SFS 1996:746 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

SFS 1996_746 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987_617)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1169

SFS 1996:746
Utkom från trycket

den 28 juni 1996

Lag
om ändring i bankrörelselagen (1987:617);

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om bankrörelselagen

(1987:617),

dels att 1 kap. 1 och 3 §§, 3 kap. 3, 14 och 15 §§, 7 kap. 10, 13, 14 och

16 §§ samt rubriken närmast före 7 kap. 10 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 3 kap. 8 a § samt

7 kap. 13 a, 14 a och 14 b §§, av följande lydelse.

1 kap.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser om den rörelse som en bank får

driva samt vissa andra för banker gemensamma bestämmelser. Bestäm-
melser om hur en bank bildas och om dess organisation m.m. finns i
bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) och lagen
(1995:1570) om medlemsbanker.

Med bank förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbank och medlems-

bank.

Med en banks stadgar förstås i denna lag bolagsordning för bankaktiebo-

lag, reglemente för sparbank och stadgar för medlemsbank.

För varje bank skall finnas ett huvudkontor i Sverige.
För utländska bankföretags verksamhet genom filial i Sverige gäller be-

stämmelserna i denna lag i tillämpliga delar och i övrigt lagen (1992:160)
om utländska filialer m.m.

Denna lag gäller inte för verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank.

3 §3 I denna lag avses med

1. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av
företaget,

3. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning; om ett ut-

ländskt bankföretag etablerar sig i Sverige enligt 4 § första stycket 1 eller
5 § 1, skall etableringen anses som en enda filial, även om flera driftställen
inrättas.

Ett bankföretag och ett annat företag skall anses ha nära förbindelser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterbolag äger 20 pro-

1

Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285. Jfr Europaparlamentets och

rådets direktiv 95/26/EG av den 29 juni 1995 om ändring av direktiv 77/780/EEG och
89/646/EEG om kreditinstitut, direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG om andra direkta
försäkringar än livförsäkringar, direktiv 79/267/EEG och 92/96/EEG om direkta livför-
säkringar, direktiv 92/22/EEG om tjänster inom värdepappersområdet och direktiv
85/611/EEG om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper
(fondföretag) i syfte att stärka tillsynen på dessa områden (EGT nr L 168, 18.7. 1995, s. 7,
Celex 395 L0026).

2

Senaste lydelse 1995:1572.

3

Senaste lydelse 1992:1613.

background image

1170

SFS 1996:746

cent eller mer av kapitalet eller disponerar över 20 procent eller mer av
samtliga röster i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra

eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse

med en eller samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande
till en och samma fysiska person.

Nära förbindelser föreligger även mellan en fysisk person och ett bank-

företag, om den fysiska personen

1. äger mer än 20 procent av kapitalet eller disponerar över mer än 20

procent av samtliga röster i bankförtaget, eller

2. på annat sätt har sådant inflytande över bankföretaget att personens

ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett dot-
terföretag eller det finns annan likartad förbindelse mellan honom och
bankföretaget.

3 kap.

3 §4 Den som är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud
eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara re-

visor.

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och eko-

nomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av bankens
verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor kan utses även ett registrerat revisionsbolag. Bestämmelser

om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om under-
rättelseskyldighet finns i 12 § lagen (1995:528) om revisorer. Be-

stämmelserna i 5 § om behörighet, i 8 a § om rapporteringsskyldighet och i

13 § om rätt att närvara på stämma tillämpas på den huvudansvarige.

8 a § Om revisorn vid fullgörandet av sitt uppdrag i banken får känne-
dom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar

bankers verksamhet,

2. kan påverka bankens fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultat-

räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 11 §, skall revisorn omgå-
ende rapportera detta till Finansinspektionen.

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon

får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande
av uppdrag som revisorn har i bankens moderföretag eller dotterföretag
eller ett företag som har en likartad förbindelse med banken.

14 §5 Revisorerna får inte lämna upplysningar till en enskild aktieägare,
huvudman, medlem eller utomstående om sådana angelägenheter som de
har fått kännedom om vid fullgörandet av sina uppdrag, om det kan vara till

nackdel för banken.

I 1 kap. 10 § föreskrivs att enskildas förhållanden till bank inte obehö-

rigen får röjas.

4

Senaste lydelse 1995:536.

5

Senaste lydelse 1992:1613.

background image

1169

SFS 1996:746
Utkom från trycket

den 28 juni 1996

Lag
om ändring i bankrörelselagen (1987:617);

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om bankrörelselagen

(1987:617),

dels att 1 kap. 1 och 3 §§, 3 kap. 3, 14 och 15 §§, 7 kap. 10, 13, 14 och

16 §§ samt rubriken närmast före 7 kap. 10 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 3 kap. 8 a § samt

7 kap. 13 a, 14 a och 14 b §§, av följande lydelse.

1 kap.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser om den rörelse som en bank får

driva samt vissa andra för banker gemensamma bestämmelser. Bestäm-
melser om hur en bank bildas och om dess organisation m.m. finns i
bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) och lagen
(1995:1570) om medlemsbanker.

Med bank förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbank och medlems-

bank.

Med en banks stadgar förstås i denna lag bolagsordning för bankaktiebo-

lag, reglemente för sparbank och stadgar för medlemsbank.

För varje bank skall finnas ett huvudkontor i Sverige.
För utländska bankföretags verksamhet genom filial i Sverige gäller be-

stämmelserna i denna lag i tillämpliga delar och i övrigt lagen (1992:160)
om utländska filialer m.m.

Denna lag gäller inte för verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank.

3 §3 I denna lag avses med

1. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av
företaget,

3. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning; om ett ut-

ländskt bankföretag etablerar sig i Sverige enligt 4 § första stycket 1 eller
5 § 1, skall etableringen anses som en enda filial, även om flera driftställen
inrättas.

Ett bankföretag och ett annat företag skall anses ha nära förbindelser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterbolag äger 20 pro-

1

Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285. Jfr Europaparlamentets och

rådets direktiv 95/26/EG av den 29 juni 1995 om ändring av direktiv 77/780/EEG och
89/646/EEG om kreditinstitut, direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG om andra direkta
försäkringar än livförsäkringar, direktiv 79/267/EEG och 92/96/EEG om direkta livför-
säkringar, direktiv 92/22/EEG om tjänster inom värdepappersområdet och direktiv
85/611/EEG om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper
(fondföretag) i syfte att stärka tillsynen på dessa områden (EGT nr L 168, 18.7. 1995, s. 7,
Celex 395 L0026).

2

Senaste lydelse 1995:1572.

3

Senaste lydelse 1992:1613.

background image

1171

SFS 1996:746

Revisorerna är skyldiga att

1. till stämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om det inte

skulle vara till väsentlig nackdel för banken eller till nämnvärd olägenhet
för enskild,

2. till medrevisorer, granskare som avses i 15 §, ny revisor och, om ban-

ken har försatts i konkurs, konkursförvaltare lämna erforderliga upplys-
ningar om bankens angelägenheter, samt

3. på begäran lämna upplysningar om bankens angelägenheter till under-

sökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelser om revisorers rapporteringsskyldighet till Finansinspek-

tionen finns i 8 a §.

15 §6 Varje röstberättigad kan väcka förslag om att Finansinspektionen

skall utse granskare för särskild granskning av bankens förvaltning och
räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller för-
hållanden i banken. Förslaget skall framställas på en ordinarie stämma eller
på stämma där ärendet enligt kallelsen skall behandlas. Finansinspektionen
skall på begäran av röstberättigad och efter att ha hört bankens styrelse
förordna en eller flera granskare, om förslaget biträds

1. i ett bankaktiebolag av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier

eller en tredjedel av de företrädda aktierna,

2. i en sparbank av minst en tiondel av samtliga huvudmän eller en

tredjedel av de närvarande huvudmännen, eller

3. i en medlemsbank av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller

en tredjedel av de närvarande röstberättigade.

I en medlemsbank kan innehavaren av förlagsandelar begära hos styrel-

sen att granskare utses. Begärs detta av innehavare som företräder förlags-
insatser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det
totalt inbetalda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader
göra framställning härom hos Finansinspektionen. Försummas detta får
varje innehavare av en förlagsandel göra sådan framställning.

Vad som sägs om revisorer i 3 § första och tredje styckena, 5, 8 a, 9, 13

och 14 §§ samt 5 kap. 2 och 4-8 §§ tillämpas även i fråga om granskare.

Yttrande över granskningen skall avges till stämman. Yttrandet skall

hållas tillgängligt hos banken under minst en vecka före stämman för aktie-
ägare, huvudman, medlem eller annan röstberättigad och genast sändas till
var och en av dem som begär det. Yttrandet skall också läggas fram på
stämman. På samma sätt skall yttrandet hållas tillgängligt för och sändas
till innehavare av förlagsandelar, om granskaren har utsetts på begäran av
sådan innehavare.

7 kap.

Ägarprövning m.m.

10 §7 Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i en bank, som

medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat inne-
hav, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma gäller
förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det uppgår till

6

Senaste lydelse 1995:1572.

7

Senaste lydelse 1995:1572.

background image

1170

SFS 1996:746

cent eller mer av kapitalet eller disponerar över 20 procent eller mer av
samtliga röster i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra

eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse

med en eller samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande
till en och samma fysiska person.

Nära förbindelser föreligger även mellan en fysisk person och ett bank-

företag, om den fysiska personen

1. äger mer än 20 procent av kapitalet eller disponerar över mer än 20

procent av samtliga röster i bankförtaget, eller

2. på annat sätt har sådant inflytande över bankföretaget att personens

ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett dot-
terföretag eller det finns annan likartad förbindelse mellan honom och
bankföretaget.

3 kap.

3 §4 Den som är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud
eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara re-

visor.

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och eko-

nomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av bankens
verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor kan utses även ett registrerat revisionsbolag. Bestämmelser

om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om under-
rättelseskyldighet finns i 12 § lagen (1995:528) om revisorer. Be-

stämmelserna i 5 § om behörighet, i 8 a § om rapporteringsskyldighet och i

13 § om rätt att närvara på stämma tillämpas på den huvudansvarige.

8 a § Om revisorn vid fullgörandet av sitt uppdrag i banken får känne-
dom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar

bankers verksamhet,

2. kan påverka bankens fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultat-

räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 11 §, skall revisorn omgå-
ende rapportera detta till Finansinspektionen.

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon

får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande
av uppdrag som revisorn har i bankens moderföretag eller dotterföretag
eller ett företag som har en likartad förbindelse med banken.

14 §5 Revisorerna får inte lämna upplysningar till en enskild aktieägare,
huvudman, medlem eller utomstående om sådana angelägenheter som de
har fått kännedom om vid fullgörandet av sina uppdrag, om det kan vara till

nackdel för banken.

I 1 kap. 10 § föreskrivs att enskildas förhållanden till bank inte obehö-

rigen får röjas.

4

Senaste lydelse 1995:536.

5

Senaste lydelse 1992:1613.

background image

SFS 1996:746

eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av kapitalet eller röstetalet för
samtliga aktier eller andelar eller så att banken blir dotterföretag.

Tillstånd enligt första stycket skall meddelas före förvärvet. Om förvärvet

har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på annat
liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren skall få behålla de
aktier eller andelar som erhållits. Förvärvaren skall ansöka om tillstånd till

ett sådant förvärv inom sex månader efter det att aktierna eller andelarna
erhållits.

13 §8 När ett bankaktiebolag eller en medlemsbank får kännedom om att

aktier eller andelar i banken blivit föremål för ett sådant förvärv som avses i

10 § eller för en sådan avyttring som avses i 12 §, skall banken snarast

anmäla förvärvet eller avyttringen till Finansinspektionen.

När ett bankaktiebolag eller en medlemsbank i annat fall får kännedom

om att den har nära förbindelser med någon annan, skall banken snarast
anmäla det till Finansinspektionen.

Ett bankaktiebolag eller en medlemsbank skall årligen till Finansinspek-

tionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av
aktier eller andelar i banken samt storleken på innehaven.

13 a § Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i en bank, skall

den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess

ledning till Finansinspektionen.

14 §9 Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar utövar

eller kan antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som motverkar en
sund utveckling av verksamheten i banken, får Finansinspektionen besluta
att ägaren vid stämman inte får företräda fler aktier eller andelar än som

motsvarar ett innehavet som inte är kvalificerat. Detsamma gäller, om en
sådan ägare i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet
eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig
brottslighet.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar har under-

låtit att ansöka om tillstånd till ett förvärv som avses i 10 §, får inspektio-
nen besluta att ägaren vid stämman inte får företräda aktierna eller andelar-
na till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat inne-

hav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller
andelarna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i första stycket att

avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är
kvalificerat. En ägare som avses i andra eller tredje stycket får föreläggas
att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet inte står i
strid med inspektionens beslut.

14 a § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen begära att

tingsrätten förordnar en lämplig person att som förvaltare företräda sådana
aktier eller andelar som enligt 14 § inte får företrädas av ägaren. Sådan

8

Senaste lydelse 1995:1572.

9

Senaste lydelse 1995:1572.

1172

background image

1173

SFS 1996:746

ansökan prövas av tingsrätten i den ort där ägaren har sitt hemvist, eller om
ägaren inte har hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt.

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersätt-

ningen skall betalas av ägaren till aktierna eller andelarna och skall på
begäran förskotteras av banken. Om den betalningsskyldige inte godtar
förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten.

14 b § Om en bank har nära förbindelser med någon annan och det

hindrar en effektiv tillsyn av banken, får Finansinspektionen förelägga
innehavare av aktier eller andelar som medför att förbindelserna är nära att
avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att så inte längre är fallet.

Finansinspektionen får även besluta att den eller de som omfattas av ett

beslut enligt första stycket inte får företräda aktierna eller andelarna vid
stämman. I så fall skall bestämmelserna i 14 a § tillämpas.

16 §10 En svensk banks oktroj skall återkallas av Finansinspektionen om

1. banken inte har anmälts för registrering inom föreskriven tid eller an-

mälan har avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har vunnit laga
kraft,

2. banken inte inom ett år efter registrering har börjat driva bankrörelse,

eller banken dessförinnan förklarat sig avstå från oktrojen,

3. banken har överlåtit hela sin rörelse,

4. banken under en sammanhängande tid av ett år inte drivit bankrörelse,
5. banken genom att överträda en bestämmelse som avses i 15 § eller på

annat sätt visat sig olämplig att utöva sådan verksamhet som oktrojen avser,

6. bankens kapitalbas understiger det minsta belopp som krävs enligt

2 kap. 9 § andra stycket och bristen inte har täckts inom tre månader från
det att den blev känd för banken,

7. banken inte fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1995:1571) om

insättningsgaranti och inte vidtagit rättelse inom ett år från det att inspek-
tionen har förelagt banken att fullgöra sina skyldigheter med förklaring att
bankens oktroj kan komma att återkallas, eller

8. någon som ingår i bankens styrelse inte uppfyller de krav som anges i

2 kap. 3 § tredje stycket 3 och fjärde stycket bankaktiebolagslagen
(1987:618), 2 kap. 3 § tredje stycket 2 sparbankslagen (1987:619) eller
2 kap. 2 § fjärde stycket 3 och femte stycket lagen (1995:1570) om med-
lemsbanker.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket

4 och 5 i stället för att återkalla oktrojen meddela varning. I fall som avses i
första stycket 6 får inspektionen medge förlängd tid för täckande av bristen,
om det finns särskilda skäl. I fall som avses i första stycket 8 får oktrojen

återkallas bara om Finansinspektionen först beslutat att anmärka på att
personen ingår i styrelsen och han eller hon, sedan en av inspektionen
bestämd tid om högst tre månader gått, fortfarande finns kvar i styrelsen.

Om oktrojen återkallas får inspektionen besluta hur avvecklingen av rö-

relsen skall ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksam-

heten.

10

Senaste lydelse 1995:1594.

background image

SFS 1996:746

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1174

background image

1171

SFS 1996:746

Revisorerna är skyldiga att

1. till stämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om det inte

skulle vara till väsentlig nackdel för banken eller till nämnvärd olägenhet
för enskild,

2. till medrevisorer, granskare som avses i 15 §, ny revisor och, om ban-

ken har försatts i konkurs, konkursförvaltare lämna erforderliga upplys-
ningar om bankens angelägenheter, samt

3. på begäran lämna upplysningar om bankens angelägenheter till under-

sökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelser om revisorers rapporteringsskyldighet till Finansinspek-

tionen finns i 8 a §.

15 §6 Varje röstberättigad kan väcka förslag om att Finansinspektionen

skall utse granskare för särskild granskning av bankens förvaltning och
räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller för-
hållanden i banken. Förslaget skall framställas på en ordinarie stämma eller
på stämma där ärendet enligt kallelsen skall behandlas. Finansinspektionen
skall på begäran av röstberättigad och efter att ha hört bankens styrelse
förordna en eller flera granskare, om förslaget biträds

1. i ett bankaktiebolag av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier

eller en tredjedel av de företrädda aktierna,

2. i en sparbank av minst en tiondel av samtliga huvudmän eller en

tredjedel av de närvarande huvudmännen, eller

3. i en medlemsbank av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller

en tredjedel av de närvarande röstberättigade.

I en medlemsbank kan innehavaren av förlagsandelar begära hos styrel-

sen att granskare utses. Begärs detta av innehavare som företräder förlags-
insatser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det
totalt inbetalda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom två månader
göra framställning härom hos Finansinspektionen. Försummas detta får
varje innehavare av en förlagsandel göra sådan framställning.

Vad som sägs om revisorer i 3 § första och tredje styckena, 5, 8 a, 9, 13

och 14 §§ samt 5 kap. 2 och 4-8 §§ tillämpas även i fråga om granskare.

Yttrande över granskningen skall avges till stämman. Yttrandet skall

hållas tillgängligt hos banken under minst en vecka före stämman för aktie-
ägare, huvudman, medlem eller annan röstberättigad och genast sändas till
var och en av dem som begär det. Yttrandet skall också läggas fram på
stämman. På samma sätt skall yttrandet hållas tillgängligt för och sändas
till innehavare av förlagsandelar, om granskaren har utsetts på begäran av
sådan innehavare.

7 kap.

Ägarprövning m.m.

10 §7 Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i en bank, som

medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat inne-
hav, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma gäller
förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det uppgår till

6

Senaste lydelse 1995:1572.

7

Senaste lydelse 1995:1572.

background image

SFS 1996:746

eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av kapitalet eller röstetalet för
samtliga aktier eller andelar eller så att banken blir dotterföretag.

Tillstånd enligt första stycket skall meddelas före förvärvet. Om förvärvet

har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på annat
liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren skall få behålla de
aktier eller andelar som erhållits. Förvärvaren skall ansöka om tillstånd till

ett sådant förvärv inom sex månader efter det att aktierna eller andelarna
erhållits.

13 §8 När ett bankaktiebolag eller en medlemsbank får kännedom om att

aktier eller andelar i banken blivit föremål för ett sådant förvärv som avses i

10 § eller för en sådan avyttring som avses i 12 §, skall banken snarast

anmäla förvärvet eller avyttringen till Finansinspektionen.

När ett bankaktiebolag eller en medlemsbank i annat fall får kännedom

om att den har nära förbindelser med någon annan, skall banken snarast
anmäla det till Finansinspektionen.

Ett bankaktiebolag eller en medlemsbank skall årligen till Finansinspek-

tionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av
aktier eller andelar i banken samt storleken på innehaven.

13 a § Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i en bank, skall

den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess

ledning till Finansinspektionen.

14 §9 Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar utövar

eller kan antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som motverkar en
sund utveckling av verksamheten i banken, får Finansinspektionen besluta
att ägaren vid stämman inte får företräda fler aktier eller andelar än som

motsvarar ett innehavet som inte är kvalificerat. Detsamma gäller, om en
sådan ägare i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet
eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig
brottslighet.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar har under-

låtit att ansöka om tillstånd till ett förvärv som avses i 10 §, får inspektio-
nen besluta att ägaren vid stämman inte får företräda aktierna eller andelar-
na till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat inne-

hav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller
andelarna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i första stycket att

avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är
kvalificerat. En ägare som avses i andra eller tredje stycket får föreläggas
att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet inte står i
strid med inspektionens beslut.

14 a § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen begära att

tingsrätten förordnar en lämplig person att som förvaltare företräda sådana
aktier eller andelar som enligt 14 § inte får företrädas av ägaren. Sådan

8

Senaste lydelse 1995:1572.

9

Senaste lydelse 1995:1572.

1172

background image

1173

SFS 1996:746

ansökan prövas av tingsrätten i den ort där ägaren har sitt hemvist, eller om
ägaren inte har hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt.

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersätt-

ningen skall betalas av ägaren till aktierna eller andelarna och skall på
begäran förskotteras av banken. Om den betalningsskyldige inte godtar
förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten.

14 b § Om en bank har nära förbindelser med någon annan och det

hindrar en effektiv tillsyn av banken, får Finansinspektionen förelägga
innehavare av aktier eller andelar som medför att förbindelserna är nära att
avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att så inte längre är fallet.

Finansinspektionen får även besluta att den eller de som omfattas av ett

beslut enligt första stycket inte får företräda aktierna eller andelarna vid
stämman. I så fall skall bestämmelserna i 14 a § tillämpas.

16 §10 En svensk banks oktroj skall återkallas av Finansinspektionen om

1. banken inte har anmälts för registrering inom föreskriven tid eller an-

mälan har avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har vunnit laga
kraft,

2. banken inte inom ett år efter registrering har börjat driva bankrörelse,

eller banken dessförinnan förklarat sig avstå från oktrojen,

3. banken har överlåtit hela sin rörelse,

4. banken under en sammanhängande tid av ett år inte drivit bankrörelse,
5. banken genom att överträda en bestämmelse som avses i 15 § eller på

annat sätt visat sig olämplig att utöva sådan verksamhet som oktrojen avser,

6. bankens kapitalbas understiger det minsta belopp som krävs enligt

2 kap. 9 § andra stycket och bristen inte har täckts inom tre månader från
det att den blev känd för banken,

7. banken inte fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1995:1571) om

insättningsgaranti och inte vidtagit rättelse inom ett år från det att inspek-
tionen har förelagt banken att fullgöra sina skyldigheter med förklaring att
bankens oktroj kan komma att återkallas, eller

8. någon som ingår i bankens styrelse inte uppfyller de krav som anges i

2 kap. 3 § tredje stycket 3 och fjärde stycket bankaktiebolagslagen
(1987:618), 2 kap. 3 § tredje stycket 2 sparbankslagen (1987:619) eller
2 kap. 2 § fjärde stycket 3 och femte stycket lagen (1995:1570) om med-
lemsbanker.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket

4 och 5 i stället för att återkalla oktrojen meddela varning. I fall som avses i
första stycket 6 får inspektionen medge förlängd tid för täckande av bristen,
om det finns särskilda skäl. I fall som avses i första stycket 8 får oktrojen

återkallas bara om Finansinspektionen först beslutat att anmärka på att
personen ingår i styrelsen och han eller hon, sedan en av inspektionen
bestämd tid om högst tre månader gått, fortfarande finns kvar i styrelsen.

Om oktrojen återkallas får inspektionen besluta hur avvecklingen av rö-

relsen skall ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksam-

heten.

10

Senaste lydelse 1995:1594.

background image

SFS 1996:746

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1174

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.