SFS 2021:603 Lag med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om medicintekniska produkter

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2021:603) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordningar om medicintekniska produkter / SFS 2021:603 Lag med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om medicintekniska produkter
SFS2021-603.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

med kompletterande bestämmelser om etisk granskning

till EU:s förordning om medicintekniska produkter

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om
ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förord-
ning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG
och 93/42/EEG, i denna lag kallad EU-förordningen.

Enligt artikel 62.3 i EU-förordningen ska vissa kliniska prövningar vara

föremål för vetenskaplig och etisk granskning. Lagen innehåller bestäm-
melser om den etiska granskningen av ansökningar och anmälningar för att
få genomföra en klinisk prövning.

2 § Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU-förord-
ningen.

Kompletterande bestämmelser om tillstånd att genomföra en klinisk pröv-

ning finns i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om medicintekniska produkter.

3 § Den etiska granskningen ska utföras av Etikprövningsmyndigheten.

Etisk granskning av en ansökan om tillstånd till en klinisk prövning

eller av en anmälan om väsentlig ändring
4 §
Resultatet av en etisk granskning enligt artiklarna 62.4 b, 75.3 b och
78.10 i EU-förordningen ska redovisas i ett yttrande som beslutas av Etik-
prövningsmyndigheten och lämnas till Läkemedelsverket.

Yttrandet ska innehålla en bedömning av om en ansökan om tillstånd eller

en anmälan om väsentlig ändring av en klinisk prövning ska beviljas, be-
viljas på vissa villkor eller avslås.

Om en ansökan eller anmälan avser användning av biologiskt material

från försökspersoner, ska Etikprövningsmyndigheten i sitt yttrande föreslå
vilka krav som ska gälla i fråga om information och samtycke för använd-
ning av materialet.

1 Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377.

SFS

2021:603

Publicerad
den

22 juni 2021

background image

2

SFS

2021:603

Etisk granskning i vissa fall av en ansökan eller en anmälan om en

klinisk prövning
5 §
Resultatet av en etisk granskning av en ansökan enligt artikel 70.7 a i
EU-förordningen ska redovisas i ett beslut. Beslutet ska meddelas senast 40
dagar efter utgången av det valideringsdatum som avses i artikel 70.5 i EU-
förordningen.

Resultatet av en etisk granskning av en anmälan enligt artikel 74.1 i EU-

förordningen ska också redovisas i ett beslut.

Beslut enligt denna paragraf ska fattas av Etikprövningsmyndigheten och

ställas till sponsorn med kopia till Läkemedelsverket. Beslutet ska innehålla
en bedömning av om den kliniska prövningen utifrån den etiska gransk-
ningen får genomföras eller påbörjas, om den får genomföras eller påbörjas
på vissa villkor eller om den inte får genomföras eller påbörjas.

Utgångspunkter för etisk granskning och beslutsförhet m.m.
6 §
Vad som anges i 7�11 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forsk-
ning som avser människor ska ligga till grund för bedömningen vid gransk-
ning enligt 4 och 5 §§.

Vid en etisk granskning av en ansökan om tillstånd att genomföra en

klinisk prövning eller en anmälan av en klinisk prövning ska 25�28 §§ lagen
om etikprövning av forskning som avser människor tillämpas.

�verklagande
7 §
Etikprövningsmyndighetens beslut enligt 5 § får överklagas till �ver-
klagandenämnden för etikprövning. Andra beslut enligt denna lag får inte
överklagas.

Beslut av �verklagandenämnden för etikprövning får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MATILDA ERNKRANS
(Utbildningsdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.