SFS 2014:916 Lag om ändring i lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn

140916.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1965:723) om erkännande och
verkställighet av vissa utländska domar och beslut
angående underhåll till barn;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5–9 §§ lagen (1965:723) om erkän-

nande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående
underhåll till barn ska ha följande lydelse.

5 §

Ett avgörande som enligt 1–4 §§ gäller i Sverige ska efter en ansökan

förklaras verkställbart.

6 §

Även en dom om underhåll till barn som får verkställas i den stat där

domen meddelats trots att den inte fått laga kraft ska efter en ansökan förkla-
ras verkställbar under förutsättning att domen meddelats i en stat som avses i
1 § och att en dom av detta slag hade kunnat meddelas av en svensk domstol i
ett motsvarande fall. Detsamma gäller i fråga om en domstols beslut om
underhåll till barn som meddelats för tiden till dess frågan avgjorts genom en
dom eller ett beslut som har fått laga kraft. Om avgörandet enligt 3 eller 4 §
inte skulle gälla i Sverige, får det inte förklaras verkställbart.

7 §

En ansökan om att ett avgörande ska förklaras verkställbart görs till den

tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in
1. avgörandet i original eller en kopia av avgörandet som har bestyrkts av

en myndighet,

2. bevis om att avgörandet får verkställas i den stat där det har meddelats,
3. om den som har ålagts underhållsskyldighet har uteblivit eller annars

inte besvarat ett krav på underhåll, stämningsansökan eller motsvarande
handling i bestyrkt kopia och bevis om att ansökan eller handlingen har del-
getts före avgörandet, och

4. en bestyrkt översättning till svenska av handlingarna i ärendet.

8 §

Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgörandet på

samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. En föreskrift om
tvångsmedel i avgörandet ska dock inte tillämpas.

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

SFS 2014:916

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:916

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

9 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring

tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.