870617.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:617 Bankrörelselag;

Ulkom från trycket

' '

den 26 juni 1987

utfardad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om den rörelse som en bank får
driva samt vissa andra för banker gemensamma bestämmelser. Bestäm­

melser om hur en bank bildas och om dess organisation m.m. finns i
bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) och för-

eningsbankslagen (1987: 620).

Med bank förstås i de nna lag bankaktiebolag, sparbank och förenings­

bank (central föreningsbank och lokal föreningsbank).

Med en banks stadgar förstås i denna lag bolagsordning för bankaktiebo­

lag, reglemente för sparbank och stadgar för föreningsbank.

2 § Med bankrörelse avses i denna lag verksamhet i vilken ingår inlåning
från allmänheten på sådan räkning som bank allmänt använder.

Bankrörelse far, förutom av Sveriges riksbank, drivas endast av bankak­

tiebolag, sparbanker och centrala föreningsbanker, som har fått regering­
ens tillstånd (oktroj) därtill.

Utan hinder av andra stycket får postverket för sin postgirorörelse hålla

konton för allmänheten.

3 § En bank skall stå under tillsyn av bankinspektionen och vara regi­

strerad där.

Om bankinspektionens tillsyn över vissa stiftelser finns bestämmelser i 7

kap.17 §.

4 § Ett utländskt bankföretag får endast efter tillstånd av regeringen

driva verksamhet från kontor eller annat fast driftställe här i riket. Sådan

verksamhet får inte omfatta inlånings- eller utlåningsrörelse.

Ett bankaktiebolag får efter tillstånd av regeringen eller, efter regering­

ens bemyndigande, bankinspektionen inrätta filial i utlandet. Sådant till­

stånd skall lämnas om ändamålet kan anses vara till nytta för bankväsendet
eller det allmänna. Bestämmelser om bankaktiebolags förvärv av aktie
eller andel i utländs kt bankföretag finns i 2 kap. 6 § första stycket 1.

5 § Ingen annan än bank, Sveriges riksbank, Sveriges allmänna hypo-

teksbank, Sveriges investeringsbank aktiebolag och sådant bankföretag
som avses i 4 § får i sin firma eller i övrigt vid beteck ning av affärsrörelse
använda ordet bank.

in

' Prop. 1986/87: 12, 1986/87:76, 1986/87: 90 mom. 17, 1986/87: 100 bil 1

1292

1986/87: 142 och 19 86/87: 148, NU 36, rskr. 356.

¬

background image

Sammanslutning eller annan juridisk person med nära anknytning till

SFS 1987:617

företag som avses i första stycket får dock, efter tillstånd av bankinspek­

tionen, använda ordet bank i sin firm a.

6 § Enskildas förhållanden till bank f år inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i st ället bestämmelserna i sekre­

tesslagen (1980: 100).

2 kap. Rörelsen

Verksamhet

1 § En bank far bedriva in- och utlåning av pengar samt, med den

inskränkning som följer av 2 §, driva annan verksamhet som har samband

därmed. Att en lokal föreningsbanks rätt att bedriva inlåning är begränsad
följer av 1 kap. 5 § fö reningsbankslagen (1987:620).

I fondkommissionslagen (1979:748) finns bestämmelser om rätt för bank

att driva fondkommissionsrörelse.

2 § En bank får för egen räkning förvärva och driva handel med endast

mynt, sedlar, växlar, checkar och anvisningar samt obligationer, förlags­
bevis, förlagsandelsbevis och andra fordringsbevis som är avsedda för den

allmänna marknaden. Därutöver får en bank för egen räkning förvärva
egendom som anges i 3-8 §§.

3 § En bank får förvärva annan fordran än sådan som avses i 2 §, om
fordringen grundas på ett låneavtal som har sådant innehåll att banken
själv vid förvärvstillfället hade kunnat bevilja krediten.

4 § En bank får förvärva

1.fast egendom, tomträtt och bostadsrätt för att erhålla lokaler för

verksamheten eller tillgodose därmed sammanhängande behov,

2. aktie eller andel i företag, vilket uteslutande har till syfte att förvalta

fast egendom eller tomträtt, som är avsedd för det under 1 angivn a ända­

målet,

3. inventarier, vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet som banken

äger eller till lokaler som banken i övrigt innehar, samt

4. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt för att bereda bostad åt någon

som är anställd i banken.

5 § En bank får förvärva ett bankaktiebolags eller en sparbanks rörelse,

om övertagandet inte kan anses vara till skada för det allmänna. Om

förvärvet avser hela eller en inte obetydlig del av rörelsen krävs det att

regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen läm­
nar tillstånd till fö rvärvet.

Ett bankaktiebolag som är bildat av utländskt bankföretag får dock inte

överta en svenskägd bankrörelse.

1293

¬

background image

SFS 1987:617

6 § Efter tillstånd av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,

bankinspektionen får

'

Lett bankaktiebolag förvärva aktie i annat bankaktiebolag samt aktie *

eller andel i utländskt bankföretag och i svenskt eller utländskt företag,

^

vars ändamål kan anses vara till nytta för bankväsendet eller det allmänna,

^

2. en sparbank förvärva aktie eller andel i svenskt företag, vars ändamål

kan anses vara till nytta för bankväsendet eller det allmänna eller som

tillgodoser för sparbanker gemensamma intressen, samt

(

3. en central föreningsbank förvärva aktie eller andel i sven skt företag,

vars ändamål kan anses vara till nytta för bankväsendet eller det allmänna

eller som tillgodoser för föreningsbanker gemensamma intressen.

Vad som sägs i för sta stycket gäller även i fråga om garantifondsbevis,

förlagsbevis eller förlagsandelsbevis som har utfärdats av företag som
avses i för sta stycket. Med banks förvärv av garantifondsbevis jämställs

utfärdande av garantifondsförbindelse.

För sparbanks förvärv av aktier i Sparbankemas Bank och central

föreningsbanks förvärv av aktier i Föreningsbankernas Bank krävs inget

tillstånd.

7 § En sparbank och en central föreningsbank får endast efter tillstånd

av bankinspektionen medverka vid emission av aktier, förlagsbevis eller
förlagsandelsbevis på den allmänna marknaden.

Ett bankaktiebolag, en sparbank eller en central föreningsbank som

medverkar vid emission av aktier på den allmänna marknaden får förvärva

aktier som ingår i emissionen men skall avyttra dessa så snart det lämpli­
gen kan ske och senast ett år efter förvärvet. Om särskilda skäl föreligger,

kan bankinspektionen medge att aktierna lår innehas längre tid.

En bank som har tillstånd att driva fondkommissionsrörelse får, för att

underlätta rörelsen, i samband med denna förvärva aktier, emissionsbevis
samt andelar i aktiefonder och ekonomiska föreningar. Banken far inte
inneha sådana värdepapper till högre anskaffningsvärde än som anges i

16 § första stycket fondkommissionslagen (1979: 748). Om en bank driver

fondkommissionsrörelse och samtidigt äger ett fondkommissionsbolag,

skall dessa begränsningar gälla för banken och bolaget gemensamt. Om
synnerliga skäl föreligger, kan bankinspektionen medge att banken får
inneha värdepapper i större omfattning än vad som anges i nämnda para­
graf.

8 § För att skydda fordran får en bank

1.på offentlig auktion, fondbörs eller sådan marknad som avses i 2 §

andra stycket lagen (1979; 749) om Stockholms fondbörs eller vid exekutiv
försäljning köpa egendom som är utmätt eller utgör säkerhet för fordring­
en, och

2. om det finns anledning att anta att banken annars skulle lida avsevärd

förlust, som betalning för fordran överta egendom som utgör säkerhet för

fordringen eller annan egendom.

Första stycket gäller inte egen aktie eller bevis om an del i eller tillskott

till fö reningsbank. 1 fråga om sparbanks förvärv av bevis om tillskott til l

garantifond eller grundfond i s parbanken gäller bestämmelserna i 5 kap.

1294

7 § första stycket sparbankslagen (1987: 619).

¬

background image

I utbyte mot egendom som har köpts eller övertagits enligt första stycket

SFS 1987:617

får en bank förvärva aktier i ett bolag, som bildats för förvaltning av

egendomen eller för fortsättande av en med denna driven verksamhet.

Har aktier förvärvats enligt första eller tredje stycket får banken, om

uppenbar fara föreligger för att banken annars lider förlust, förvärva ytter­

ligare aktier i samma bolag.

Har aktier förvärvats enligt första, tredje eller fjärde stycket får banken,

om akti ebolaget överlåter sina tillgångar på ett annat aktiebolag, byta ut
dessa aktier mot aktier i de t andra aktiebolaget.

Den egendom som banken förvärvat enligt denna paragraf skall avyttras

så snart det lämpligen kan ske och senast när det kan äga rum utan förlust

för banken. Har egendomen inte avyttrats inom tre år från förvärvet, krävs

bankinspektionens tillstånd för fortsatt innehav.

Kapitaltäckning och kassareserv

9 § Till insättarnas skydd skall en bank ha ett visst lägsta kapital i form
av eget kapital i ban kaktiebolag, egna fonder i sparbank samt eget kapital i
central föreningsbank tillsammans med anslutna lokala föreningsbanker
(kapitalkrav).

Med eget kapital och egna fonder får likställas dels fyrtio procent av ett

belopp som svarar mot bankens reserver för utlåning, garantiförbindelser

och utländska valutor samt mot bankens reserv för obligationer, varmed
avses det belopp med vilket obligationemas värde beräknat enligt 4 k ap.
4 § 1 överstiger nettovärdet, dels det nominella värdet av förlagsbevis och
andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efter bankens
övriga borgenärer. I båda fallen får medräknas högst ett belopp som

motsvarar det egna kapitalet eller de egna fondema.

Med eget kapital och reserver i en central föreningshank med anslutna

lokala föreningsbanker avses summoma av eget kapital och reserver i
dessa föreningsbanker. Förlagsinsatserna räknas därvid inte in i det egna

kapitalet. Det nominella värdet av dessa insatser får dock likställas med

eget kapital intill ett belopp som tillsammans med det nominella värdet av

förlagsbevis och andra skuldförbindelser enligt andra stycket motsvarar

det egna kapitalet.

Från det egna kapitalet och de egna fonderna skall avräknas det bokför­

da värdet av vad som tillskjutits som aktiekapital eller i a nnan form till in-

eller utländskt företag som driver någon form av bankverksamhet. Sådan
avräkning skall dock inte ske i fråga om företag där staten är delägare eller
i fråga om kreditaktiebolag som har till huvudsakligt ändamål att lämna lån

mot säkerhet i panträtt i bostads-, kontors- eller affärsfastighet eller att

lämna lån till kom muner.

Har en bank ett väsentligt ekonomiskt intresse i ett aktiebolag, som

uteslutande har till syfte att förvalta fastighet eller tomträtt som har förvär­
vats för att bereda banken lokaler för dess verksamhet eller tillgodose
därmed sammanhängande behov, skall från bankens eget kapital eller egna

fonder avräknas åtta procent av summan av det bokförda värdet av aktier­

na i fastighetsbolaget och bolagets bokförda skulder eller den del av dessa

som svarar mot bankens innehav av aktier i fastighetsbolaget.

Utan hinder av andra och tredje styckena får bankinspektionen, om det

finns synnerliga skäl, tillåta en bank att likställa eget kapital och egna

1295

¬

background image

SFS 1987:617

fonder med det nominella värdet av sådana förlagsbevis, andra skuldför­

bindelser och förlagsinsatser, som där avses, intill ett belopp som motsva^
rar en och en halv gånger det egna kapitalet eller de egna fondema.

10 § Kapitalkravet bestäms i f örhållande till bankens tillgångar och in­

gångna garantiförbindelser (placeringar). För en central föreningsbank

med anslutna lokala föreningsbanker bestäms kapitalkravet gemensamt.
Vid beräkningen av kapitalkravet indelas placeringarna i följande fyra

grupper, nämligen

A 1. inneliggande kassa, checkar, postremissväxlar samt fordringar hos

riksbanken och riksgäldskontoret,

2. skattkammarväxlar och obligationer som utfärdats av staten, kom­

mun eller därmed jämförlig samfallighet, bankaktiebolag, sparbank,

central föreningsbank, allmän kassa eller inrättning vars reglemente

.

fastställts av regeringen, kreditaktiebolag eller Nordiska investe-

ringsbanken,

'

3. andra fordringar för vilka staten, kommun eller därmed jämförlig

samfallighet, bankaktiebolag, sparbank, central föreningsbank eller
annan under A 1 eller 2 avsedd kassa eller inrättning, kreditaktie-

bolag, sådant bankägt aktiebolag som enligt regeringens medgivande

⬢f-i'

far jämställas med kreditaktiebolag vid tillämpningen av detta styc-

ke eller försäkringsföretag med svensk koncession svarar,

4. fordringar för vilka säkerheten utgörs av värdehandling eller ford-

P

ran, som anges under A 1 -3,

5. garantiförbindelser för vilka banken erhållit säkerhet i värdehand-

ling eller fordran, som anges under A 1 - 4.

B 1. andra fullgoda obligationer än de som anges under A 2,

ci-jin

2. fordringar för vilka utländskt bankföretag eller annat försäkringsfö­

retag än som avses under A 3 eller samfällighetsförening svarar,

Ijfee

därvid fordringar för vilka utländskt bankföretag svarar skall tas upp

till en och en halv gånger fordringamas belopp,

3. fordringar för vilka säkerheten utgörs av värdehandling eller ford­

ran, som anges under B 1 eller 2, eller panträtt i jordbruks-, affars-
eller bostadsfastighet eller tomträtt till sådan fastighet inom sjuttio­

fem procent av det uppskattade värdet av den fasta egendomen

eller, i fråga om tomträtt, av byggnad som hör till tomträtten,

4. garantiförbindelser för vilka banken erhållit säkerhet i värdehand­

ling eller fordran, som anges under B 1-3.

C 1. fordringar för vilka säkerheten utgörs av

a) panträtt i jordbruksfastighet, i bostadsfastighet med en- eller

tvåfamiljshus eller med flerfamiljshus för vilket bostadslån enligt
statliga bestämmelser utgår eller i to mträtt till såd an fastighet, om

pantvärdet ligger mellan sjuttiofem och etthundra procent av det
uppskattade värdet av den fasta egendomen eller, i fråga om tom t­
rätt, av byggnad som hör till tom trätten,
b) panträtt i fastighet som helt eller delvis är inrättad för industriell

verksamhet eller i tom trätt till sådan fastighet inom femtio procent

av det uppskattade värdet av den fasta egendomen eller, i fråga om

tomträtt, av byggnad oc h annan egendom som hör till tomträtten,

1296

eller

¬

background image

c) förlagsbevis eller aktie, som är inregistrerad vid Stockholms

SFS 1987:617

fondbörs,

2. garantiförbindelser för vilka banken erhållit säkerhet i form av vär­

dehandling eller fordran, som anges under C 1,

D

övriga tillgångar och garantiförbindelser utom sådana som enligt 9 §
Qärde och femte styckena skall avräknas från eget kapital och egna
fonder.

För placeringar som anges under A gäller inte något kapitalkrav. I övrigt

uppgår kapitalkravet vid vaije tidpunkt till lägst ett belopp som motsvarar
sammanlagt

en procent av summan av placeringar som anges under B,
fyra procent av summan av placeringar som anges under C och
åtta procent av summan av placeringar som anges under D.
Placeringar skall tas upp till följande värden, nämligen

1. fordringar, för vilka reserver som avses i 9 § andra stycket avsatts, till

sitt bruttovärde,

2. övriga tillgångar till sitt nettovärde,
3. garantiförbindelser, som är knutna till kreditgivning, till sitt nominella

belopp samt

4. övriga garantiförbindelser till halva sitt nominella belopp.
Med uppskattat värde i första stycket B 3 och C 1 avses det värde, som

banken bestämt på grundval av särskild värdering. Har enligt gällande

statliga bestämmelser om bostadslån till främjande av bostadsbyggandet
sådant lån beviljats till uppförande av viss byggnad, skall till grund för

bedömandet i stället för uppskattningsvärdet läggas det enligt nämnda
bestämmelser fastställda pantvärdet för byggnaden eller den fastighet där
denna uppförs om inte särskilda skäl föranleder annat.

11 § Om ett bankaktiebolag genom aktieinnehav eller på annat sätt har

andel i ett utländskt företag som driver någon form av bankverksamhet och
andelen uppgår till lägst tjugo procent av företagets aktiekapital eller

motsvarande, skall, utöver vad som anges beträffande kapitaltäckning för
aktier eller andelar i företaget i 9 § Qärde stycket, följande gälla.

För det utländska företagets placeringar skall bestämmas ett kapital­

krav. Banken skall vid vaije tidpunkt uppfylla kapitalkravet enligt 10 § och

den del av kapitalkravet i det utländska företaget som svarar mot bankens
andel i företaget.

Vid beräkningen av det särskilda kapitalkravet för det utländska företa­

get och vid bestämmandet av vad som i detta sammanhang skall anses som

eget kapital skall 9 och 10 §§ gälla i tillämpliga delar. För de fordringar som

banken eller företag som avses i första stycket har på något av dessa

företag krävs inget eget kapital. Detsamma gäller fordringar för vilka ett
företag som avses i första stycket svarar. Vid beräkningen av bankens eget

kapital skall 9 § fjärde stycket inte tillämpas. Vid tillämpningen av 9 §

andra stycket far med det egna kapitalet likställas så stor del av det
utländska företagets reserver m. m. som svarar mot bankens andel i företa­
get.

Bankinspektionen beslutar i fråga om kapitalkrav och vad som skall

anses som eget kapital.

1297

¬

background image

(i

SFS 1987:617

12 § 'Eii bankaktiebolag, Qn sparbank odn en central föreningsbank
hålla en kassareserv som är tillräcklig med hänsyn till r örelsens art och

omfattning.

^

Kassareserven skall bestå av tillgångar som med lätthet kan förvandlas i

pengar och skall, tillsammans med inneliggande kassa, uppgå till lägst ett
belopp som svarar mot tio procent av bankens samtliga förbindelser med

'

undantag av

^

1. förlagslån,

.

2. lån mot panträtt i egen fasti ghet,
3. lån, som har tagits upp hos allmänna pensionsfonden i samband med

återlån enligt fondens reglemente, och

4. garantiförbindelser.

,

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen far

utfärda närmare föreskrifter om vilka tillgångar som får inräknas i kassare­

serven.

Kreditgivning

13 § Kredit far beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan för­

väntas fullgöra låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i

fast eller lös egendom eller i form av borgen. Banken får dock avstå från
sådan säkerhet om den kan anses obehövlig eller om det annars föreligger
särskilda skäl att avstå från säkerhet.

Bestämmelsen i 6 kap. 9 § första stycket bankaktiebolagslagen

(1987:618) om förbud för ett bankaktiebolag att som pant ta emot egen
aktie tillämpas också på förlagsbevis som bolaget utfärdat.

En sparbank får inte som pant ta emot förlagsbevis, som sparbanken

utfärdat, och inte heller bevis om tillskott till garantifond eller grundfond i

sparbanken.

En föreningsbank får inte som pant ta emot förlagsbevis eller förlagsan­

delsbevis som har utfärdats av en central föreningsbank eller bevis om
andel i eller tillskott till föreningsbanken själv eller annan föreningsbank.

14 § När en bank beviljar kredit får den inte avtala att bankens fordran

skall medföra rätt till betalning först efter låntagarens övriga borgenärer.

Efter tillstånd av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,

bankinspektionen får dock en sparbank och en central föreningsbank
avtala om sådant villkor vid beviljan de av kredit till svenskt företag, vars
ändamål kan anses vara till nytta för bankväsendet eller det allmänna.

Under samma förutsättningar får ett bankaktiebolag avtala om sådant

villkor vid beviljande av kredit till annat bankaktiebolag, till utländskt
bankföretag eller till sådan t svenskt eller utländskt företag, vars ändamål

kan anses vara till nytta för bankväsendet eller det allmänna.

15 § En bank far inte vid avtal om kredit eller i sin rörelse i övrigt
förbehålla sig andel i vinst på affär, som banken inte själv får avsluta.

En bank får inte heller på annat sätt beredas andel i vinst på verksamhet,

som banken inte själv får bedriva. Vad nu sagts gäller dock inte utdelning
på aktier eller vad banken som ägare av aktier i övrigt har rätt till.

Utan hinder av första och andra styckena får, efter tillstånd av bankin-

1298

spektionen, en sparbank och en central föreningsbank lämna vinstan-

¬

background image

delslån till ett företag som tillgodoser för sparbanker eller föreningsbanker

SFS 1987.617

gemensamma intressen.

16 § En bank skall ägna särskild uppmärksamhet åt att banken inte i
sådan omfattning, att fara kan uppkomma för dess säkerhet, har fordringar

på samma låntagare eller på låntagare, som är förbundna med varandra i

väsentlig ekonomisk intressegemenskap. Detsamma gäller kredit mot sä­
kerhet av aktier eller förlagsbevis, som utgivits av samma aktiebolag eller

aktiebolag som är förenade i sådan gemenskap. Med fordran jämställs
säkerhet i form av borgen eller annan garantiförbindelse till banken.

En central föreningsbank skal! dessutom bevaka att inte banken tillsam­

mans med anslutna lokala föreningsbanker har fordringar som avses i

första stycket i sådan omfattning att fordringarna sammantagna kan med­
föra fara för föreningsbankernas säkerhet.

17 § En bank får inte på andra villkor än sådana som banken normalt

ställer upp lämna kredit till

1. styrelseledamot,
2. delegat i le dande ställning som ensam eller i före ning med annan får

avgöra på styrelsen ankommande kreditärenden,

3. anställd som innehar en ledande ställning inom banken,
4. annan aktieägare än staten med ett aktieinnehav som motsvarar minst

tre procent av hela aktiekapitalet,

b. sådan revisor i banken som avses i 3 k ap. 5 § femte stycket,

6. make eller sambo till person som avses under 1�5 eller
7.juridisk person i vilken sådan person som avses under 1-6 har ett

väsentligt ekonomiskt intresse i egenskap av delägare eller medlem.

En lokal föreningsbank får inte utan tillstånd av den centrala förenings­

banken lämna kredit till person eller företag som avses i förs ta stycket.

Bankinspektionen prövar om delegat eller anställd har sådan ledande

ställning som avses i första stycket 2 och 3.

Bankens styrelse skall i en förteckning föra in uppgifter om de krediter

som har beviljats personer eller företag som avses i första stycket. Rege­

ringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen får utfarda

föreskrifter om vilka uppgifter som skall antecknas i förteckningen.

Första-Qärde styckena tillämpas på motsvarande sätt beträffande kre­

diter mot säkerhet av borgen eller fordringsbevis som utfärdats av någon
som a vses i fö rsta stycket. Detsamma gäller för en fordran som banken
förvärvar och för vilken någon som avses i första stycket är betalningsskyl­
dig.

18 § Bestämmelserna om kredit i 13-17 §§ skall tillämpas också på

garantiförbindelse som banken ikläder sig.

19 § Förfallotiden för lån skall bestämmas sä att den är förenlig med

villkoren för bankens förbindelser.

Ställs ett lån inte att betalas inom ett år, skall banken förbehålla sig rätt

att säga upp lånet till återbetalning senast inom den sagda tiden.

Banken får dock lämna ut lån med en längre löptid än ett år utan

förbehåll enligt andra stycket till ett sammanlagt belopp som vid varje

I299

¬

background image

SFS 1987:617

tidpunkt svarar mot högst tjugofem procent av summan av, såvitt avser

^

1. bankaktiebolag, dess eget kapital och dess inlåning,

2. sparbank, dess egna fonder och dess inlåning,
3. föreningsbank, den centrala föreningsbankens och anslutna lokala

föreningsbankers eget kapital och den centrala föreningsbankens inlåning.

En lokal föreningsbank far bevilja kredit som avses i tredje stycket

endast efter medgivande av den centrala föreningsbanken.

Om staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet helt eller delvis

svarar för betalningen av ett lån, gäller inte bestämmelserna i a ndra och

tredje styckena.

Upplåning
20 § Ett bankaktiebolag, en sparbank och en central föreningsbank far
inte i Sverige ge ut obligationer med en löptid överstigande sju år. Obliga-

^

tioner som banken ger ut i Sverige med en längre löptid än ett år får

utfärdas intill ett belopp som motsvarar högst tre procent av bankens
inlåning från allmänheten.

^

En lokal föreningsbank får inte utfärda fordringsbevis avsedda för den

'

allmänna marknaden eller ikläda sig ansvarighet för sådana förbindelser.

'

niri?i

Särskilda bestämmelser
21 § Motbok eller annat bevis, som en bank utfärdar om tillgodohavande

på räkning, skall ställas till viss man och innehålla att överlåtelse far ske

endast till viss man och att överlåtelsen bör anmälas hos banken.

Banken far inte träffa förbehåll om rätt för banken att åberopa betalning

till annan än rätt innehavare av motbok.

Om efterlysning och dödande av förkommen motbok gäller särskilda

bestämmelser.

22 § Om en bank har beslutat att inrätta ett bankkontor, skall det utan
dröjsmål anmälas hos bankinspektionen.

Detsamma gäller en banks beslut att enligt 5 § förvärva en annan banks

rörelse eller del därav.

Förvärv som skett för att skydda fordran enligt 8 § skall anmälas till

inspektionen enligt de närmare föreskrifter som utfärdas av regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, av bankinspektionen.

23 § En omyndig far utan förmyndarens tillstånd förfoga över medel som
den omyndige själv satt in hos en bank efter det han fyllt sexton år. Utan

den omyndiges samtycke får banken inte betala ut sådana medel till för­

myndaren. Har förmyndaren fått överförmyndarens tillstånd att omhän­

derta medlen och företett bevis på detta, får den omyndige inte vidare
förfoga över medlen. Sådan inskränkning i den omyndiges rätt skall an­

tecknas på insättningsbevis eller i motbok, när beviset eller motboken

företes hos banken.

Medel som en förmyndare eller god man förvaltar enligt föräldrabalken

lär tas ut utan överförmyndarens tillstånd e ndast om det har gjorts förbe­

håll enligt 15 kap. 9 § andra stycket nämnda balk eller uttaget avser ränta
som s tått inne kortare tid än ett år. �verförmyndaren kan när som helst

1300

förordna, att ett förbehåll inte skall gälla. Sådant förordnande skall anteck-

¬

background image

nas på bevis eller i motbok, som har utfärdats om insättningen. Banken är

SFS 1987; 617

skyldig att på begäran av överförmyndare, förmyndare eller god man

utfärda bevis om beloppet av de medel som sätts in eller som står inne,

samt i förekommande fall intyga att meddelat tillstånd inte utnyttjats.

3 kap. Revision

1 § En bank skall ha m inst två revisorer. Revisorerna väljs av stämman,

om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera av dem, dock inte a lla,

skall utses på annat sätt.

En revisors uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. Om

uppdraget inte skall gälla tills vidare, skall tiden bestämmas så att uppdra­

get upphör vid slutet av den ordin arie stämma på vil ken revisorsval skall
förrättas.

Stämman kan utse e n eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i

denna lag, bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619)
och föreningsbankslagen (1987:620) om revisore r gäller i tillämpliga delar
om revisorssuppleanter.

I 7 kap. 3 § finns bestämmelser om skyldighet för bankinspektionen att,

utom i fråga om lokala föreningsbanker, utse en eller flera revisorer.

2 § Vaije röstberättigad har rätt att föreslå att det hos ban kinspektionen

påkallas att en revisor (medrevisor) utses att delta i revisionen tillsammans
med de öv riga revisorerna. Förslag et skall framstä llas på en stämma där
revisorsval skall ske eller där förslag et enligt kallelsen till stämm an skall
behandlas. Bankinspektionen skall på begä ran av röstberä ttigad och efter

att ha hört bankens styrelse utse en revisor för tiden till och med ordinarie
stämma under nästa räkenskapsår, om förslaget biträds

1. i ett bankaktiebolag av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier

eller en tredjedel av de företrädda aktierna,

2. i en sparbank av minst en tiondel av samtliga huvudmän eller en

tredjedel av de närvarande huvudmännen, eller

3. i en föreningsbank av minst en tiondel av samtliga röstberättigade

eller en tredjedel av de närvarande röstberättigade.

I en central föreningsbank kan innehavare av förlagsandelar begära hos

styrelsen att en medrevisor utses. Begärs detta av innehavare som företrä­
der förlagsinsatser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel

av det totalt inbetalda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två

månader göra frams tällning hos bankinspektionen om att en medrevisor
utses. Försummas detta får vaije innehavare av en förlagsandel göra sådan

framställning.

3 § Revisorerna skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige,

om inte regeringen eller, efter reger ingens bemyndigande, bankinspektio­

nen i särskilda fa ll tillåter annat. Den som är auktoriserad eller godkä nd
revisor behöver dock inte vara svensk medborgare. Den som är omyndig, i
konkurs eller underkastad näringsförbud får inte vara revisor.

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och

ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av

bankens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

1301

¬

background image

]a

C3

SFS 1987:617

Till revisor kan utses även ett auktoriserat eller ett godkänt revisionsbo^-

^

lag. Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel likställs ett aukto-

>

^

riserat revisionsbolag med auktoriserad revisor och ett godkänt revisions-
bolag med godkänd revisor. Ett bolag som utses till revisor skall till
bankens styrelse anmäla vem som är huvudansvarig för revisionen. Den
huvudansvarige skall i ett auktoriserat revisionsbolag vara auktoriserad
revisor och i et t godkänt revisionsbolag auktoriserad eller godkänd revi-

^

sor. Bestämmelserna i 5 § om behörighet och i 13 § om rä tt att närvara på

jj,

stämma tillämpas på den huvudansvarige.

4 § Minst en av de revisorer som stämman utser skall i e tt bankaktiebo­

lag, en sparbank och en central föreningsbank vara auktoriserad revisor
och i en lokal föreningsbank auktoriserad eller godkänd revisor

5 § Den kan inte vara revisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i

banken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller
bankens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på något annat sätt intar en underordnad

eller beroende ställning till banken eller till någon som avses under 1 eller
är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder banken vid
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bankens kontroll där­
över,

3. är gift e ller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses under 1 eller är besvågrad med en

sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med
den andres syskon, eller

4. står i lå neskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller

har förpliktelser för vilka banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet.

Vad som angetts i för sta stycket 4 gäller också när skulden eller förplik­

telsen avser revisorns make eller sambo eller juridisk person i vilken sådan

person eller revisorn själv har ett väsentligt ekonomiskt intresse.

En revisor är obehörig också om det i övrigt finns någon särskild om­

ständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans oberoende.

Den som är huvudman i sparbank får inte vara sådan revisor som avses i

4§.

I fråga om annan revisor i e n föreningsbank än sådan som avses i 4 §

gäller vad som sägs i förs ta stycket 4 och andra stycket endast om låne-

skulden eller säkerheten går utöver vad som normalt sammanhänger med

^

medlemskap i föreningsbanken. Den som inte är behörig att vara revisor i

en föreningsbank kan inte heller vara revisor i en annan föreningsbank.

j

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara revisor i en ban k

j'

kan inte h eller vara revisor i ett dotterföretag till banken.

Revisorerna får vid revisio nen inte anlita någon som enligt denna para-

j

graf inte är behörig att vara revisor. Har banken anställda eller delegater

'O

med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta bankens interna
revision, får revisorerna dock anlita dessa i den utsträckning det är förcn-

'I S

ligt med god r evisionssed.

.

1302

C! I

¬

background image

6 § Ett uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när en ny revisor har

1987:617

utsetts.

Ett uppdrag som revisor upphör i förtid, om revisorn eller den som utsett

honom begär det. Anmälan om detta skall göras hos styrelsen och, om en

revisor som inte är vald på stämman vill avgå, hos den som har tillsatt
honom.

I en bank där bankinspektionen inte förordnat revisor skall en revisor

vars uppdrag upphör i förtid genast anmäla detta till in spektionen. Revi­

sorn skall i anmälningen lämna en redogörelse för iakttagelserna vid den
granskning som han har utfört under den del av löpande räkenskapsår som

hans uppdrag har omfattat. För anmälningen gäller i tillämpliga delar vad
som föreskrivs i 11 § tredje och fjärde styckena om revisionsberättelse.
Avskrift av anmälningen skall överlämnas till bankens styrelse.

Upphör en revisors uppdrag i förtid eller uppkommer hinder för honom

enligt 3-5 §§ eller enligt stadgarna att vara revisor och finns det inte någon
suppleant för honom, skall styrelsen vidta åtgärder för att en ny revisor
tillsätts för den återstående mandattiden. Bankinspektionen kan, om det
finns särskilda skäl, medge att en ny revisor utses vid närmast följande

ordinarie stämma.

7 § Styrelsen skall, om inte rättelse utan dröjsmål sker genom den som

utser revisor, göra anmälan hos bankinspektionen om

1. auktoriserad eller godkänd revisor inte är utsedd enligt 4 §,

2. en revisor är obehörig enligt 3 § första stycket eller 5 § eller enligt

stadgarna, eller

3. en bestämmelse i d enna lag eller stadgarna om antalet revisorer har

åsidosatts.

Var och en kan göra anmälan enligt första stycket.
Bestämmelser om bankinspektionens möjligheter att åstadkomma rättel­

se finns i 7 kap.

8 § Revisorerna skall i den omfattning som följer av god revisionssed
granska bankens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens för­

valtning.

Om banken är moderföretag (moderbank), skall revisorerna även grans­

ka koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i

övrigt.

Revisorer, som är utsedda av annan än bankinspektionen, skall följa de

särskilda föreskrifter som meddelas av stämman, om de inte strider mot

lag, stadgarna eller god revisionssed.

9 § Styrelsen skall ge revisorerna tillfälle att verkställa granskningen i

den omfattning som dessa finner behövlig samt lämna de upplysningar och
det biträde som de begär. Samma skyldighet föreligger för företagsledning­
en och revisorerna i ett dotterföretag gentemot revisorerna i moderbanken.

10 § Sedan revisorerna slutfört granskningen, skall de skriva en hänvis­

ning till rev isionsberättelsen på årsredovisningen och, i en moderbank, på
koncernredovisningen. Finner revisorerna att balansräkningen eller resul­

taträkningen inte bör fastställas, skall de anteckna även detta. I en moder-

1303

¬

background image

SFS 1987:617

bank gäller detsamma i fråga om koncembalansräkningen och koncemré-

sultaträkningen.

11 § Revisorerna skall för vaije räkenskapsår avge en revisionsberättel­

se till stämman. Berättelsen skall överlämnas till ba nkens styrelse senast

två veckor före den ordinarie stämman. Revisorerna skall inom samma tid
till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har överlämnats till
dem.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredo­

visningen har gjorts upp enligt denna lag. Innehåller inte årsredovisningen
sådana upplysningar som skall lämnas enligt 4 kap., skall revisorerna ange
detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försum­

melse, som kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger en styrelseledamot
till last eller att en styrelseledamot på annat sätt handlat i strid mot denna
lag, bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) eller för-

eningsbankslagen (1987:620) eller mot stadgarna, skall det anmärkas i

berättelsen. Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan
om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Revisorerna kan även i övrigt i

berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela aktieägarna,
huvudmännen eller medlemmarna.

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att

banken inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra avdrag för preliminär A-skatt eller kvarstående skatt enligt

uppbördslagen (1953:272),

2. att lämna uppgift enligt 54 § 1 mom. uppbördslagen eller 4 eller 11 §

lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, eller

3. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1 -2.
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att banken inte har

fullgjort någon sådan skyldighet som avses i fjärde stycket 1-3, skall

revisorerna genast sända in en avskrift av den till länsstyrelsen.

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställan­

de av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispo­
sitioner beträffande bankens vinst eller förlust som har lagts fram i förvalt­
ningsberättelsen.

I en moderbank skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse

beträffande koncernen. Härvid skall första-tredje och sjätte styckena

tillämpas.

I en central föreningsbank, till vilken det finns anslutna lokala förenings­

banker, skall revisionsberättelsen innehålla särskilda uttalanden Om grup­
pen i dess helhet på grundval av den i 4 kap. 1 § Qä rde stycket föreskrivna

sammanställningen.

12 § Erinringar som revisorerna framställer till s tyrelsen och som inte

har tagits in i revisionsberättelsen skall de anteckna i ett protokoll eller
någon annan handling. Handlingen skall överlämnas till styrelsen och
bevaras av denna på betryggande sätt.

13 § Revisorerna har rätt att närvara vid bankens stämmor. De är skyldi-

dc

tis

tia

änii

:ID,

iiicrl

1304

¬

background image

ga att närvara vid en stämma, om det med hänsyn till ärendena kan anses

SFS 1987:617

påkallat.

14 § Revisorerna får inte lämna upplysningar till en enskild aktieägare,

huvudman, medlem eller utomstående om sådana angelägenheter som de
har fått kännedom om vid fullgörandet av sina uppdrag, om det kan vara
till nackdel för banken.

I 1 kap. 6 § föreskrivs att enskildas förhållanden till ban k inte obehö�

rigen får röjas.

Revisorerna är skyldiga att
1. till stämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om det inte

skulle vara till väsen tlig nackdel för banken eller till n ämnvärd olägenhet
för enskild,

2. till medrevisor, granskare som avses i 15 §, ny revisor och, om banken

har försatts i konkurs, konkursförvaltare lämna erforderliga upplysningar

om bankens angelägenheter, samt

3. på begäran lämna upplysningar om bankens angelägenheter till under­

sökningsledaren under förundersökning i bro ttmål.

15 § Vatje röstberättigad kan väcka förslag om att bankinspektionen
skall utse granskare för särskild granskning av bankens förvaltning och

räkenskaper under viss förfluten tid elle r av vissa åtgärder eller förhållan­

den i banken. Förslaget skall framställas på en ordinarie stämma eller på
stämma där ärendet enligt kallelsen skall behandlas. Bankinspektionen

skall på begäran av röstberättigad och efter att ha hört bankens styrelse

förordna en eller flera granskare, om förslaget biträds

1. i ett bankaktiebolag av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier

eller en tredjedel av de företrädda aktierna,

2. i en sparbank av minst en tiondel av samtliga huvudmän eller en

tredjedel av de närvarande huvudmännen, eller

3. i tn föreningsbank av minst en tiondel av samtliga röstberättigade

eller en tredjedel av de närvarande röstberättigade.

I en central föreningsbank kan innehavare av förlagsandelar begära hos

styrelsen att granskare utses. Begärs detta av innehavare som företräder

förlagsinsatser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av

det totalt inbetalda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader
göra framställning härom hos bankinspektionen. Försummas detta får

varje innehavare av en förlagsandel göra sådan framställning.

Vad som sägs om revisor i 3 § första och tredje styckena, 5, 9, 13 och

14 §§ samt 5 kap. 2 och 4-8 §§ tillämpas även i fråga om granskare.

Yttrande över granskningen skall avges till stämman. Yttrandet skall

hållas tillgängligt hos banken under minst en vecka före stämman för

aktieägare, huvudman, medlem eller annan röstberättigad och genast sän­
das till var och en av dem som begär det. Yttrandet skall också läggas fram
på stämman. På samma sätt skall yttrandet hållas tillgängligt för och
sändas till innehavare av förlagsandelar, om granskaren har utsetts på
begäran av sådan innehavare.

1305

¬

background image

c.

SFS 1987:617

4 hap. Redovisning

�&rsredovisning m. m.

1 § Kalenderår är räkenskapsår, om inte annat följer av 12 § andra

stycket bokföringslagen (1976:125). För vaije räkenskapsår skall årsredo­

visning avges. Denna består av resultaträkning, balansräkning och förvalt­
ningsberättelse.

I fråga om resultaträkning och balansräkning i årsredovisning och i

årsbokslut enligt bokföringslagen gäller, förutom bestämmelserna i den

lagen, föreskrifterna i detta kapitel.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen far

utfärda närmare föreskrifter om bankernas löpande bokföring, årsbokslut

och årsredovisning. Föreskrifterna får avvika från bokföringslagen om

särskilda skäl föreligger. Föreskrifterna skall utformas så att de främjar en

klar och rättvisande redovisning av bankens resultat och ställning.

�&rsredovisningen för en central föreningsbank skall innehålla en sam­

manställning av de egna och de anslutna lokala föreningsbankernas resul­
taträkningar och balansräkningar.

2 § I årsredovisningen skall återges resultaträkningen och balansräk­
ningen för det härmast föregående räkenskapsåret. Har det under året

skett någon ändring i specificeringen av poster i resultaträkningen och

balansräkningen skall uppgifterna från den tidigare årsredovisningen

sammanställas så att dessa kan jämföras med posterna i den s enare årsre­

dovisningen, om det inte möter särskilda hinder.

�&rsredovisningen skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter.

Har avvikande mening beträffande årsredovisningen antecknats till styrel­

sens protokoll, skall den avvikande meningen fogas till redovisningen.

3 § Minst en månad före ordinarie stämma, i en sparbank dock senast

den 31 mars, skall årsredovisningshandlingarna för det förflutna räken­
skapsåret lämnas till revisorerna.

I 7 kap. 6 § finns föreskrifter om skyldigheten att sända in redovisnings­

handlingarna och revisionsberättelsen till bankin spektionen.

Hos en lokal föreningsbank skall, senast en månad efter det att resultat­

räkningen och balansräkningen blivit fastställda, avskrifter av årsredovis­
ning och revisionsberättelse hållas tillgängliga hos banken för alla som är
intresserade.

På avskrift av årsredovisningen som sänds in till bank inspektionen eller

hålls tillgänglig enligt tredje stycket skall en styrelseledamot teckna bevis

om att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts. Uppgift skall
också lämnas om fastställelsedagen. Beviset skall även innehålla uppgift
om stämmans beslut beträffande bankens vinst eller förlust.

4 § Utöver vad som föreskrivs i 14 § bokföringslagen (1976: 125) gäller
följande vid värdering av en banks omsättningstillgångar:

I. Räntebärande obligationer som avses i 2 kap. 10 8 första st ycket A 2

och B 1 får tas upp till ett värde (medeltalsvärde) som grundas på ett

medeltal av emissionsräntorna under de senaste tio åren på obligationer

1306

som utfärdats av Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa. Svensk

¬

background image

Bostadsfinansiering Aktiebolag BOFAB och Sparbankernas Intecknings-

1987:617

aktiebolag Spintab och som avser kreditgivning för nyproduktion av bostä­
der eller, i den mån bo stadslån enligt statliga bestämmelser utgår, för annat

byggande. Medeltalet fastställs av bankinspektionen. Obligation får dock

inte tas upp över anskaffningsvärdet.

2. Omsättningstillgång i övrigt får tas upp över anskaffningsvärdet, om

förutsättningarna enligt 14 § flärde stycket bokföringslagen är uppfyllda

och bankinspektionen ger tillstånd till det.

5 § För uppskrivning av en anläggningstillgång enligt 15 § Qärde stycket

bokföringslagen (1976: 125) krävs bankinspektionens medgivande.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 15 § Qärde styc ket bokföringslagen

om användningen av det belopp med vilket anläggningstillgång har skrivits
upp, får sådant belopp utnyttjas även till

1. erforderlig nedskrivning av bankens innehav av fordringsbevis som är

avsedda för den allmänna marknaden, om det finns särskilda skäl för en

sådan utjämning,

2. avsättning till uppskrivningsfond,
3. fondemission i e tt bankaktiebolag, eller
4. avsättning till reservfond i en s parbank.
Uppskrivningsfonden får tas i anspråk endast för det ändamål som avses

i 15 § flärde styck et bokföringslagen eller för de i andra stycket 1, 3 och 4
angivna ändamålen.

6 § Andelar i andra företag än aktiebolag skall vid upp ställning av resul­

taträkningen och balansräkningen samt vid specificering enligt 8 § likstäl­
las med aktier som banken äger.

7 § I balansräkningen skall aktier i d otterbolag tas upp som en särskild

post bland til lgångarna.

Utgifter för bankens bildande och för dess förvaltning får inte tas upp

som tillgångar. Detsamma gäller utgifter för ökning av aktiekapital och
bildande av garantifond.

Inbördes fordrings- och skuldförhållanden mellan dotterföretag och mo­

derföretag i konce rn skall redovisas. Detta får ske inom linjen. Detsamma
gäller för panter och därmed jämförliga säkerheter eller ansvarsförbindel­
ser till förmån för ett dotterföretag eller ett moderföretag. Redovisningen
skall utformas enligt de föreskrifter som utfärdas med stöd av 1 § tredje
stycket samt i enlighet med god redovisningssed.

Ett bankaktiebolags eget kapital skall delas upp i bundet eget kapital och

fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas

upp aktiekapital, reservfond och uppskrivningsfond. Under fritt eget kapi­
tal eller ansamlad förlust skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad
vinst eller förlust samt nettovinst eller förlust för räkenskapsåret. Balan­
serad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdrags­
poster.

I ett bankaktiebolag skall vid aktiekapitalet anges antalet aktier och

akties nominella belopp.

En sparbanks egna fonder skall delas upp i fonder och nettovinst eller

förlust för räkenskapsåret. Som fonder redovisas var för sig grundfond,

1307

¬

background image

SFS 1987:617

reservfond, garantifond och uppskrivningsfond. Benämningen fond far

inte användas för annat belopp i balansräkningen. Förlust för räkenskaps­
året tas upp som avdragspost.

En föreningsbanks eget kapital skall delas upp i bun det eget kapital och

fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas

upp insatskapital, reservfond och uppskrivningsfond. Medlemsinsatser

och förlagsinsatser skall redovisas var för sig. Under fritt eget kapital eller

^

ansamlad förlust skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller

'

förlust samt nettovinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust

och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

i

8 § Utöver vad som följer av bokföringslagen (1976:125) skall i resultat­

räkningen och balansräkningen uppgifter och särskilda upplysningar läm-
nas i följande hänseenden:

1. Aktier skall tas upp med angivande för varje bolag av dess namn,

antalet aktier samt dessas nominella värde och bokförda värde enligt

" ⬢

balansräkningen. För vaije bolag skall vidare anges aktiemas röstvärde

samt den utdelning som har erhållits under räkenskapsåret. Bankinspektio­

nen far tillåta att aktier redovisas utan specifikation.

2. �ndringar i beloppen av det egna kapitalets och de egna fondemas

poster jämfört med föregående balansräkning skall specificeras.

3. För fastigheter som är anläggningstillgångar skall anges de samman­

lagda taxeringsvärdena, fördelade på de tillgångar som tagits upp under

särskilda poster i bala nsräkningen.

4. Om det har förekommit sådana förändringar i resultatr äkningen eller

balansräkningen beträffande posternas gmppering eller något annat som

Hlu

väsentligt påverkar jämförbarheten mellan åren, skall redogörelse lämnas

för förändringama.

Ett bankaktiebolag skall hämtöver lämna uppgifter och upplysningar i

följande hänseenden:

1. Består aktiekapitalet av aktier av olika slag, skall fördelningen på

Q

olika aktieslag anges.

2. Har bolaget utelöpande lån, som är konvertibla eller förenade med

1

optionsrätt till nyte ckning, skall för vaije lån anges utestående lånebelopp

samt tid och villkor för utbyte eller för nyteckning. Beträffande utelöpande
lån mot vinstandelsbevis skall för vaije lån anges utestående lånebelopp

ti.

och räntebestämmelserna.

De uppgifter och särskilda upplysningar som avses i f örsta och andra

styckena får tas in i noter, om tydliga hänvisningar görs vid d e poster i

redovisningshandlingarna till vilka de hänför sig.

9 § Förvaltningsberättelsen skall upprättas med iakttagande av god re­

dovisningssed.

1 förvaltningsberättelsen skall upplysningar lämnas i följande hänseen­

den:

1. Sådana förhållanden som inte skall redovisas i resultaträkn ingen eller

i balansräkningen men som är viktiga för bedömningen av bankens verk­

samhetsresultat och ställning.

2. Händ elser av väsentlig betydelse för banken, som har inträffat under

1308

räkenskapsåret eller efter dettas slut.

¬

background image

3. Medelantalet under räkenskapsåret anställda personer, såväl för ban-

SFS 1987:617

ken i dess helhet som för varje arbetsställe med mer än tjugo anställda, det

sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och ersättningar dels till
styrelsen och andra personer i led ande ställning, varvid tantiem och där­

med jämställd ersättning till sty relsen skall anges särskilt, dels till övri ga

anställda och delegater i banken samt, om banken har anställda i flera
länder, löner och ersättningar angivna särskilt för vaije land jämte uppgift
om medelantalet anställda i respektive land.

Förvaltningsberättelsen skall innehålla förslag till dispositioner beträf­

fande bankens vinst eller förlust.

Ett bankaktiebolag, en sparbank och en central föreningsbank skall till

förvaltningsberättelsen foga en kapitaltäckningsanalys. I denna skall läm­

nas uppgifter om det egna kapitalet och de egna fonderna, om därmed

enligt 2 kap . 9 § likställt kapital samt om kapitalkravet enligt bestämmel­

serna i 2 kap. 10 och 11 §§.

En föreningsbank skall därutöver lämna upplysningar i följande hänse­

enden:

1. Väsentliga förändringar i m edlemsantalet och summorna av insatsbe­

lopp som skall återbetalas under nästa räkenskapsår enligt bestämmelser­

na i 4 kap. 1 och 3 §§ förening sbankslagen (1987:620).

2. Den rät t till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför.
3. Summan av de förlagsinsatser som har sagts upp och skall inlösas

under de näst följande två räkenskapsåren.

Koncernredovisning

10 § I en moderbank skall, utöver årsredovisning för moderbanken, för

vaije räkenskapsår avges en koncernredovisning bestående av koncernre­

sultaträkning och koncernbalansräkning. Redovisningen skall hänföra sig

till balansdagen för moderbanken.

Bestämmelserna i 2 § andra stycket och 3 § skall tillämpas på koncernre­

dovisningen.

11 § Koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen skall var
för sig utgöra ett sammandrag av moderbankens och dotterföretagens

resultaträkningar och balansräkningar. Sammandraget skall upprättas en­

ligt god redovisningssed och med iakttagande i tillämpliga delar av 2 §

första stycket och 6-8 §§.

Koncernresultaträkningen skall utvisa koncernens årsresultat efter av­

drag för redovisad vinstutdelning inom koncernen och avdrag eller tillägg
för ökning eller minskning av internvinster under räkenskapsåret. Med
internvinst avses moderbankens andel av vinst som uppkommit genom att
en tillgång överlåtits inom koncernen, i den mån inte tillgången därefter
överlåtits till köpare utanför koncernen eller tillgången förbrukats eller
dess värde satts ned hos det företag inom koncernen som förvärvat till­

gången.

I förvaltningsberättelsen för en moderbank skall vidare i tillämpliga

delar lämnas sådana upplysningar om koncernen som avses i 9 § andra

stycket. Redogörelse skall lämnas för vilka metoder och värderingsprinci­

per som använts vid upprättandet av koncernredovisningen.

För ett bankaktiebolag och

föreningsbank skall koncernbalansräk-

1309

¬

background image

SFS 1987:617

ningen visa beloppet fritt eget kapital eller ansamlad förlust i koncerilen

efter avdrag för internvinster. Vidare skall i förvaltningsberättelsen det

belopp uppges som skall föras över till de t bundna egna kapitalet i kon­
cernen enligt årsredovisningarna för företag inom denna.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen får

medge undantag från bestämmelserna i förs ta, andra och fjärde styckena

om koncemresultaträkning och koncembalansräkning, om det med hänsyn

till k oncernens sammansättning eller andra särskilda skäl är förenat med

synnerliga svårigheter att i vissa hänseenden tillämpa bestämmelserna.

För sådana undantag skall en motiverad redogörelse lämnas i moderba n­

kens förvaltningsberättelse.

Delårsrapport

12 § Ett bankaktiebolag, en sparbank och en central föreningsbank skall

minst en gång under vaije räkenskapsår som omfattar mer än tio månader

avge en särskild redovisning (delårsrapport). Rapporterna skall avse ban­

kens verksamhet från räkenskapsårets böljan. Minst en rapport skall om­

fatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskaps­

året.

Delårsrapportema avges av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det,

av verkställande direktören. Rapporterna skall hållas tillgängliga hos ban ­

ken för envar och genast sändas till d e aktieägare, huvudmän eller med­
lemmar som begär det. Om skyldigheten att sända in delårsrapport till

bankinspektionen finns det föreskrifter i 7 kap . 6 § 3.

13 § I delårsrapporter skall översiktligt redogöras för verksamheten och

resultatutvecklingen i denna samt för utvecklingen av inlåningen, utlåning­
en och likviditeten sedan det föregående räkenskapsårets utgång. Vidar e
skall i belopp anges resultatet före bokslutsdispositioner och skatt under

rapportperioden. Bestämmelserna i 9 § andra stycket 1 och 2 gäller i
tillämpliga delar för delårsrapporter.

En moderbank skall i en delårsrapport, utöver uppgifter för moderban­

ken, i tillämpliga delar lämna uppgifter för koncernen motsvarande vad

som sägs i första stycket. På motsvarande sätt skall en central förenings­

bank som har anslutna lokala föreningsbanker även lämna uppgifter för
gruppen.

14 § Om särskilda hinder inte möter, skall i anslutning till uppgifterna

enligt 13 § även lämnas motsvarande uppgifter för samma rapportperiod

under det föregående räkenskapsåret.

Begrepp och termer i de lårsrapport skall i möjlig mån överensstämma

med dem som har använts i den senast framlagda årsredovisningen.

5 kap. Skadestånd m.m.

1 § Om en s tiftare, huvudman, styrelseledamot eller delegat uppsåtligen

eller av oaktsamhet skadar banken då han fullgör s itt uppdrag, skall han
ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan vållas en aktieägare, en med­

lem eller någon anna n genom överträdelse av denna lag, bankaktiebolags-

1310

¬

background image

lagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) eller föreningsbankslagen

SFS 1987:617

(1987:620) eller bankens stadgar.

2 § En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §.

Han ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av

hans medhjälpare.

Om ett revisionsbolag är revisor, åligger ersättningsskyldigheten detta

bolag och den som är huvudansvarig för revisionen.

3 § En aktieägare är skyldig att ersätta den skada som han genom att

medverka till överträdelse av denna lag, bankaktiebolagslagen (1987:618)

eller bolagsordningen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogar bank­

aktiebolaget, en aktieägare eller någon annan.

En medlem i en föreningsbank eller en röstberättigad som inte är med­

lem ä r skyldig att ersätta den skada som han genom att medverka till
överträdelse av denna lag, föreningsbankslagen (1987:620) eller stadgarna
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogar föreningsbanken, en medlem
eller någon annan.

4 § Om någon är ersättningsskyldig enligt 1-3 §§, kan skadeståndet
jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet,
skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

Skall flera ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skadeståndet i

den mån skadeståndsskyldigheten inte har jämkats för någon av dem enligt

första stycket. Vad någon har utgett i skadestånd får krävas tillbaka från de

andra efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

5 § Talan om skadestånd till ett bankaktiebolag enligt 1-3 §§ kan väc­

kas, om vid en bolagsstämma majoriteten eller en minoritet bestående av

ägare till minst en tiondel av samtliga aktier har biträtt ett förslag om att

väcka skadeståndstalan eller har röstat mot ett förslag om att bevilja någon

styrelseledamot ansvarsfrihet. En uppgörelse om skadeståndsskyldigheten

kan träffas endast av bolagsstämman och bara under förutsättning att inte

ägare till en ti ondel av samtliga aktier röstar mot förslaget till uppgörelse.
Om en aktieägare för skadeståndstalan för bolagets räkning, kan någon

uppgörelse inte träffas utan hans samtycke. Talan mot en delegat om

skadestånd till bolaget får utan hinder av vad nu sa gts väckas av styrelsen.

Talan om skadestånd till bolaget får föras av ägare till minst en tiondel av

samtliga aktier. Om någon aktieägare sedan talan väckts avstår från talan,
kan likväl de övriga fullfölja denna. Den som har väckt talan svarar för
rättegångskostnaderna men har rätt till ersättning av bolaget för den kost­

nad som täcks av vad som kommit bolaget till godo genom rättegången.

Talan för bolagets räkning mot en styrelseledamot om skadestånd på

grund av ett beslut eller en åtgärd under ett räkenskapsår skall väckas
senast ett år från det att årsredovisningen och revisionsberättelsen för

räkenskapsåret lades fram på bolagsstämma.

Har ett beslut fattats om att bevilja ansvarsfrihet eller att inte föra

skadeståndstalan utan att ägare till minst det antal aktier som anges i första
stycket röstat mot beslutet eller har tiden för talan försuttits enligt tredje
stycket, kan trots detta talan enligt första eller andra stycket väckas, om

1311

¬

background image

i'.'

SFS 1987:617

det i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller på något annat saU- '
till bolagsstämman inte har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga öclr

fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till gru nd

för talan.

Skadeståndstalan som grundas på brott kan alltid föras av styrelsen.

6 § Talan om skadestånd till en sparbank enligt 1 eller 2 § kan väckäs,
om vid en sparbanksstämma majoriteten eller en minoritet bestående av'

minst en tredjedel av samtliga huvudmän har biträtt ett förslag om att

väcka skadeståndstalan eller har röstat mot ett förslag om att bevilja någon

styrelseledamot ansvarsfrihet. En uppgörelse om skadeståndsskyldigheten

kan träffas endast av sparbanksstämman och bara under förutsättning att

inte en tiondel av samtliga huvudmän röstar mot förslaget till uppgörelse.

Talan mot en delegat om skadestånd till sparbanken får utan hinder av vad

nu sagts väckas av styrelsen.

Talan för sparbankens räkning mot en styrelseledamot om skadestånd

på grund av ett beslut eller en åtgärd under ett räkenskapsår skall väckas

senast ett år från det att årsredovisningen och revisionsberättelsen för

räkenskapsåret lades fram på sparbanksstämma.

Har ett beslut fattats om att bevilja ansvarsfrihet eller att inte föra

skadeståndstalan utan att minst det antal huvudmän som anges i första
stycket röstat mot beslutet eller har tiden för talan försuttits enligt andra
stycket, kan trots detta talan enligt första stycket väckas, om det i årsredo­

visningen eller i revisionsberättelsen eller på något annat sätt till spar­
banksstämman inte har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och full­
ständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund f ör

talan.

Skadeståndstalan som grundas på brott kan alltid föras av styrelsen.

7 § Talan om skadestånd till en föreningsbank enligt 1�3 §§ kan väckas,

om vid en fö reningsbanksstämma majoriteten eller en minoritet bestående
av minst en tiondel av samtliga röstberättigade har biträtt ett förslag om att

väcka skadeståndstalan eller har röstat mot ett förslag om att bevilja någon
styrelseledamot ansvarsfrihet. En uppgörelse om skadeståndsskyldigheten

kan träffas endast av föreningsbanksstämman och bara under förutsättning

att inte en tiondel av samtliga röstberättigade röstar mot förslaget till

uppgörelse. Om en medlem för skadeståndstalan för föreningsbankens

räkning, kan någon uppgörelse inte träffas utan hans samtycke. Talan mot
en delegat om skadestånd till föreningsbanken får utan hinder av vad nu
sagts väckas av styrelsen.

Talan om skadestånd till f öreningsbanken får föras av röstberättigade

som utgör minst en tionde l av samtliga röstberättigade. Om en röstberätti­

gad sedan talan väckts avstår från talan, kan likväl de övriga fullfölja
denna. Den som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna men har

rätt till ersätt ning av föreningsbanken för den kostnad som täcks av vad

som kommit föreningsbanken till godo genom rätteg ången.

Talan för föreningsbankens räkning mot en styrelseledamot om skade­

stånd på grund av ett beslut eller en åtgärd under ett räkenskapsår skall

väckas senast ett år från det att årsredovisningen och revisionsberättelsen

1312

för räkenskapsåret lades fram på föreningsbanksstämma.

¬

background image

Har ett beslut fattats om att bevilja ansvarsfrihet eller att inte föra

§FS 1987:617

skadeståndstalan utan att det minsta antalet röstberättigade som anges i
första stycket röstat mot beslutet eller har tiden för talan försuttits enligt

tredje stycket, kan trots detta talan enligt första eller andra stycket väckas,

om det i årsre dovisningen eller i rev isionsberättelsen eller på något annat
sätt till föreningsbanksstämman inte har lämnats i vä sentliga hänseenden

riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger
till grund för talan.

Skadeståndstalan som grundas på brott kan alltid föras av styrelsen.

8 § Sådan talan för en banks räkning enligt 1-3 §§, som inte grundas på

brott, kan ej väckas mot

1. styrelseledamot sedan tre år förflutit från utgången av det räkenskaps­

år då det beslut eller den åtgärd, som ligger till grund för talan, fattades
eller vidtogs,

2. delegat sedan ett år förflutit från det att årsredovisningen och revi­

sionsberättelsen för det räkenskapsår varunder den ansvarsgrundande åt­
gärden vidtogs framlades på stämman,

3. revisor sedan tre år förflutit från det att revisionsberättelsen lades

fram på stämman eller yttrande som avses i de nna lag avgavs,

4. stiftare sedan tre år förflutit från det beslutet om bankens bildande

fattades på den konstituerande stämman, samt

5. aktieägare, huvudman eller medlem i fören ingsbank eller röstberätti­

gad, som inte är medlem, sedan två år förflutit från det beslut eller den

åtgärd som ligger till grund f ör talan.

Försätts banken i k onkurs på en ansökan som gjorts innan den tid som

anges i första stycket har gått ut, kan konkursboet föra talan enligt 1-3 §§

trots att frihet från skadeståndsansvar har inträtt enligt 5-7 §§. Efter

utgången av den nämnda tiden kan en sådan talan dock inte väckas senare

än sex m ånader från edgångssammanträdet.

6 kap. Bankens firma

1 § Ett bankaktiebolags firma skall innehålla ordet bank, en sparbanks

firma ordet sparbank, en central föreningsbanks firma orden central för­
eningsbank samt en lokal föreningsbanks firma ordet föreningsbank.

Firman skall registreras i bank registret.
Om firman skall registreras på två eller flera språk, skall vaije lydelse

anges i bankens stadgar.

2 § En banks firma skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående

firmor, som är införda i bankregistret, samt från benämningar på utländska
bankföretag, som är allmänt kända i Sverige, För registrering av firma

gäller i öv rigt vad som föreskrivs i firmalagen (1974: 156).

Utan hinder av första stycket får firman för ett bankaktiebolag som har

bildats av ett utländskt bankföretag innehålla det företagets firma. Motsva­
rande gäller om bankaktiebolaget har bildats av flera utländska bankföre­
tag.

3 § En banks styrelse kan anta bifirma. Bestämmelsen i I § andr a styc-

1313

42-SFS 1987

¬

background image

\

SFS 1987:617

ket och 2 § om firma gäller även bifirma. Ordet bank, sparbank e .

föreningsbank får endast användas i bifirma för bankverksamhet.

.

⬢'A

4 § Skriftliga handlingar som utfärdas för en bank bör undertecknas med;

bankens firma. Har styrelsen eller någon annan ställföreträdare för banken^

utfärdat en handling utan firmateckning och framgår det inte av handling-'

ens innehåll att den har utfärdats på bankens vägnar, svarar de som har

undertecknat handlingen solidariskt för förpliktelsen enligt handlingen.
Detta gäller dock inte, om

1. det framgick av omständigheterna vid handlin gens tillkomst att hand­

lingen utfärdades för banken, samt

2. medkontrahenten fått ett av banken behörigen undertecknat godkän­

nande av handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det att antingen en begä­

ran om sådant godkännande har framställts eller personlig ansvarighet har

gjorts gällande mot undertecknarna.

5 § I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om förbud mot använd­

ning av firma och om hävande av firmaregistrering.

7 kap. Tillsyn

1 § Bankinspektionen skall se till a tt en bank följer dels de lagar som

reglerar bankens verksamhet, dels andra författningar såvitt de särskilt
avser banker, dels bankens stadgar och de bestämmelser, som med stöd
därav meddelats av bankens stämma eller styrelse.

Bankinspektionen skall även i övrigt med uppm ärksamhet följa banker­

nas verksamhet för att hålla sig undeiTättad om förhållanden som kan

inverka på en banks säkerhet eller i övrigt är av betydelse för en sund

utveckling av bankverksamheten.

Bankinspektionen är inte på grund av vad här föreskrivits skyldig att

övervaka att sådana bestämmelser iakttas som avser aktieägares eller

medlemmars rättigheter eller skyldigheter i förhållande till banken eller till

någon annan aktieägare eller medlem eller som angår bankens inre angelä­
genheter.

2 § Bankinspektionens tillsyn u tövas med ledning av de handlingar som

enligt denna lag skall sändas in till bankins pektionen samt de upplysningar

som inhämtas vid bankundersökningar eller på något annat sätt.

Bankundersökning skall genomföras så ofta som inspektionen anser det

nödvändigt eller när regeringen beslutar att sådan skall ske.

3 § Bankinspektionen skall för varje bankaktiebolag, sparbank samt

central föreningsbank förordna en eller flera revisorer att med övriga,

revisorer delta i granskningen av styrelsens förvaltning och bankens räken­

skaper. Inspektionen får för samma ändamål förordna revisor för lokal

föreningsbank.

För revisor som förordnats av bankinspektionen skall inspektionen ut­

färda instruktion.

Bankinspektionen får när som helst återkalla förordnande enligt första

13)4

stycket och i stället utse ny reviso r.

¬

background image

>⬢

4 § Bankinspektionen får, när det anses nödvändigt, sammankalla ban-

SFS 1987:617

kens styrelse. Har styrelsen inte rättat sig efter en begäran från inspektio­
nen om att kalla till en extra stämma, får inspektionen utfärda sådan
kallelse.

Företrädare för bankinspektionen får närvara vid stämma och vid sådant

styrelsesammanträde som inspektionen har sammankallat samt delta i
överläggningarna.

5 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen
får utfärda närmare föreskrifter om förvaring och inventering av värde­

handlingar samt om brottsförebyggande åtgärder hos en bank.

Om r ätt för regeringen eller bankinspektionen att utfärda föreskrifter i

fråga om bokföring och redovisning finns det bestämmelser i 4 kap. 1 §

tredje stycket.

6 § Det åligger styrelsen i en ba nk

1.att när som helst för den befattningshavare hos bankinspektionen,

som enligt föreskrifter meddelade av regeringen skall företräda inspektio­

nen i sådant avseende, samt för den särskilda undersökning regeringen kan
besluta om hålla bankens kassa och övriga tillgångar samt böcker, räken­
skaper och andra handlingar tillgängliga för granskning,

2. att genast efter varje månads slut, enligt de formulär som fastställs av

inspektionen, upprätta och till inspektionen sända in en översikt, som
utvisar bankens tillgångar och skulder,

3. att så snart det kan ske, i fråga om lokal föreningsbank dock endast

om inspektionen begär det, till inspektionen sända in avskrift av styrelsens
årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse och, i förekommande
fall, koncemredovisningshandlingar och koncernrevisionsberättelse med

tillhörande handlingar, samt delårsrapporter och protokoll över förhand­

lingarna vid ordinar ie stämma,

4. att dels på den tid som inspektionen bestämmer till inspektionen sända

de uppgifter som denna anser nödvändiga för att kunna upprätta en över­
sikt över resultatet av bankens verksamhet under räkenskapsåret samt

bankens ställning vid årets slut, dels, efter regeringens bestämmande, avge
ytterligare uppgifter om bankens verksamhet och ställning, samt

5. att även i övrigt meddela inspektionen, eller en sådan befattningshava­

re vid denna som ovan sagts, alla de upplysningar om banken som de
begär.

7 § Bankens styrelse är skyldig att genast låta upprätta en särskild ba­

lansräkning, om det finns anledning att anta att en bank gjort sådana
förluster att

1.ett bankaktiebolags eget kapital understiger nio tiondelar av det re­

gistrerade aktiekapitalet,

2. en sparbank inte kan uppfylla kravet på egna fonder i 2 kap. 9 och

10 §§,

3. en central föreningsbanks och de anslutna lokala föreningsbankernas

eget kapital inte svarar mot det belopp som fordras enligt 2 kap. 9 och
10§§.

Balansräkningen skall granskas av revisorerna. Om antagandet om ban-

1315

¬

background image

\

.

SFS 1987:617

kens förluster bekräftas skall styrelsen genast underrätta bankinspe

nen.

. r

.

8 § Om styrelsen eller stämman har fattat ett beslut som avviker-från

sådan lag eller författning som avses i 1 § första st ycket eller från bankens

stadgar, far bankinspektionen förbjuda verkställighet av beslutet. Har

beslutet gått i verkställighet får inspektionen förelägga styrelsen att göra
rättelse där så kan ske samt att fullgöra vad som åligger styrelsen. Ett

sådant föreläggande får dock inte meddelas i fråga om sådana föreskrifter^
lag. som det är straffbart att överträda.

Om avvikelsen enligt första stycket är av allvarlig beskaffenhet, skall

inspektionen göra anmälan om detta till regeringen, som kan förklara

oktrojen förverkad.

9 § �ven om sådan avvikelse som avses i 8 § första stycket inte har

skett, får bankinspektionen meddela de erinringar i fråga om verksamheten
i en ba nk, som inspektionen finner påkallade.

Om verksamheten i en bank till följd av allvarliga missförhållanden i

bankens ledning kan befaras komma att bli till skada för det allmänna, far

inspektionen förelägga bankens styrelse att vidta erforderliga åtgärder. Om
styrelsen inte rättar sig efter ett sådant föreläggande tillämpas 8 § andra
stycket.

10 § Har en sparbank i fall som avses i 5 kap . 1 eller 2 § tillfogats sk ada,
får bankinspektionen låta väcka talan mot den ersättningsskyldige, om inte

bestämmelserna i 5 ka p. 6 och 8 §§ utgör hinder för sådan talan.

11 § Om oktroj har beviljats för en bank och banken därefter inte an­

mälts för registrering inom föreskriven tid, skall regeringen efter anmälan

av bankinspektionen förklara oktrojen förverkad. Detsamma gäller om
anmälningen för bankens registrering genom lagakraftägande beslut av-

skrivits eller avslagits.

12 § Under en banks likvidation har bankinspektionen samma befogen­

heter i frå ga om likvidatorerna och stämman som annars tillkommer in­
spektionen beträffande styrelsen och stämman.

13 § Har en bank försatts i konku rs, skall bankinspektionen förordna ett

allmänt ombud. Det allmänna ombudet skall som konkursförvaltare delta i

konkursboets förvaltning tillsammans med den eller de förvaltare som

utses enligt konkurslagen (1987:672).

Det allmänna ombudet kan beträffande medförvaltare göra en sådan

framställning som avses i 7 kap. 5 § konkurslagen.

�ven om besl ut om delning av konkursboets förvaltning har fattats, får

det allmänna ombudet delta i förvaltningen i dess helhet.

Bestämmelserna i konkurslagen om arvode till konkursf örvaltare gäller

också det allmänna ombudet.

14 § Bankinspektionens beslut enligt denna lag, bankaktiebolagslagcn

(1987:618), sparbankslagen (1987:619) och

föreningsbankslagcn

1H6

(1987:620) överklagas hos regeringen. Inspektionens beslut får verkställas

¬

background image

utan hinder av att det överklagats, om inte regeringen förordnar något

SFS 1987:617

annat.

Om överklagande av beslut i vissa fall finns bestämmelser i 8 kap. 8 §

och 9 kap. 3 § s ista stycket.

15 § Vaije bankaktiebolag, sparbank och central föreningsbank skall

årligen beta la ett bidrag för att täcka kostnaderna för bankinspektionens
organisation och verksamhet. Bidragets storlek beräknas för

1.ett bankaktiebolag som en procentandel av bolagets eget kapital och

skulder vid utgången av det nästföregående kalenderåret,

2. en sparbank som en procentandel av sparbankens egna fonder och

skulder vid utgången av det nästföregående kalenderåret,

3. en central föreningsbank sorn en procentandel av föreningsbankens

jämte anslutna lokala föreningsbankers sammanlagda egna kapital och
skulder vid utgången av det nästföregående kalenderåret.

Procentandelen skall vara lika för alla banker inom respektive bankkate­

gori och får inte överstiga för bankaktiebolag tre tusendels procent, för

sparbanker sju tusendels procent samt

föreningsbanker en hundradels

procent. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om fastställande av

bidragen och bidragens erläggande.

Vaije bank skall, med belopp som bankinspektionen bestämmer, utge

ersättning till revisor som har förordnats enligt 3 §. Ett bankaktiebolag
skall, med belopp som regeringen bestämmer, även utge ersättning till
offentlig ledamot enligt 7 kap. 1 § bankaktiebolagslagen (1987:618) sa mt

till person som avses i 7 kap. 8 § första stycket andra meningen samma lag.

16 § Den som är ledamot eller suppleant i styrelsen för bankinspektionen
eller befattningshavare där får inte ingå i sty relsen för en bank eller vara

anställd i en bank. Inte heller får en sådan person äga aktier i ett bankaktie­
bolag eller vara huvudman i en sp arbank.

Regeringen får meddela särskilda bestämmelser om beviljande av kredit

till sådan person som avses i första stycket.

17 § Om en pensionsstiftelse eller en personalstiftelse hör till en bank

och stiftelsens förmögenhet huvudsakligen härrör från medel som tillskju­

tits av banken, skall bankinspektionen se till att stiftelsens tillgångar är
placerade på ett sätt som bereder skälig säkerhet. Därvid skall stiftelsens

ändamål beaktas och hänsyn tas till vad som föreskrivs i denna lag om

placering av en banks medel. Har stiftelsens tillgångar inte placerats på ett
tillfredsställande sätt, får inspektionen förelägga stiftelsen att vidta rättel­

se.

Den som företräder stiftelsen skall på bankinspektionens begäran hålla

stiftelsens kassa och övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper och andra

handlingar tillgängliga för granskning. Han skall även lämna inspektionen

alla de upplysningar rörande stiftelsen som inspektionen begär.

8 kap. Registrering m. m.

1 § Bankinspektionen skall föra ett bankregister för registrering enligt

denna lag, bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619),

föreningsbankslagen (1987: 620) eller andra författningar.

1317

¬

background image

\

SFS 1987:617

2 § Bankinspektionen skall utan dröjsmål kungöra i Post- och In

Tidningar vad som införs i bankregistret med und antag för registrering'

underrättelse enligt

-

1. 2 ka p. 17 § bankak tiebolagslagen (1987:618), 2 kap. 14 § sparba nfe-V

lagen (1987:619) och 2 kap. 7 § föreningsbankslagen (1987:620) om dagen-

för kungörelse om rörelsens öppnande,

'i

2. 10 k ap. 20 § bank aktiebolagslagen, 6 kap. 19 § sparbankslagen och 9

kap. 20 § föreningsbankslagen från tingsrätten om att banken blivit försatt i-
konlcurs, att beslut om konkurs upphävts eller att konkurs avslutats samt'

3. 11 ka p. 4 § bankaktiebolagslagen och 7 kap. 5 § s parbankslagen om

fusionstillstånd.

En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har

införts i registret skall endast ange ändringens art.

3 § Det som har blivit infört i bankregistret skall anses ha kommit till

tredje mans kännedom, om det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar

enligt 2 § och det inte av omständigheterna framgår att han varken kände

till eller borde ha känt till det som kungjorts.

4 § Om en sökande vid anmälan för registrering inte har iakttagit vad
som är föreskrivet om anmälan, skall han föreläggas att inom viss tid avge

yttrande eller vidta rättelse. Detsamma gäller om bankinspektionen finner
att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet regeringens
stadfästelse inte krävs, eller en handling som bifogas anmälningen

1. inte har tillkommit i beh örig ordning,
2. till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller

stadgarna, eller

3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfatt-

ning.

Om sö kanden inte rättar sig efter föreläggandet, skall anmälningen av ^

skrivas. En underrättelse om denna påföljd skall tas in i föreläggandet.

Finns det även efter det att yttrandet har avgivits något hinder mot regist­
rering och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall

registrering vägras, om det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt
föreläggande.

Bestämmelserna i första stycket utgör inte hinder mot registrering av ett

beslut av stämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt

8 kap. 16 § andra stycket bankaktiebolagslagen (1987:618), 4 kap. 17 §

andra stycket sparbankslagen (1987:619) eller 7 kap. 18 § andra stycket
föreningsbankslagen (1987:620).

5 § Bankinspektionen skall genast skriftligen underrätta banken när in­
spektionen

1. nedsatt aktiekapitalet enligt 4 kap. 14 § and ra stycket bankaktiebo­

lagslagen (1987:618),

2. förklarat beslut om ne dsättning av aktiekapitalet förfallet enligt 6 kap.

7 § tredje sty cket bankaktiebolagslagen,

3. förklarat fråga om fusion förfallen enligt 11 k ap. 6 § tredje stycket

bankaktiebolagslagen, 7 kap. 7 § tredje stycket sparbankslagen (1987:619)

eller 10 kap. 5 § tred je stycket föreningsbankslagen (1987:620), eller

4. förelagt eller dömt ut vite enligt 9 k ap. 3 § denna lag.

¬

background image

6 § I firmalagen (1974:156) finns bestämmelserom avförande av en firma

SFS 1987:617

ur registret sedan en dom om hävande av firmaregistreringen har vunnit

laga kraft.

7 § Beslut att ändra bolagsordningens bestämmelser om aktiekapitalet,

maximikapitalet eller minimikapitalet eller om aktiernas nominella belopp
samt beslut om att öka eller att sätta ned aktiekapitalet skall registreras
samtidigt, om ä ndringen av bolagsordningen eller ökningen eller nedsätt-
ningen av aktiekapitalet är nödvändig för att aktiekapitalets storlek skall
bli förenlig med bola gsordningen.

8 § Ett beslut av bankinspektionen som innebär att anmälan avskrivits

eller registrering har vägrats enligt 4 § a ndra stycket överklagas till kam ­

marrätten genom besvär inom två månader från beslutets dag. Detsamma

gäller ett beslut av bankinspektionen som avses i 5 § 1-3.

9 kap. Straff och vite

1 § Till böter eller fängelse i högst e tt år döms den som uppsåtligen

1. i Sverige driver bankrörelse utan att vara berättigad till detta,
2. för ett utländskt bankföretags räkning förestår en verksamhet som

utan tillstånd enligt 1 kap, 4 § d rivs från ett kontor eller något annat fast

driftställe i Sverige.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

bestämmelsen i 1 kap. 5 § om förbud att i firma eller i övrigt vid beteckning
av affärsrörelse använda ordet bank.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter

mot förbudet i 1 kap. 6 § första stycket att obehörigen röja enskildas

förhållande till en bank. Detsamma gäller en revisor som bryter mot
förbudet i 3 k ap. 14 § första stycket att lämna upplysningar om en banks

angelägenheter.

Den som har åsidosatt vitesföreläggande som avses i 3 § får inte dömas

till ansvar för gärning som omfattas av föreläggandet.

2 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet

1.till bankinspektionen meddelar oriktiga eller vilseledande uppgifter

om sådana omständigheter som han är skyldig att lämna uppgift om enligt
denna lag, bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619)

eller föreningsbankslagen (1987:620),

2. underlåter att enligt bankaktiebolagslagen föra aktiebok, aktiebrevsre-

gister eller förteckning enligt 3 kap. 13 § eller a tt hålla aktiebok tillgänglig
eller br yter mot förbudet i 3 kap. 13 § tredje stycket att utan samtycke
lämna uppgifter ur där avsedd förteckning,

3. underlåter att enligt föreningsbankslagen föra medlemsförteckning el­

ler lämna skriftlig uppgift enligt 3 kap. 6 § fjärde stycket samma lag,

4. underlåter att enligt 7 kap. 12 § första stycket andra meningen bankak­

tiebolagslagen, 3 kap. 11 § förs ta stycket andra meningen sparbankslagen

eller 6 kap. 11 § första stycket andra meningen föreningsbankslagen

1319

¬

background image

\.

SFS 1987:617

sammankalla styrelsen på begäran av styrelseledamot eller underlå
iaktta vad som enligt 7 kap. 13 § första stycket andra eller tredje men

bankaktiebolagslagen, 3 kap. 12 § första stycket andra eller tredje men

en sparbankslagen eller 6 kap. 12 § för sta stycket andra eller tredje

ningen föreningsbankslagen gäller för styrelsens beslut.

3 § Bankinspektionen kan vid vite förelägga en eller flera styrelseledl-'i

möter att fullgöra skyldighet enligt denna lag eller andra författningar ätF' :;

1. till inspektionen sända in behöriga redovisningshandlingar, revisions^'

berättelser eller delårsrapporter, samt

fi!'.,

2. hos inspektionen göra föreskriven anmälan för registrering.
Ett föreläggande enligt första stycket 2 får inte meddelas, om un derlä-^'

tenheten att göra anmälan medför att stämmans eller styrelsens beslut-

förfaller eller att banken blir skyldig att träda i likvidation.

Bankinspektionen kan förena även annat föreläggande enligt denna la g^

än som avses i för sta stycket med vit e.

Bankinspektionen skall pröva frågan om utdömande av ett vite som har

förelagts enligt första stycket. I övriga fall prövas frågan enligt lagen'
(1985: 206) om viten av länsrätten.

Bankinspektionens beslut varigenom vite som avses i första stycket^

förelagts eller dömts ut får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1 987:621)'

om införande av ny banklagstiftning.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BENGT K. �&. JOHANSSON

(Finansdepartementet)

^

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.