SFS 1980:2

800002.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BQFYOQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;line-height:21px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:16px;line-height:22px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:64px;font-family:EWKFXC+Arial;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:21px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:22px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:26px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:16px;font-family:YAZLXJ+Arial;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:YAZLXJ+Arial;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:BQFYOQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;line-height:21px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:18px;line-height:20px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:18px;line-height:22px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:18px;line-height:23px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;line-height:25px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;line-height:21px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;line-height:22px;font-family:EWMSTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1112px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10">14 </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft10">' Prop. 1978/79; 170. NU 1979/80:23. r.skr 139. </p> <p style="position:absolute;top:58px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11">SFS 1980:2 </p> <p style="position:absolute;top:58px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11">Lag om finansbolag; </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft10">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:400px;white-space:nowrap" class="ft10">. </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">fl </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft12">den 24januari 1980 </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12">uUardad den iOjanuari 1980. </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:795px;white-space:nowrap" class="ft12">jj </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt ri ksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:796px;white-space:nowrap" class="ft12">j. </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">Allm�nna best�mmels er </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � Med finansieringsverksamhet f�rst�s i denna lag n�ringsverksamhet </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft12">som har till �ndam�l att l�mna kredit eller att medverka till finansiering ge�</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft12">nom att f�rv�rva fordringar eller uppl�ta l�s egendom till nyttjand e. </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft14">2 � Denna lag g�ller med de u ndantag som anges i 3 � f�retag som driver <br/>finansieringsverksamhet, om </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">1. f�retaget helt ell er delvis �gs av bankaktiebolag, sparbank, central�</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">kassa f�r jordbrukskredit eller dotterbolag till s�dant bankinstitut, eller </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">2. nettov�rdet av tillg�ngarna i verksamheten enligt fastst�lld balans�</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft14">r�kning f�r det senaste r�kenskaps�ret har utgjort minst tio miljoner kro�<br/>nor och det inte finns anledning antaga att v�rdet d�refter har nedg�tt un �</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">der detta belopp, eller </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">3. det eljest � r uppenbart att nettov�rdet av tillg�ngarna i verk samheten </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">�verstiger tio miljoner kr onor. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">1 nettov�rdet skall inte r�knas in v�rdet av tillg�ngarna i finansierings-</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">verk-samhet som anges i 3 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft12">3 � Lagen g�ller inte f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket 2 och 3. om fi�</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">nansieringsverksamheten </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">1. avser finansiering endast i samba nd med a vs�ttning av tj�nster som </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft12">erbjuds eller varor som framst�lls eller s�ljs av f�retaget, eller </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">2. avser finansiering endast i samb and med a vs�ttning av tj�nster som </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft14">erbjuds eller varor som framst�lls eller s�ljs av annat f�retag i samma k on�<br/>cern eller med annat n�ra samband som anges i 4 � andra stycket och me�</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">del f�r verksamheten inte anskaffas fr�n allm�nheten, eller </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">3. tillgodoser finansieringsbehov endast inom en grupp n�ringsidkare </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft12">rned ekonomisk intressegemenskap och medel for verksamheten inte an�</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">skaffas fr�n al lm�nheten. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">Lagen galler inte heller f�retag som omfattas av annan lagstiftning om </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">s�rskild tillsyn. </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">4 � Finns nara s amband mellan tv� eller flera f�retag, skall vid til liimp-</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">nmg av 2 S f�rsta stycket 2 och 3 h�nsyn tagas till det samm anlagda netto�</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">v�rdet av tillg�ngarna i finansieringsverksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">N�ra samband skall anses f�religga om f�retagen leds av samma eller i </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">II </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:359px;white-space:nowrap" class="ft12">personer eller om vinsten av f�retagens verksamhet helt </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft12">c er ti </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft12">etydande del skall, direkt eller indirekt, tillfalla samma eller i h u�</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">vudsak samma personer. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>Finansbolag </b></p> <p style="position:absolute;top:57px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1980: 2 </b></p> <p style="position:absolute;top:85px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft23">5 � F�relag, f�r vilket lagen enligt 2-4 �� g�ller, skall vara aktiebolag. <br/>S�dant bolag kallas finansbolag. </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft21">I-inansbolag skall genom beslut av bankinspektionen inf�ras i en siir-</p> <p style="position:absolute;top:150px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft23">skild f�rteckning hos inspektionen. Omfattas bolag inte l�ngre enligt <br/>2-4 av lagen, skall det genom beslut av inspektionen avf�ras ur f�rteck�<br/>ningen. Intill dess bolaget har avf�rts ur f�rteckningen anses det som <br/>finansbolag. </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21">6 J? F�r finansbolag g�ller vad som �r f�reskrivet om aktiebolag i allm �n�</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft21">het om annat ej f�ljer av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid ti ll�mpning av best�mmelserna i 10 ka p. 4 � f�rsta stycket 4 aktiebo�</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21">lagslagen (1975: 1385) i fr�ga om finansbolag skall med l�neskuld och an-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft21">n;in d� r angiven f�rpliktelse j�mst�llas f�rv�rv av fordringar och uppl�tel�</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">se av egendom som avses i I �. </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft24">7 � Finansbolag skall ha eget kapital till visst l�gsta belopp som �r be�<br/>tryggande i f�r h�llande till bolagets uppl�ning. Det egna kapitalet anses be�</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft21">tryggande. om uppl�ningen inte �verstiger tolv och en halv g�nger bolagets </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft21">eget kapital. Om s�rskilda sk�l f�religger kan bankinspektionen medge </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">h�gre uppl�ning, dock h�gst till tjugo g�nger bolagets eget kapital. </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft21">Som eget kapital skall vid till�mpning av f�rsta stycket tinses vad som </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft21">enligt 57 � lagen (1955: 183) om bankr�relse g�ller som eget kapital. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft24">8 � I f inansbolag skall minst en av bolagsst�mman utsedd revisor vara <br/>auktoriserad revisor eller auktoriserat revisionsbolag. </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft21">Tillsyn m. m. </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">9 � Finansbolag, som �r upptaget i d en i 5 � andra stycket angivna f�r�</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21">teckningen, st�r under tillsyn av bankinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">10 � Finansbolags bolagsordning skall godk�nnas av bankinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft21">Detsamma g�ller �ndring av bolagsordningen. </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft21">Godk�nnande enligt f�rsta stycket skall v�gras, om bolagsordningen </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21">strider mot denna lag eller annan f�rfattning, som reglerar finansbolags </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft21">verksamhet, eller inneh�ller s�dan best�mmelse eller har .s�dan brist att en </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21">sund utveckling av bolagets finansieringsverksamhet </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft21">kan �ventyras. </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft21">Har bankinspektionen v�grat godk�nna finansbokigs bolagsordning eller </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21">�ndring av den och har bolaget ej inom sk�lig tid gjort s�dan �ndring som </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft21">leder till godk�nnande, f�r inspektionen f�rbjuda bolaget att driva finansie�</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft21">ringsverksamhet som avses i 2 -4 ��. </p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft21">n � Bankinspektionen skall �vervaka att finansbolag f�ljer denna kig </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft24">och annan f�rfattning, som reglerar finansbolags verksamhet, f�reskritt <br/>som har meddelats med st�d av denna lag samt bokigsordningen och de be�</p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft21">slut som med st�d av lag eller bolagsordningen har meddelats av bolag.s-</p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft21">st�mman eller styrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft21">Det �ligger bankinspektionen att �ven i �vr igt med uppm�rksamhet f�lja </p> <p style="position:absolute;top:1139px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft21">finansbolags finansieringsverksamhet </p> <p style="position:absolute;top:1139px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft21">i de n m�n det beh�\'s f�i k�nnedom </p> <p style="position:absolute;top:1139px;left:786px;white-space:nowrap" class="ft21">15 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:55px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1980:2 </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">16 </p> <p style="position:absolute;top:1202px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft31"><i><b>J </b></i></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft33">om de f�rh�llanden som kan inverka p� bolagets s�kerhet eller annars �r <br/>av betydelse f�r en sund utveckling av finansieringsverksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft30">Bankinspektionen �r ej skyldig att vaka �ver att s�dana best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft34">iakttages som g�ller r�ttigheter och skyldigheter f�r aktie�gare i finansbo�<br/>lag i f�rh�llande till bolaget eller till annan aktie�gare eller s�dana best�m-<br/>melser som ang�r bolagets inre angel�genheter. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft30">12 � Bankinspektionen ut�var tillsyn med ledning av handlingar, som fi-</p> <p style="position:absolute;top:219px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft30">nansbolag enligt denna lag skall l�mna till inspektionen, och upplysningar </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft35">som inspektionen inh�mtar vid unders�kning hos bolaget eller p� a nnat <br/>s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft30">Unders�kning hos finansbolag skall �ga rum n�r bankinspektionen anser </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft30">det beh�vligt eller n�r regeringen beslutar om det. </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft30">13 � Om ban kinspektionen anser det beh�vligt, f�r inspektionen f�rord�</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft33">na en re visor att med �vriga revisorer deltaga i revisi onen av finansbolag. <br/>Inspektionen kan n�r som helst �terkalla s�dant f�rordnande och i s t�llet </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft30">utse ny revisor. </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft30">Finansbolaget skall till rev isor, som har f�rordnats enligt f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft30">utge ers�ttning med belop p som bankinspektionen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft30">14 � Bankinspektionen f�r kalla till sammantr�de med finansbolags sty�</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft30">relse eller beg�ra att styrelsen kallar till extra bolagsst�mma. Har styrelsen </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft30">ej efterkommit s�dan beg�ran, f�r inspektionen kalla till extra bolagsst�m�</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft30">ma. F�retr�dare f�r inspektionen f�r n�rvara vid styrelsesammantr�de, </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft30">som inspektionen har utlyst, och vid bolagsst�mma samt deltaga i �v er�</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft30">l�ggningarna. </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft30">15 � Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft30">f�reskrifter om hur finansbolags r�kenskaper skall f�ras och hur v�rde�</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft30">handlingar skall f�rvaras och inventeras. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft30">16 � Finansbolag skall p� tid och s�tt som bankinspektionen best�mmer </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft30">1. h�lla bolagets k assa, �vriga tillg�ngar, r�kenskapsmaterial och andra </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft30">handlingar tillg�ngliga f�r granskning av inspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft30">2. uppr�tta och till inspe ktionen l�mna �versikt som visar bolagets till�</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft30">g�ngar och skulder. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft30">3. till inspektionen l�mna �rsredovisning och i f�rekom mande fall k on�</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft30">cernredovisning samt revisionsber�ttelse och protokoll vid ordinarie bo�</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft30">lagsst�mma. </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft30">4. i �vrigt l�mna inspektionen alla de upplysningar och uppgifter som in�</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft30">spektionen anser beh�vliga f�r till�mpningen av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft30">17 � Har finansbolag fattat beslut som strider mot denna lag eller annan </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rfattning, som reglerar finansbolags verksamhet, mot f�reskrift som har </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft30">meddelats med st�d av denna lag eller mot bolagsordningen, f�r bankin�</p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft30">spektionen f�rbjuda -att beslutet verkst�lls. Har beslutet verkst�llts, f�r in�</p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft30">spektionen f�rel�gga bolaget at t g�ra r�ttelse, om det kan ske. </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft30">river finansbolag verksamhet i strid med de i f�rsta stycket angivna </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft30">reglerna f�r verksamheten, f�r bankinspektionen fiirel�gga bolaget att </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>ff' </b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>i </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>inom viss tid g�ia r�ttelse, om d et kan ske. G�rs ej r�tt else och f�reli gger </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:707px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 1980:2 </b></p> <p style="position:absolute;top:74px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft45">missf�rh�llande av s� allvarlig beskaffenhet alt det kan � ventyra en sund <br/>utveckling av bolagets fmansieringsvcrksamhet, f�r inspektionen f�rbjuda </p> <p style="position:absolute;top:116px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft43">bolaget att driva llnansieringsverksamhet som avses i 2 -4 </p> <p style="position:absolute;top:159px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft43">18 � Bankinspektionen far meddela finansbolag skriftlig erinran, om in�</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft46">spektionen anser det p�kallat f�r att avhj�lpa allvarligt missf�rh�llande i <br/>bolagets finansieringsverksamhet eller f�r att annars s�kerst�lla en sund <br/>utveckling av de nna. </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft45">19 � Till bestridande av kostnaden f�r bankinspektionens tillsynsverk�<br/>samhet skall finansbolag �rligen erl�gga bidrag enligt de n�rmare f�reskrif�<br/>ter som meddelas av regeringen. Bidraget f�r ej �verstiga fem tusendels <br/>procent av nettov�rdet av tillg�ngarna i bol agets finansieringsverksamhet <br/>n�rmast f� reg�ende r�kenskaps�r. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft43">20 � Om det kan antagas att ett f�retag driver s�dan finansieringsverk�</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft47">samhet att denna lag �r till�mplig, f�r bankinspektionen f�rel�gga f�retaget <br/>att till insp ektionen l�mna de upplysningar om sin verksamhet som beh�vs <br/>f�r att bed�ma om lagen �r till�mplig. </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft43">F�retag som driver finansieringsverksamhet som avses i 2 -4 �� utan att </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft47">vara aktiebolag, f�r av bankinspektionen meddelas f�rbud att driva s�dan <br/>verksamhet. Innan s�dant beslut fattas, skall f�retaget beredas sk�lig tid </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft43">att �verf�ra verksamheten till aktiebolag. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft43">Vite </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft47">21 � Meddelar bankinspektionen f�rel�ggande eller f�rbud enligt denna <br/>lag f�r inspektionen uts�tta vite. </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft43">Besv�r </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft47">22 � Bankinspektionens beslut enligt denna lag �verklagas hos regering�<br/>en genom b esv�r. Inspektionens beslut har omedelbar verkan, om ej annat </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft43">beslutas. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft43">Ty.stnadsplikt </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft48">23 � Den som �r eller har varit verksam hos finansbolag f�r ej obeh�ri-<br/>gen yppa vad han d�rvid har f�tt veta om annans aff�rsf�rh�llanden eller </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft43">personliga f�rh�llanden. </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft43">F�rsta stycket g�ller ocks� den som hos bankinspektionen har tagit be�</p> <p style="position:absolute;top:970px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft43">fattning med �r ende enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft43">Straff </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft47">24 S Styrelseledamot eller befattningshavare hos fintmsbolag som upp-<br/>^�tligen eller av oaktsamhet genom oriktig bokf�ring eller p� annat s�tt </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft43">l�mnar ban kinspektionen felaktiga upplysningar om verksamheten d�ms, </p> <p style="position:absolute;top:1133px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft43">om g�rningen ej �r ringa, till b�t er eller f�ngelse i h�gst ett �r. </p> <p style="position:absolute;top:1133px;left:786px;white-space:nowrap" class="ft43">17 </p> <p style="position:absolute;top:1162px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft43">2-SFS 1980 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft44">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft50">�sFS 1980- ^ </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft50">Detsamma galler den som med anledning av forel�ggande enligt 20 � </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft50">stycket upps�lligen eller av oaktsamhet l�mnar bankinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft50">felaktiga upplysningar om v erksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft50">�verg�ngsbest�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft50">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1980. B est�mmelserna i 20 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft52">stycket. 21 och 22 ��. 2.^ {} andra stycket och 24 � andra stycket tr�der dock <br/>i kraf t den 1 februari 1980. </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft50">2. F�retag som vid lagens ikrafttr�dande driver nnansieringsverksani-</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft53">het och som inte uppfyller kravet p� eget kapital enligt 7 � f�rsta stycket <br/>Htr uta n hinder av detta forts�tta verksamheten till utg�ngen av �r 1982. </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft50">3. Best�mmelsen i 8 � till�mpas fr�n och med f�rsta ordinarie bolags�</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft50">st�mma som h�lls efter lagens ikrafttr�dande. </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft50">4. Den som vid lagens ikrafttr�dande driver finansieringsverksamhet </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft53">och inte �r aktiebolag f�r utan hinder av 5 S f�rs ta stycket forts�tta verk�<br/>samheten till utg�ngen av �r 1982. Best�mmelserna i 9, 11-19 och 21-24 </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft50">�� g�ller i til l�mpliga delar i fr�ga om s�d ant f�rettig. </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft50">THORBJ�RN F�LLDIN </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:516px;white-space:nowrap" class="ft54">G�STA BOHMAN <br/>(Ekonomidepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft51">�</p> </div> </div>
background image

14

' Prop. 1978/79; 170. NU 1979/80:23. r.skr 139.

SFS 1980:2

Lag om finansbolag;

Utkom fr�n trycket

.

fl

den 24januari 1980

uUardad den iOjanuari 1980.

jj

Enligt ri ksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande.

j.

Allm�nna best�mmels er

1 � Med finansieringsverksamhet f�rst�s i denna lag n�ringsverksamhet

som har till �ndam�l att l�mna kredit eller att medverka till finansiering ge�

nom att f�rv�rva fordringar eller uppl�ta l�s egendom till nyttjand e.

2 � Denna lag g�ller med de u ndantag som anges i 3 � f�retag som driver
finansieringsverksamhet, om

1. f�retaget helt ell er delvis �gs av bankaktiebolag, sparbank, central�

kassa f�r jordbrukskredit eller dotterbolag till s�dant bankinstitut, eller

2. nettov�rdet av tillg�ngarna i verksamheten enligt fastst�lld balans�

r�kning f�r det senaste r�kenskaps�ret har utgjort minst tio miljoner kro�
nor och det inte finns anledning antaga att v�rdet d�refter har nedg�tt un �

der detta belopp, eller

3. det eljest � r uppenbart att nettov�rdet av tillg�ngarna i verk samheten

�verstiger tio miljoner kr onor.

1 nettov�rdet skall inte r�knas in v�rdet av tillg�ngarna i finansierings-

verk-samhet som anges i 3 � f�rsta stycket.

3 � Lagen g�ller inte f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket 2 och 3. om fi�

nansieringsverksamheten

1. avser finansiering endast i samba nd med a vs�ttning av tj�nster som

erbjuds eller varor som framst�lls eller s�ljs av f�retaget, eller

2. avser finansiering endast i samb and med a vs�ttning av tj�nster som

erbjuds eller varor som framst�lls eller s�ljs av annat f�retag i samma k on�
cern eller med annat n�ra samband som anges i 4 � andra stycket och me�

del f�r verksamheten inte anskaffas fr�n allm�nheten, eller

3. tillgodoser finansieringsbehov endast inom en grupp n�ringsidkare

rned ekonomisk intressegemenskap och medel for verksamheten inte an�

skaffas fr�n al lm�nheten.

Lagen galler inte heller f�retag som omfattas av annan lagstiftning om

s�rskild tillsyn.

4 � Finns nara s amband mellan tv� eller flera f�retag, skall vid til liimp-

nmg av 2 S f�rsta stycket 2 och 3 h�nsyn tagas till det samm anlagda netto�

v�rdet av tillg�ngarna i finansieringsverksamheten.

N�ra samband skall anses f�religga om f�retagen leds av samma eller i

II

personer eller om vinsten av f�retagens verksamhet helt

c er ti

etydande del skall, direkt eller indirekt, tillfalla samma eller i h u�

vudsak samma personer.

background image

Finansbolag

SFS 1980: 2

5 � F�relag, f�r vilket lagen enligt 2-4 �� g�ller, skall vara aktiebolag.
S�dant bolag kallas finansbolag.

I-inansbolag skall genom beslut av bankinspektionen inf�ras i en siir-

skild f�rteckning hos inspektionen. Omfattas bolag inte l�ngre enligt
2-4 av lagen, skall det genom beslut av inspektionen avf�ras ur f�rteck�
ningen. Intill dess bolaget har avf�rts ur f�rteckningen anses det som
finansbolag.

6 J? F�r finansbolag g�ller vad som �r f�reskrivet om aktiebolag i allm �n�

het om annat ej f�ljer av denna lag.

Vid ti ll�mpning av best�mmelserna i 10 ka p. 4 � f�rsta stycket 4 aktiebo�

lagslagen (1975: 1385) i fr�ga om finansbolag skall med l�neskuld och an-

n;in d� r angiven f�rpliktelse j�mst�llas f�rv�rv av fordringar och uppl�tel�

se av egendom som avses i I �.

7 � Finansbolag skall ha eget kapital till visst l�gsta belopp som �r be�
tryggande i f�r h�llande till bolagets uppl�ning. Det egna kapitalet anses be�

tryggande. om uppl�ningen inte �verstiger tolv och en halv g�nger bolagets

eget kapital. Om s�rskilda sk�l f�religger kan bankinspektionen medge

h�gre uppl�ning, dock h�gst till tjugo g�nger bolagets eget kapital.

Som eget kapital skall vid till�mpning av f�rsta stycket tinses vad som

enligt 57 � lagen (1955: 183) om bankr�relse g�ller som eget kapital.

8 � I f inansbolag skall minst en av bolagsst�mman utsedd revisor vara
auktoriserad revisor eller auktoriserat revisionsbolag.

Tillsyn m. m.

9 � Finansbolag, som �r upptaget i d en i 5 � andra stycket angivna f�r�

teckningen, st�r under tillsyn av bankinspektionen.

10 � Finansbolags bolagsordning skall godk�nnas av bankinspektionen.

Detsamma g�ller �ndring av bolagsordningen.

Godk�nnande enligt f�rsta stycket skall v�gras, om bolagsordningen

strider mot denna lag eller annan f�rfattning, som reglerar finansbolags

verksamhet, eller inneh�ller s�dan best�mmelse eller har .s�dan brist att en

sund utveckling av bolagets finansieringsverksamhet

kan �ventyras.

Har bankinspektionen v�grat godk�nna finansbokigs bolagsordning eller

�ndring av den och har bolaget ej inom sk�lig tid gjort s�dan �ndring som

leder till godk�nnande, f�r inspektionen f�rbjuda bolaget att driva finansie�

ringsverksamhet som avses i 2 -4 ��.

n � Bankinspektionen skall �vervaka att finansbolag f�ljer denna kig

och annan f�rfattning, som reglerar finansbolags verksamhet, f�reskritt
som har meddelats med st�d av denna lag samt bokigsordningen och de be�

slut som med st�d av lag eller bolagsordningen har meddelats av bolag.s-

st�mman eller styrelsen.

Det �ligger bankinspektionen att �ven i �vr igt med uppm�rksamhet f�lja

finansbolags finansieringsverksamhet

i de n m�n det beh�\'s f�i k�nnedom

15

background image

SFS 1980:2

16

J

om de f�rh�llanden som kan inverka p� bolagets s�kerhet eller annars �r
av betydelse f�r en sund utveckling av finansieringsverksamheten.

Bankinspektionen �r ej skyldig att vaka �ver att s�dana best�mmelser

iakttages som g�ller r�ttigheter och skyldigheter f�r aktie�gare i finansbo�
lag i f�rh�llande till bolaget eller till annan aktie�gare eller s�dana best�m-
melser som ang�r bolagets inre angel�genheter.

12 � Bankinspektionen ut�var tillsyn med ledning av handlingar, som fi-

nansbolag enligt denna lag skall l�mna till inspektionen, och upplysningar

som inspektionen inh�mtar vid unders�kning hos bolaget eller p� a nnat
s�tt.

Unders�kning hos finansbolag skall �ga rum n�r bankinspektionen anser

det beh�vligt eller n�r regeringen beslutar om det.

13 � Om ban kinspektionen anser det beh�vligt, f�r inspektionen f�rord�

na en re visor att med �vriga revisorer deltaga i revisi onen av finansbolag.
Inspektionen kan n�r som helst �terkalla s�dant f�rordnande och i s t�llet

utse ny revisor.

Finansbolaget skall till rev isor, som har f�rordnats enligt f�rsta stycket,

utge ers�ttning med belop p som bankinspektionen best�mmer.

14 � Bankinspektionen f�r kalla till sammantr�de med finansbolags sty�

relse eller beg�ra att styrelsen kallar till extra bolagsst�mma. Har styrelsen

ej efterkommit s�dan beg�ran, f�r inspektionen kalla till extra bolagsst�m�

ma. F�retr�dare f�r inspektionen f�r n�rvara vid styrelsesammantr�de,

som inspektionen har utlyst, och vid bolagsst�mma samt deltaga i �v er�

l�ggningarna.

15 � Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om hur finansbolags r�kenskaper skall f�ras och hur v�rde�

handlingar skall f�rvaras och inventeras.

16 � Finansbolag skall p� tid och s�tt som bankinspektionen best�mmer

1. h�lla bolagets k assa, �vriga tillg�ngar, r�kenskapsmaterial och andra

handlingar tillg�ngliga f�r granskning av inspektionen.

2. uppr�tta och till inspe ktionen l�mna �versikt som visar bolagets till�

g�ngar och skulder.

3. till inspektionen l�mna �rsredovisning och i f�rekom mande fall k on�

cernredovisning samt revisionsber�ttelse och protokoll vid ordinarie bo�

lagsst�mma.

4. i �vrigt l�mna inspektionen alla de upplysningar och uppgifter som in�

spektionen anser beh�vliga f�r till�mpningen av denna lag.

17 � Har finansbolag fattat beslut som strider mot denna lag eller annan

f�rfattning, som reglerar finansbolags verksamhet, mot f�reskrift som har

meddelats med st�d av denna lag eller mot bolagsordningen, f�r bankin�

spektionen f�rbjuda -att beslutet verkst�lls. Har beslutet verkst�llts, f�r in�

spektionen f�rel�gga bolaget at t g�ra r�ttelse, om det kan ske.

river finansbolag verksamhet i strid med de i f�rsta stycket angivna

reglerna f�r verksamheten, f�r bankinspektionen fiirel�gga bolaget att

background image

ff'

i

inom viss tid g�ia r�ttelse, om d et kan ske. G�rs ej r�tt else och f�reli gger

SFS 1980:2

missf�rh�llande av s� allvarlig beskaffenhet alt det kan � ventyra en sund
utveckling av bolagets fmansieringsvcrksamhet, f�r inspektionen f�rbjuda

bolaget att driva llnansieringsverksamhet som avses i 2 -4

18 � Bankinspektionen far meddela finansbolag skriftlig erinran, om in�

spektionen anser det p�kallat f�r att avhj�lpa allvarligt missf�rh�llande i
bolagets finansieringsverksamhet eller f�r att annars s�kerst�lla en sund
utveckling av de nna.

19 � Till bestridande av kostnaden f�r bankinspektionens tillsynsverk�
samhet skall finansbolag �rligen erl�gga bidrag enligt de n�rmare f�reskrif�
ter som meddelas av regeringen. Bidraget f�r ej �verstiga fem tusendels
procent av nettov�rdet av tillg�ngarna i bol agets finansieringsverksamhet
n�rmast f� reg�ende r�kenskaps�r.

20 � Om det kan antagas att ett f�retag driver s�dan finansieringsverk�

samhet att denna lag �r till�mplig, f�r bankinspektionen f�rel�gga f�retaget
att till insp ektionen l�mna de upplysningar om sin verksamhet som beh�vs
f�r att bed�ma om lagen �r till�mplig.

F�retag som driver finansieringsverksamhet som avses i 2 -4 �� utan att

vara aktiebolag, f�r av bankinspektionen meddelas f�rbud att driva s�dan
verksamhet. Innan s�dant beslut fattas, skall f�retaget beredas sk�lig tid

att �verf�ra verksamheten till aktiebolag.

Vite

21 � Meddelar bankinspektionen f�rel�ggande eller f�rbud enligt denna
lag f�r inspektionen uts�tta vite.

Besv�r

22 � Bankinspektionens beslut enligt denna lag �verklagas hos regering�
en genom b esv�r. Inspektionens beslut har omedelbar verkan, om ej annat

beslutas.

Ty.stnadsplikt

23 � Den som �r eller har varit verksam hos finansbolag f�r ej obeh�ri-
gen yppa vad han d�rvid har f�tt veta om annans aff�rsf�rh�llanden eller

personliga f�rh�llanden.

F�rsta stycket g�ller ocks� den som hos bankinspektionen har tagit be�

fattning med �r ende enligt denna lag.

Straff

24 S Styrelseledamot eller befattningshavare hos fintmsbolag som upp-
^�tligen eller av oaktsamhet genom oriktig bokf�ring eller p� annat s�tt

l�mnar ban kinspektionen felaktiga upplysningar om verksamheten d�ms,

om g�rningen ej �r ringa, till b�t er eller f�ngelse i h�gst ett �r.

17

2-SFS 1980

background image

�sFS 1980- ^

Detsamma galler den som med anledning av forel�ggande enligt 20 �

stycket upps�lligen eller av oaktsamhet l�mnar bankinspektionen

felaktiga upplysningar om v erksamheten.

�verg�ngsbest�mmelser

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1980. B est�mmelserna i 20 � f�rsta

stycket. 21 och 22 ��. 2.^ {} andra stycket och 24 � andra stycket tr�der dock
i kraf t den 1 februari 1980.

2. F�retag som vid lagens ikrafttr�dande driver nnansieringsverksani-

het och som inte uppfyller kravet p� eget kapital enligt 7 � f�rsta stycket
Htr uta n hinder av detta forts�tta verksamheten till utg�ngen av �r 1982.

3. Best�mmelsen i 8 � till�mpas fr�n och med f�rsta ordinarie bolags�

st�mma som h�lls efter lagens ikrafttr�dande.

4. Den som vid lagens ikrafttr�dande driver finansieringsverksamhet

och inte �r aktiebolag f�r utan hinder av 5 S f�rs ta stycket forts�tta verk�
samheten till utg�ngen av �r 1982. Best�mmelserna i 9, 11-19 och 21-24

�� g�ller i til l�mpliga delar i fr�ga om s�d ant f�rettig.

P� regeringens v�gnar

THORBJ�RN F�LLDIN

G�STA BOHMAN
(Ekonomidepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.