SFS 1976:108

760108.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:108

om erkännande och verkställighet av utländskt av-

Ulkom från trycket

görande angående underhållsskyldighet;

.

den6apnii976

utfärdad den 25 mars 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

1 § Bestämmelserna i denna lag äger enligt förordnande av

regeringen tillämpning i förhållande till stat som har tillträtt Haag­
konventionen den 2 oktober 1973 om erkännande och verkställighet av

avgöranden angående underhållsskyldighet.

2 § Lagakraftvunnet avgörande av behörig myndighet i fördrags­

slutande stat gäller även här i riket, om det avser skyldighet att på
grund av föräldraskap utge underhållsbidrag för tid innan den

underhållsberättigade har fyllt tjugoett år eller ingått äktenskap eller

'Prop. 1975/76:98, LU 12, rskr 16 2.

175

⬢'a?'.

¬

background image

v -⬢

'

" ⬢

SFS 1976:108

avser skyldighet att utge underhållsbidrag till make eller förutvarande

make.

Har fördragsslutande stat förbehållit sig att ej erkänna och verkställa

avgörande, varigenom underhållsbidrag har bestämts till visst belopp
att utges en gång för alla, kan regeringen förordna att sådant
avgörande som har meddelats i den state n ej skall gälla här i riket.

3 § Med avgörande avses i denna lag dom eller slutligt beslut av

domstol eller annan myndighet.

Vad i lagen sägs om avgörande gäller i tillämpliga delar också

förlikningsavtal, som har träffats inför domstol eller annan myndighet i
fördragsslutande stat och som kan verkställas där.

Har fördragsslutande stat avgivit förklaring att konventionen skall

gälla även sådan officiell handling (acte authentique) rörande

underhållsskyldighet som har upprättats av eller inför myndighet eller

offentlig funktionär och som omedelbart kan läggas till grund för verk­
ställighet i den stat där handlingen har upprättats, kan regeringen

förordna att vad som sägs om a vgörande i lagen skall i tillämpliga delar

gälla även handling av nämnda slag.

4 § Erkännande eller verkställighet av avgörande kan vägras

1. om erkännande eller verkställande av avgörandet är uppenbart

oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket,

2. om avgörandet har påverkats av svikligt förfarande i samband

med handläggningen,

3. om mål angående samma sak är anhängigt här i riket och talan

däri har väckts innan talan väcktes i den a ndra staten,

4. om här i riket har meddelats avgörande angående samma sak,
5. om i annan stat har meddelats avgörande angående samma sak

och det avgörandet uppfyller övriga villkor för att gälla här i riket.

Avgörande mot utebliven svarande gäller här i riket endast om

stämning med underrättelse om det väsentliga innehållet i kärandens

talan har delgivits svaranden enligt föreskrifterna i den stat, där

avgörandet har meddelats, och denne med hänsyn till omständig­

heterna har haft tillräcklig tid fö r att svara i saken.

5 § Avgörande anses vara meddelat av behörig myndighet i fördrags­
slutande stat

1. om den underhållsskyldige eller den underhållsberättigade hade

sitt hemvist i den staten, när talan väcktes,

2. om den underhållsskyldige och den underhållsberättigade var

medborgare i den staten, när talan väcktes,

3. om den underhållsskyldige uttryckligen har godtagit att saken

prövas av myndigheten eller utan invändning angående myndighetens
behörighet har ingått i svaromål i saken.

Utöver vad som följer av första stycket skall myndighet i fördrags-

slutande stat som har meddelat avgörande angående underhåll anses

behörig, om underhållet utgår med anledning av äktenskapsskillnad

eller legal separation eller med anledning av ogiltighetsförklaring eller

176

återgång av äktenskap samt beslutet härom har meddelats av

¬

background image

myndighet i samm a stat och myndigheten i s ådant hänseende var be-

SFS 1976:108

hörig enligt svensk lag.

Vad m yndighet i fördr agsslutande stat har funnit utrett angående de

omständigheter, på vilka myndigheten har grundat sin behörighet,

skall godtagas.

6 § Har offentligt organ på grund av avgörande som avses i denna lag

betalat bidrag till underhållsberättigad, äger organet i hans ställe
ansöka om erkännande eller verkställighet av avgörandet, om organet

är behörigt därtill enligt lagen i den s tat det tillhör.

Har avgörande meddelats på ansökan av offentligt organ, som har

utgivit bidrag i förskott till underhållsberättigad, fordras för att

avgörandet skall gälla här i riket, utöver vad som följer av 1 � 5 §§,

1. att det offentliga organet kan erhålla återbetalning av den

underhållsskyldige enligt lagen i den sta t det tillhör,

2. att skyldighet att utge underhåll till den underhållsberättigade är

föreskriven i den lag som är tillämplig enligt svensk internationell

privaträtt.

7 § Avgörande, som gäller här i riket enligt denna lag, skall på

ansökan verkställas här.

Ansökan får avse avgörandet i dess helhet eller del därav.

8 § �ven icke lagakraftvunnen dom angående underhåll, vilken får

verkställas i den stat där den har meddelats, skall på ansökan

verkställas här. Detsamma gäller domstols beslut om underhåll för

tiden intill dess lagakraft~ägande dom eller beslut föreligger, om beslut

av detta slag kan meddelas av svensk domstol i mo tsvarande fall.

Ansökan enligt första stycket får icke bifallas, om hinder mot

verkställighet av lagakraftvunnet avgörande skulle föreligga enligt

denna lag.

9 § Ansökan om v erkställighet göres hos Svea hovrätt.

Vid ansökningen skall fogas

1. huvudskrift

eller

av

myndighet

bestyrkt

avskrift

av

exekutionstiteln,

2. bevis att verkställighet får ske i den stat, där exekutionstiteln har

upprättats,

3. om genom dom eller beslut underhållsskyldighet har ålagts någon

som uteblivit, handling i o riginal eller bestyrkt avskrift, utvisande att
stämning med underrättelse, som avses i 4 § andr a stycket, har delgivits

i den o rdning som gäller enligt lagen i den stat där domen eller beslutet
har meddelats,

4. om sökanden är offentligt organ, behövliga handlingar angående

organets behörighet att begära verkställighet,

5. bestyrkt översättning till svenska språket av ovan angivna

handlingar, i den mån hovrätten ej finner det obehövligt.

Uppfyller ansökningshandlingarna ej föreskrifterna i andra stycket

eller är de eljest ofullständiga, skall tillfälle beredas sökanden att
avhjälpa bristen.

177

12�SFS 1976

¬

background image

v

⬢ ⬢⬢

SFS 1976:108

10 § Ansökan om verkställighet får ej bifallas utan att tillfälle har

lämnats motpart att yttra sig över ansökningen.

11 § Bifalles ansökningen, sker verkställighet på samma sätt som
gäller i fråga om svensk domstols lagakraftägande dom, om ej högsta
domstolen förordnar annat. Föreskrift om tvångsmedel i den utländska
exekutionstiteln skall ej vinna tillämpning.

12 § Föreskrifterna i denna lag gäller ej i förhållande till Danmark,

Finland, Island och Norge, i den mån särskilda bestämmelser äger

tillämpning.

Denna lag träder i kra ft den dag regeringen bestämmer.
I fråga om underhållsbidrag, som har fastställts i fördragsslutande

stat före konventionens ikraftträdande i förhållande till den staten,
gäller lagen endast såvitt avser bidragsbelopp som förfaller till

betalning efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

151

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.