SFS 2016:489 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

160489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 och 14 §§ lagen (2000:1225) om

straff för smuggling ska ha följande lydelse.

6 §

Om en gärning som avses i 3 § gäller narkotika, döms för narkotika-

smuggling till fängelse i högst tre år.

Om brottet är ringa, döms för ringa narkotikasmuggling till böter eller

fängelse i högst sex månader.

Om brottet är att anse som grovt, döms för grov narkotikasmuggling till

fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt
ska det särskilt beaktas om gärningen avsett en särskilt stor mängd narkotika,
om gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfatt-
ning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av
särskilt farlig eller hänsynslös art.

Om brottet är att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grov

narkotikasmuggling till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen
av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har
ingått som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i
stor omfattning bedriva handel med narkotika, om gärningen avsett en syn-
nerligen stor mängd narkotika, eller om verksamheten eller gärningen annars
varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

14 §

För försök till smuggling, grov smuggling, narkotikasmuggling, ringa

narkotikasmuggling, grov narkotikasmuggling, synnerligen grov narkotika-
smuggling, tullbrott, grovt tullbrott eller grov olovlig befattning med smug-
gelgods samt för förberedelse eller stämpling till grov smuggling, narkotika-
smuggling, grov narkotikasmuggling, synnerligen grov narkotikasmuggling,
grovt tullbrott eller grov olovlig befattning med smuggelgods döms det till
ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Detsamma gäller för förberedelse till ringa
narkotikasmuggling.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Prop. 2015/16:111, bet. 2015/16:JuU15, rskr. 2015/16:233.

SFS 2016:489

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:489

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.