SFS 1994:1438 Lag om ändring i lagen (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset / SFS 1994:1438 Lag om ändring i lagen (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset
SFS 1994_1438 Lag om ändring i lagen (1921_159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1438
Utkom från trycket
den 14 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1921:159) med vissa bestäm-
melser om förmynderskap för omyndig medlem av
det kungliga huset;

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1921:159) med vissa

bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga
huset2 skall ha följande lydelse.

Föräldrabalkens bestämmelser om överförmyndarens tillsyn över

förmyndares förvaltning, om förmyndares skyldighet att i vissa fall
inhämta överförmyndarens samtycke, samt om förmyndares redovis-
ningsskyldighet i förhållande till överförmyndaren gäller inte förmyn-
derskap för omyndig medlem av det kungliga huset. Beträffande sådant
förmynderskap skall dock gälla vad som föreskrivs om förmyndares
skyldighet att, när förmyndaren lämnar förmynderskapet, överlämna
den omyndiges egendom och lämna slutredovisning, samt om talan
därom.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29.

2

Senaste lydelse 1924:337.

2986

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.