SFS 2009:361 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

090361.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse

dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 2 §, 10 kap. 3 § samt 14 kap. 1–3 och 6 §§ ska

ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 5 a §, 14 kap.

2 b § och 16 kap. 2 §, av följande lydelse.

1 kap.

5 §

3

I denna lag betyder

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla data-
tjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den
huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag,
institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,

2. bank: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,
3. bankaktiebolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva bankrörel-

se,

4. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att utö-

va tillsyn över utländska kreditinstitut,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
6. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

utländskt kreditinstituts etablering av flera driftställen ska anses som en enda
filial,

7. finansiellt institut: ett företag som inte är kreditinstitut, värdepappers-

bolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländskt företag
och vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva eller inneha aktier eller andelar,
b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap.

1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

1 Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om
rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177,
30.6.2006, s. 1, Celex 32006L0048), senast ändrat genom Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2007/44/EG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 1, Celex 32007L0044).

3 Senaste lydelse 2007:563.

SFS 2009:361

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:361

c) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2–10 och 12 utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §,

8. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd till rörelse som avses i

denna lag,

9. kapitalbas: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar,

10. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag,
11. kreditmarknadsbolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva

finansieringsrörelse,

12. kreditmarknadsförening: en ekonomisk förening som har fått tillstånd

att driva finansieringsrörelse,

13. kreditmarknadsföretag: kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsför-

ening,

14. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent el-
ler mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsent-
ligt inflytande över ledningen av företaget,

15. medlemsbank: en ekonomisk förening som avses i lagen (1995:1570)

om medlemsbanker,

16. sparbank: ett företag som avses i sparbankslagen (1987:619),
17. startkapital: det kapital som definieras i artikel 57 a och b i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten
att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning)

4, senast ändrat

genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/44/EG

5,

18. utländskt bankföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har till-

stånd att driva bankrörelse,

19. utländskt kreditföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har till-

stånd att driva finansieringsrörelse, och

20. utländskt kreditinstitut: ett utländskt bankföretag och ett utländskt kre-

ditföretag.

5 a §

Vid bedömningen av om ett innehav utgör ett kvalificerat innehav

enligt 5 § 14 ska följande bestämmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument tillämpas:

– 2 § första stycket 1 om depåbevis,
– 4 § första stycket, andra stycket 1–8, samt tredje och femte styckena, om

beräkning av innehavet,

– 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,
– 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och av-

veckling eller förvaltas för någon annans räkning,

– 13 § om aktier som ingår i handelslager,
– 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt
– 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.
Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter
– om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med

stöd av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap.
15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

4 EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

5 EUT L 247, 21.9.2007, s. 1 (Celex 32007L0044).

background image

3

SFS 2009:361

– om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av

7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Det som föreskrivs om aktier i de bestämmelser som ska tillämpas enligt

första och andra styckena ska också tillämpas för andra andelar i företag.

Aktier eller andelar som ett värdepappersinstitut eller ett kreditinstitut

som driver finansieringsrörelse innehar till följd av verksamhet enligt 2 kap.
1 § 6 lagen om värdepappersmarknaden ska dock inte beaktas vid bedöm-
ningen, under förutsättning att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emit-

tentens förvaltning, samt

2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett år från förvärvet.
Det som föreskrivs i fjärde stycket ska gälla också för aktier eller andelar

som innehas under motsvarande förutsättningar av ett utländskt värdepap-
persföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörel-
se.

3 kap.

2 §

6 Ett svenskt företag ska ges tillstånd att driva bankrörelse eller finan-

sieringsrörelse, om

1. bolagsordningen, stadgarna eller reglementet stämmer överens med

denna lag och andra författningar och i övrigt innehåller de särskilda bestäm-
melser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av den planerade
verksamheten,

2. det finns skäl att anta att den planerade rörelsen kommer att drivas en-

ligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar företa-
gets verksamhet,

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i

företaget bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen
av ett kreditinstitut, och

4. den som ska ingå i styrelsen för företaget eller vara verkställande direk-

tör i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfa-
renhet för att delta i ledningen av ett kreditinstitut och även i övrigt är lämp-
lig för en sådan uppgift.

Vid bedömningen enligt första stycket 3 av om en innehavare är lämplig

ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om
det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att kreditinstitutets verksamhet drivs

på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar
som reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget är ett finan-

siellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det vid

6 Senaste lydelse 2006:1387.

background image

4

SFS 2009:361

bedömningen av innehavarens anseende särskilt beaktas om dess ledning
uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 9 kap.
13 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar respek-
tive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglo-
merat.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av företaget.

10 kap.

3 §

7

Om teckning av aktier innebär att någon som inte har prövats enligt

3 kap. 2 § första stycket 3 samt andra och tredje styckena kommer att ha ett
kvalificerat innehav i bankaktiebolaget, får bolaget inte bildas utan att en så-
dan prövning av aktietecknaren görs. Om denne vid den prövningen inte an-
ses lämplig, får bolaget inte heller bildas.

14 kap.

1 §

Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett kredit-

institut, som medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalifi-
cerat innehav, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma
gäller förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas

1. så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av kapitalet

eller röstetalet för samtliga aktier eller andelar, eller

2. så att institutet blir dotterföretag.
Tillstånd enligt första stycket ska inhämtas före förvärvet. Ansökan om

tillstånd ska göras skriftligen. Om förvärvet har gjorts genom bodelning, arv,
testamente, bolagsskifte eller på annat liknande sätt, krävs i stället tillstånd
för att förvärvaren ska få behålla aktierna eller andelarna. Förvärvaren ska då
ansöka om tillstånd inom sex månader efter förvärvet.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att en fullständig an-

sökan kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren om
att ansökan har tagits emot.

2 §

8

Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms

lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett kreditinstitut
och det kan antas att det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska
tas till förvärvarens sannolika påverkan på verksamheten i kreditinstitutet.

Vid bedömningen enligt första stycket ska förvärvarens anseende och ka-

pitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas

1. om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för kre-

ditinstitutet eller vara verkställande direktör i det, eller vara ersättare för nå-
gon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av
ett kreditinstitut och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,

7 Senaste lydelse 2005:932.

8 Senaste lydelse 2006:1387. Ändringen innebär bl.a. att fjärde och femte styckena
upphävs.

background image

5

SFS 2009:361

2. om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att kre-

ditinstitutets rörelse drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag och an-
dra författningar som reglerar institutets verksamhet, och

3. om det finns skäl att anta att förvärvet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om förvärvaren är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt

holdingföretag ska det vid bedömningen av förvärvarens anseende särskilt
beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett så-
dant företag enligt 9 kap. 13 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och
stora exponeringar respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild till-
syn över finansiella konglomerat.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan kreditinstitutet och

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av institutet.

2 a §

9

Frågan om tillstånd enligt 2 § får avgöras först efter samråd med be-

hörig myndighet i ett annat land inom EES om förvärvaren är

1. ett i det landet auktoriserat utländskt kreditinstitut, företag för elektro-

niska pengar, försäkringsföretag eller värdepappersföretag, eller ett i det lan-
det hemmahörande förvaltningsbolag som där har tillstånd att driva verk-
samhet enligt bestämmelserna i rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 de-
cember 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser fö-
retag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

10,

senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/18/EG

11,

2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller
3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som

avses i 1.

2 b §

Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv som

avses i 1 § ska meddelas inom 60 arbetsdagar efter det att den bekräftelse
som avses i 1 § tredje stycket skickades (bedömningsperioden). Om Finans-
inspektionen begär kompletterande uppgifter kan bedömningsperioden för-
längas.

Finansinspektionen ska anses ha beviljat tillstånd till förvärvet, om in-

spektionen inte inom bedömningsperioden har meddelat beslut i fråga om
ansökan.

Om Finansinspektionen beviljar tillstånd till ett förvärv, får inspektionen

besluta en viss tid inom vilken förvärvet ska genomföras. Inspektionen får
besluta att förlänga tiden.

9 Senaste lydelse 2006:543.

10 EGT L 375, 31.12.1985, s. 3 (Celex 31985L0611).

11 EUT L 76, 19.3.2008, s. 42 (Celex 32008L0018).

background image

6

SFS 2009:361

3 §

Den som har beslutat att avyttra ett kvalificerat innehav av aktier eller

andelar i ett kreditinstitut eller en så stor del av ett sådant kvalificerat inne-
hav att innehavet därigenom kommer att understiga någon av de i 1 § första
stycket angivna gränserna ska skriftligen underrätta Finansinspektionen om
det.

6 §

12

Finansinspektionen får besluta att den som har ett kvalificerat inne-

hav av aktier eller andelar i ett kreditinstitut vid stämman inte får företräda
fler aktier eller andelar än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat

1. om innehavaren motverkar eller kan antas komma att motverka att kre-

ditinstitutets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna
lag och andra författningar som reglerar institutets verksamhet,

2. om innehavaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter

i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet,

3. om innehavaren är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finan-

siellt holdingföretag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på
ledningen i ett sådant företag enligt 9 kap. 13 § lagen (2006:1371) om kapi-
taltäckning och stora exponeringar respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531)
om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, eller

4. om det finns skäl att anta att innehavet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar inte har an-

sökt om tillstånd till ett förvärv som avses i 1 §, får Finansinspektionen be-
sluta att innehavaren vid stämman inte får företräda aktierna eller andelarna
till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller
andelarna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

16 kap.

2 §

Regeringen får meddela föreskrifter om handläggningen av tillstånds-

ärenden enligt 14 kap. 1, 2 och 2 b §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. I fråga om ansökningar om tillstånd enligt 3 kap. 2 § eller 14 kap. 1 §

som har kommit in till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande ska
äldre bestämmelser gälla.

3. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier eller andelar i ett kre-

ditinstitut i sådan omfattning att han eller hon skulle ha varit skyldig att an-
söka om tillstånd enligt 14 kap. 1 § första stycket om aktierna hade förvär-

12 Senaste lydelse 2006:1387.

background image

7

SFS 2009:361

vats efter lagens ikraftträdande ska, om tillstånd inte tidigare har meddelats,
anmäla sitt innehav till Finansinspektionen senast den 2 november 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.