SFS 2017:1273 Lag om Sveriges angränsande zon

171273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om Sveriges angränsande zon;

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Sveriges angränsande zon sträcker sig högst 24 nautiska mil räknat från

baslinjerna. Zonen omfattar de områden utanför, och i direkt anslutning till,
sjöterritoriet som framgår av bilaga 5 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjö-
territorium och maritima zoner.

2 §

Inom den angränsande zonen får åtgärder vidtas i enlighet med Förenta

nationernas havsrättskonvention 1982 och vad som i övrigt följer av folkrät-
ten för att

1. utöva nödvändig kontroll för att förhindra eller bestraffa överträdelser på

svenskt territorium, inklusive territorialhav, av lagar och andra författningar
som rör tullar, skatter, inresa eller hälsofrågor, och

2. skydda fornlämningar, fornfynd och andra föremål av arkeologiskt eller

historiskt intresse.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ANN LINDE
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

SFS 2017:1273

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.