SFS 1997:268 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)

SFS 1997_268 Lag om ändring i delgivningslagen (1970_428)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:268
Utkom från trycket
den 10 juni 1997

Lag
om ändring i delgivningslagen (1970:428);

utfärdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3, 9, 16, 17 och 19 §§ delgivnings-

lagen (1970:428) skall ha följande lydelse.

3 §2 Myndighet ombesörjer delgivning genom att sända handlingen med
post eller överlämna den med bud eller på annat sätt till den sökte, varvid
som bevis att denne har mottagit försändelsen begärs delgivningskvitto eller
mottagningsbevis (ordinär delgivning). Ordinär delgivning kan också ske ge-
nom förenklad delgivning enligt 3 a § eller genom särskild delgivning med
aktiebolag enligt 9 § tredje stycket.

Om det finns anledning antaga att delgivningskvitto eller mottagningsbe-

vis ej kommer att lämnas eller ej kommer att erhållas i tid, får myndighet
som regeringen bestämmer ombesörja att handlingen överlämnas till den
sökte i särskild ordning genom postbefordringsföretag som regeringen
bestämmer (särskild postdelgivning).

När det är lämpligt, får en myndighet delge kallelser, meddelanden och

andra handlingar, som inte är omfattande eller annars av svårtillgängligt
innehåll, genom att innehållet läses upp vid telefonsamtal med den sökte och
handlingen därefter sänds till denne med post (telefondelgivning). Sådan
delgivning får inte avse stämningsansökningar eller andra handlingar genom
vilka förfarandet vid myndigheten inleds.

Kan delgivning inte ske enligt första-tredje styckena, får delgivning ske

genom stämningsman eller annan, vars intyg enligt 24 § första stycket utgör
fullt bevis om delgivning (stämningsmannadelgivning).

I fall som avses i 15 och 16 §§ får delgivning ske genom kungörelse (kun-

görelsedelgivning).

9 §3 Skall delgivning ske med annan juridisk person än staten, överbringas
handlingen till någon som har rätt att företräda den juridiska personen eller,
om flera är gemensamt behöriga, till någon av dem. Saknas behörig

1

Prop. 1996/97:132, bet. 1996/97:JuUl6, rskr. 1996/97:215.

2

Senaste lydelse 1995:1311.

3

Senaste lydelse 1990:1410.

474

background image

SFS 1997:268

ställföreträdare men finns någon som har rätt att sammankalla dem som skall

besluta i den juridiska personens angelägenheter, överbringas handlingen till
denne.

Har ett försök till delgivning enligt första stycket misslyckats eller be-

döms delgivningsförsök som utsiktslösa, får delgivning ske genom att hand-
lingen överbringas till en suppleant för en behörig ställföreträdare. Supple-
anten skall utan dröjsmål lämna handlingen till någon som har rätt att före-
träda den juridiska personen.

Om ett försök till delgivning med ett aktiebolag enligt första stycket har

misslyckats eller delgivningsförsök bedöms som utsiktslösa och det inte är
olämpligt med hänsyn till omständigheterna, får delgivning ske genom att
myndigheten sänder handlingen med post till aktiebolaget och minst en dag
senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts (särskild delgiv-
ning med aktiebolag). Handlingen och meddelandet skall skickas till den
postadress som är registrerad för bolaget i aktiebolagsregistret som förs av
Patent- och registreringsverket.

Delgivning med dödsbo genom att handlingen överbringas till någon av

dödsbodelägarna får ske endast om denne sitter i boet eller om delgivningen
föranleds av att dödsboet innehar fast egendom som är taxerad som lant-
bruksenhet. Dödsbodelägare som mottagit handlingen skall utan dröjsmål
underrätta övriga delägare om delgivningen.

Dödsbodelägare som sitter i boet har rätt att taga emot handlingen, även

om boet ej förvaltas av delägarna. Han svarar i sådant fall för att handlingen
utan dröjsmål lämnas till någon som har rätt att företräda boet.

16 §4 Delgivning med en obestämd krets personer sker genom kungörelse.

Kungörelsedelgivning får också användas

1. om ett stort antal personer skall delges och det skulle innebära större

kostnad och besvär än som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med del-
givningen att överbringa handlingen eller meddelande enligt 6 § andra
stycket till var och en av dem,

2. om delägare eller medlemmar som avses i 10 § inte företräds av känd

styrelse eller förvaltare och det inte heller finns någon sammankallande och
delägarna eller medlemmarna är fler än tio,

3. om en juridisk person i strid med gällande bestämmelser saknar regist-

rerad behörig företrädare och någon i Sverige bosatt person inte har utsetts
att på den juridiska personens vägnar ta emot delgivning samt försök till del-
givning enligt 9 och 11-13 §§ har misslyckats eller bedömts som utsiktslösa,
eller

4. om ett aktiebolag saknar en registrerad postadress som kan användas

för delgivning enligt 9 § tredje stycket.

17 §5 Kungörelsedelgivning sker genom att handlingen hålls tillgänglig viss

tid hos myndigheten eller på plats, som myndigheten bestämmer, och genom
att meddelande härom och om handlingens huvudsakliga innehåll införs i
Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning eller endera av dessa inom tio da-
gar från beslutet om kungörelsedelgivning. Om det finns särskild anledning

4

Senaste lydelse 1992:1250.

5

Senaste lydelse 1993:1688.

475

background image

SFS 1997:268

att anta att införande i tidning är meningslöst, får meddelandet i stället anslås
i myndighetens lokal inom samma tid. Detta förfarande får också användas,
om kungörelsedelgivning enligt 15 § ägt rum och därefter ny delgivning
skall ske i samma mål eller ärende. Vid delgivning i fall som avses i 16 § an-

dra stycket 1 med de personer som hyr eller annars innehar lägenhet i samma
fastighet skall dessutom meddelandet anslås inom fastigheten på lämpligt
sätt inom tio dagar från beslutet om kungörelsedelgivning.

I fall som avses i 16 § första stycket och andra stycket 1 och 2 sänds dess-

utom meddelande med post till någon eller några av de personer som söks
för delgivning under deras vanliga adresser för att vara tillgängligt för alla
dem som avses med delgivningen. Ingår statlig myndighet eller kommun
bland dem som avses med delgivningen, skall sådant meddelande alltid sän-
das till myndigheten eller kommunen. Gäller delgivningen i fall som avses i

16 § andra stycket 1 de personer som hyr eller annars innehar lägenhet i

samma fastighet, skall i stället handlingen eller meddelandet enligt 6 § andra
stycket sändas med post till var och en av dem, om inte också detta förfa-
rande skulle medföra större kostnad och besvär än som är försvarligt med
hänsyn till ändamålet med delgivningen.

Har i fall som avses i 16 § andra stycket 3 den juridiska personen en re-

gistrerad postadress, sänds dessutom meddelande med post till den juridiska
personen under denna adress.

19 §6 Delgivning har skett genom att den som söks för delgivning själv har
mottagit handlingen, oavsett på vilket sätt den kommit honom till hända. Har
den sökte kvitterat postförsändelse som hämtats av bud, skall den anses ha

kommit honom till handa samma dag som den avhämtats av budet.

Förekommer vid särskild postdelgivning eller stämningsmannadelgivning

att den som sökes för delgivning vägrar att taga emot handlingen, anses del-
givning ändå ha skett.

Delgivning skall anses ha skett
enligt 6 § andra stycket genom att handlingen är tillgänglig och meddelan-

det delgivits,

enligt 3 a § när två veckor förflutit från det att meddelandet skickades med

post och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt
att handlingen före tvåveckorsfristens utgång kommit fram till den söktes se-
nast kända adress,

enligt 3 § tredje stycket, 12 eller 13 § genom att det blivit fullgjort som fö-

reskrivs där,

enligt 9 § tredje stycket när tre veckor förflutit från det att meddelandet

skickades med post och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår
som osannolikt att handlingen före treveckorsfristens utgång kommit fram
till den registrerade postadressen,

enligt 15 § andra stycket sista punkten genom att handlingen lämnats i den

söktes hemvist eller fästs på dörren till hans bostad,

enligt 17 § på tionde dagen efter beslutet om kungörelsedelgivning under

förutsättning att det blivit fullgjort som föreskrivs i paragrafens första
stycke.

6

Senaste lydelse 1993:1688.

476

background image

477

SFS 1997:268

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Göran Anér
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.