SFS 1979:749

790749.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:KNDGUY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:29px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:KNDGUY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:20px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:7px;font-family:KTUKSG+ArialMT;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:18px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft62{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft63{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NZEXRF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:28px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:28px;left:656px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1979:749 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om Stockholms fondb�rs; </b></p> <p style="position:absolute;top:83px;left:656px;white-space:nowrap" class="ft11">(Jen 28 augusti 1979 </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 21 juni 1979. </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">Allm�nna best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � Med fondb�rsverksamhet f�rst�s i denn a lag att k�p- och s�ljanbud </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">betr�ffande fondpapper regelbundet sammanf�rs f�r handel och notering </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">av kurs. </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft12">Med fon dpapper f�rst�s i de nna lag aktie, annat bevis om delaktighet i </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">bolag, obligation, f�rlagsbevis och liknande skuldebrev avsett f�r allm�n </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">oms�ttning samt andel i aktiefond. </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft14">2 � Fondb�rsverksamhet f�r h�r i riket ut�vas endast av Stockholms <br/>fondb�rs. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">3 � Fondb�rsen st�r under tillsyn av bankinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft15">Organisation och f�rvaltning <br/>4 � F�r fondb�rsen skall finnas en styrelse, som leder verksamheten och </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rvaltar fondb�rsens angel�genheter. </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">5 � B�rsstyrelsen skall best� av nio ledam�ter. Ordf�rande, vice ordf��</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">rande och tv� andra ledam�ter utses av regeringen, i �vrigt utses genom </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">val en led amot av fullm�ktige i riks banken och fullm�ktige i riksg �ldskon�</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">toret samf�llt, en ledamot av Svenska handelskammarf�rbundet, en leda�</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">mot av Sveriges industrif�rbund samt tv� ledam�ter av medlemmarna av </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft14">fondb�rsen. F�r vaije ledamot skall finnas en suppleant som utses i samma <br/>ordning som ledamoten. </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft12">Sker ej val enligt f�rsta stycket, utser regeringen ledamot och suppleant </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">som skulle ha utsetts genom s�dant val. </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft12">B�rsstyrelsens ledam�ter och suppleanter f�r dem utses f�r tre kalender�</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">�r. Avg�r n�gon i f�rtid, utses eftertr�dare f�r �terst�ende tid. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft12">Regeringen best�mmer arvoden f�r ledam�ter och suppleanter. </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft14">6 � Den dagliga ledningen och f�rvaltningen av fondb�rsen handhas av <br/>en b�rschef. B�rsstyrelsen tills�tter och entledigar b�rschefen samt kan ut�<br/>se och entlediga st�llf�retr�dare f�r honom. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft12">Beslut om tills�ttande och entledigande av b�rschef skall ha bitr�tts av </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">minst tv� tredjedelar av b�rsstyrelsens samtliga ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">7 � B�rsstyrelsen kan uppdraga �t ordf�randen och b�rschefen att ge�</p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">mensamt, var f�r sig eller i f�rening med en eller flera av styrelsens leda-</p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">Prop. 1978/79:9, NU 50, rskr443 . </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:760px;white-space:nowrap" class="ft11">2021 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1979:749 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft23">m�ter avg�ra �rende eller grupp av �renden, som ej �r av s�dan vikt att <br/>pr�vningen b�r ankomma p� styrelsen, samt fatta beslut i fr�ga som ej t�l </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft20">uppskov. </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft20">8 � B�rsstyrelsen �r beslutf�r med ordf�rande och minst fem andra leda�</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft20">m�ter. </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut fattas med enkel r�st�vervikt, om ej annat f�ljer av 6, 13 elle r </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft20">24 �. Vid lika r�stetal g�ller den mening som ordf�randen bitr�der. </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft20">9 � Best�mmelserna om j�v i 4 och 5 �� f�rvaltningslagen (1971:290) </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft20">skall till� mpas i fr�ga om ledamot av b�rsstyrelsen och b�rschefen. </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft24">10 � F�r granskning av fondb�rsens r�kenskaper samt b�rsstyrelsens <br/>och b�rschefens f�rvaltning skall finnas tv� revisorer. Bankinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">utser den ene revisorn, som skall vara auktoriserad, och medlemmarna av </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft20">fondb�rsen den andre. Revisorernas uppdrag g�ller ett kalender�r. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r varje revisor skall utses en suppleant. Vad som f�reskrivs i denna </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">lag om revisor skall i till�mpliga delar g�lla su ppleant f�r honom. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>B�rsmedlemmar och b�rsombud </b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft20">11 � Till medlem av fondb�rsen f�r antagas endast den som enligt fond-</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft24">kommissionslagen (1979:748) har tillst�nd att driva fondkommissionsr�-<br/>relse och i �vrigt � r l�mplig som b�rsmedlem. </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft20">Ans�kan om medlemskap pr�vas av b�rsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft20">12 � �terkallas b�rsmedlems tillst�nd att driva fondkommissionsr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">upph�r medlemskapet. </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft20">13 � Om b� rsmedlem genom att bryta mot denna lag eller foreskrift som </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft23">har meddelats med st�d av lagen eller p� annat s�tt visar sig ol�mplig som <br/>b�rsmedlem, f�r b�rsstyrelsen besluta att medlemskapet skall upph�ra. </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft20">F�religger f�rh�llande som avses i f�rsta stycket, f�r b�rsstyrelsen i </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft24">st�llet f�r att besluta om medlemskapets upph�rande meddela medlemmen <br/>skriftlig erinran, om det kan antagas att denne l�ter sig r�ttas d�rav. Skrift�</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">lig erinran f�r vidare meddelas, om det f�religger missf�rh�llande av mind�</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft24">re allvarlig beskaffenhet i fr�ga om b�rsm edlemmen eller dennes verksam�<br/>het. </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut om up ph�rande av medlemskap utan ans�kan skall ha bi tr�tts av </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">minst tv� tredjedelar av b�rsstyrelsens samtliga ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">14 � Som ombud f�r b�rsmedlem (b�rsombud) f�r godk�nnas endast den </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft20">som �r fast anst�lld hos b�rsmedlemmen och i �vrigt �r l�mplig f�r uppdra�</p> <p style="position:absolute;top:991px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">get. </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft20">B�rsstyrelsen best�mmer antalet b�rsombud f�r varje medlem. </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft20">Ans�kan om godk�nnande skall g�ras av b�rsmedlemmen och pr�vas av </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft20">b�rsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft20">15 � Upph�r b�rsmedlem att vara medlem av fon db�rsen, f�rfaller sam-</p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">2022 </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft20">tidigt godk�nnande f�r medlemmens b�rsombud. Upph�r b�rsombuds an-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:30px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft30">st�llning hos den medlem som har ans�kt om hans godk�nnande, f�rfaller </p> <p style="position:absolute;top:30px;left:686px;white-space:nowrap" class="ft30">sps 1979: 749 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">detta godk�nnande. </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft33">16 � B�rsstyrelsen f�r �terkalla godk�nnande av b�rsombud eller medde�<br/>la ombud skriftlig erinran. D�rvid till�mpas best�mmelserna om b�rsmed�<br/>lem i 13 � p� b�rsombudet. </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">17 � B�rsstyrelsen f�r ej meddela beslut utan att s�kande eller annan som </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft32">ber�rs av beslutet har beretts tillf�lle att yttra sig �ver det som har tillf�rts <br/>�rendet genom annan �n honom sj�lv, om beslutet avser </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft30">1. avslag p� ans�kan om b�rsmedlemskap, </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft34">2. upph�rande av medlemskap utan ans�kan, <br/>3. avslag p� ans�kan om godk�nnande som b�rsombud. <br/>4. �terkallelse av godk�nnande som b�rsombud, <br/>5. skriftlig erinran enligt 13 eller 16 �. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft30">B�rsstyrelsen f�r dock meddela beslut utan att �tg�rd enligt f�rsta styc�</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft32">ket har vidtagits, om �tg�rden �r uppenbart obeh�vlig eller om beslutet ej <br/>kan uppskjutas. </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">Fondb�rsens verksamhet </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">18 � Handel och notering av kurs vid f ondb�rsen f�r avse endast fond�</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">papper som �r inregistrerade d�r. </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">19 � Beslut om inregistrering av fondpapper meddelas av b�rsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid pr�vning av fr�ga om inregistrering skall h�nsyn tagas till utg ivarens </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">eller, om annan har tr�tt i hans st�lle, dennes ekonomiska st�llning, mark�</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft34">nadsf�rh�llandena f�r det fondpapper som avses och andra omst�ndighe�<br/>ter av betydelse f�r en �ndam�lsenlig b�rshandel. F�r inregistrering skall <br/>vidare kr�vas utf�stelse av utgivaren eller den som har tr�tt i hans st�l le att </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft32">offentligg�ra upplysningar om verksamheten. Regeringen meddelar n�r�<br/>mare f�reskrifter om villkoren f�r inregistrering. </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft30">Ans�kan om inregistrering f�r ej avsl�s utan att s�kanden har beretts till�</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">f�lle att yttra sig �ver det som har tillf�rts �rendet genom annan �n honom </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft33">sj�lv, om ej �tg�rden �r uppenbart obeh�vlig eller beslutet ej kan uppskju�<br/>tas. </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">20 � Handel vid fondb�rsen f�r ske endast genom b�rsombud. </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">21 {} Kurser noteras med led ning av k�panbud, s�ljanbud och avslut vid </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">fondb�rsen samt offentligg�rs omedelbart. </p> <p style="position:absolute;top:983px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft34">22 � B�rsstyrelsen skall f�lja kursbildningen vid fondb�rsen och se till att <br/>handeln d�r sker under f�rh�llanden som �verensst�mmer med denna lag </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">och annan f�rfattning samt med god a ff�rssed. </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">23 � Den som har utgivit fondpapper, vilket har inregistrerats vid fond�</p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">b�rsen, eller annan som har tr�tt i utgi varens st�lle samt b�rsmedlem och </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">b�rsombud skall l�mna b�rsstyrelsen de upplysningar som styrelsen anser </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:767px;white-space:nowrap" class="ft30">2023 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1979:749 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft40">beh�vliga f�r att den skall kunna fullg�ra sina uppgifter enligt denna lag </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft40">och annan f�rfattning. </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft43">24 � B�rsstyrelsen f�r besluta om avregistrering av fondpapper, om <br/>marknadsf�rh�llandena eller annan omst�ndighet f�ranleder det och det ej <br/>�r ol�mpligt fr�n allm�n synpunkt. Beslutet skall omedelbart offentligg��</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft40">ras. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft40">Beslut om avregistrering av fondpapper utan ans�kan av utgivaren eller </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft43">av den som har tr�tt i ha ns st�lle skall ha bitr�tts av minst tv� tredjedelar <br/>av b�rsstyrelsens samtliga ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft40">Avregistrering enligt andra stycket f�r ej beslutas utan att utgivaren eller </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft40">den som har tr�tt i hans s t�lle har beretts tillf�lle att yttra sig �ver det som </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft43">har tillf�rts �rendet genom annan �n honom sj�lv, om ej �tg�rden �r uppen�<br/>bart obeh�vlig eller beslutet ej kan uppskjutas. </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft40">25 � Om s�rskilda sk�l f�religger, f�r b�rsstyrelsen besluta att handel </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft42">och notering vid fond b�rsen skall avbrytas i fr�ga om fond papper av visst <br/>slag. S�dant beslut f�r ej g�lla l�ngre �n som oundg�ngligen beh�vs. </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft40">B�rsstyrelsen skall omedelbart offentligg�ra beslut enligt f�r sta stycket </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft43">och beslut om �terupptagande av handel och notering. Om s �dant beslut <br/>skall styrelsen samtidigt underr�tta dem som har tillst�nd att driva fond-</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft40">kommissionsr�relse. </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft42">26 � Under utomordentliga f�rh�llanden f�r regeringen besluta att all <br/>handel och notering vid fondb� rsen skall avbrytas. �r fara i dr�jsm�l, f�r </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft40">s�dant beslut meddelas av b�rsstyrelsen efter samr�d med bankinspektio�</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft40">nen. B�rsstyrelsens beslut f�r avse h�gst en vecka. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft40">1 fr�ga om beslut enligt f�rsta stycket till�mpas 25 � andra sty cket. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft40">27 � Till be stridande av kostnaden f�r fondb�rsens verksamhet f�r utta�</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft43">gas avgifter av b�rsmedlem och den vars fondpapper har registrerats vid <br/>fondb�rsen i enlighet med de n�rmare f�reskrifter som meddelas av rege�</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft40">ringen. </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft40">28 � Av fondb�rsens kapital skall en miljon k ronor avs�ttas till en grund�</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft40">fond. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft40">Fonden f�r anv�ndas endast f�r att t�cka f�rlust som har uppkommit i </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft40">fondb�rsens verksamhet och som ej kan t �ckas av andra medel. </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft40">Nedg�r fonden under en miljon k ronor, skall b�rsslyrelsen vidtaga �t�</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft40">g�rder som syftar till att den snarast �ter uppg�r till f�reskrivet belopp. </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft40">Tillsyn </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft40">29 � Bankinspektionen skall �vervaka att verksamheten vid fondb�rsen </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft40">ut�vas i enlighet med denna lag och de f�reskrifter som har meddelats med </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft43">st�d av lagen. Inspektionen skall vidare verka f�r att verksamheten vid <br/>fondb�rsen sker p� ett tillfredsst�llande s�tt och med uppm�rksamhet f�lja </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft40">verksamheten i den m�n det beh�vs f�r k�nnedom om f�rh�llanden som �r </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft40">2024 </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft40">av betydelse f�r en sund utveckling av denna. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft41">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:37px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft50">30 � B�rsstyrelsen skall h�lla protokoll och �vriga handlingar tillg�ngliga </p> <p style="position:absolute;top:37px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1979: 749 </p> <p style="position:absolute;top:59px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">f�r bankinspektionen. Styrelsen skall �ven i �vrigt l�mna inspektionen de </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft50">upplysningar om sin verksamhet och d�rmed sammanh�ngande omst�n�</p> <p style="position:absolute;top:102px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft50">digheter som inspektionen beg�r. </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">31 � Har b�rsstyrelsen fattat beslut som striden mot denna lag eller mot </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft50">f�reskrift som har meddelats med st�d av lagen, f�r bankinspektionen f�r�</p> <p style="position:absolute;top:189px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft53">bjuda att beslutet verkst�lls. Har beslutet redan verkst�llts, f�r inspektio�<br/>nen f�rel�gga b�rsstyrelsen att g�ra r�ttelse, om det kan ske. Inspektionen </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft53">kan �ven f�rel�gga b�rsstyreisen att fullg�ra skyldighet enligt denna lag el�<br/>ler f�reskrift som har meddelats med st�d av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft50">Meddelar bankinspektionen f�rel�ggande eller f�rbud enligt denna para�</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft50">graff�r inspektionen uts�tta vite. </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">32 � Om s�rskilda sk�l f�religger, f�r bankinspektionen kalla till sam�</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft53">mantr�de med b�rsstyrelsen. Vid b�rsstyrelsens sammantr�den f�r f�re�<br/>tr�dare f�r inspektionen n�rvara och deltaga i �verl�ggn ingarna. </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:528px;white-space:nowrap" class="ft51">1 </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft53">33 � Den som hos bankinspektionen har tagit befattning med tillsyns�<br/>�rende enligt denna lag f�r ej obeh�rigen yppa eller nyttja vad han d�rvid <br/>har f�tt veta om annans aff�rsf�rh�llanden eller personliga f�rh�llanden. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft53">34 s Till bestridande av kostnaden f�r bankinspektionens tillsynsverk�<br/>samhet skall fondb�rsen �rligen erl�gga bidrag enligt de n�rmare f�reskrif�</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft50">ter som m eddelas av regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft50">35 � Talan mot bankinspektionens beslut enligt denna lag f�rs hos rege�</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft53">ringen genom besv�r. Inspektionens beslut l�nder till om edelbar efterr�t�<br/>telse, om ej annat beslutas. </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft50">�vriga best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft54">36 � Den som �r eller har varit ledamot av b�rsstyrelsen, styrelsesupp�<br/>leant e ller befattningshavare vid f ondb�rsen f�r ej obeh�rigen yppa eller </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft50">nyttja vad han under uppdraget eller i tj� nsten har f�tt veta om annans af�</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">f�rsf�rh�llanden eller personliga f�rh�llanden. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft53">37 � Den som i strid med 2 � b edriver fondb�rsverksamhet d�ms f�r ola�<br/>ga fondb�rsverksamhet till b �ter eller f�ngelse i h�gst ett �r. </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">�verg�ngsbest�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft50">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1980. </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft50">2. F�rordnande som enligt �ldre best�mmelser har meddelats f�r leda�</p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">mot av b�rsstyrelsen, revisor eller b�rschef g�ller fortfarande. Detsamma </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft54">g�ller i fr�ga om f�rordnande som suppleant f�r ledamot av b�rsstyrelsen <br/>eller f�r revisor samt som st�llf�retr�dare f�r b�rschef. </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft50">3. Beslut som enligt �ldre best�mmelser har meddelats om antagande av </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">b�rsmedlem eller om g odk�nnande av b�rsombud g�ller fortfarande. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft50">2025 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft52">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1979:749 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft60">4. Beslut som enligt �ldre best�mmelser har meddelats om inregistrering </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft62">av v�rdepapper vid fondb�rsen och som �r i kraft vid utg�ngen av �r 1979 <br/>g�ller �ven efter n�mnda tidpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft60">5. Verksamhet, som enligt den nya lagen �r fondb�rsverksamhet och </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft60">som vid ikrafttr�dandet bedrivs av sammanslutning av svenska fondkom-</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft62">mission�rer, f�r forts�tta i den m�n verksamheten inte �vertages av Stock�<br/>holms fondb�rs, dock l�ngst till utg�ngen av �r 1981. </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft60">6. Har ans�kan om b�rsauktion gjorts f�re den nya lagens ikrafttr�dan�</p> <p style="position:absolute;top:220px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft60">de, skall betr�ffande auktionen till�mpas 56 � lagen (1919:240) om fond-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft60">kommissionsr�relse och fondb�rs verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft60">7. Best�mmelsen i 24 � nya lagen om avr egistrering av fondpapper skall </p> <p style="position:absolute;top:286px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft63">icke g�lla avregistrering av fondpapper, om ans�kan har gjorts f�re ikraft�<br/>tr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft60">8. F�rekommer i lag eller annan f�rfattning h�nvisning till f�reskrift </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft60">som har ersatts genom best�mmelse i denna lag, till�mpas i st�llet den nya </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft60">best�mmelsen. </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regerin gens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft60">OLA ULLSTEN </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:518px;white-space:nowrap" class="ft60">INGEMAR MUNDEBO </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:516px;white-space:nowrap" class="ft60">(Ekonomidepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft61">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1979:749

om Stockholms fondb�rs;

(Jen 28 augusti 1979

Utf�rdad den 21 juni 1979.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande.

Allm�nna best�mmelser

1 � Med fondb�rsverksamhet f�rst�s i denn a lag att k�p- och s�ljanbud

betr�ffande fondpapper regelbundet sammanf�rs f�r handel och notering

av kurs.

Med fon dpapper f�rst�s i de nna lag aktie, annat bevis om delaktighet i

bolag, obligation, f�rlagsbevis och liknande skuldebrev avsett f�r allm�n

oms�ttning samt andel i aktiefond.

2 � Fondb�rsverksamhet f�r h�r i riket ut�vas endast av Stockholms
fondb�rs.

3 � Fondb�rsen st�r under tillsyn av bankinspektionen.

Organisation och f�rvaltning
4 � F�r fondb�rsen skall finnas en styrelse, som leder verksamheten och

f�rvaltar fondb�rsens angel�genheter.

5 � B�rsstyrelsen skall best� av nio ledam�ter. Ordf�rande, vice ordf��

rande och tv� andra ledam�ter utses av regeringen, i �vrigt utses genom

val en led amot av fullm�ktige i riks banken och fullm�ktige i riksg �ldskon�

toret samf�llt, en ledamot av Svenska handelskammarf�rbundet, en leda�

mot av Sveriges industrif�rbund samt tv� ledam�ter av medlemmarna av

fondb�rsen. F�r vaije ledamot skall finnas en suppleant som utses i samma
ordning som ledamoten.

Sker ej val enligt f�rsta stycket, utser regeringen ledamot och suppleant

som skulle ha utsetts genom s�dant val.

B�rsstyrelsens ledam�ter och suppleanter f�r dem utses f�r tre kalender�

�r. Avg�r n�gon i f�rtid, utses eftertr�dare f�r �terst�ende tid.

Regeringen best�mmer arvoden f�r ledam�ter och suppleanter.

6 � Den dagliga ledningen och f�rvaltningen av fondb�rsen handhas av
en b�rschef. B�rsstyrelsen tills�tter och entledigar b�rschefen samt kan ut�
se och entlediga st�llf�retr�dare f�r honom.

Beslut om tills�ttande och entledigande av b�rschef skall ha bitr�tts av

minst tv� tredjedelar av b�rsstyrelsens samtliga ledam�ter.

7 � B�rsstyrelsen kan uppdraga �t ordf�randen och b�rschefen att ge�

mensamt, var f�r sig eller i f�rening med en eller flera av styrelsens leda-

Prop. 1978/79:9, NU 50, rskr443 .

2021

background image

SFS 1979:749

m�ter avg�ra �rende eller grupp av �renden, som ej �r av s�dan vikt att
pr�vningen b�r ankomma p� styrelsen, samt fatta beslut i fr�ga som ej t�l

uppskov.

8 � B�rsstyrelsen �r beslutf�r med ordf�rande och minst fem andra leda�

m�ter.

Beslut fattas med enkel r�st�vervikt, om ej annat f�ljer av 6, 13 elle r

24 �. Vid lika r�stetal g�ller den mening som ordf�randen bitr�der.

9 � Best�mmelserna om j�v i 4 och 5 �� f�rvaltningslagen (1971:290)

skall till� mpas i fr�ga om ledamot av b�rsstyrelsen och b�rschefen.

10 � F�r granskning av fondb�rsens r�kenskaper samt b�rsstyrelsens
och b�rschefens f�rvaltning skall finnas tv� revisorer. Bankinspektionen

utser den ene revisorn, som skall vara auktoriserad, och medlemmarna av

fondb�rsen den andre. Revisorernas uppdrag g�ller ett kalender�r.

F�r varje revisor skall utses en suppleant. Vad som f�reskrivs i denna

lag om revisor skall i till�mpliga delar g�lla su ppleant f�r honom.

B�rsmedlemmar och b�rsombud

11 � Till medlem av fondb�rsen f�r antagas endast den som enligt fond-

kommissionslagen (1979:748) har tillst�nd att driva fondkommissionsr�-
relse och i �vrigt � r l�mplig som b�rsmedlem.

Ans�kan om medlemskap pr�vas av b�rsstyrelsen.

12 � �terkallas b�rsmedlems tillst�nd att driva fondkommissionsr�relse,

upph�r medlemskapet.

13 � Om b� rsmedlem genom att bryta mot denna lag eller foreskrift som

har meddelats med st�d av lagen eller p� annat s�tt visar sig ol�mplig som
b�rsmedlem, f�r b�rsstyrelsen besluta att medlemskapet skall upph�ra.

F�religger f�rh�llande som avses i f�rsta stycket, f�r b�rsstyrelsen i

st�llet f�r att besluta om medlemskapets upph�rande meddela medlemmen
skriftlig erinran, om det kan antagas att denne l�ter sig r�ttas d�rav. Skrift�

lig erinran f�r vidare meddelas, om det f�religger missf�rh�llande av mind�

re allvarlig beskaffenhet i fr�ga om b�rsm edlemmen eller dennes verksam�
het.

Beslut om up ph�rande av medlemskap utan ans�kan skall ha bi tr�tts av

minst tv� tredjedelar av b�rsstyrelsens samtliga ledam�ter.

14 � Som ombud f�r b�rsmedlem (b�rsombud) f�r godk�nnas endast den

som �r fast anst�lld hos b�rsmedlemmen och i �vrigt �r l�mplig f�r uppdra�

get.

B�rsstyrelsen best�mmer antalet b�rsombud f�r varje medlem.

Ans�kan om godk�nnande skall g�ras av b�rsmedlemmen och pr�vas av

b�rsstyrelsen.

15 � Upph�r b�rsmedlem att vara medlem av fon db�rsen, f�rfaller sam-

2022

tidigt godk�nnande f�r medlemmens b�rsombud. Upph�r b�rsombuds an-

background image

st�llning hos den medlem som har ans�kt om hans godk�nnande, f�rfaller

sps 1979: 749

detta godk�nnande.

16 � B�rsstyrelsen f�r �terkalla godk�nnande av b�rsombud eller medde�
la ombud skriftlig erinran. D�rvid till�mpas best�mmelserna om b�rsmed�
lem i 13 � p� b�rsombudet.

17 � B�rsstyrelsen f�r ej meddela beslut utan att s�kande eller annan som

ber�rs av beslutet har beretts tillf�lle att yttra sig �ver det som har tillf�rts
�rendet genom annan �n honom sj�lv, om beslutet avser

1. avslag p� ans�kan om b�rsmedlemskap,

2. upph�rande av medlemskap utan ans�kan,
3. avslag p� ans�kan om godk�nnande som b�rsombud.
4. �terkallelse av godk�nnande som b�rsombud,
5. skriftlig erinran enligt 13 eller 16 �.

B�rsstyrelsen f�r dock meddela beslut utan att �tg�rd enligt f�rsta styc�

ket har vidtagits, om �tg�rden �r uppenbart obeh�vlig eller om beslutet ej
kan uppskjutas.

Fondb�rsens verksamhet

18 � Handel och notering av kurs vid f ondb�rsen f�r avse endast fond�

papper som �r inregistrerade d�r.

19 � Beslut om inregistrering av fondpapper meddelas av b�rsstyrelsen.

Vid pr�vning av fr�ga om inregistrering skall h�nsyn tagas till utg ivarens

eller, om annan har tr�tt i hans st�lle, dennes ekonomiska st�llning, mark�

nadsf�rh�llandena f�r det fondpapper som avses och andra omst�ndighe�
ter av betydelse f�r en �ndam�lsenlig b�rshandel. F�r inregistrering skall
vidare kr�vas utf�stelse av utgivaren eller den som har tr�tt i hans st�l le att

offentligg�ra upplysningar om verksamheten. Regeringen meddelar n�r�
mare f�reskrifter om villkoren f�r inregistrering.

Ans�kan om inregistrering f�r ej avsl�s utan att s�kanden har beretts till�

f�lle att yttra sig �ver det som har tillf�rts �rendet genom annan �n honom

sj�lv, om ej �tg�rden �r uppenbart obeh�vlig eller beslutet ej kan uppskju�
tas.

20 � Handel vid fondb�rsen f�r ske endast genom b�rsombud.

21 {} Kurser noteras med led ning av k�panbud, s�ljanbud och avslut vid

fondb�rsen samt offentligg�rs omedelbart.

22 � B�rsstyrelsen skall f�lja kursbildningen vid fondb�rsen och se till att
handeln d�r sker under f�rh�llanden som �verensst�mmer med denna lag

och annan f�rfattning samt med god a ff�rssed.

23 � Den som har utgivit fondpapper, vilket har inregistrerats vid fond�

b�rsen, eller annan som har tr�tt i utgi varens st�lle samt b�rsmedlem och

b�rsombud skall l�mna b�rsstyrelsen de upplysningar som styrelsen anser

2023

background image

SFS 1979:749

beh�vliga f�r att den skall kunna fullg�ra sina uppgifter enligt denna lag

och annan f�rfattning.

24 � B�rsstyrelsen f�r besluta om avregistrering av fondpapper, om
marknadsf�rh�llandena eller annan omst�ndighet f�ranleder det och det ej
�r ol�mpligt fr�n allm�n synpunkt. Beslutet skall omedelbart offentligg��

ras.

Beslut om avregistrering av fondpapper utan ans�kan av utgivaren eller

av den som har tr�tt i ha ns st�lle skall ha bitr�tts av minst tv� tredjedelar
av b�rsstyrelsens samtliga ledam�ter.

Avregistrering enligt andra stycket f�r ej beslutas utan att utgivaren eller

den som har tr�tt i hans s t�lle har beretts tillf�lle att yttra sig �ver det som

har tillf�rts �rendet genom annan �n honom sj�lv, om ej �tg�rden �r uppen�
bart obeh�vlig eller beslutet ej kan uppskjutas.

25 � Om s�rskilda sk�l f�religger, f�r b�rsstyrelsen besluta att handel

och notering vid fond b�rsen skall avbrytas i fr�ga om fond papper av visst
slag. S�dant beslut f�r ej g�lla l�ngre �n som oundg�ngligen beh�vs.

B�rsstyrelsen skall omedelbart offentligg�ra beslut enligt f�r sta stycket

och beslut om �terupptagande av handel och notering. Om s �dant beslut
skall styrelsen samtidigt underr�tta dem som har tillst�nd att driva fond-

kommissionsr�relse.

26 � Under utomordentliga f�rh�llanden f�r regeringen besluta att all
handel och notering vid fondb� rsen skall avbrytas. �r fara i dr�jsm�l, f�r

s�dant beslut meddelas av b�rsstyrelsen efter samr�d med bankinspektio�

nen. B�rsstyrelsens beslut f�r avse h�gst en vecka.

1 fr�ga om beslut enligt f�rsta stycket till�mpas 25 � andra sty cket.

27 � Till be stridande av kostnaden f�r fondb�rsens verksamhet f�r utta�

gas avgifter av b�rsmedlem och den vars fondpapper har registrerats vid
fondb�rsen i enlighet med de n�rmare f�reskrifter som meddelas av rege�

ringen.

28 � Av fondb�rsens kapital skall en miljon k ronor avs�ttas till en grund�

fond.

Fonden f�r anv�ndas endast f�r att t�cka f�rlust som har uppkommit i

fondb�rsens verksamhet och som ej kan t �ckas av andra medel.

Nedg�r fonden under en miljon k ronor, skall b�rsslyrelsen vidtaga �t�

g�rder som syftar till att den snarast �ter uppg�r till f�reskrivet belopp.

Tillsyn

29 � Bankinspektionen skall �vervaka att verksamheten vid fondb�rsen

ut�vas i enlighet med denna lag och de f�reskrifter som har meddelats med

st�d av lagen. Inspektionen skall vidare verka f�r att verksamheten vid
fondb�rsen sker p� ett tillfredsst�llande s�tt och med uppm�rksamhet f�lja

verksamheten i den m�n det beh�vs f�r k�nnedom om f�rh�llanden som �r

2024

av betydelse f�r en sund utveckling av denna.

background image

30 � B�rsstyrelsen skall h�lla protokoll och �vriga handlingar tillg�ngliga

SFS 1979: 749

f�r bankinspektionen. Styrelsen skall �ven i �vrigt l�mna inspektionen de

upplysningar om sin verksamhet och d�rmed sammanh�ngande omst�n�

digheter som inspektionen beg�r.

31 � Har b�rsstyrelsen fattat beslut som striden mot denna lag eller mot

f�reskrift som har meddelats med st�d av lagen, f�r bankinspektionen f�r�

bjuda att beslutet verkst�lls. Har beslutet redan verkst�llts, f�r inspektio�
nen f�rel�gga b�rsstyrelsen att g�ra r�ttelse, om det kan ske. Inspektionen

kan �ven f�rel�gga b�rsstyreisen att fullg�ra skyldighet enligt denna lag el�
ler f�reskrift som har meddelats med st�d av lagen.

Meddelar bankinspektionen f�rel�ggande eller f�rbud enligt denna para�

graff�r inspektionen uts�tta vite.

32 � Om s�rskilda sk�l f�religger, f�r bankinspektionen kalla till sam�

mantr�de med b�rsstyrelsen. Vid b�rsstyrelsens sammantr�den f�r f�re�
tr�dare f�r inspektionen n�rvara och deltaga i �verl�ggn ingarna.

1

33 � Den som hos bankinspektionen har tagit befattning med tillsyns�
�rende enligt denna lag f�r ej obeh�rigen yppa eller nyttja vad han d�rvid
har f�tt veta om annans aff�rsf�rh�llanden eller personliga f�rh�llanden.

34 s Till bestridande av kostnaden f�r bankinspektionens tillsynsverk�
samhet skall fondb�rsen �rligen erl�gga bidrag enligt de n�rmare f�reskrif�

ter som m eddelas av regeringen.

35 � Talan mot bankinspektionens beslut enligt denna lag f�rs hos rege�

ringen genom besv�r. Inspektionens beslut l�nder till om edelbar efterr�t�
telse, om ej annat beslutas.

�vriga best�mmelser

36 � Den som �r eller har varit ledamot av b�rsstyrelsen, styrelsesupp�
leant e ller befattningshavare vid f ondb�rsen f�r ej obeh�rigen yppa eller

nyttja vad han under uppdraget eller i tj� nsten har f�tt veta om annans af�

f�rsf�rh�llanden eller personliga f�rh�llanden.

37 � Den som i strid med 2 � b edriver fondb�rsverksamhet d�ms f�r ola�
ga fondb�rsverksamhet till b �ter eller f�ngelse i h�gst ett �r.

�verg�ngsbest�mmelser

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1980.

2. F�rordnande som enligt �ldre best�mmelser har meddelats f�r leda�

mot av b�rsstyrelsen, revisor eller b�rschef g�ller fortfarande. Detsamma

g�ller i fr�ga om f�rordnande som suppleant f�r ledamot av b�rsstyrelsen
eller f�r revisor samt som st�llf�retr�dare f�r b�rschef.

3. Beslut som enligt �ldre best�mmelser har meddelats om antagande av

b�rsmedlem eller om g odk�nnande av b�rsombud g�ller fortfarande.

2025

background image

SFS 1979:749

4. Beslut som enligt �ldre best�mmelser har meddelats om inregistrering

av v�rdepapper vid fondb�rsen och som �r i kraft vid utg�ngen av �r 1979
g�ller �ven efter n�mnda tidpunkt.

5. Verksamhet, som enligt den nya lagen �r fondb�rsverksamhet och

som vid ikrafttr�dandet bedrivs av sammanslutning av svenska fondkom-

mission�rer, f�r forts�tta i den m�n verksamheten inte �vertages av Stock�
holms fondb�rs, dock l�ngst till utg�ngen av �r 1981.

6. Har ans�kan om b�rsauktion gjorts f�re den nya lagens ikrafttr�dan�

de, skall betr�ffande auktionen till�mpas 56 � lagen (1919:240) om fond-

kommissionsr�relse och fondb�rs verksamhet.

7. Best�mmelsen i 24 � nya lagen om avr egistrering av fondpapper skall

icke g�lla avregistrering av fondpapper, om ans�kan har gjorts f�re ikraft�
tr�dandet.

8. F�rekommer i lag eller annan f�rfattning h�nvisning till f�reskrift

som har ersatts genom best�mmelse i denna lag, till�mpas i st�llet den nya

best�mmelsen.

P� regerin gens v�gnar

OLA ULLSTEN

INGEMAR MUNDEBO

(Ekonomidepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.