SFS 1981:805

810805.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:805 Lag

Utkom från trycket

den 8 september 1981

1586

om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa

fordringar till helt krontal, m.m .;

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (197 2:180) om av ­

rundning av vissa fordringar till helt kr ontal, m.m.

dels att i 3 § ordet ''Konungen" skall bytas ut mot "regeringen",
dels att 1 § skall ha nedan angivna lydelse.

I § I den mån ej annat är föreskrivet i lag eller annan författning, skall

domstol eller annan myndighet i fråga om fordran, som vid bristande betal­

ning eller eljest indrives av kronofogdemyndighet såsom fordran i all mänt
mål, bestämma kapitalbeloppet till helt krontal så, att överskjutande öretal
bortfaller. Ränta på fordringen skall avrundas till närmast högre hela kron­
tal.

I 1 kap. 6 § utsökningsbalken finns bestämmelser om vad som avses med

allmänt mål.

Denna lag träde r i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

INGEMAR ELIASSON

Jan Francke
(Budgetdepartementet)

' Prop. 1980/81: 84. LU 24, rskr 351.

G

C

ip.
G' '

D

�0f!

DR3

hh

1

tt ⬢

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.