SFS 1989:33

890033.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989; 33

om ändring i delgivningslagen (1970:428);

utkom Mn trycket

den 21 februari 1989

Utfärdad den 19 januari 1989.

Enligt riks dagens beslut' föreskrivs att 9 § delgivningslagen (1970 :428)

skall ha följande lydelse.

9 § Skall delgivning ske med annan juridisk person än staten, över­

bringas han dlingen till någon som har rätt att företräda den juridiska
personen eller, om flera är gemensamt behöriga, till någon av dem. Saknas
behörig ställföreträdare men finns någo n som har rätt att sammankalla
dem so m skall besluta i den juridiska personens angelä genheter, över­

bringas handlingen till denne.

Delgivning med dödsbo genom att handlingen överbringas till någon av

dödsbodelägarna får ske endast om denne sitter i boet eller om delgivning-
en föranleds av att dödsboet innehar fast egen dom som är taxerad som
jordbruksfastighet. Dödsb odelägare som mottagit handlingen ska ll utan
dröjsmål underrätta övriga delägare om delgivningen.

Dödsbodelägare som sitter i boet har rätt att taga emot handlingen, även

om boet ej förvaltas av delägarna. Han svarar i sådant fall fÖr att handling­
en utan dröjsmål lämnas till någon som har rätt att företräda boet.

' Prop. 1988/89:9, LU12, rskr. 60.

55

¬

background image

'• ••

'"'i'.

,'V

'

. ' . ' "

I;. •

SFS 1989:33

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.