SFS 1973:555

730555.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:555 Lag

Utkom från trycket

den 26 juni 1973

1114

om ändring i lage n (1955:183) om bankrörelse;

given Stockholms slott den 5 juni 1973.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­
dagen^, funnit gott förordna, att 151 § lagen (1955: 183) om bankrörelse
skall ha nedan angivna lydelse.

151 § Där tillsynsmyndigheten så finner erforderligt, må myndigheten

meddela närmare föreskrifter om sättet för förande av bankaktiebolags

1 Prop. 1973:115, JuU 2 6, rskr 258.

t! t?:

C!

't

lil);

¬

background image

räkenskaper, om förvaring och inventering av värdehandlingar samt om

SFS 1973; 555

brottsförebyggande åtgärder.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underslcrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 5 juni 1973.

GUSTAF ADOLF

G. E. STRÄNG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.