SFS 1987:696

870696.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag':

SFS 1987:696

om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa

utkom från trycket

fordringar till helt krontal, m. m.;

j"''

utfärdad deti 18 juni 1987 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1972: 180) om

avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m. m. skall ha följande
lydelse.

1

I den mån ej annat är föreskrivet i lag elle r annan författning, skall

domstol eller annan myndighet i fråga om fordran, som vid bristande

betalning eller eljest indrives av kronofogdemyndighet såsom fordran i

allmänt mål, bestämma kapitalbeloppet till helt kronta l så, att överskjutan­
de öretal bortfaller. Ränta på fordringen skall avrundas till nä rmast högre

hela krontal.

Vid indrivning hos kronofogdemyndighet i enskilt mål bortfa ller öretal i

enlighet med vad som s ägs i första stycket.

I 1 kap. 6 § utsökningsbalk en finns det bestämmelser om vad som avses

med enskilt mål och allmänt mål.

2 § Inflyter betalning till kronofogdemyndighet i a nnat än helt krontal,

tillgodoräknas gäldenären endast belopp motsvarande närmast lägre hela
krontal.

Överskjutande öresbelopp avräknas där det kan ske från fordran i annat

utsökningsmål rörande samme gäldenär. I annat fall tillfaller beloppet
staten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam
(Finansdepartementet)

' Prop. 1986/87:90, LU 32, rskr. 320.

^ Senaste lydelse 1981:805.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.