SFS 2021:709 Lag med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket / SFS 2021:709 Lag med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket
SFS2021-709.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt

samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade

kungariket

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar avtalet om
handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atom-
energigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien
och Nordirland, å andra sidan, i denna lag kallat avtalet.

De delar av avtalet som kompletteras är avdelning VII om överlämnande

(artiklarna 596�632) och avdelning XI om frysning och förverkande
(artiklarna 656�689) i del 3 om brottsbekämpning och straffrättsligt sam-
arbete.

2 § Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i avtalet.

2 kap. �verlämnande av misstänkta eller dömda personer till

Sverige
Behörig rättslig myndighet
1 §
Behörig rättslig myndighet enligt artikel 598 d i avtalet är åklagare.

�&terförande av en person som har överlämnats till Sverige
2 §
Om en person har överlämnats till Sverige på villkor att han eller hon
återförs till Förenade kungariket, tillämpas 8 kap. 1 § lagen (2003:1156) om
överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.

Transport i Sverige
3 §
Vid transport i Sverige av den som överlämnats hit tillämpas 8 kap. 3 §
lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder.

1 Prop. 2020/21:197, bet. 2020/21:JuU38, rskr. 2020/21:423.

SFS

2021:709

Publicerad
den

24 juni 2021

background image

2

SFS

2021:709

3 kap. �verlämnande av misstänkta eller dömda personer från

Sverige
Behöriga rättsliga myndigheter
1 §
Behöriga rättsliga myndigheter enligt artikel 598 c i avtalet är åklagare
och allmän domstol.

Hinder mot överlämnande
2 §
En svensk medborgare får inte överlämnas.

3 § Ett överlämnande får vägras om den gärning som arresteringsordern
avser är ett politiskt brott.

Ett överlämnande får dock inte vägras om den gärning som arresterings-

ordern avser omfattas av artikel 602.2 i avtalet.

4 § �verlämnande får inte beviljas

1. om den utfärdande myndigheten inte lämnar sådana garantier som

enligt artikel 604 b i avtalet krävs för att överlämnande ska få beviljas, eller

2. om den eftersökte enligt artikel 614 i avtalet ska överlämnas eller

utlämnas till en annan stat eller överlämnas till Internationella brottmåls-
domstolen.

5 § I frågor om hinder mot överlämnande tillämpas 2 kap. 3 § 1 och 5 och
4 § 3 lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder.

Förfarandet vid överlämnande

6 § Under det inledande förfarandet om överlämnande och under
utredningen tillämpas 4 kap. 1 § andra stycket och 3 § första stycket lagen
(2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresterings-
order.

En efterlysning som är registrerad i ett system för eftersökning av

personer och som gäller utlämning eller överlämnande till Förenade kunga-
riket ska jämställas med en arresteringsorder i avvaktan på att en sådan över-
sänds.

Vid utredningen tillämpas bestämmelserna om förundersökning i brott-

mål, om inte annat anges i avtalet eller i denna lag.

Beslut om kompletteringar enligt artikel 613.2 i avtalet fattas av åklagare.

7 § I frågor om offentlig försvarare för den eftersökte tillämpas 4 kap. 8 §
och 5 kap. 8 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en
europeisk arresteringsorder.

8 § I frågor om samtycke och medgivande tillämpas 4 kap. 9 § lagen
(2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresterings-
order.

9 § Vid prövningen av frågan om överlämnande tillämpas 5 kap. 1 och
2 §§, 4 § första och andra styckena, 5 § och 9 § utom första stycket första
meningen lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en euro-
peisk arresteringsorder.

background image

3

SFS

2021:709

Om garantier som avses i artikel 604 b i avtalet har lämnats av den

utfärdande myndigheten, ska rätten i beslutet om överlämnande ange att det
är ett villkor för överlämnande att garantierna kommer att uppfyllas.

Ett beslut om att inte bevilja ett överlämnande enligt artikel 601.1 f i

avtalet får inte överklagas.

Tvångsmedel
10 §
I frågor om gripande, anhållande och häktning samt reseförbud och
anmälningsskyldighet tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 5 och 6 §§, 5 kap.
7 § och 6 kap. 3 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt
en europeisk arresteringsorder.

11 § I frågor om beslag och husrannsakan tillämpas bestämmelserna i
4 kap. 7 § och 5 kap. 6 § andra stycket lagen (2003:1156) om överlämnande
från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.

Verkställighet av beslut om överlämnande
12 §
Rätten kan i samband med ett beslut om att den eftersökte ska över-
lämnas, bestämma att

� verkställigheten ska skjutas upp med stöd av artikel 621.4 eller artikel

622.1 i avtalet, eller

� den eftersökte tillfälligt ska överlämnas enligt artikel 622.2 i avtalet.
Efter att rätten har beslutat om överlämnande kan åklagaren bestämma att

verkställigheten ska skjutas upp med stöd av artikel 621.3 eller artikel 621.4
i avtalet.

13 § Vid verkställighet av ett beslut om överlämnande tillämpas 6 kap. 4
och 5 §§ lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en
europeisk arresteringsorder.

�verförande av verkställighet av en frihetsberövande påföljd till

Sverige
14 §
Verkställigheten av en frihetsberövande påföljd ska överföras till
Sverige enligt bestämmelserna i 2 § andra stycket lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom om

� rätten med stöd av artikel 601.1 f i avtalet vägrat överlämna den

eftersökte, eller

� någon har överlämnats från Sverige på villkor att han eller hon ska åter-

föras hit enligt artikel 604 b i avtalet.

Vid ett sådant överförande av verkställigheten till Sverige ska bestäm-

melserna i 25 a § första och andra styckena och 25 b § lagen om inter-
nationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom dock inte
tillämpas. Vid tillämpning av 25 c § i den lagen krävs inte någon begäran
från behörig myndighet i Förenade kungariket för att tvångsmedel ska få
användas.

När rätten med stöd av artikel 601.1 f i avtalet vägrat överlämna den

eftersökte, ska ett beslut om att överföra verkställigheten av den frihets-
berövande påföljden inte meddelas om Förenade kungariket motsätter sig att
verkställigheten överförs.

background image

4

SFS

2021:709

Utvidgat överlämnande, vidareöverlämnande och vidareutlämning
15 §
Bestämmelserna i 1�3, 6, 7 och 9 §§ tillämpas i frågor om tillstånd
till utvidgat överlämnande enligt artikel 625.4 eller till vidareöverlämnande
enligt artikel 626.3 i avtalet.

Ett tillstånd till vidareöverlämnande enligt artikel 626.3 i avtalet ska även

kunna avse ett överlämnande eller en utlämning från Förenade kungariket
till Island eller Norge.

16 § Vid tillstånd till vidareutlämning enligt artikel 626.5 i avtalet tillämpas
6 kap. 9 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en
europeisk arresteringsorder.

Tillstånd till transport genom Sverige
17 §
Vid en begäran om tillstånd till transport genom Sverige tillämpas
8 kap. 2 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en
europeisk arresteringsorder.

4 kap. Verkställighet av beslut om förverkande
Centralmyndighet
1 §
Regeringskansliet är centralmyndighet för samarbetet om verkställig-
het av beslut om förverkande enligt avdelning XI i avtalet.

Verkställighet i Förenade kungariket
2 §
Kronofogdemyndigheten prövar om det ska begäras verkställighet i
Förenade kungariket av ett svenskt beslut om förverkande.

En framställning om verkställighet av ett svenskt beslut om förverkande

överlämnas av Kronofogdemyndigheten till Regeringskansliet.

3 § Om en framställning om verkställighet av ett svenskt beslut om
förverkande har överlämnats till Förenade kungariket och Kronofogde-
myndigheten även verkställer beslutet i Sverige, ska myndigheten bevaka
att det sammanlagda värdet av det som verkställs inte överstiger det belopp
som anges i beslutet.

4 § Kronofogdemyndigheten får inte samtycka till att ett svenskt beslut om
förverkande verkställs i Förenade kungariket genom omvandling enligt
artikel 665.4 eller genom åtgärder enligt artikel 669 i avtalet.

Verkställighet i Sverige
5 §
Regeringskansliet ska överlämna en ansökan från Förenade kungariket
om verkställighet av ett beslut om förverkande till åklagaren för vidare
handläggning.

6 § Vid prövning av en ansökan om verkställighet av ett beslut om för-
verkande och vid verkställighet av beslutet gäller i tillämpliga delar följande
bestämmelser i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom:

� 4 § tredje stycket,
� 9 § med bortseende från hänvisningarna till 19�22 §§,
� 11 § första stycket med bortseende från hänvisningarna till 12�14 §§,
� 16 § utom andra stycket andra meningen,

background image

5

SFS

2021:709

� 24 § första och andra styckena med bortseende från hänvisningarna till

11 § andra stycket och 12�14 §§, och

� 35, 38 och 39 §§.

7 § I frågor om förfogande över förverkad egendom tillämpas 36 § första
stycket lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet
av brottmålsdom.

Kronofogdemyndigheten meddelar beslut om fördelningen av influtna

medel i enlighet med artikel 667.3 i avtalet.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MIKAEL DAMBERG
(Justitiedepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.