SFS 2006:687 Lag om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m. / SFS 2006:687 Lag om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.
060687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av
vissa fordringar till helt krontal, m.m.;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 1 och 2 §§ lagen (1972:180) om

avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.

2 ordet ⬝kronofogde-

myndighet⬝ skall bytas ut mot ⬝Kronofogdemyndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av
1 § 1987:696
2 § 1987:696.

SFS 2006:687

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.