Processrätt reglerar tillvägagångssättet vid domstolar och skiljedomsförfaranden. Processrätten kan delas in i straffprocess, civilprocess och förvaltningsprocess. Straffprocess blir aktuellt när ett brott har begåtts och målet kretsar kring huruvida en viss person ska hållas ansvarig. Beviskraven är betydligt högre än i tvistemål – utgångspunkten är att en person är oskyldig till dess att motsatsen har bevisats. Civilprocess, även kallat tvistemål, blir aktuellt när enskilda parter inte kan komma överens om något såsom tvister om pengar, konsumenttvister och tvist inom familjen. Förvaltningsprocess behandlar myndighetsutövning, och räknas således till den offentliga rätten. Inom ramen för förvaltningsprocessen prövas fall som rör enskildas förehavanden med staten. Ett skiljedomsförfarande är ett avgörande av en tvist av skiljeman eller skiljenämnd istället för av domstol. Den centrala lagstiftningen inom processrätt är rättegångsbalken som omfattar regler gällande hur parterna i domstolarna ska agera under olika skeden av en tingsrättsprocess, samt vad som gäller när ett mål överklagas till hovrätten och Högsta domstolen. 

Sortera på:

Relevans Datum
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.