SFS 1972:180

720180.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1972:180

om avrundning av vis sa fordringar till helt krontal, m. m.; utkom f rän tr ycket

given Stockholms slott den 19 maj 1972.

den 6 Juni 1972

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna som följer.

1 § I den mån ej annat är föreskrivet i lag eller annan författning,

skall domstol eller annan myndighet i fråga om fordran, som vid bris­

tande betalning eller eljest indrives av utmätningsman såsom fordran i
allmänt mål, bestämma kapitalbeloppet till helt krontal så, att överskju­

tande öretal bortfaller. Ränta på fordringen skall avrundas till närmast
högre hela krontal.

Med allmänt mål avses i denna lag mål hos kronofogdemyndighet

om uttagande av skatt eller tull, staten tillkommande avgift eller liknan­

de medel som får uttagas genom utmätning utan föregående dom, böter

eller annat som indrives i samma ordning som böter, avgift till statsver­

ket enligt vattenlagen (1918: 523) eller belopp som erlagts av allmänna

medel och enligt domstols beslut skall återbetalas till statsverket.

2 § Inflyter betalning i allmänt mål i annat än helt krontal, tillgodo­

räknas gäldenären endast belopp motsvarande närmaste lägre hela kron­
tal.

Överskjutande öresbelopp avräknas där det kan ske från fordran i an­

nat utsökningsmål rörande samme gäldenär. Kan det ej ske, tillfaller

beloppet statsverket.

3 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 2 § den dag Konungen be­

stämmer och i övrigt den 1 augusti 1972.

2. Konungen kan förordna, att avrundning enligt 1 § skall ske även

i fråga om sådan fordran i allmänt mål som fastställts före ikraftträ­

dandet.

3. Konungen kan förordna, att i allmänt mål, som inkommit till ut­

mätningsman före ikraftträdandet, öresbelopp skall utan hinder av 2 §

andra stycket återbetalas till gäldenären, om denne begär det.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 19 maj 1972.

GUSTAF ADOLF

G. E . STRÄNG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

1 Prop. 1972: 86, SkU 26, rskr 165.

415

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.