fisket inom Torne älvs fiskeområde,

4. lagen (1971:852) med anledning av tilläggsöverenskommelsen den

16 september 1971 mellan Sverige och Finland till överenskommelsen den
17 februari 1949 om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar, samt

5. lagen (1997:201) om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs

fiskeområde.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDREAS CARLGREN
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr. 2009/10:347.

SFS 2010:897

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:897

Bilaga

Gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland

Konungariket Sverige och Republiken Finland, i det följande parterna,

som önskar ersätta 1971 års gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och
Finland med en ny överenskommelse,

som beaktar 1810 års gränsregleringstraktat,

som beaktar den internationella vattenrättens principer,

som beaktar 1992 års konvention om gränsöverskridande vattendrag och
dess protokoll om vatten och hälsa och 1992 års konvention om skydd av
Östersjöområdets marina miljö,

som beaktar Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upp-
rättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område
och de Europeiska gemenskapernas övriga relevanta lagstiftning,

som beaktar artikel 66 i Förenta nationernas havsrättskonvention av år 1982
samt 1992 års konvention om biologisk mångfald,
har kommit överens om följande.

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Geografiskt tillämpningsområde

1. Överenskommelsen är tillämplig på följande vattendrags och sjöars
avrinningsområden.

a) Könkämäälven och Muonioälven samt den del av Torneälven och de

sjöar i vilka riksgränsen mellan Finland och Sverige löper (gränsälvarna),

b) de vattendrag som är sidogrenar till eller utmynnar i gränsälvarna, och
c) Torneälvens mynningsgrenar.

2. Överenskommelsen är tillämplig på följande kustvattenområden (kust-
vattenområdena)

a) den del av Bottenviken inom det svenska kustvattenområdet, vars gräns

följer en linje dragen från fastlandet vid halvön Patokaris sydspets via
Skomakarens östra strand, Stora Hepokaris nordspets och söderut parallellt
med riksgränsen till en punkt en sjömil utanför baslinjen, för att sedan på
detta avstånd följa baslinjen österut fram till riksgränsen, samt

b) den del av Bottenviken inom det finska kustvattenområdet, vars gräns

följer meridianen 24°20,2’ till Torneå kommuns gräns med Kemi och går
vidare längs kommungränsen sydväst ända fram till riksgränsen, med undan-
tag av ön Iso-Huituri.

background image

3

SFS 2010:897

3. De områden som anges i punkterna 1 och 2 bildar ett finsk-svenskt
avrinningsdistrikt (avrinningsdistriktet). Avrinningsdistriktets huvudsakliga
geografiska omfattning illustreras av den bilagda kartan.

4. För fiske gäller ett särskilt tillämpningsområde som definieras i artikel 23.

Artikel 2

Syfte

1. Överenskommelsens syfte är att

a) i avrinningsdistriktet trygga möjligheterna för båda parterna till skäligt

nyttjande av gränsälvarna på ett sätt som främjar gränsregionens intressen,

b) förebygga översvämnings- och miljöolyckor,
c) samordna de program, planer och åtgärder i avrinningsdistriktet som

behövs för att uppnå de mål som bestäms för vattnets kvalitet och vattnets
hållbara nyttjande, med iakttagande av de internationella åtaganden och den
gemenskapsrätt som parterna är bundna av, samt

d) i övrigt främja samarbetet mellan parterna i vatten- och fiskefrågor.

2. Särskild vikt ska fästas vid

a) att uppnå gemensamma kvalitetsmål för yt- och grundvatten,
b) naturvård, kulturmiljövård och miljöskydd,
c) hållbart nyttjande av vattenresurserna, samt
d) skydd och hållbart nyttjande av fiskbestånden.

3. För att skapa förutsättningar för ett sådant samarbete som behövs för att
uppnå denna överenskommelses syfte ska ett mellanstatligt samarbetsorgan
inrättas.

Artikel 3

Rätt till vattnet och vattenområdena i gränsälvarna

1. Vardera part har lika rätt till vattnet i gränsälvarna med sidogrenar, även i
det fall mer vatten strömmar genom den ena partens territorium än genom
den andra partens. Den rätt till vattnet som enskild kan grunda på dom,
urminnes hävd eller annan särskild rättsgrund ändras inte härigenom.

2. Den som äger eller har nyttjanderätt till strand vid en gränsälv får
oberoende av riksgränsen nyttja vattenområdet utanför stranden för mindre
anordning, såsom brygga eller båthus.

3. Var och en har rätt att nyttja vatten och is ur gränsälvarna för husbehov
och likartade ändamål.

4. Var och en har rätt att färdas fritt i gränsälvarna.

5. Nyttjande enligt punkterna 2–4 i denna artikel ska ske med iakttagande av
nationella regelsystem och får inte medföra nämnvärd olägenhet för enskilda
eller allmänna intressen. Nyttjandet får inte försvåra fisket.

background image

4

SFS 2010:897

Samarbete

Artikel 4

Gemensamma program och planer

Parternas myndigheter ska samverka sinsemellan och ha som målsättning att
upprätta gemensamma program och planer för att uppfylla överenskommel-
sens syfte enligt artikel 2 punkt 1.

Artikel 5

Kvalitetsmål för vattenmiljön i gränsälvarna

De nationella kvalitetsmålen för vattenmiljön i gränsälvarna ska samordnas
så långt som möjligt mellan parterna.

Artikel 6

Förebyggande av översvämningsskador

I syfte att bistå den andra partens myndigheter får företrädare för de myndig-
heter som deltar i översvämningsbekämpning överskrida riksgränsen när det
är nödvändigt att vidta praktiska åtgärder för att avvärja överhängande risk
för översvämningsskador vid gränsälvarna. Detta ska föregås av samtycke
av den myndighet som den andra parten har utsett.

Artikel 7

Övervakning av vattenföringen

Parterna ska fortlöpande övervaka vattenföringen där Tärendöälven lämnar
Torneälven. Övervakningsdata ska lämnas till det mellanstatliga samarbets-
organet.

Mellanstatligt samarbetsorgan

Artikel 8

Finsk-svenska gränsälvskommissionen

1. Parterna upprättar härmed ett mellanstatligt samarbetsorgan, Finsk-
svenska gränsälvskommissionen (kommissionen), för att fullgöra uppgifter
enligt denna överenskommelse.

2. Kommissionen ska ha sådan juridisk kapacitet i de båda länderna att den
kan fullgöra sina uppgifter.

3. Stadgan med administrativa bestämmelser för kommissionen (stadgan)
ska utgöra en integrerad del av överenskommelsen.

background image

5

SFS 2010:897

Artikel 9

Sammansättning

1. Vardera part ska utse tre ledamöter för viss tid till kommissionen, varav
en ledamot från en statlig myndighet med ansvar för vattenfrågor och en från
en kommun som ligger inom överenskommelsens tillämpningsområde, samt
för varje ledamot en eller flera suppleanter.

2. Ordförandeskapet i kommissionen ska växla mellan parterna kalender-
årsvis. Ordförande ska utses av den part som innehar ordförandeskapet och
den andra parten ska utse vice ordförande. Båda ska vara ledamöter av kom-
missionen.

3. Vardera part får utse högst tre ordinarie sakkunniga att biträda kom-
missionen. Kommissionen kan även anlita andra sakkunniga.

Artikel 10

Uppgifter

1. Kommissionen ska i enlighet med bestämmelserna i denna överenskom-
melse

a) utveckla samarbetet mellan parterna i avrinningsdistriktet,
b) främja samverkan mellan parternas myndigheter med avsikt att sam-

ordna de program, planer och åtgärder vars syfte är att uppnå kvalitetsmålen
för vattenmiljön och att följa vattenstatusen,

c) främja samordningen av parternas myndigheters och kommuners arbete

med planer för att förebygga översvämnings- och miljöolyckor i gräns-
älvarna,

d) främja samordningen av parternas myndigheters och kommuners arbete

med naturskyddsplaner för gränsälvarna,

e) ansvara för att gemensam information ges och att gemensamma

informationsmöten hålls om de program och planer som anges i denna
artikel, samt

f) antingen tillstyrka eller avstyrka förslag till program och planer för

avrinningsdistriktet.

2. Kommissionen ska följa tillämpningen av denna överenskommelse och
praxis i tillståndsärenden samt uppmärksamma parterna på behov av änd-
ringar i överenskommelsen.

Artikel 11

Befogenheter

1. Kommissionen har, i frågor som hör till vatten- eller miljölagstiftningen
och som kan påverka gränsälvarnas eller kustvattenområdenas status eller
nyttjande, för verksamheter inom avrinningsdistriktet rätt att

a) yttra sig i tillståndsärenden,
b) överklaga beslut i tillståndsärenden, och

background image

6

SFS 2010:897

c) göra en framställan om rättelse, i enlighet med nationell lagstiftning, av

överträdelse av ett tillståndsbeslut eller lag eller bestämmelse grundad på
lag.

2. Kommissionen har rätt att komma med förslag och avge utlåtanden i
andra ärenden som rör vattenfrågor i avrinningsdistriktet.

3. Kommissionen har rätt att ge sitt utlåtande innan beslut fattas om före-
skrifter om fiske och om undantag från bestämmelser om fiske.

Artikel 12

Rätt till information

1. Myndigheter som upprättar sådana program och planer som avses i
artikel 4 ska löpande hålla kommissionen underrättad om sitt arbete.

2. Kommissionen ska få information om sådana ärenden och beslut som den
har rätt att yttra sig i eller överklaga så att den kan utöva sina befogenheter
enligt artikel 11.

3. Domstolar och myndigheter ska på begäran lämna kommissionen all till-
gänglig information som den behöver för att fullgöra sina uppgifter.

Artikel 13

Offentlighet

1. Envar har rätt att ta del av handlingar som finns hos kommissionen i enlig-
het med punkt 2 och 3 nedan.

2. När någon hos kommissionen begär att få ta del av handling som kommit
in från myndighet i Sverige eller Finland ska frågan om utlämnande prövas
av den myndighet som lämnat in handlingen enligt den lagstiftning som gäl-
ler för myndigheten. Det ankommer på kommissionen att genast underrätta
myndigheten om en sådan begäran.

3. Fråga om utlämnande av annan handling som finns hos kommissionen,
inklusive sådana handlingar som avses i artikel 34 punkt 7, ska prövas av
den bevakningsmyndighet som anges i artikel 17 punkt 1 i det land och
enligt den lagstiftning som gäller där kommissionen har sitt kansli. Kommis-
sionen ska härvid genast sända handlingen i fråga och begäran till bevak-
ningsmyndigheten för prövning.

Artikel 14

Kostnader

Kostnaderna för kommissionens verksamhet ska ersättas till lika delar av
parterna. Närmare bestämmelser finns i stadgan.

background image

7

SFS 2010:897

Gränsöverskridande verkningar

Artikel 15

Överenskommelsens förhållande till den nordiska

miljöskyddskonventionen

1. För verksamhet eller åtgärd i avrinningsdistriktet som kan orsaka gräns-
överskridande verkningar på vattnens status eller för deras nyttjande ska
bestämmelserna i artikel 16–21 i denna överenskommelse tillämpas i stället
för bestämmelserna i miljöskyddskonventionen mellan Danmark, Finland,
Norge och Sverige av den 19 februari 1974.

2. I ärenden enligt punkt 1 ska även andra gränsöverskridande verkningar än
de som gäller vattnens status eller nyttjande behandlas i samma ordning.

Artikel 16

Likabehandling

1. När en domstol eller myndighet i det ena landet prövar en fråga om
tillåtlighet eller tillstånd till verksamhet eller åtgärd som avses i artikel 15
ska verkningar som verksamheten eller åtgärden medför eller kan medföra
på den andra partens territorium beaktas på samma sätt som motsvarande
verkningar i det egna landet.

2. Den som berörs eller kan beröras av verkningar från sådan verksamhet
eller åtgärd som avses i artikel 15 och som bedrivs eller ska bedrivas i det
andra landet, ska hos domstolar och myndigheter tillerkännas samma rättig-
heter som sakägare i det land där verksamheten eller åtgärden bedrivs eller
ska bedrivas.

3. Det som anges i punkt 2 gäller på motsvarande sätt beträffande talan om
ersättning för skada på grund av verksamheten eller åtgärden.

4. Annan än den som avses i punkt 2 och som enligt reglerna i det ena landet
har rätt att föra talan eller yttra sig i ärende som avses i artikel 15 ska ha mot-
svarande rätt i det andra landet i enlighet med det landets lagstiftning som
gäller för jämförbara subjekt.

Artikel 17

Bevakning av allmänna intressen

1. Respektive part ska utse en bevakningsmyndighet som vid den andra
partens tillståndsgivande domstol eller myndighet ska bevaka de allmänna
intressena i ärenden om verksamheter eller åtgärder enligt artikel 15.

2. För tillvaratagande av allmänna intressen har bevakningsmyndigheten rätt
att begära kompletterande utredning samt att bli hörd av och föra talan eller
överklaga hos den andra partens domstol eller myndighet, om myndighet
eller någon annan företrädare för allmänna miljöintressen i det andra landet
får bli hörd, föra talan eller överklaga i motsvarande ärenden.

background image

8

SFS 2010:897

3. Om bevakningsmyndigheten underrättar domstol eller myndighet hos den
andra parten att uppgift som åligger bevakningsmyndigheten i visst ärende
ska fullgöras av annan myndighet, gäller överenskommelsens bestämmelser
i tillämpliga delar också denna myndighet.

4. Respektive bevakningsmyndighet ska bära de kostnader som uppstår hos
denna vid tillämpningen av överenskommelsen.

Artikel 18

Information om tillståndsärenden

1. När en domstol eller myndighet i det ena landet får in ett ärende enligt
artikel 16 punkt 1 ska domstolen eller myndigheten underrätta den andra
partens bevakningsmyndighet. Denna bevakningsmyndighet ska ombesörja
kungörelse och delgivning av ansökan och kallelse i det egna landet.
Kungörelse och delgivning ska göras på samma sätt och i samma ut-
sträckning som gäller för en motsvarande ansökan i det egna landet.

2. För information om domar och beslut gäller på motsvarande sätt vad som
anges i punkt 1.

Artikel 19

Syn

Om det är nödvändigt att vid behandlingen av ett ärende enligt artikel 16
punkt 1 förrätta syn i det andra landet för att bedöma de gränsöverskridande
verkningarna, får domstol eller myndighet förrätta sådan syn efter med-
givande av och i samverkan med den andra partens bevakningsmyndighet.
Vid sådan förrättning får bevakningsmyndigheten eller en av den utsedd
expert närvara.

Artikel 20

Vattenverksamhet med väsentlig påverkan

I tillämpningsområdet enligt artikel 1 punkt 1 får inte meddelas tillstånd för
vattenkraftverk, vattenreglering eller vattenöverledning som väsentligt kan
påverka vattenförhållandena i en gränsälv, utan föregående överläggningar
mellan parterna. Dessa överläggningar ska vara ämnade att nå en lösning
som är förenlig med överenskommelsens syfte.

Artikel 21

Samordnad handläggning

1. När någon söker tillstånd för en verksamhet eller åtgärd i en gränsälv som
i båda länderna kräver tillstånd från en domstol eller myndighet, ska respek-
tive parts domstol eller myndighet sträva efter att behandla ansökningarna
samtidigt. Domstolen eller myndigheten ska informera den andra partens
domstol eller myndighet om handläggningen av tillståndsärendet.

background image

9

SFS 2010:897

2. Domstolen eller myndigheten ska för kännedom sända domen eller
beslutet i ärende som avses i punkt 1 till den andra partens domstol eller
myndighet.

3. Domstolen eller myndigheten får inte förordna att tillståndet till en verk-
samhet eller åtgärd som avses i punkt 1 får tas i anspråk innan domen eller
beslutet har vunnit laga kraft, såvida inte dom eller beslut i det andra landets
tillståndsärende har vunnit laga kraft.

Artikel 22

Handlingarnas språk

I ärenden enligt artiklarna 16 och 21 ska tillståndsprövande domstol eller
myndighet ansvara för att de som avses i artikel 16 under handläggningen
ges tillräcklig information på svenska och finska. Vederbörande domstol
eller myndighet ska svara för att sammanfattningar av tillståndsansökan och
dom eller beslut finns tillgängliga på svenska och finska. Denna ska också
svara för att ansökningshandlingarna i nödvändig utsträckning finns på
svenska och finska.

Bestämmelser om fiske

Artikel 23

Det geografiska tillämpningsområdet

I detta avsnitt finns grundläggande bestämmelser om regleringen av fisket i
följande vattenområden (Torneälvens fiskeområde).

a) Könkämäälven och Muonioälven samt den del av Torneälven och de

sjöar i vilka riksgränsen mellan Sverige och Finland löper (gränsälvarna),

b) de vattendrag som är sidogrenar till gränsälvarna, dock inte biflöden,
c) Torneälvens mynningsgrenar, och
d) den del av Bottenviken som ligger norr om och inom en linje från

Haparanda hamn över Skomakarens nordostligaste punkt, Ylikaris ostligaste
punkt, Sarvenkatajas nordligaste punkt och därifrån i rakt ostlig riktning till
riksgränsen samt därifrån söderut längs riksgränsen till Torneå och Kemi
kommungräns och vidare i nordostlig riktning längs kommungränsen till
fastlandet.

Artikel 24

Fiskådra

1. I varje sådan förgrening av älven där fisken rör sig ska det på det djupaste
stället löpa en fiskådra. Fiskådran utgör en tredjedel av vattendragets bredd,
räknat vid normal låg vattenföring. En fiskådra som i enlighet med veder-
börande stats lagar finns i vattendrag som rinner ut i älven, fortsätter med
oförändrad bredd tills den når fiskådran i älven.

2. Fiskeredskap eller annan anordning får inte placeras eller användas så att
fiskens gång i fiskådran kan hindras eller att fisken inte kommer dit eller inte
kan röra sig där. Vid fiske med flytnät och kullenät i fiskådran måste minst

background image

10

SFS 2010:897

hälften av ledens bredd vara fri. Om någon har särskild rätt att vid fiske
stänga fiskådran består denna rätt.

Artikel 25

Närmare bestämmelser

1. Stadgan med bestämmelser om fisket inom Torneälvens fiskeområde
(fiskestadgan) ska utgöra en integrerad del av överenskommelsen.

2. Parterna förbinder sig att för biflödena till Torneälvens fiskeområde införa
nödvändiga bestämmelser och vidta nödvändiga åtgärder för att främja fisk-
bestånden.

Artikel 26

Bemyndigande

I fiskestadgan anges vilka myndigheter som ska förvalta fisket i fiskeom-
rådet samt i vilken utsträckning de får meddela ytterligare föreskrifter om
fisket och bevilja undantag från bestämmelserna i stadgan. Innan beslut fat-
tas ska kommissionen beredas tillfälle att ge sitt utlåtande.

Artikel 27

Forskning och statistik rörande fiskbestånden

1. Parterna utför i samarbete forskning och uppföljning av fiskbestånden.

2. Parterna uppgör årligen gemensam statistik över fisket. För detta ändamål
insamlas behövliga uppgifter om fångstandelar och fångstmängder för varje
fiskesäsong.

3. Parternas behöriga myndigheter sammanställer uppgifterna enligt gemen-
samma förfaranden.

Artikel 28

Åtgärder för att skydda fiskbestånden mot sjukdomar m.m.

1. Parterna förbinder sig att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda fisk-
bestånden mot allvarliga smittsamma fisksjukdomar och för att förhindra
inplantering av främmande fiskarter eller fiskstammar.

2. Parterna har en ömsesidig skyldighet att omedelbart meddela varandra om
misstanke om eller konstaterande av förekomsten av allvarliga smittsamma
fisksjukdomar.

Artikel 29

Brott mot fiskebestämmelserna

Bestämmelser om straff, beslag, förverkande, särskild rättsverkan och annan
verkan av brott som gäller i respektive land tillämpas på brott mot

background image

11

SFS 2010:897

bestämmelserna om fiske i denna överenskommelse och i fiskestadgan samt
mot bestämmelser som givits med stöd av den på samma sätt som vid brott
mot lagen i det land där brottet begåtts.

Slutbestämmelser

Artikel 30

Tvistelösning

1. Tvist mellan parterna om tolkningen eller tillämpningen av denna över-
enskommelse ska lösas genom förhandlingar eller på annat sätt som parterna
enas om.

2. Förhandlingar ska inledas inom tre månader från den tidpunkt då den ena
parten på diplomatisk väg till den andra parten framställt en begäran om
förhandlingar.

Artikel 31

Översyn och ändringar

1. Parterna ska vid behov mötas för att se över överenskommelsens
tillämpning. Möte ska hållas senast tre månader efter det att endera parten
begärt det.

2. Denna överenskommelse med bilagor kan ändras genom överenskommel-
se mellan parterna. Ändringarna träder i kraft enligt bestämmelserna i
artikel 35.

Artikel 32

Uppsägning

1. Vardera parten kan säga upp överenskommelsen genom skriftligt med-
delande till den andra parten. Uppsägningen träder i kraft tolv månader efter
det att meddelandet om uppsägning mottagits av den andra parten.

2. I händelse av uppsägning av denna överenskommelse ska parterna säker-
ställa att de kan uppfylla sina internationella förpliktelser i övrigt.

Artikel 33

Överenskommelser som upphävs

När denna överenskommelse träder i kraft ska följande överenskommelser
upphöra att gälla.

a) Överenskommelsen mellan Konungariket Sverige och Republiken Fin-

land om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar av den 17 februari 1949
samt

b) Gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland av den

16 september 1971 (1971 års överenskommelse),

c) Avtalet mellan Konungariket Sverige och Republiken Finland om inrät-

tandet av ett gemensamt avrinningsdistrikt av den 3 oktober 2003.

background image

12

SFS 2010:897

Artikel 34

Övergångsbestämmelser

1. När denna överenskommelse träder i kraft ska de ärenden som är
anhängiggjorda hos 1971 års Finsk-svenska gränsälvskommission överläm-
nas till domstol eller myndighet för handläggning.

2. I ärenden där kapitel 8 artikel 4 i 1971 års överenskommelse tillämpats
när denna överenskommelse träder i kraft ska de materiella reglerna i 1971
års överenskommelse gälla. I övrigt ska nationella bestämmelser tillämpas.

3. Tillstånd som har meddelats med stöd av 1971 års överenskommelse ska
fortsätta att gälla som om de var meddelade med stöd av nationell lagstift-
ning. Vid omprövning och tillsyn ska bestämmelserna i nationell lagstiftning
tillämpas.

4. a) Den som bryter mot bestämmelser i tillstånd meddelade med stöd av
1971 års överenskommelse före ikraftträdandet av denna överenskommelse
döms till ansvar enligt då gällande lag.
b) Den som bryter mot bestämmelser i tillstånd meddelade med stöd av 1971
års överenskommelse efter ikraftträdandet av denna överenskommelse döms
till ansvar enligt gällande lag.

5. De medel som influtit från försäljning av fiskekort enligt beslut av 1971
års Finsk-svenska gränsälvskommission ska överföras till närings-, trafik-
och miljöcentralen i Lappland och Fiskeriverket när denna överenskommel-
se träder i kraft.

6. Övriga tillgångar som innehas av 1971 års Finsk-svenska gränsälvskom-
mission ska med avdrag för skulder överföras till kommissionen när denna
överenskommelse träder i kraft. Efter det att överenskommelsen har trätt i
kraft ska avgifter till 1971 års Finsk-svenska gränsälvskommission fast-
ställda i gällande tillståndsbeslut betalas till kommissionen.

7. De handlingar som finns hos 1971 års Finsk-svenska gränsälvskommis-
sion ska överlämnas till kommissionen.

8. Tillåtna nät som är i användning när denna överenskommelse träder i kraft
och som inte uppfyller kraven i 8 § första stycket i fiskestadgan om red-
skapens konstruktion, får användas under tre år efter det att överenskom-
melsen har trätt i kraft.

Artikel 35

Ikraftträdande

Denna överenskommelse träder i kraft 30 dagar efter det att parterna på
diplomatisk väg underrättat varandra om att nödvändiga konstitutionella
krav för överenskommelsens ikraftträdande har tillgodosetts.

background image

13

SFS 2010:897

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäk-

tigade, undertecknat denna överenskommelse i två exemplar på de svenska
och finska språken, vilka båda äger lika giltighet.

background image

14

SFS 2010:897

Det finsk-svenska avrinningsdistriktet

background image

15

SFS 2010:897

Administrativ stadga för Finsk-svenska

gränsälvskommissionen

1 §

Kansliet

Den Finsk-svenska gränsälvskommissionen ska ha sitt säte och sitt kansli på
den ort i gränsbygden som parterna bestämmer. Kommissionen ska ha post-
adress i båda länderna.

Kansliet ska förvara kommissionens arkiv och diarium.

2 §

Personal

Kommissionen ska ha en sekreterare. Den som anlitas som sekreterare ska
ha högskoleexamen och behärska både svenska och finska. Vid behov kan
en eller flera biträdande sekreterare anlitas.

Kommissionen kan anlita övrig personal.
Sekreteraren, biträdande sekreterare samt övrig personal ska anställas

eller arvoderas av kommissionen.

För anställningsförhållande gäller lagen i det land där kommissionen har

sitt säte och sitt kansli.

3 §

Beslutsfattande

Kommissionen är beslutför när samtliga sex ledamöter är närvarande. Vid
skiljaktig mening ska omröstning förrättas. Vid omröstningen blir den
mening gällande som minst fyra ledamöter, varav minst två från respektive
land, förenar sig om.

Om kommissionen inte inom utsatt tid kan tillstyrka eller avstyrka sådana

program och planer som avses i artikel 10 punkt 1 f) i överenskommelsen,
ska kommissionen underrätta berörda myndigheter om detta och orsakerna
härtill.

4 §

Ordförandens, ledamöternas och sakkunnigas uppgifter

Ordföranden ska leda kommissionens arbete.

Kommissionens ledamöter och sakkunniga ska efter kallelse av ordföran-

den delta i kommissionens möten samt vid behov bistå i beredningen av
ärenden med särskilda utredningar eller undersökningar inom sina respek-
tive kompetensområden.

Om en ledamot har förhinder ska en suppleant fullgöra dennas uppgifter

efter ordförandens kallelse.

background image

16

SFS 2010:897

5 §

Sekreterares uppgifter

Sekreterare ska i enlighet med ordförandens instruktioner bistå i bered-
ningen av ärenden, föra kommissionens protokoll och ansvara för kommis-
sionens diarium, kallelser och andra utskick samt ansvara för förvaltningen
av kommissionens penningmedel.

6 §

Ersättningar och tjänstevillkor

Arvoden, ersättningar för resekostnader och traktamenten till kommission-
ens ledamöter och sakkunniga ska betalas av kommissionen. Parterna ska i
samråd bestämma grunderna för arvodena.

Resekostnader och traktamenten för kommissionens ledamöter och sak-

kunniga ska ersättas i enlighet med de bestämmelser som gäller i ledamöter-
nas och de sakkunnigas hemland.

Kommissionen ska fastställa löner och arvoden för sekreteraren, biträdan-

de sekreterare och övrig personal samt avlöna dessa.

För övriga tjänstevillkor gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om

statlig anställning i det land där kommissionen har sitt säte och sitt kansli.

7 §

Budget och revision

Kommissionen ska senast den 1 mars varje år upprätta och till parterna över-
lämna ett förslag till budget för nästkommande kalenderår. Parterna ska sam-
råda om budgetförslaget.

Parterna ska utbetala medel till kommissionen årligen senast den

15 januari.

Om revision bestämmer parterna gemensamt. Revisionsberättelse och års-

berättelse ska avges före den 1 februari varje år.

8 §

Öppethållande och mottagning

Kansliet ska vara öppet för allmänheten. Kommissionen ska bestämma
öppethållningstiderna.

Ordföranden, sekreteraren eller biträdande sekreterare ska, om inte giltigt

skäl utgör hinder, vara anträffbara i kansliet under viss tid, minst en gång i
veckan.

Kommissionen ska informera om sina öppethållningstider.

background image

17

SFS 2010:897

9 §

Handlingarnas språk

Handlingar som lämnas in till kommissionen ska vara skrivna på ett språk
som enskilda har rätt att använda i sin kommunikation med myndigheter i
respektive land. Om det finns behov av att översätta handlingar ska kommis-
sionen ansvara för det.

Kommissionen ska vid behov upprätta protokoll på svenska och finska.

10 §

Arbetsordning

Kommissionen ska fastställa sin arbetsordning.

background image

18

SFS 2010:897

Fiskestadga för Torneälvens fiskeområde

Allmänna bestämmelser

1 § Syfte

Denna fiskestadga utgör en integrerad del av gränsälvsöverenskommelsen
mellan Finland och Sverige.

Fiske är tillåtet om det är skäligt med hänsyn till skydd och hållbart
nyttjande av fiskbestånden i Torneälvens fiskeområde i såväl Finland som
Sverige. Med hänsyn till ett skäligt nyttjande av gränsälvarna på ett sätt som
främjar hela gränsregionens intressen, ska utgångspunkten vara att
åstadkomma en rimlig och rättvis balans ur bestånds- och nyttjandesynpunkt
mellan tillämpningsområdets sammantagna fiskeintressen.

Fiskestadgans bestämmelser samt beslut som har meddelats med stöd av
denna stadga får inte innebära en tillämpning som står i strid mot detta syfte
och inte heller mot Finlands och Sveriges internationella åtaganden i övrigt,
särskilt Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik.

2 § Tillämpningsområde

Bestämmelserna i fiskestadgan tillämpas inom följande i artikel 23 i gräns-
älvsöverenskommelsen angivna vattenområden (Torneälvens fiskeområde):

a) Könkämäälven och Muonioälven samt den del av Torneälven och de sjöar
i vilka riksgränsen mellan Finland och Sverige löper (gränsälvarna),

b) de vattendrag som är sidogrenar till gränsälvarna, dock inte biflöden,

c) Torneälvens mynningsgrenar, och

d) den del av Bottenviken som ligger norr om och inom en linje från Hapa-
randa hamn över Skomakarens nordostligaste punkt, Ylikaris ostligaste
punkt, Sarvenkatajas nordligaste punkt och därifrån i rakt ostlig riktning till
riksgränsen samt därifrån söderut längs riksgränsen till Torneå och Kemi
kommungräns och vidare i nordostlig riktning längs kommungränsen till
fastlandet. Koordinaterna för de brytningspunkter som avgränsar fiske-
området anges i bilaga 1.

Med älvområdet avses i denna stadga den del av Torneälvens fiskeområde
som ligger norr om älvmynningen, bestämd som en rät linje dragen mellan
spetsen av Hellälä norra udde på den finska sidan och udden Virtakari på den
svenska sidan samt norr om en rät linje dragen genom sydspetsen på Oxö
och Palosaari. Med havsområdet avses den del av fiskeområdet som ligger
söder om denna linje.

background image

19

SFS 2010:897

3 § Fredningszoner

I havsområdet ska det inom vardera statens vattenområde förutom den lag-
stadgade fiskådran också finnas fredningszoner. De utgörs av vattenområden
som sträcker sig 200 meter åt båda sidorna från räta linjer, vilkas koordinater
anges i bilaga 1.

Fiskeredskap eller andra anordningar får inte placeras eller användas så att
fiskens gång i fredningszonen kan hindras eller att fisken inte kan komma dit
eller inte kan röra sig där.

Allt slags fiske med storryssjor, redskap försedda med botten samt kroknät
och andra redskap för fångst av lax eller öring är förbjudet i den del av havet
som avgränsas av älvmynningen och en linje dragen från södra stranden av
Salmenlahti mynning via de södra uddarna av Kraaseli och Tirro, över Sellö
nordvästra spets till Pirkkiö nordvästra udde.

4 § Definitioner

I denna stadga avses med

1) fast redskap: redskap med ledarm, såsom laxfällor och storryssjor, av-
sedda att användas på samma ställe under minst två dygn,

2) småryssja: en till bottnen nedtyngd ryssja med en båghöjd lägre än
1,0 meter och där ingen del är högre än 1,5 meter,

3) förankrade nät: nät som med ankare, tyngder eller sin egen vikt sätts på
eller förankras vid eller ovanför bottnen och som inte driver med vattnet,

4) flytnät: nät som driver med strömmen,

5) kullenät (kolknot): not som är fäst vid båt,

6) drag: konstgjorda beten, wobblers, flugor eller därmed jämförbara lock-
medel, som är försedda med krokar och som med sina rörelser, färger eller
former lockar fisken att hugga,

7) handredskap:, spö, pilk och liknande rörliga redskap som är utrustade
med lina och drag eller krok, samt

8) naturliga beten: levande eller avlivade beten och luktpreparat.

5 § Fiskevårdsavgift

I den mån fiskevårdsavgift ska betalas enligt nationell lagstiftning i det land
där fisket bedrivs, ska sådan avgift betalas i enlighet med den lagstiftningen.

Vid fiske med drag från båt, och om avgift ska utgå enligt första stycket, ska
sådan avgift betalas även för den som ror båten i fråga.

background image

20

SFS 2010:897

Fångstredskap, fisketider och minimimått

6 § Tillåtna fångstredskap

Vid fiske efter lax och öring får endast följande redskap användas.

1) Fasta redskap i havsområdet,

2) flytnät och kullenät i älvområdet på fångstplatser enligt bilaga 2,

3) spö och drag, och

4) håv på fångstplatser enligt bilaga 2.

Vid fiske efter andra arter än lax och öring får endast följande redskap och
metoder användas.

1) Fasta redskap i havsområdet,

2) flytnät och kullenät på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 2,

3) förankrade nät i havsområdet samt inom älvområdets lugnvatten, sel och
sjöar,

4) lak- och gäddkrok samt lakryssja,

5) not i havsområdet,

6) håv på fångstplatser enligt bilaga 2,

7) mjärde och småryssja,

8) spö och drag samt pilk, och

9) mete med naturligt bete utom i forsar och strömmande vatten.

Vid fiske med handredskap får samtidigt användas högst tre drag per red-
skap. Under fiske med handredskap måste redskapen hela tiden vara inom
räckhåll för fiskaren.

Inom fångstplatser där kullenät, flytnät och håv får användas enligt
bilaga 2 är det tillåtet att iordningställa fångstplatsen för fisket i den omfatt-
ning som är nödvändig för fiskets utförande.

Vid iordningställande enligt fjärde stycket får fiskande redskap inte an-
vändas om avsikten är att fånga fisk med dessa under iordningställandet.

Den som avser att iordningställa fångstplatsen enligt fjärde stycket ska se-
nast sju arbetsdagar innan detta påbörjas meddela sin avsikt, i Finland till nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, och i Sverige till den lokala po-
lisen.

background image

21

SFS 2010:897

7 § Förbjudna redskap och fiskemetoder

Andra redskap än de som anges 6 § är förbjudna. För fiske efter samtliga
arter gäller dessutom följande.

Fiske med utter (harrbräde) eller därmed jämförbar fiskemetod är förbjudet.
Fiske med skjutvapen, bedövande eller giftiga ämnen eller elektrisk ström är
förbjudet.

Fiske med handredskap eller andra krokar än lak- och gäddkrok med avsikt
att kroka fisken från utsidan eller på sådant sätt att risken för detta är uppen-
bar är förbjudet. En fisk som krokats utanför munnen ska genast släppas
tillbaka i vattnet.

Fiske med ljuster och andra redskap som genomtränger fisken från utsidan är
förbjudet. Skaftförsedd huggkrok får dock användas för att lyfta fisk som
fångats med annat redskap.

Vid fiske med förankrade nät är det förbjudet att använda strömhinder, led-
arm eller andra fasta konstruktioner.

Föremål avsedda att skrämma fisken eller hindra dess gång får inte placeras i
eller ovanför vattnet.

Förbjudna redskap får inte förvaras ombord eller på annat sätt finnas till
hands. Det samma gäller under förbudstid för redskap som är tillåtna vid
andra tider. Det är dock tillåtet att transportera skjutvapen som används för
jakt. I havsområdet är det även tillåtet att under förbudstid transportera
redskap som är tillåtna enligt 6 §. Detta gäller under förutsättning att
redskapen är bundna och undanstuvade.

8 § Fiskeredskapens konstruktion och placering

Vid fiske med nät efter andra arter än lax och öring får endast sådana flytnät
och förankrade nät användas som består av enkel nätduk utan påse (grimm)
tillverkad av entrådig nylon (monofil) med en maximal tjocklek på
0,20 millimeter. I havet är det dock tillåtet att använda grövre tråd i nät med
maskstorlek upp till 40 millimeter.

Ett flytnät får vara högst 120 meter långt. Ett kullenät får vara högst
200 meter långt.

Ett förankrat nät får vara högst 60 meter långt. Detta gäller dock inte vid
fiske i havsområdet under perioden från och med den 1 augusti till och med
den 30 april. Det gäller inte heller vid fiske i havsområdet med förankrade
nät vars maskstorlek är högst 40 millimeter. Avståndet mellan förankrade
nät ska vara minst 60 meter.

background image

22

SFS 2010:897

Ingångsöppningen på en mjärde för nejonöga får inte överskrida 16 cm i nå-
gon riktning.

I fiskeredskapen, utom i mjärdar och håvar för fiske efter lax och öring, får
inte användas metalltråd, metallwire eller motsvarande.

Fiske i älvområdet med håv efter andra arter än lax och öring är tillåtet bara
med håv som är tillverkad av entrådig nylon (monofil) med en trådtjocklek
på högst 0,40 millimeter och av nät med minst 80 millimeters maskstorlek.

9 § Märkning av redskap

Fiskeredskap som används för fångst ska vara märkt på sådant sätt, att det
klart framgår vem som är ägare eller brukare av redskapet samt dennes kon-
taktuppgifter. Märkningen ska tydligt kunna observeras utan att redskapet
behöver tas upp ur vattnet. Handredskap som hålls i handen eller annars
finns inom räckhåll för fiskaren behöver inte vara märkta.

10 § Maskstorlek

I älvområdet ska fiskeredskapen ha följande maskstorlek.

1) Vid fiske efter lax eller öring med flytnät och kullenät minst 100 milli-
meter,

2) vid fiske efter andra arter än lax och öring med flytnät och kullenät minst
80 millimeter och högst 100 millimeter,

3) vid fiske med förankrade nät minst 80 millimeter och högst 100 milli-
meter, och

4) vid fiske med småryssja högst 80 millimeter.

I havsområdet ska fiskeredskapen ha följande maskstorlek.

1) Vid fiske med fasta redskap högst 80 millimeter i fiskhuset, och

2) vid fiske med förankrade nät från och med den 1 maj till och med den
31 juli högst 90 millimeter och övrig tid högst 40 millimeter eller minst
90 millimeter.

11 § Fiskesäsongen och fredningstiderna

Fiske efter lax och öring är förbjudet om inte annat sägs i denna paragraf.
I älvområdet är allt fiske förbjudet från och med den 15 september till och
med den 15 december med undantag för fiske efter nejonöga med mjärde.

Fiske efter lax och öring med handredskap är tillåtet från och med den 1 juni
till och med den 31 augusti. Sådant fiske efter lax och öring är dock förbju-
det mellan söndag kl. 19 (18 svensk tid) och måndag kl. 19 (18).

background image

23

SFS 2010:897

Fiske efter lax och öring i älvområdet är tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 2

1) med håv under midsommarveckan från måndag kl. 19 (18) till söndag
kl. 19 (18), och

2) med flytnät och kullenät under midsommarveckan från och med tisdag till
och med torsdag och de två efter midsommar följande veckosluten från fre-
dag kl.19 (18) till söndag kl. 19 (18).

Fiske efter andra arter än lax och öring i älvområdet är tillåtet på fångst-
platser enligt bilaga 2

1) med håv endast från midsommarveckans måndag kl. 19 (18) till och med
den 14 september, och

2) med flytnät och kullenät endast från och med den 15 juli till och med den
14 september.

I havsområdet är fiske med fasta redskap efter andra arter än lax och öring
tillåtet från och med den 11 juni till och med den 31 oktober. Fiske med fasta
redskap efter öring är tillåtet från den 17 juni kl. 12 till och med den
31 augusti. Fiske med fasta redskap efter lax är tillåtet från den 17 juni kl. 12
till och med den 15 september.

Respektive avtalspart får genom nationella bestämmelser för olika fiskar-
kategorier fastställa senare startdatum än de som nämns i sjätte stycket, dock
så att yrkesfisket eller annat fiske med fasta redskap inleds senast den
29 juni. Sådana nationella bestämmelser får avse även redskapsbegräns-
ningar.

Pålning och förankring av fasta redskap får påbörjas innan fiske är tillåtet.
Utsättande av ej fiskande ledarmar får påbörjas tidigast sju dygn innan fisket
är tillåtet.

12 § Minimimått och återutsättning av fisk

Det är förbjudet att fånga eller döda lax eller öring som är mindre än
50 centimeter samt harr som är mindre än 35 centimeter. Måttet tas från käk-
spetsen till den uträtade, sammanpressade stjärtfenans spets.

Fisk som inte uppfyller minimimåttet ska omedelbart släppas tillbaka i vatt-
net, levande eller död.

Fisk som uppfyller måttet ska levande eller död släppas tillbaka i vattnet om
den

1) fångats under fredningstid,

background image

24

SFS 2010:897

2) fångats med förbjudet redskap eller förbjuden fiskemetod, eller

3) är en övervintrad lax.

Den som fiskar med fasta redskap efter andra arter än lax och öring enligt
11 § sjätte stycket, innan fiske efter lax och öring är tillåtet, måste dagligen
vittja alla fiskhus och varsamt släppa tillbaka all fångad lax och öring.

Särskilda bestämmelser för spöfiske och fiske med håv

13 § Fiskekvot

Det är tillåtet att fånga och behålla en lax eller öring per fiskare och dygn vid
fiske med spö och drag eller håv.

14 § Användning av båt vid fiske med drag

Fiske efter lax och öring med handredskap från förankrad båt får inte störa
andras fiske.

Vid fiske med drag från båt är det förbjudet att använda motor, utom i lugn-
vattnen nedströms bron mellan Övertorneå i Sverige och Aavasaksa i Fin-
land. Det är förbjudet att använda motor närmare forsområdena än
200 meter. Förbudet i detta stycke gäller inte personer med funktionsned-
sättningar som försvårar användningen av båt utan motor.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland och Fiskeriverket får efter
ansökan i det enskilda fallet var för sig besluta om undantag från förbudet i
andra stycket, om det finns särskilda skäl. Myndigheterna ska underrätta var-
andra om sådana meddelade beslut.

Övriga bestämmelser

15 § Myndigheter

De myndigheter som avses i artikel 26 i gränsälvsöverenskommelsen är
jord- och skogsbruksministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen i
Lappland samt Fiskeriverket eller Länsstyrelsen i Norrbottens län eller den
myndighet som ersätter dessa såvitt gäller förvaltningen av fisket och be-
viljande av undantag från bestämmelserna i stadgan. Avtal om ytterligare fö-
reskrifter om fisket får ingås av den finska och den svenska regeringen eller
den myndighet som respektive regering bestämmer.

16 § Bestämmelser som avviker från fiskestadgan

I enlighet med det syfte som anges i 1 § denna stadga får regeringarna eller
den myndighet som respektive regering bestämmer gemensamt överens-
komma om från stadgan avvikande bestämmelser om tillåtna fisketider,
fiskemetoder, tillåtna redskap, antal redskap eller andra tekniska regler samt
vilka fångstplatser som ska omfattas av stadgans bilaga 2 i de fall

background image

25

SFS 2010:897

1) beståndssituationen tillåter det, eller

2) det krävs med hänsyn till skyddet av fiskbestånden och säkrandet av ett
hållbart nyttjande.

Bestämmelserna får begränsas till att gälla en del av fiskeområdet, en del av
fiskesäsongen eller enskild fiskemetod. Bestämmelserna får tidsbegränsas
till att gälla en fiskesäsong åt gången men kan vid behov utvärderas och änd-
ras efter vad som är nödvändigt med hänsyn till bevarandet av fiskbestånden
i Torneälvens fiskeområde.

Regeringarna eller den myndighet som respektive regering bestämmer ska
årligen se över tillåten fiskestart enligt 11 § i denna stadga och enligt första
stycket i denna paragraf och gemensamt överenskomma om anpassningar
med hänsyn till beståndssituationen i området. Ändringar nedtecknas i ett
särskilt, gemensamt upprättat, protokoll.

Överläggningar om ändrade bestämmelser bör påbörjas vid sådan tidpunkt
och ske i sådan takt att lokala intressen hinner höras och det finns förutsätt-
ningar för beslut om bestämmelserna senast den 1 april det år då bestämmel-
serna ska tillämpas.

17 § Fisketillstånd

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland och Fiskeriverket, eller den
till vilken myndigheterna uppdrar detta, får upplåta fisketillstånd där staten
äger rätten till fiske efter lax och öring. Ett sådant tillstånd får också krävas
för roddare som aktivt deltar i fisket efter lax och öring.

Myndigheterna får ingå avtal om gemensamt fisketillstånd med övriga fiske-
rättsinnehavare i älven. Ett gemensamt fisketillstånd berättigar till fiske i fis-
ketillståndsområdet utan hinder av riksgräns. Myndigheterna får överens-
komma om bestämmelser som rör försäljning av fisketillstånd och redovis-
ning av intäkter från försäljningen samt övervaka den försäljning av tillstånd
som utförs av privata intressen.

Intäkterna från fisketillstånd för ett visst område tillfaller dem som innehar
rätten till fisket i området i proportion till deras andelar i vattenområdena.
Detta gäller dock inte statens fiskerätt eller fiskerätt som grundar sig på an-
nan särskild grund, vars värdeandel ska bestämmas i avtalet som avses i an-
dra stycket.

Intäkterna från upplåtelser av fisketillstånd för visst område ska sättas in på
ett för Finland och Sverige gemensamt konto. Myndigheterna ska efter det
att fiskerättsinnehavarna tilldelats sin andel använda den återstående delen
till gemensamt beslutade åtgärder för kontroll och forskning i området.

background image

26

SFS 2010:897

18 § Fiskeuppvisningar och fisketävlingar

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, Fiskeriverket och Länssty-
relsen i Norrbottens län får i enskilda fall, avvikande från bestämmelserna i
fiskestadgan, efter överenskommelse bevilja tillstånd för fiske vid fiskeupp-
visningar och fisketävlingar som sker i enlighet med de riktlinjer som myn-
digheterna har enats om. Den tillståndsgivande myndigheten kan i tillstånds-
villkoren tillåta avvikelser från bestämmelser om fiskeredskap för demon-
stration av traditionella fiskemetoder i fiskeuppvisningar. Tillstånd beviljas
av myndigheten i det land där verksamheten bedrivs. Den andra avtals-
partens myndighet ska underrättas om tillståndet. Vid handläggningen ska
artikel 21 i gränsälvsöverenskommelsen tillämpas.

19 § Fångst för vetenskapliga ändamål

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, Fiskeriverket och Läns-
styrelsen i Norrbottens län får i enskilda fall, avvikande från bestämmelserna
i fiskestadgan, efter överenskommelse bevilja tillstånd till fiske för veten-
skapliga ändamål som sker i enlighet med de villkor som myndigheterna har
enats om. Tillstånd beviljas av myndigheten i det land där verksamheten
bedrivs. Dessutom behövs lov av fiskerättsinnehavaren. Den andra avtals-
partens myndighet ska underrättas om tillståndet som beviljats för veten-
skaplig forskning. Vid handläggningen ska artikel 21 i gränsälvsöverens-
kommelsen tillämpas.

20 § Yttrande av Gränsälvskommissionen

Sådant yttrande som avses i artikel 11 punkt 3 i gränsälvsöverenskommelsen
behöver inte inhämtas i de fall ansvarig myndighet får anses ha erforderlig
och tillräcklig kompetens i frågan.

21 § Övervakning

Efterlevnaden av denna fiskestadga övervakas av närings-, trafik- och miljö-
centralen i Lappland och Länsstyrelsen i Norrbottens län samt de organ som
enligt respektive lands lagstiftning övervakar fisket. Båda avtalsparterna ska
verka för att ett tillräckligt antal fiskeövervakare utnämns och tillräcklig
övervakning utövas.

Övervakningen får dessutom utföras av gemensamma finsk-svenska över-
vakningspatruller. Vid sådan övervakning har övervakare från det andra
landet observatörs status.

Berörda lagövervakande myndigheter och fiskeövervakare i Finland och
Sverige ska vid behov utbyta information.

22 § Tillämpning av allmän fiskerilagstiftning

Om inte särskilda regler finns i denna stadga gäller respektive lands fiskeri-
lagstiftning och de bestämmelser som meddelats med stöd av denna.

background image

27

SFS 2010:897

Bilaga 1. Fiskestadgans tillämpningsområde och fredningszoner
i havet

Tillämpningsområdets avgränsning i havet

Tillämpningsområdets sydgräns som avses i fiskestadgans 2 § punkt d) löper
som räta linjer mellan följande punkter. Punkterna är markerade med tresiff-
riga tal på kartan i slutet av bilagan. Koordinaterna hänför sig till ETRS89
(WGS84) –systemet.

Fredningszoner

De fredningszoner som avses i fiskestadgans 3 § första stycket utgörs av
vattenområden som sträcker sig 200 meter åt båda sidorna från nedan an-
givna räta linjer. Linjernas brytpunkter är angivna med tvåsiffriga tal på kar-
tan i slutet av bilagan. Fredningszonerna fortsätter utanför tillämpningsom-
rådet under nationell jurisdiktion.

a) från en punkt 65°47,147’ N, 24°07,109’ O (nr 10) på Kraaseligrundet ut-
anför älvmynningen till en punkt 65°45,780’ N, 24°06,160’ O (nr 11), där-
ifrån till en punkt 65°43,930’ N, 24°09,710’ O (nr 12), därifrån till en punkt
65°40,480’ N, 24°11,660’ O (nr 13) och därifrån till en punkt 65°36,773’ N,
24°09,594’ O (nr 19),

b) från en punkt 65°45,930’ N, 24°06,264’ O (nr 20) på den enligt a) gå-
ende linjen till en punkt 65°45,980’ N, 24°02,460’ O (nr 21), därifrån till en
punkt 65°43,930’ N, 23°59,210’ O (nr 22), därifrån till en punkt 65°41,930’
N, 24°01,410’ O (nr 23) och därifrån till en punkt 65°41,177’ N, 24°01,101’
O (nr 29),

Nr

Lat Lon

Beskrivning

ggmm.dddd ggmm.dddd

991

65 46.1562

23 53.8963

Piren vid Haparanda hamn

992 65

41.5757 24

00.1305 Skomakarens

nordostligaste

punkt

993

65 39.5405

24 05.0768

Ylikaris ostligaste punkt

994

65 37.3485

24 08.3960

Sarvenkatajas nordligaste punkt

100

65 37.3484

24 09.7714

Punkten där den svenska östgående
linjen träffar riksgränsen

444

65 37.1570

24 09.6966

Brytpunkt IV vid riksgränsen

101

65 36.7703

24 09.5888

Punkten där Torne kommungräns
möter riksgränsen

189

65 41.1659

24 17.4295

Råsten 189 på Iso-Huituri,
kommungränsen

437

65 46.0298

24 26.1716

Råsten 437 på Rajakari där gränserna
mellan tre kommuner möts

222

65 46.7880

24 26.9516

Råsten 2 på Koivuluoto

background image

28

SFS 2010:897

c) från punkten 65°43,930’ N, 23°59,210’ O (nr 22) till en punkt

65°43,162’ N, 23°57,977’ O (nr 39),

d) från en punkt 65°44,530’ N, 24°00,170’ O (nr 40) på den enligt b) gående
linjen till en punkt 65°44,492’ N, 23°56,166’ O (nr 49),

e) från punkten 65°43,930’ N, 24°09,710’ O (nr 12) till en punkt 65°43,880’
N, 24°13,860’ O (nr 52) och därifrån till en punkt 65°40,726’ N, 24°16,642’
O (nr 59),

f) från punkten 65°43,880’ N, 24°13,860’ O (nr 52) till en punkt 65°43,730’
N, 24°19,110’ O (nr 62) och därifrån till en punkt 65°43,018’ N, 24°20,749’
O (nr 69).

Fredningszonernas brytpunkter i tabellform. Zonernas sträckning utanför av-
talsområdet har medtagits som information.

Nr Lat

Lon

ggmm.ddd ggmm.ddd

Linje a)

10

65 47.147

24 07.109

11

65 45.780

24 06.160

12

65 43.930

24 09.710

13

65 40.480

24 11.660

19

65 36.773

24 09.594

a-slutpunkt, (=skärningspunkt med
tillämpningsområdets yttre gräns)

---

1

65 34.930

24 08.570

a-riktningsgivande punkt utanför
tillämpningsområdet

Linje b)

20

65 45.930

24 06.264

21

65 45.980

24 02.460

22

65 43.930

23 59.210

23

65 41.930

24 01.410

29

65 41.177

24 01.101

b-slutpunkt

---

24

65 35.930

23 58.960

b-brytpunkt utanför
tillämpningsområdet

2

65 34.930

23 59.849

b-riktningsgivande punkt utanför
tillämpningsområdet

background image

29

SFS 2010:897

Linje c)

22

65 43.930

23 59.210

39

65 43.162

23 57.977

c-slutpunkt

---

32

65 38.930

23 51.210

c-brytpunkt utanför
tillämpningsområdet

33

65 37.930

23 50.360

c-brytpunkt utanför
tillämpningsområdet

3

65 34.930

23 51.552

c-riktningsgivande punkt utanför
tillämpningsområdet

Linje d)

40

65 44.530

24 00.167

49 65

44.492 23

56.166 d-slutpunkt

---

41

65 44.430

23 50.010

d-brytpunkt utanför tillämpnings-
området

42

65 43.530

23 48.210

d-brytpunkt utanför tillämpnings-
området

43

65 42.730

23 48.410

d-brytpunkt utanför tillämpnings-
området

44

65 41.330

23 46.560

d-brytpunkt utanför tillämpnings-
området

4

65 34.929

23 41.055

d-riktningsgivande punkt utanför
tilllämpningsområdet

Linje e)

12

65 43.930

24 09.710

52

65 43.880

24 13.860

59

65 40.726

24 16.642

e-slutpunkt

---

5

65 34.931

24 21.721

e-riktningsgivande punkt utanför
tillämpningsområdet

Linje f)

52

65 43.880

24 13.860

62

65 43.730

24 19.110

69

65 43.018

24 20.749

f-slutpunkt

---

63

65 42.230

24 22.560

f- brytpunkt utanför
tillämpningsområdet

6

65 34.931

24 24.993

f-riktningsgivande punkt utanför
tillämpningsområdet

background image

30

SFS 2010:897

Förklaringar till kartan

Tillämpningsområdets sydgräns med tresiffriga tal 991, 992, 993, 994,

100, 444, 101, 189, 437, 222.

Riksgränsens brytpunkter utan numrering.
Fredningszonernas mittlinjer med tvåsiffriga tal.
Linje a: 10, 11, 12, 13, 19.
Linje b: 20, 21, 22, 23, 29.
Linje c: 22, 39.
Linje d: 40, 49.
Linje e: 12, 52, 59.
Linje f: 52, 62, 69.

Torneälvens
Fiskeområde och Fredningszoner
MML/pt/10.3.2009

background image

31

SFS 2010:897

Bilaga 2. Fångstplatser

Håv

Flytnät och kullenät

Vaarankoski

Vojakkala by

Övre Vojakkala bys samfällig-
hetsförening/delägarlag

Kukkolaforsen

Kukkola by

Kukkolas samfällighets-
förening/delägarlag

Kukkolas sikfiskeförening

Matkakoski

Korpikylä

Korpikyläs delägarlag

Matkakoski sikfiskeförening

Vuennonkoski

Vitsaniemis by

Pekanpääs fiskelag

Vitsaniemis fiskeförening

Mustasaari

Karungis by

Karungis delägarlag/
Karungis traditionsfiskares andelslag

Karungis fiskeförening

Järviväylä

Karungis by

Karungis delägarlag/
Karungis traditionsfiskares andelslag

Karungis fiskeförening

Matkakoski

Korpikylä

Korpikyläs delägarlag

Tuoheanlahti

Korpikylä

Korpikyläs delägarlag

Kultaniitty

Pekanpää

Pekanpääs fiskelag

Vitsaniemis fiskeförening

Pukulmi

Kainuunkylä

Kainuunkyläs fiskelag

Päkkilä-Hedenäset fiskeförening

Tulkkila

Armassaari

Armassaari fiskelag

Laurinhieta

Nuotioranta

Nuotioranta fiskelag

Luppios laxfiskeförening

Karjosaari

Alkkula

Alkkula fiskelag

Ruskolas fiskeförening

Vasikkasaari

Närkki- Tengeliö

Närkki-Tengeliö fiskelag

Hannukkala

Närkki- Tengeliö

Närkki-Tengeliö fiskelag

Kauvosaari

Kauliranta

Kauliranta fiskelag

Koulunapaja

Kauliranta

Kauliranta fiskelag

Juoksenki

Juoksenki by

Juoksenki fiskelag
Niemi-Saloniemi fiskelag
Juoksengi Pia fiskelag

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.