SFS 2008:520 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m. / SFS 2008:520 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
080520.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:235px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:232px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>lagen (2000:1225) om straff f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:251px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>smuggling;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 5 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft15"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om lagen (2000:1225) om</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">straff f�r smuggling </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft17"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 1 och 17 �� ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft17"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 25 a �, samt n�rmast f�re</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">25 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft15"> </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag inneh�ller best�mmelser om ansvar m.m. f�r g�rningar som</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">r�r inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor. Har det i lag eller annan<br/>f�rfattning f�reskrivits straff f�r den som bryter mot ett f�rbud mot eller vill-<br/>kor f�r att f�ra in eller ut en vara, g�ller i st�llet best�mmelserna i den f�r-<br/>fattningen om inget annat �r f�reskrivet.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">I 1922, 25 a27 och 32 �� finns s�rskilda best�mmelser om befogenheter</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">f�r att f�rhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som r�r<br/>inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor, enligt n�gon av de f�rfatt-<br/>ningar som n�mns i tredje stycket. Befogenheterna g�ller �ven vid s�dana<br/>brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 � tredje stycket<br/>samt vid s�dana terroristbrott som avses i 3 � 18 j�mf�rd med 2 � lagen<br/>(2003:148) om straff f�r terroristbrott. Befogenheten enligt 32 � att v�cka<br/>�tal eller besluta om f�rverkande g�ller dock inte vid brott enligt narkotika-<br/>strafflagen eller lagen om straff f�r terroristbrott.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">De f�rfattningar som avses i andra stycket �r lagen (1996:701) om Tull-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">verkets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land inom Europeiska<br/>unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av al-<br/>koholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2000:1064) om kon-<br/>troll av produkter med dubbla anv�ndningsomr�den och av tekniskt bist�nd,<br/>tullagen (2000:1281), lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinf�r-<br/>sel av tobaksvaror samt lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som<br/>kan anv�ndas till d�dsstraff eller tortyr, m.m.</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna i 1922, 25 a och 26 �� samt 27 � f�rsta och tredje</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">styckena, n�r det g�ller kroppsvisitation, och best�mmelserna i 32 � g�ller<br/>ocks� vid brott som avses i 24 �� skattebrottslagen (1971:69), om brottet<br/>r�r underl�tenhet att l�mna deklaration enligt 10 kap. 32 a � andra eller<br/>tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 2007:1277.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2008:520</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:520</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft24">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft26"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">Egendom som har anv�nts som hj�lpmedel vid brott enligt denna lag</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">f�r f�rklaras f�rverkad, om f�rverkandet beh�vs f�r att f�rebygga brott en-<br/>ligt denna lag eller om det annars finns s�rskilda sk�l. Detsamma g�ller<br/>egendom som varit avsedd att anv�ndas som hj�lpmedel vid brott enligt<br/>denna lag, om brottet har fullbordats eller om f�rfarandet har utgjort ett<br/>straffbart f�rs�k eller en straffbar f�rberedelse eller st�mpling. I st�llet f�r<br/>egendomen f�r dess v�rde f�rklaras f�rverkat. I 36 kap. 5 och 5 b �� brotts-<br/>balken finns best�mmelser om hos vem f�rverkande f�r ske och om s�rskild<br/>r�tt till f�rverkad egendom.</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">I st�llet f�r f�rverkande av egendomen eller dess v�rde f�r r�tten f�re-</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">skriva att n�gon �tg�rd vidtas med egendomen som f�rebygger fortsatt miss-<br/>bruk av den. I s�dana fall f�r dock �ven en del av egendomens v�rde f�rkla-<br/>ras f�rverkat.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:328px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>F�rvar</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>25 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft21">En tj�nsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 � andra stycket samma<br/>befogenhet som en polisman att enligt 26 kap. 3 � r�tteg�ngsbalken ta egen-<br/>dom i f�rvar. En s�dan �tg�rd ska skyndsamt anm�las till �klagaren, som<br/>omedelbart pr�var om egendomen ska f�rbli i f�rvar.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Vad som f�reskrivs i 26 kap. 3 a och 3 b �� r�tteg�ngsbalken g�ller f�r</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">tj�nstemannen i samma utstr�ckning som f�r en polisman.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft210">Lena Gustafson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2005:318.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i

lagen (2000:1225) om straff f�r

smuggling;

utf�rdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om lagen (2000:1225) om

straff f�r smuggling

dels

att 1 och 17 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 25 a �, samt n�rmast f�re

25 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

1 �

2

Denna lag inneh�ller best�mmelser om ansvar m.m. f�r g�rningar som

r�r inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor. Har det i lag eller annan
f�rfattning f�reskrivits straff f�r den som bryter mot ett f�rbud mot eller vill-
kor f�r att f�ra in eller ut en vara, g�ller i st�llet best�mmelserna i den f�r-
fattningen om inget annat �r f�reskrivet.

I 1922, 25 a27 och 32 �� finns s�rskilda best�mmelser om befogenheter

f�r att f�rhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som r�r
inf�rsel till eller utf�rsel fr�n landet av varor, enligt n�gon av de f�rfatt-
ningar som n�mns i tredje stycket. Befogenheterna g�ller �ven vid s�dana
brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 � tredje stycket
samt vid s�dana terroristbrott som avses i 3 � 18 j�mf�rd med 2 � lagen
(2003:148) om straff f�r terroristbrott. Befogenheten enligt 32 � att v�cka
�tal eller besluta om f�rverkande g�ller dock inte vid brott enligt narkotika-
strafflagen eller lagen om straff f�r terroristbrott.

De f�rfattningar som avses i andra stycket �r lagen (1996:701) om Tull-

verkets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land inom Europeiska
unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av al-
koholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2000:1064) om kon-
troll av produkter med dubbla anv�ndningsomr�den och av tekniskt bist�nd,
tullagen (2000:1281), lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinf�r-
sel av tobaksvaror samt lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som
kan anv�ndas till d�dsstraff eller tortyr, m.m.

Best�mmelserna i 1922, 25 a och 26 �� samt 27 � f�rsta och tredje

styckena, n�r det g�ller kroppsvisitation, och best�mmelserna i 32 � g�ller
ocks� vid brott som avses i 24 �� skattebrottslagen (1971:69), om brottet
r�r underl�tenhet att l�mna deklaration enligt 10 kap. 32 a � andra eller
tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483).

1

Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203.

2

Senaste lydelse 2007:1277.

SFS 2008:520

Utkom fr�n trycket
den 18 juni 2008

background image

2

SFS 2008:520

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

17 �

3

Egendom som har anv�nts som hj�lpmedel vid brott enligt denna lag

f�r f�rklaras f�rverkad, om f�rverkandet beh�vs f�r att f�rebygga brott en-
ligt denna lag eller om det annars finns s�rskilda sk�l. Detsamma g�ller
egendom som varit avsedd att anv�ndas som hj�lpmedel vid brott enligt
denna lag, om brottet har fullbordats eller om f�rfarandet har utgjort ett
straffbart f�rs�k eller en straffbar f�rberedelse eller st�mpling. I st�llet f�r
egendomen f�r dess v�rde f�rklaras f�rverkat. I 36 kap. 5 och 5 b �� brotts-
balken finns best�mmelser om hos vem f�rverkande f�r ske och om s�rskild
r�tt till f�rverkad egendom.

I st�llet f�r f�rverkande av egendomen eller dess v�rde f�r r�tten f�re-

skriva att n�gon �tg�rd vidtas med egendomen som f�rebygger fortsatt miss-
bruk av den. I s�dana fall f�r dock �ven en del av egendomens v�rde f�rkla-
ras f�rverkat.

F�rvar

25 a �

En tj�nsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har i fr�ga om

brott enligt denna lag eller andra brott som avses i 1 � andra stycket samma
befogenhet som en polisman att enligt 26 kap. 3 � r�tteg�ngsbalken ta egen-
dom i f�rvar. En s�dan �tg�rd ska skyndsamt anm�las till �klagaren, som
omedelbart pr�var om egendomen ska f�rbli i f�rvar.

Vad som f�reskrivs i 26 kap. 3 a och 3 b �� r�tteg�ngsbalken g�ller f�r

tj�nstemannen i samma utstr�ckning som f�r en polisman.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 2005:318.

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.