SFS 1985:173

850173.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:173

Utkom från trycket

den 23 april 1985

Lag

om ändring i lagen (1936:88) om pantsättning av lös

egendom som innehaves av tredje man;

utfärdad den 28 mars 1985.

Enligt riks dagens beslut' föreskrivs att lagen (1936:88) om pantsättning

av lös egendom som innehaves av tredje man skall ha nedan angivna
lydelse.

Vad i lag ä r stadgat om rätt för den som har lös pant i händer att därur

njuta betalning skall gälla även där lös egendom, vari panträtt är utfäst,

innehaves av tredje man, och denne om utfästelsen underrättats av pant­
sättaren, eller ock panthavaren hos tredje mannen företett skriftlig hand­
ling som visar att panträtt blivit utf äst. Avser pantutfastelsen ett pantbrev

och har panthavaren underrättat tredje mannen om utfästelsen skriftligen
eller på annat från bevissynpunkt likvärdigt sätt är dock panthavarens rätt
skyddad, även om han inte har företett handling som visar att panträtt

utfasts.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Erik Tersmeden

(Justitiedepartementet)

296

Prop. 1984/85:54. LU 20. rskr 129,

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.