SFS 1986:1007

861007.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:KZLZRW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:KZLZRW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:KZLZRW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:27px;font-family:KZLZRW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:KZLZRW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:KZLZRW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:16px;line-height:19px;font-family:KZLZRW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:KZLZRW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:23px;font-family:KZLZRW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:KZLZRW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:KZLZRW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1986:1007 Lag </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring � brottsbalken; </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft11">den 16 december 1986 </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 4 decem ber 1986. </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 16 kap. 14 � samt 36 kap. 1 ,4, 7, </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft12">16 och 17 �� brottsbalken skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft14">16 kap. <br/>14 </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft12">Anordnar n�gon olovligen f�r allm�nheten spel eller liknande verk�</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft12">samhet, vars utg�ng helt eller till v�sentlig del beror p� slumpen, och </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft12">framst�r verksamheten med h�nsyn till sin art, insatsernas ekonomiska </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft16">v�rde och �vriga omst�ndigheter som �ventyrlig eller �gnad att tillf�ra <br/>anordnaren en betydande ekonomisk vinning, d�mes f�r dobbleri till b�ter <br/>eller f�ngelse i h�gst tv� �r. Detsamma g�ller den som till�ter en s�dan </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">verksamhet i en l�genhet eller ett annat utrymme som han uppl�tit �t </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft12">allm�nheten. </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft12">36 kap.^ </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � Utbyte av brott enligt denn a balk skall f�rklaras f�rverkat, om det </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft16">inte �r uppenbart osk�ligt. Detsamma g�ller vad n�gon har tagit emot som <br/>ers�ttning f�r kostnader i samband med e tt brott, om mottagandet utg�r </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">brott enligt de nna balk; i st�ll et f�r det mottagna f�r dess v�rde f�rklaras </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rverkat. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid bed�mningen av om det �r uppenbart osk�ligt att f�rklara utbyte </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft15">f�rverkat enligt f� rsta stycket skall bland andra omst�ndigheter beaktas <br/>om det finns anledning att anta att skadest�ndsskyldighet i anledning av <br/>brottet kommer att �l�ggas eller annars bli fullgjord. </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">4 � Har det till f�ljd av ett brott som �r beg�nget i ut�vningen av n�ring s�</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">verksamhet uppkommit ekonomiska f�rdelar f�r n�ringsidkaren, skall v�r�</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft12">det d�rav f�rklaras f�rverkat �ven n�r det inte f�ljer av 1 eller 2 � eller </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft12">annars �r s�rskilt f�reskrivet. </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft12">Vad som har sagts i f�rsta stycket g�ller ej, om f�rverkande �r osk�ligt. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid bed�mningen av om s� �r f�rh�llandet skall bland andra omst�ndighe�</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft16">ter beaktas om det finns anledning att anta att annan betalningsskyldighet <br/>som svarar mot de ekonomiska f�rdelarna av brottet kommer att �l�ggas <br/>n�ringsidkaren eller annars fullg�ras av denne. </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">Kan bevisning om vad som skall f�rklaras f�rverkat inte alls eller endast </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft16">med sv�righet f�ras, f�r v�rdet uppskattas till et t belopp som �r sk�ligt <br/>med h�nsyn till omst�n digheterna. </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft12">7 � F�r brott som har beg�tts i ut�vningen av n�ringsverksamhet skall, </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft12">p� yrkande av allm�n �klagare, n�ringsidkaren �l�ggas f�retagsbot, om </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">1748 </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft17">' Prop. 1986/87; 6, JuU 7, rsk r. 43. <br/>^Senaste lydelse 1982: 1061. �ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11">' Kapitlet omtryckt 1986: 118. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">1. brottsligheten har inneburit ett grovt �sidos�ttande av de s�rskilda </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">skyldigheter som �r f�renade med verksamheten eller annars �r av allvar�</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">ligt slag och </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">2. n�ringsidkaren inte har gjort vad som sk�ligen kunnat kr�vas f�r att </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rebygga brottsligheten. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller inte, om brottsligheten varit riktad mot n�ringsid�</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft22">karen e ller om det annars skulle vara uppenbart osk�ligt att �l�gga f�re�<br/>tagsbot. </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1986:1007 </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft23">16 � �r i lag eller f�rfattning f�reskrivet att f�rklaring skall meddelas om <br/>f�rverkande eller annan s�dan s�rskild r�ttsverkan av brott, m� detta </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">likv�l underl�tas, om denna r�ttsverkan �r uppenbart osk�lig. </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft24">17 � F�rverkad egendom och f�retagsbot tillfaller staten, om ej annat �r <br/>f�reskrivet. </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft20">Har enligt 1 � utbyte som s varar mot skada f�r enskild f�rklarats f�rver�</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">kat hos n�gon, svarar staten i de nnes st�lle f�r ers�ttning �t den skadeli�</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">dande intill v� rdet av vad som har tillfallit staten p� grund av beslutet om </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rverkande. Vid verks t�llighet av detta beslut har den hos vilken f�r ver�</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">kandet skett r�tt att r�kna av vad han visar sig ha utgett som ers�ttning till </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">den skadelidande. </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 janu ari 1987. I fr�ga om brott som har </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft20">beg�tts f�re ikrafttr�dandet g�ller 36 kap. 1 och 17 �� i deras �ldre lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gna r </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft20">Dag Victor </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:352px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1986:1007 Lag

utkom fr�n trycket

om �ndring � brottsbalken;

den 16 december 1986

utf�rdad den 4 decem ber 1986.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 16 kap. 14 � samt 36 kap. 1 ,4, 7,

16 och 17 �� brottsbalken skall ha f�ljande lydelse.

16 kap.
14

Anordnar n�gon olovligen f�r allm�nheten spel eller liknande verk�

samhet, vars utg�ng helt eller till v�sentlig del beror p� slumpen, och

framst�r verksamheten med h�nsyn till sin art, insatsernas ekonomiska

v�rde och �vriga omst�ndigheter som �ventyrlig eller �gnad att tillf�ra
anordnaren en betydande ekonomisk vinning, d�mes f�r dobbleri till b�ter
eller f�ngelse i h�gst tv� �r. Detsamma g�ller den som till�ter en s�dan

verksamhet i en l�genhet eller ett annat utrymme som han uppl�tit �t

allm�nheten.

36 kap.^

1 � Utbyte av brott enligt denn a balk skall f�rklaras f�rverkat, om det

inte �r uppenbart osk�ligt. Detsamma g�ller vad n�gon har tagit emot som
ers�ttning f�r kostnader i samband med e tt brott, om mottagandet utg�r

brott enligt de nna balk; i st�ll et f�r det mottagna f�r dess v�rde f�rklaras

f�rverkat.

Vid bed�mningen av om det �r uppenbart osk�ligt att f�rklara utbyte

f�rverkat enligt f� rsta stycket skall bland andra omst�ndigheter beaktas
om det finns anledning att anta att skadest�ndsskyldighet i anledning av
brottet kommer att �l�ggas eller annars bli fullgjord.

4 � Har det till f�ljd av ett brott som �r beg�nget i ut�vningen av n�ring s�

verksamhet uppkommit ekonomiska f�rdelar f�r n�ringsidkaren, skall v�r�

det d�rav f�rklaras f�rverkat �ven n�r det inte f�ljer av 1 eller 2 � eller

annars �r s�rskilt f�reskrivet.

Vad som har sagts i f�rsta stycket g�ller ej, om f�rverkande �r osk�ligt.

Vid bed�mningen av om s� �r f�rh�llandet skall bland andra omst�ndighe�

ter beaktas om det finns anledning att anta att annan betalningsskyldighet
som svarar mot de ekonomiska f�rdelarna av brottet kommer att �l�ggas
n�ringsidkaren eller annars fullg�ras av denne.

Kan bevisning om vad som skall f�rklaras f�rverkat inte alls eller endast

med sv�righet f�ras, f�r v�rdet uppskattas till et t belopp som �r sk�ligt
med h�nsyn till omst�n digheterna.

7 � F�r brott som har beg�tts i ut�vningen av n�ringsverksamhet skall,

p� yrkande av allm�n �klagare, n�ringsidkaren �l�ggas f�retagsbot, om

1748

' Prop. 1986/87; 6, JuU 7, rsk r. 43.
^Senaste lydelse 1982: 1061. �ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs.

' Kapitlet omtryckt 1986: 118.

background image

1. brottsligheten har inneburit ett grovt �sidos�ttande av de s�rskilda

skyldigheter som �r f�renade med verksamheten eller annars �r av allvar�

ligt slag och

2. n�ringsidkaren inte har gjort vad som sk�ligen kunnat kr�vas f�r att

f�rebygga brottsligheten.

F�rsta stycket g�ller inte, om brottsligheten varit riktad mot n�ringsid�

karen e ller om det annars skulle vara uppenbart osk�ligt att �l�gga f�re�
tagsbot.

SFS 1986:1007

16 � �r i lag eller f�rfattning f�reskrivet att f�rklaring skall meddelas om
f�rverkande eller annan s�dan s�rskild r�ttsverkan av brott, m� detta

likv�l underl�tas, om denna r�ttsverkan �r uppenbart osk�lig.

17 � F�rverkad egendom och f�retagsbot tillfaller staten, om ej annat �r
f�reskrivet.

Har enligt 1 � utbyte som s varar mot skada f�r enskild f�rklarats f�rver�

kat hos n�gon, svarar staten i de nnes st�lle f�r ers�ttning �t den skadeli�

dande intill v� rdet av vad som har tillfallit staten p� grund av beslutet om

f�rverkande. Vid verks t�llighet av detta beslut har den hos vilken f�r ver�

kandet skett r�tt att r�kna av vad han visar sig ha utgett som ers�ttning till

den skadelidande.

Denna lag tr�der i kraft den 1 janu ari 1987. I fr�ga om brott som har

beg�tts f�re ikrafttr�dandet g�ller 36 kap. 1 och 17 �� i deras �ldre lydelse.

P� regeringens v�gna r

STEN WICKBOM

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.