SFS 1988:258

880258.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:258

Utkom från trycket

den 25 maj 1988

Lag

om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och

verkställighet av utländskt avgörande angående

underhållsskyldighet;

utfärdad den 11 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1976:108) om erkän­

nande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyl­

dighet och övergångsbestämmelsen till samma lag skall ha följande lydelse.

1 § Bestämmelserna i denna lag äger enligt förordnande av regeringen

tillämpning i förh ållande till stat som har tillträtt Haagkonventionen den 2

oktober 1973 om e rkännande och verkställighet av avgöranden angående

underhållsskyldighet.

Regeringen får förordna att lagen skall tillämpas också i förhållande till

en annan stat eller del av stat som under i hu vudsak likvärdiga förutsätt­

ningar som anges i denna lag erkänner och verkställer svenska avgörandeja

angående underhållsskyldighet. En sådan stat eller del av stat skall vid

tillämpningen av denna lag jämställas med de stater som avses i första ^

stycket.

I fråga om underhållsbidrag, som har fastställts i stat som avses, i 1 §

första stycket före konventionens ikraftträdande i förhållande till den

staten, gäller lagen endast såvitt avser bidragsbelopp som förfaller till

betalning efter ikraftträdandet.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Lars Eklycke
(Justitiedepartementet)

714

' Prop. 1987/88; 106, LU 20. rskr. 229.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.