SFS 1970:428

700428.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

1970 • Nr 428—474

utkom från trycket den 16 jali 1970

Nr 428

Delgivningslag;

given Stockholms slott den 29 juni 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

Allmänna bestämmelser

1 §

Skall i enlighet med föreslcrift i lag eller annan författning delgivning ske

i mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet, verkställes delgiv-

ningen enligt denna lag.

Har beträffande delgivning i visst slag av mål eller ärenden i annan för­

fattning meddelats bestämmelser som avviker från denna lag, gäller dock

de bestämmelserna. Även om så ej uttryckligen föresltrives i annan författ­

ning, skall 12—15 §§ icke tillämpas, om myndigheten finner att det på

grund av målets eller ärendets beskaffenhet föreligger särskilda skäl mot

att delgivning sker i den ordning som anges i dessa paragrafer.

2 §

Delgivning ombesörjes av myndigheten.

Begär part, sökande eller annan sakägare att själv få ombesörja delgiv­

ning, kan myndigheten medge detta, om det kan ske utan olägenhet. Myndig­

heten skall i sådant fall förelägga honom att inom viss tid komma in till

myndigheten med bevis om delgivning. Har sådant bevis ej inkommit inom

föreskriven tid, skall myndigheten själv utan dröjsmål ombesörja delgiv-

ningen.

3 §

Myndighet ombesörjer delgivning genom att sända handlingen med posten

eller med bud till den sökte, varvid som bevis att denne mottagit försändelsen

begäres delgivningserkännande eller mottagningsbevis {ordinär delgivning).

Myndighet som Konungen bestämmer får ombesörja att bandlingen läm­

nas till den sökte i särskild ordning genom postverkets försorg om det finns

anledning antaga, att delgivningserkännande eller mottagningsbevis ej kom­

mer att lämnas eller ej kommer att erhållas i tid {särskild postdelgivning).

Kan delgivning ej ske enligt första eller andra stycket, skall myndigbeten

anlita stämningsraan eller annan, vars intyg utgör fullt bevis om delgivning

{stämningsmannadclgivning).

1 Prop. 1970:13, ILU 17, rskr 10 1.

78—700000, Svensk författningssamling 1970

¬

background image

1038

1970 • Nr 428

I fall som avses i 15 ocli 16 §§ får de lgivning ske genom kungörelse (kun-

görelsedclgivning).

4 §

Om befordran av meddelande, som skall delges, genom telegraf, telefon

eller på annat liknande sätt till den på vilken delgivningsuppdraget ankom­

mer meddelas bestämmelser av Konungen.

5 §

Har den, med -sniken delgivning skall ske, känt hemvist utom riket eller

vistas han på ort utom riket, får delgivningen ske enligt lagen på den orten.

6 §

Vid delgi\niing överbringas bandlingen i huvudskrift eller styrkt avskrift

eller stjnrkt kopia.

Är handling som skall delges av -sndlyftig beskaffenhet eller är det av

annan anledning ej lämpligt att handlingen mångfaldigas, får myndigheten

besluta, att handlingen i stället skall hållas tillgänglig hos myndigheten

eller på plats, som myndigheten bestämmer. Meddelande därom och om den

tid, under vilken handlingen hålles tillgänglig, delges den sökte.

Andra stycket gäller ej delgi-vning av stämningsansökan eller annan hand­

ling, varigenom talan anhängiggöres. I fråga om bilaga till sådan handling

får andra stycket dock tillämpas.

Vem som skall sökas fÖr delgivning

V §

Skall delghming ske med enskild person, överbringas handlingen till ho­

nom. Finns ställföreträdare för honom och är denne behörig att företräda

honom i målet eller ärendet överbringas handlingen till ställföreträdaren.

När anledning föreligger till det skall både ställföreträdaren och den före­

trädde sökas för delgivning.

8 §

Skall delgivning ske med staten, överbringas handlingen till den myndig­

het som skall bevaka statens talan i målet eller ärendet eller till länsstyrel­

sen i det län där den myndighet finns hos vilken målet eller ärendet är

anhängigt.

9 §

Skall delgivning ske med annan juridisk person än staten, överbringas

handlingen till någon som har rätt att företräda den juridiska personen

eller, om flera är gemensamt behöriga, till någon av dem. Saknas behörig

ställföreträdare men finns någon som har rätt att sammankalla dem som

skall besluta i den juridiska personens angelägenheter, överbringas hand­

lingen till denne.

Delgi-vning med dödsbo genom att handlingen överbringas till någon av

dödsbodelägarna får ske endast om denne sitter i boet. Dödsbodelägare som

mottagit handlingen skall utan dröjsmål underrätta ö-vriga delägare om del­

givningen.

Dödsbodelägare som sitter i boet har rätt att taga emot handlingen, även

om boet ej förvaltas av delägarna. Han svarar i sådant fall för att hand­

lingen utan dröjsmål lämnas till någon som har rätt att företräda boet.

10 §

Skall delgivning ske med delägare i samfällighet eller med medlemmar i

sammanslutning och är styrelse eller annan utsedd att förvalta samfällig-

¬

background image

013:

•Ans

1970 . Nr 4-28

1039

hetens eller sammanslutningens angelägenheter, får handlingen överbringas

till ledamot av styrelsen eller till förvaltaren. Salcnas styrelse eller förvalta­

re men finns någon som har rätt att sammankalla dem som skall besluta i

samfällighetens eller sammanslutningens angelägenheter, får handlingen

överbringas till denne.

Tillhör gruva flera gemensamt, får delgivning med delägarna ske genom

att handlingen överbringas till gruvföreståndaren.

Har den som enligt denna paragraf mottagit handling ej rätt att föra del­

ägarnas eller medlemmarnas talan, skall han lämna handlingen till någon

som har sådan behörighet eller underrätta dem som avses med delgiv-

ningen.

11 §

. Har den med vilken delgivning skall ske ombud i målet eller ärendet,

bör handling, som ombudet är behörigt att mottaga, överbringas till om­

budet. överbringas handlingen till huvudmannen, bör ombudet underrättas

härom.

Om annat ej följer av fullmakt, är ombud behörigt att mottaga delgivning

av inlagor, beslut och andra handlingar. Detta gäller dock ej handling som

avser föreläggande för huvudmannen att infinna sig personligen eller att

eljest personligen fullgöra något.

Har beträffande fullmakt i visst slag av mål eller ärenden i annan författ­

ning meddelats bestämmelser som awdker från andra stycket, gäller de be­

stämmelserna.

Delgivning genom att handling lämnas till annan än den sökte

12 §

Har enskild person som sökes för delgivning känt hemvist inom riket och

träffas han ej där, får handlingen lämnas till vuxen medlem av det hushåll,

som han tillhör. Träffas ej heller sådan person, får handlingen lämnas till

den söktes hyresvärd, om denne bor i samma hus, eller till annan som i hy­

resvärdens ställe har tillsjm över huset och bor där. Driver den sökte rörelse

med fast kontor och träffas han ej där under vanlig arbetstid, får hand­

lingen lämnas på kontoret till någon som är anställd där.

Har handling lämnats på sätt som anges i första stycket skall meddelande

härom sändas med posten till den sökte under hans vanliga adress.

13 §

Har annan juridisk person än staten kontor, där förvaltningen föres och

där någon som har rätt att taga emot delgivning för den juridiska personen

vanligen har sitt arbete, men träffas han ej på kontoret under vanlig arbets­

tid, får handlingen lämnas på kontoret till någon som är anställd där. Skall

delgivning ske med kommun, får handlingen även eljest lämnas på kontor,

där förvaltningen föres, om någon som äger mottaga delgivning för kommu­

nen ej träffas på kontoret under vanlig arbetstid.

Har handling lämnats på sätt som anges i första stycket skall meddelande

härom sändas med posten till den juridiska personen under dess vanliga
adress.

Har juridisk person kontor som avses i första stycket får delgivning med

företrädare icke ske enligt 12 §.

¬

background image

1040

1970 • Nr 428

14 §

Den till vilken handlingen lämnats enligt 12 eller 13 § skall tillse att hand­

lingen kommer den sökte till handa så snart det kan ske. Han skall erinras

därom, när handlingen lämnats till honom.

Kimgörelsedelgivning m. m.

15 §

Salmar den som sokes för delgivning känt hemvist och kan det ej klar­

läggas var han uppehåller sig, sker delgivningen genom kungörelse.

Har den sökte känt hemvist inom riket men träffas varken han eller någon

som handlingen kan lämnas till enligt 12 § och kan det ej klarläggas var

han uppehåller sig, får kungörelsedelgivningen användas, om det finns an­

ledning antaga att den sökte avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Myndigheten kan i stället besluta, att handlingen skall i slutet kuvert lämnas

i den söktes hemvist eller, om detta ej kan ske, fästas på dörren till hans

hostad.

16 §

Delgivning med en obestämd krets personer sker genom kungörelse. Kun-

görelsedelgivning får också användas, om ett stort antal personer skall del­

ges och det skulle innebära större kostnad och besvär än som är försvarligt

med hänsyn till ändamålet med delgivningen att överbringa handlingen eller

meddelande enligt 6 § andra stycket till envar av dem.

Företrädes delägare eller medlemmar som avses i 10 § ej av känd sty­

relse eller förvaltare och finns ej heller någon sammankallande, får kungö-

relsedelgivning användas, om delägarna eller medlemmarna är fler än tio.

17 §

Kungörelsedelgivning sker genom att handlingen hålles tillgänglig viss tid

hos myndigheten eller på plats, som myndigheten bestämmer, och genom att

meddelande härom och om handlingens huvudsakliga innehåll införes i

lämplig tidning inom sju dagar från beslut om kungörelsedelgivning. Är in­

förande i tidning uppenbarligen meningslöst, får meddelandet i stället anslås

i myndighetens lokal inom samma tid. Detta förfarande får också användas,

om kungörelsedelgivning enligt 15 § ägt rum och därefter ny delgivning skall

ske i samma mål eller ärende.

Meddelande som avses i första stycket bör även anslås på kommunens an­

slagstavla i den kommun som med hänsyn till ändamålet med delgivningen

finnes lämplig, om det kan antagas att den som sökes för delgivning därige­

nom nås av meddelandet.

I fall som avses i 16 § sändes dessutom meddelande med posten till någon

eller några av de personer som sökes för delgivning under deras vanliga

adresser för att vara tillgängligt för alla dem som avses med delgivningen.

Ingår statlig myndighet eller kommun bland dem som avses med delgivning­

en, skall sådant meddelande alltid sändas till myndigheten eller kommunen.

Övriga bestämmelser

18 §

Vid delgivning får handling ej lämnas till någon som i samma mål eller

ärende är motpart till den som skall delges handlingen.

¬

background image

1970 • Nr 428

1041

19 §

Delgivning har skett genom att den som sokes för delgivning har mottagit

handlingen i huvudskrift eller styrkt avskrift eller styrkt kopia oavsett på

vilket sätt den kommit honom till handa.

Förekommer vid särsldld postdelgivning eller stämningsmannadelgivning

att den som sökes för delgivning vägrar- att taga emot handlingen, anses del­

givning ändå ha skett.

Delgivning skall anses ha skett

enligt 6 § andra stycket genom att handlingen är tillgänglig och medde­

landet delgi-sdts,

enligt 12 eller 13 § genom att det blivit fullgjort som föreskrives där,

enligt 15 § andra stycket sista punkten genom att handlingen lämnats i

den söktes hemvist eller fästs på dörren till hans bostad,

enligt 17 § på sjunde dagen efter beslutet om kungörelsedelgivning under

förutsättning att det blivit fullgjort som föreskrives i paragrafens första

stycke.

20 §

Om föreläggande eller annat beslut meddelas vid förhandling, förhör eller

annat sammanträde, anses delgivning därav ha skett med den som var när­

varande, när beslutet meddelades. Myndigheten skall skjmdsamt tillhanda­

hålla utskrift av beslutet, om det begäres.

21 §

Har delgivning ej skett på sätt som sägs i denna lag, kan myndigheten för­

ordna om ny delgivning. Den som i mål eller ärende vill framställa invänd­

ning om att delgivning med honom ej skett på behörigt sätt skall göra detta

så snart det kan ske.

22 §

Bestämmelserna i denna lag om delgivning av handling tillämpas även vid

delgivning av annat än handling.

Lagen gäller i tillämpliga delar när någon på grund av föreskrift i författ­

ning har att, utan samband med mål eller ärende, ombesörja delgivning.

I fall som avses i 15 eller 16 § skall han påkalla biträde hos länsst3'relsen

som föranstaltar om delgivning på hans bekostnad.

23 §

För varje kommun skall finnas en eller flera stämningsmän. Stämnings­

man förordnas av länsstyrelsen. Det åligger länsstyrelsen att föra förteck­

ning över stämningsmän inom länet.

24 §

Intyg av stämningsman gäller som fullt bevis att delgivning skett på sätt

som anges i intyget. Samma vitsord tillkommer intyg av nämndeman, nota-

rius publicus, tjänsteman vid svensk utlandsmyndighet, åklagare, polisman,

utmätningsman och exekutiv tjänsteman som är underställd utmätnings­

man. Detsamma gäller intj^g som utfärdas av tjänsteman And po stverket en­

ligt bestämmelser som Konungen meddelar, och intyg som utfärdas enligt

särskilda föreskrifter om anslag på kommunens anslagstavla.

Intyg att delgivning skett på utrikes ort skall gälla som fullt be\ns att

delgivning skett på sätt som anges i intyget, om intygsgivarens behörighet

styrkes av tjänsteman vid svensk utlandsmyndighet. Intyg om delgiA-ning på

utrikes ort gäller som fullt bevis även utan sådant bestyrkande som nyss

nämnts, om detta följer av överenskommelse med främmande stat.

\

¬

background image

1042

1970

Nr 428 och 429

25 §

Part, sökande eller annan salcägare är ej skyldig att bekosta delgivning

som sker genom myndighets försorg.

Skall annan än myndighet ombesörja delgivning, får han anlita stäm­

ningsman eller, om delgivningen skall ske på utrikes ort, påkalla biträde

därmed i utrikesdepartementet.

i:ai

d
iS

Denna lag träder i Icraft den 1 januari 1971.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till bestämmelse

som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya be­

stämmelsen. I fråga om bestämmelse som avser kallelse, föreläggande eller

annan underrättelse äger lagen tillämpning, om det med hänsyn till syftet

med bestämmelsen framgår att delgivning bör ske.

Sådant förordnande att tills vidare vara stämningsman som meddelats

före lagens ilo-aftträdande gäller till dess att länsstyrelsen bestämmer annat.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till 5rttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

lifi

bekräfta låtit.

si

Stockholms slott den 29 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

éti

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

iTEä,

aidi

sd

JiUSil

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.