710578.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1919: 240) om fondkommissions-

rörelse och fondbörsverksamhet;

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

SFS 1971:578

Utkom frän trycket

den 27 j uli 1971

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagenS funnit gott förordna, att 24, 37 och 40 §§ lagen (1919: 240) om

fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet skall ha nedan an­

givna lydelse.

24 § Fondkommissionär åligger vidare:

att för den, som enligt av Konungen meddelade särskilda bestäm­

melser har att i sådant hänseende företräda tillsynsmyndigheten, hålla

kassa och övriga tillgångar samt alla böcker, räkenskaper och andra

handlingar, evad de angå kommissionsrörelsen eller annan av kommis-

sionären idkad affärsverksamhet, tillgängliga för granskning;

att jämväl i övrigt meddela tillsynsmyndigheten alla de upplysningar

rörande kommissionsrörelsen och sin ekonomiska ställning, som av
nämnda myndighet äskas;

att enligt formulär, som av tillsynsmyndigheten upprättas, till nämn­

da myndighet insända de statistiska uppgifter, som av densamma på­
fordras;

att, där tillsynsmyndigheten beträffande kommissionärens bokföring

meddelar föreskrifter, som för nämnda myndighets granskningsuppgift

funnits nödiga, ställa sig sagda föreskrifter till efterrättelse;

att efter räkenskapsårs utgång, så snart det kan ske, till tillsynsmyn­

digheten insända balansräkning, samt, där det är aktiebolag eller soli­

dariskt bankbolag, som driver rörelsen, styrelsens förvaltningsberättelse

jämte vinst- och förlusträkningen och, efter verkställd revision, den där­

över avgivna berättelsen ävensom protokoll, upptagande de å bolags­
stämma i anledning av nämnda berättelser fattade beslut.

Tillsynsmyndigheten äger att genom föreläggande av vite tillhålla

fondkommissionär att fullgöfa sina skyldigheter enligt denna paragraf.

37 § Har fondbörsstyrelse fattat beslut, som strider mot denna lag

eller börsordningen, äger tillsynsmyndigheten förbjuda verkställighet av
beslutet. Tillsynsmyndigheten må ock kunna föreskriva fondbörsstyrelse
att, i händelse beslut av nyss omförmälda beskaffenhet gått i verkstäl­
lighet, göra rättelse, där så kan ske, så ock att fullgöra vad styrelsen

enligt denna lag eller börsordningen åligger.

Tillsynsmyndigheten äger förelägga vite vid meddelande av förbud

eller föreskrift enligt denna paragraf.

40 § Talan mot beslut, som meddelas av tillsynsmyndigheten på grund

av denna lag, föres hos Konungen genom besvär, men beslutet går
ändock i verkställighet, där icke Konungen annorlunda förordnar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

1 Prop, 1971: 30, KU 36, rskr 222.

1481

iS".- - '

¬

background image

SFS 1971: 578

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

G. E. S TR�NG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

1 ⬢'

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.