SFS 2014:920 Lag om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet / SFS 2014:920 Lag om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
140920.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och
verkställighet av utländskt avgörande angående
underhållsskyldighet;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9�11 §§ lagen (1976:108) om er-

kännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhålls-
skyldighet ska ha följande lydelse.

9 §

2

En ansökan om att ett avgörande ska förklaras verkställbart görs till den

tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in
1. exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en myndig-

het,

2. bevis om att exekutionstiteln får verkställas i den stat där den har upp-

rättats,

3. om ansökan avser en dom eller ett beslut om underhållsskyldighet som

har meddelats mot någon som har uteblivit, en handling i original eller i be-
styrkt kopia som utvisar att stämning med underrättelse, som avses i 4 § andra
stycket, har delgetts i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där domen
eller beslutet har meddelats,

4. om sökanden är ett offentligt organ, behövliga handlingar om organets

behörighet att begära verkställighet,

5. en bestyrkt översättning av handlingarna till svenska, såvida inte tings-

rätten anser att det inte behövs.

10 §

Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgörandet på

samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. En föreskrift om
tvångsmedel i avgörandet ska dock inte tillämpas.

11 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförkla-

ring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

2 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2014:920

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:920

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.