SFS 1995:1572 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 1995:1572 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
SFS 1995_1572 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987_617)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3168

1

Prop. 1995/96:10, och 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112.

2

Senaste lydelse av

2 kap. 6a § 1991:1768 4 kap. 5 § 1991:1768
2 kap. 8 § 1994:1939 4 kap. 8 § 1991:1768
3 kap. 2 § 1991:1768 4 kap. 9 § 1994:2007
3 kap. 15 § 1991:1768 4 kap. 10 § 1992.1613
4kap. 1 § 1992:1613 4 kap. 11 § 1991:1768
4 kap. 3 § 1994:1939 4 kap. 12 § 1992.1613
4 kap. 4 § 1992:1613 6 kap. 3 § 1994:1939.
3

Senaste lydelse 1992:1613.

Lag
om ändring i bankrörelselagen (1987:617);

SFS 1995:1572
Utkom från trycket
den 29 december 1995

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om bankrörelselagen

(1987:617),2

dels att 4 kap. skall upphöra att gälla,
dels att i 2 kap. 6 a och 8 §§, 3 kap. 2 och 15 §§, 5 kap. 8 § samt 6 kap.

3 § orden "central föreningsbank" och ordet "föreningsbank" i olika böj-
ningsformer skall bytas ut mot ordet "medlemsbank" i motsvarande form,

dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 3 a, 5, 6, 9, 10, 13, 17 - 19 §§, 3 kap. 1,

4, 5, 7 och 11 §§, 5 kap. 1, 3 och 7 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 4, 5, 10, 11, 13,

14, 21, 22 och 24 §§ samt 8 kap.l, 2, 4, 5 och 8 §§ skall ha följande lydel-

se,

dels att det i 1 kap. skall införas nya bestämmelser, 2 a-c §§, av följande

lydelse.

1 kap.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om den rörelse som en bank får

driva samt vissa andra för banker gemensamma bestämmelser. Bestäm-
melser om hur en bank bildas och om dess organisation m.m. finns i bank-

3

background image

4

Senaste lydelse 1993:1700.

100-SFS 1995

3169

SFS 1995:1572

aktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) och lagen
(1995:1570) om medlemsbanker.

Med bank förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbank och medlems-

bank.

Med en banks stadgar förstås i denna lag bolagsordning för bankaktiebo-

lag, reglemente för sparbank och stadgar för medlemsbank.

För utländska bankföretags verksamhet genom filial i Sverige gäller be-

stämmelserna i denna lag i tillämpliga delar och i övrigt lagen (1992:160)
om utländska filialer m.m.

Denna lag gäller inte för verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank.

2 §4 Med bankrörelse avses i denna lag verksamhet i vilken ingår
inlåning på konto om behållningen är nominellt bestämd och tillgänglig för
insättaren med kort varsel.

Bankrörelse får drivas endast efter tillstånd (oktroj) av regeringen. Till-

stånd får ges endast till banker. Bestämmelser om utländska bankföretags
rätt att driva bankrörelse finns i 4 och 5 §§.

2 a § Om ett företag tar emot kundmedel på konto, utgör det inte sådan
inlåning som avses i 2 § första stycket, om behållningen för varje kund
uppgår till högst 15 000 kronor och behållningen är tillgänglig för kunden
endast

1. för betalning av varor och tjänster som framställs eller säljs av företa-

get eller av ett annat företag som ingår i samma koncern eller i samma
företagsgrupp med nära ekonomisk samhörighet, eller

2. i samband med att kontoförhållandet upphör.

2 b § Bankrörelse enligt 2 § första stycket skall inte anses föreligga, när
en ekonomisk förening bedriver inlåningsverksamhet, om föreningen

1. tar emot insättningar endast från de egna medlemmarna,

2. har till ändamål endast att med användande av medlemsinsättningar

tillgodose finansieringsbehov hos medlemmarna,

3. antar endast fysiska personer till medlemmar, samt

4. har högst 1 000 medlemmar.

2 c § Ett företag som erbjuder kontoinsättningar enligt 2 a eller 2 b §
skall vid annonsering, skyltning och annan marknadsföring om konto-
tjänsten informera om att kontobehållningen inte omfattas av insättnings-
garantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Innan ett kontoavtal sluts enligt 2 a eller 2 b § skall det kontoförande fö-

retaget informera insättaren om att kontobehållningen inte omfattas av
insättningsgarantin. Informationen skall lämnas skriftligen.

Om ett företag inte lämnar information som anges i första eller andra

stycket eller som annars är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt,
gäller marknadsföringslagen (1995:450).

background image

SFS 1995:1572

3170

5

Senaste lydelse 1992:1613.

6

Senaste lydelse 1992:1059. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

7

Senaste lydelse 1991:1768.

8

Senaste lydelse 1994:2007.

9

Senaste lydelse 1991:1768.

2 kap.

3 a § En banks verksamhet skall drivas av bankens egen personal och i
bankens egna lokaler. Uttag från konto utan bankbok får dock tillhanda-
hållas även på annat sätt.

Finansinspektionen får ge en bank tillstånd att tillhandahålla följande

tjänster för bankens räkning genom ombud utanför bankens lokaler, nämli-
gen

1. insättning på bankkonto,

2. uttag från konto med bankbok, och
3. betalningsförmedling.

Finansinspektionen får också ge en bank tillstånd att tillhandahålla andra

särskilt angivna tjänster än de som anges i andra stycket genom visst eller
vissa angivna ombud utanför bankens lokaler.

Tillstånd enligt andra och tredje styckena får ges endast om

1. banken svarar för verksamheten mot kunden, och

2. det kan antas att verksamheten kommer att bedrivas under kontrolle-

rade och säkerhetsmässigt betryggande former.

5 §6 En bank får förvärva en annan banks rörelse, om övertagandet inte
kan anses vara till skada för det allmänna. Om förvärvet avser hela eller en
inte obetydlig del av rörelsen krävs det att regeringen eller, efter rege-
ringens bemyndigande, Finansinspektionen lämnar tillstånd till förvärvet.

6 §7 Efter tillstånd av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får en bank förvärva aktie eller andel i svenskt eller
utländskt bankföretag och i svenskt eller utländskt företag, vars ändamål
kan anses vara till nytta för bankväsendet eller det allmänna.

Vad som sägs i första stycket gäller även i fråga om garantifondsbevis,

förlagsbevis eller förlagsandelsbevis som har utfärdats av företag som
avses i första stycket. Med banks förvärv av garantifondsbevis jämställs
utfärdande av garantifondsförbindelse.

Beträffande förvärv av aktier eller andelar i försäkringsföretag gäller

6 a § .

9 §8 Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar finns i
lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kredit-
institut och värdepappersbolag.

En banks kapitalbas får inte understiga det belopp som enligt 1 kap. 2 §

tredje stycket bankaktiebolagslagen (1987:618), 2 kap. 2§ andra stycket
sparbankslagen (1987:619) eller 1 kap. 4 § andra eller tredje stycket lagen
(1995:1570) om medlemsbanker krävdes när rörelsen påbörjades.

10 §9 En bank skall ha en med hänsyn till rörelsens art och omfattning

tillräcklig betalningsberedskap.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela närmare föreskrifter om betalningsberedskapen.

5

background image

3171

SFS 1995:1572

13 § Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan
förväntas fullgöra låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i
fast eller lös egendom eller i form av borgen. Banken får dock avstå från
sådan säkerhet om den kan anses obehövlig eller om det annars föreligger
särskilda skäl att avstå från säkerhet.

Bestämmelsen i 6 kap. 9 § första stycket bankaktiebolagslagen

(1987:618) om förbud för ett bankaktiebolag att som pant ta emot egen
aktie tillämpas också på förlagsbevis som bolaget utfärdat.

En sparbank får inte som pant ta emot förlagsbevis, som sparbanken ut-

färdat, och inte heller bevis om tillskott till garantifond eller grundfond i
sparbanken.

En medlemsbank får inte som pant ta emot förlagsbevis eller förlagsan-

delsbevis som banken utfärdat eller bevis om andel i eller tillskott till ban-
ken.

17 §10 En bank får inte på andra villkor än sådana som banken normalt
stal Jer upp lämna kredit till

1. styrelseledamot,

2. delegat i ledande ställning som ensam eller i förening med annan får

avgöra på styrelsens ankommande kreditärenden,

3. anställd som innehar en ledande ställning inom banken,

4. annan aktie- eller andelsägare än staten med ett innehav som motsva-

rar minst tre procent av hela kapitalet,

5. sådan revisor i banken som avses i 3 kap. 5 § femte stycket,
6. make eller sambo till person som avses under

1-5 eller

7. juridisk person i vilken sådan person som avses under 1-6 har ett vä-

sentligt ekonomiskt intresse i egenskap av delägare eller medlem.

Finansinspektionen prövar om delegat eller anställd har sådan ledande

ställning som avses i första stycket 2 och 3.

Bankens styrelse skall i en förteckning föra in uppgifter om de krediter

som har beviljats personer eller företag som avses i första stycket. Rege-
ringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får utfär-
da föreskrifter om vilka uppgifter som skall antecknas i förteckningen.

Första-tredje styckena tillämpas på motsvarande sätt beträffande krediter

mot säkerhet av borgen eller fordringsbevis som utfärdats av någon som
avses i första stycket. Detsamma gäller för en fordran som banken förvär-
var och för vilken någon som avses i första stycket är betalningsskyldig.

18 § Bestämmelserna om kredit i 13-15 a och 17 §§ skall tillämpas också

på garantiförbindelser som banken ikläder sig.

19 §11 Förfallotiden för lån skall bestämmas så att den är förenlig med

villkoren för bankens förbindelser.

Ställs ett lån inte att betalas inom ett år, skall banken förbehålla sig rätt

att säga upp lånet till återbetalning senast inom den sagda tiden.

Banken får dock lämna ut lån med en längre löptid än ett år utan förbe-

10

Senaste lydelse 1991:1768. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

11

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket 3 och fjärde stycket upphävs.

background image

3172

12

Senaste lydelse 1992:1613.

SFS 1995:1572

1 §12 En bank skall ha minst två revisorer. Revisorerna väljs av stämman
om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera av dem, dock inte alla,
skall utses på annat sätt.

En revisors uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. Om upp-

draget inte skall gälla tills vidare, skall tiden bestämmas så att uppdraget
upphör vid slutet av den ordinarie stämman på vilken revisorsval skall
förättas.

Stämman kan utse en eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i

denna lag, bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619)
och lagen (1995:1570) om medlemsbanker beträffande revisorer gäller i
tillämpliga delar om revisorssuppleanter.

4 § Minst en av de revisorer som stämman utser i en bank skall vara
auktoriserad revisor.

5 § Den kan inte vara revisor som

1. är styrelseledamot i banken eller dess dotterföretag eller delegat i ban-

ken eller biträder vid bankens bokföring eller medelsförvaltning eller ban-
kens kontroll däröver,

2. är anställd hos banken eller på något annat sätt intar en underordnad

eller beroende ställning till banken eller till någon som avses under 1 eller
är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder banken vid
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bankens kontroll däröver,

3. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avse under 1 eller är besvågrad med en
sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med
den andres syskon, eller

4. står i låneskuld till banken eller annat företag i samma koncern eller

har förpliktelser för vilka banken eller ett sådant företag har ställt säkerhet.

Vad som angetts i första stycket 4 gäller också när skulden eller förplik-

telsen avser revisorns make eller sambo eller juridisk person i vilken sådan
person eller revisorn själv har ett väsentligt ekonomiskt intresse.

En revisor är obehörig också om det i övrigt finns någon särskild om-

ständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans oberoende.

Den som är huvudman i sparbank får inte vara sådan revisor som avses i

4 § .

I fråga om annan revisor i en medlemsbank än sådan som avses i 4 §

gäller vad som sägs i första stycket 4 och andra stycket endast om lå-

håll enligt andra stycket till ett sammanlagt belopp som vid varje tidpunkt
svarar mot högst tjugofem procent av summan av, såvitt avser

1. bankaktiebolag och medlemsbank, dess eget kapital och dess inlåning,

2. sparbank, dess egna fonder och dess inlåning,

Om staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet helt eller delvis

svarar för betalningen av ett lån, gäller inte bestämmelserna i andra och
tredje styckena.

3 kap.

background image

13

Senaste lydelse 1991:1768.

14

Senaste lydelse 1992:1613. �ndringen innebär bl.a. att åttonde stycket upphävs.

neskulden eller säkerheten går utöver vad som normalt sammanhänger med
medlemskap i banken.

Den som enligt denna paragraf inte är behörig att vara revisor i en bank

kan inte heller vara revisor i ett dotterföretag till banken.

Revisorerna får vid revisionen inte anlita någon som enligt denna para-

graf inte är behörig att vara revisor. Har banken anställda eller delegater
med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta bankens interna
revision, får revisorerna dock anlita dessa i den utsträckning det är förenligt
med god revisionssed.

7 § Styrelsen skall, om inte rättelse utan dröjsmål sker genom den som
utser revisor, göra anmälan hos Finansinspektionen om

1. auktoriserad revisor inte är utsedd enligt 4 §,

2. en revisor är obehörig enligt 3 § första stycket eller 5 § eller enligt

stadgarna, eller

3. en bestämmelse i denna lag eller stadgarna om antalet revisorer har

åsidosatts.

Var och en kan göra anmälan enligt första stycket.
Bestämmelser om Finansinspektionens möjligheter att åstadkomma rät-

telse finns i 7 kap.

11 §14 Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisions-

berättelse till stämman. Berättelsen skall överlämnas till bankens styrelse
senast två veckor före den ordinarie stämman. Revisorerna skall inom
samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har över-
lämnats till dem.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredo-

visningen har upprättats i överensstämmelse med lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Innehåller inte årsre-
dovisningen sådana upplysningar som skall lämnas enligt nämnda lag skall
revisorerna ange detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse,

om det kan ske.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försum-

melse, som kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger en styrelseledamot
till last eller att en styrelseledamot på annat sätt handlat i strid mot denna
lag, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, ban-
kaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) eller lagen
(1995:1570) om medlemsbanker eller mot stadgarna, skall det anmärkas i
berättelsen. Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan
om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Revisorerna kan även i övrigt i
berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela aktieägarna,
huvudmännen eller medlemmarna.

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att

banken inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra avdrag för preliminär A-skatt eller kvarstående skatt enligt

uppbördslagen (1953:272),

2. att lämna uppgift enligt 54 § 1 mom. uppbördslagen eller 4 eller 11 §

lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, eller

3. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1-2.

3173

SFS 1995:1572

13

background image

SFS 1995:1572

3174

Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att banken inte har

fullgjort någon sådan skyldighet som avses i fjärde stycket 1-3, skall revi-
sorerna genast sända in en avskrift av den till skattemyndigheten.

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställande

av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till disposi-
tioner beträffande bankens vinst eller förlust som har lagts fram i förvalt-
ningsberättelsen.

I en moderbank skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse be-

träffande koncernen. Härvid skall första-tredje och sjätte styckena tilläm-
pas.

5 kap.

1 § Om en stiftare, huvudman, styrelseledamot eller delegat uppsåtligen
eller av oaktsamhet skadar banken då han fullgör sitt uppdrag, skall han

ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan vållas en aktieägare, en med-
lem eller någon annan genom överträdelse av denna lag, lagen (1995:1559)
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, bankaktiebolags-
lagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om
medlemsbanker eller bankens stadgar.

3 § En aktieägare är skyldig att ersätta den skada som han genom att
medverka till överträdelse av denna lag, lagen (1995:1559) om årsredo-
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag, bankaktiebolagslagen

(1987:618) eller bolagsordningen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

tillfogar bankaktiebolaget, en aktieägare eller någon annan.

En medlem i en medlemsbank eller en röstberättigad som inte är medlem

är skyldig att ersätta den skada som han genom att medverka till överträ-
delse av denna lag, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag, lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller stad-

garna uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogar medlemsbanken, en
medlem eller någon annan.

7 § Talan om skadestånd till en medlemsbank enligt 1-3 §§ kan väckas,
om vid en föreningsstämma majoriteten eller en minoritet bestående av
minst en tiondel av samtliga röstberättigade har biträtt ett förslag om att

väcka skadeståndstalan eller har röstat mot ett förslag om att bevilja någon
styrelseledamot ansvarsfrihet. En uppgörelse om skadeståndsskyldigheten
kan träffas endast av föreningsstämman och bara under förutsättning att
inte en tiondel av samtliga röstberättigade röstar mot förslaget till
uppgörelse. Om en medlem för skadeståndstalan för bankens räkning, kan
någon uppgörelse inte träffas utan hans samtycke. Talan mot en delegat om
skadestånd till banken får utan hinder av vad nu sagts väckas av styrelsen.

Talan om skadestånd till medlemsbanken får föras av röstberättigade som

utgör minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Om en röstberättigad
sedan talan väckts avstår från talan, kan likväl de övriga fullfölja denna.
Den som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna men har rätt till
ersättning av banken för den kostnad som täcks av vad som kommit banken
till godo genom rättegången.

Talan för medlemsbankens räkning mot en styrelseledamot om skade-

stånd på grund av ett beslut eller en åtgärd under ett räkenskapsår skall

background image

väckas senast ett år från det att årsredovisningen och revisionsberättelsen
för räkenskapsåret lades fram på föreningsstämma.

Har ett beslut fattats om att bevilja ansvarsfrihet eller att inte föra skade-

ståndstalan utan att det minsta antalet röstberättigade som anges i första
stycket röstat mot beslutet eller har tiden för talan försuttits enligt tredje
stycket, kan trots detta talan enligt första eller andra stycket väckas, om det

i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller på något annat sätt till
föreningsstämman inte har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och
fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund
för talan.

Skadeståndstalan som grundas på brott kan alltid föras av styrelsen

6 kap.

1 §15 Ett bankaktiebolags firma skall innehålla ordet bank och ordet
aktiebolag eller förkortningen AB. Ett publikt bankaktiebolags firma skall
åtföljas av beteckningen (publ), såvida det inte av bolagets firma framgår
att bolaget är publikt. En sparbanks firma skall innehålla ordet sparbank.
En medlemsbanks firma skall innehålla ordet medlemsbank.

Firman skall registreras i bankregistret.
Om firman skall registreras på två eller flera språk, skall varje lydelse

anges i bankens stadgar.

7 kap.

4 §16 En banks styrelse är skyldig att genast låta upprätta en särskild
balansräkning, om det finns anledning att anta att

1. ett bankaktiebolags eget kapital understiger nio tiondelar av det regist-

rerade aktiekapitalet,

2. en sparbank eller en medlemsbank inte kan uppfylla kravet på kapital-

täckning enligt lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora expone-
ringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Balansräkningen skall granskas av revisorerna. Om antagandet om ban-

kens ställning bekräftas skall styrelsen genast underrätta Finansinspektio-
nen.

5 §17 Finansinspektionen skall förordna en eller flera revisorer att med
övriga revisorer delta i revisionen av en bank.

Inspektionen får när som helst återkalla ett revisorförordnande och utse

en ny revisor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode för sitt arbete av banken. Arvodets

storlek bestäms av inspektionen.

Finansinspektionen skall utfärda en instruktion för revisor som förordnats

av inspektionen.

10 §18 Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i en bank,
som medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat

15

Senaste lydelse 1994:1939.

16

Senaste lydelse 1994:2007.

17

Senaste lydelse 1994:1613.

18

Senaste lydelse 1992:1613.

3175

SFS 1995:1572

background image

3176

19

Senaste lydelse 1992:1613.

20

Senaste lydelse 1992:1613.

21

Senaste lydelse 1992:1613.

22

Senaste lydelse 1992:1613.

SFS 1995:1572

innehav, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma
gäller förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det uppgår
till eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av kapitalet eller röstetalet för
samtliga aktier eller andelar eller så att banken blir dotterföretag.

11 §19 Finansinspektionen skall ge tillstånd till förvärv enligt 10 §, om

det inte kan antas att förvärvaren kommer att motverka en sund utveckling
av bankens verksamhet. Ett förvärv, som innebär att ett icke-finansiellt
företag blir moderföretag till en bank, skall dock tillåtas bara om det finns
synnerliga skäl.

Inspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken ett förvärv skall ge-

nomföras. Ett tillstånd enligt första stycket andra meningen får förenas med
villkor om skyldighet att inom viss tid avyttra så stor del av innehavet att
banken upphör att vara dotterföretag.

Finansinspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt denna para-

graf inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

13 §20 När ett bankaktiebolag eller en medlemsbank får kännedom om att

aktier eller andelar i banken blivit föremål för ett sådant förvärv som avses i

10 § eller för en sådan avyttring som avses i 12 §, skall banken snarast

anmäla förvärvet eller avyttringen till Finansinspektionen.

Ett bankaktiebolag eller en medlemsbank skall årligen till Finansinspek-

tionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av
aktier eller andelar i banken samt storleken på innehaven.

14 §21 Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar ut-

övar eller kan antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som mot-
verkar en sund utveckling av verksamheten i banken, får Finansinspek-
tionen besluta att aktierna eller andelarna inte får företrädas vid stämman.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar har under-

låtit att ansöka om tillstånd till ett förvärv som avses i 10 § eller om förvär-
vet har skett i strid med inspektionens beslut, får inspektionen besluta att
aktierna eller andelarna inte får företrädas vid stämman eller att röster av-
givna för sådana aktier eller andelar skall vara ogiltiga.

Finansinspektionen får också förelägga en ägare som sägs i första och

andra styckena att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att inneha-
vet därefter inte är kvalificerat.

21 §22 Om någon driver bankrörelse utan att vara berättigad till det, skall
Finansinspektionen förelägga honom att upphöra med verksamheten.

�r det osäkert om verksamheten omfattar inlåning, får inspektionen före-

lägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om verk-
samheten som behövs för att bedöma om så är fallet.

I fråga om utländska företag får ett föreläggande enligt denna paragraf

riktas mot såväl företaget som den som här i landet är verksam för företa-
gets räkning.

background image

23

Senaste lydelse 1992:1613.

24

Senaste lydelse 1995:66.

25

Senaste lydelse 1991:1768.

26

Senaste lydelse 1994:1939.

27

Senaste lydelse 1991:1768.

22 § 23 Svenska banker samt utländska bankföretag med filial här i landet

skall med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt de
närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

24 §24 Finansinspektionens beslut enligt 6 § och 21 § andra stycket får
inte överklagas.

Beslut som avses i 21 § första stycket får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol. Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag, bankaktiebo-
lagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570)
om medlemsbanker får överklagas hos regeringen, om annat inte är före-
skrivet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller

återkallelse skall gälla omedelbart.

8 kap.

1 §25 Finansinspektionen skall föra ett bankregister för registrering enligt

denna lag, bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619),
lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller andra författningar.

2 § Finansinspektionen skall utan dröjsmål kungöra i Post- och Inrikes
Tidningar vad som införs i bankregistret med undantag för registrering av
underrättelse enligt

1. 2 kap. 17 § bankaktiebolagslagen (1987:618), 2 kap. 14 § sparbanksla-

gen (1987:619) och 2 kap. 7 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker om
dagen för kungörelse om rörelsens öppnande,

2. 10 kap. 20 § bankaktiebolagslagen, 6 kap. 19 § sparbankslagen och 9

kap. 20 § lagen om medlemsbanker från tingsrätten om att banken blivit
försatt i konkurs, att beslut om konkurs upphävts eller att konkurs avslutats

samt

3. 11 kap. 13 § bankaktiebolagslagen, 7 kap. 5 § sparbankslagen och 10

kap. 5 § lagen om medlemsbanker om fusionstillstånd.

En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har införts

i registret skall endast ange ändringens art.

4 §27 Om en sökande vid anmälan för registrering inte har iakttagit vad
som är föreskrivet om anmälan, skall han föreläggas att inom viss tid avge
yttrande eller vidta rättelse. Detsamma gäller om Finansinspektionen finner
att ett beslut, som anmäls för registering och för vars giltighet regeringens
stadfästelse inte krävs, eller en handling som bifogas anmälningen

1. inte har tillkommit i behörig ordning,

2. till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller

stadgarna, eller

3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfatt-

ning.

3177

SFS 1995:1572

26

background image

3178

28

Senaste lydelse 1994:1939.

29

Senaste lydelse 1995:66.

SFS 1995:1572

Om sökanden inte rättas sig efter förläggandet, skall anmälningen avskri-

vas. En underrättelse om denna påföljd skall tas in i föreläggandet. Finns

det även efter det att yttrandet har avgivits något hinder mot registrering
och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering
vägras, om det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande.

Bestämmelserna i första stycket utgör inte hinder mot registrering av ett

beslut av stämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt
8 kap. 16 § andra stycket bankaktiebolagslagen (1987:618), 4 kap. 17 §
andra stycket sparbankslagen (1987:619) eller 7 kap. 18 § andra stycket
lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

5 §28 Finansinspektionen skall genast skriftligen underrätta banken när
inspektionen

1. nedsatt aktiekapitalet enligt 4 kap. 14 § andra stycket bankaktiebolags-

lagen (1987:618),

2. förklarat ett beslut om nedsättning av aktiekapitalet förfallet enligt 6

kap. 7 § tredje stycket bankaktiebolagslagen,

3. förklarat fråga om fusion förfallen enligt 11 kap. 17 § bankaktiebo-

lagslagen, 7 kap. 7 § tredje stycket sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap.

5 § tredje stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

4. förelagt vite enligt denna lag, eller
5. förklarat fråga om en sparbanks ombildning till bankaktiebolag förfal-

len enligt 8 kap. 8 § sparbankslagen.

8 §29 Ett beslut av Finansinspektionen som innebär att en anmälan av-

skrivits eller en registrering har vägrats enligt 4 § andra stycket får överkla-
gas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag.
Detsamma gäller ett sådant beslut av Finansinspektionen som avses i 8 kap.
4 a § denna lag, 4 kap. 14 § andra stycket, 6 kap. 7 § tredje stycket och

11 kap. 17 § bankaktiebolagslagen (1987:618), 7 kap. 7 § tredje stycket och

8 kap. 8 § sparbankslagen (1987:619) samt 10 kap. 5 § tredje stycket lagen
(1995:1570) om medlemsbanker.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Beträffande 3 kap. 11 § och 5 kap. 1 och 3 §§ gäller i fråga om förhål-

landen som avser ett räkenskapsår vilket har inletts före ikraftträdandet
äldre bestämmelser.

3. Ett företag som vid lagens ikraftträdande bedriver inlånings verksam-

het som inte fordrade tillstånd enligt äldre lag får fortsätta med verksamhe-
ten längst till den 31 december 1997.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Mats Walberg

(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.