SFS 1996:751 Lag om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 1996:751 Lag om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
SFS 1996_751 Lag om ändring i lagen (1992_1610) om kreditmarknadsbolag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:751
Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1992:1610) om
kreditmarknadsbolag;

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1610) om

kreditmarknadsbolag,

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 och 5 §§, 5 kap. 11, 12, 14, 15 och 17 §§ och

punkten 5 av övergångsbestämmelserna till lagen samt rubriken närmast
före 5 kap. 11 § skall ha följande lydelse,

dels att i lagen skall införas fem nya paragrafer, 2 kap. 7 a och 7 b §§

samt 5 kap. 14 a, 15 a och 15 b §§, av följande lydelse.

1 kap.

1 § I denna lag avses med

1. finansieringsverksamhet: näringsverksamhet som har till ändamål att

lämna kredit, ställa garanti för kredit, förmedla kredit till konsumenter eller
medverka till finansiering genom att förvärva fordringar eller upplåta lös
egendom till nyttjande,

2. kreditmarknadsbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd en-

ligt denna lag att driva finansieringsverksamhet,

3. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av
företaget,

4. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning; om ett ut-

ländskt företag etablerar sig i Sverige enligt 2 kap. 8-10 §§, skall etable-

ringen anses som en enda filial, även om flera driftställen inrättas,

5. kreditinstitut: ett institut i vars verksamhet ingår att från allmänheten

låna medel och att bevilja krediter för egen räkning,

6. finansiellt institut: ett företag som inte är kreditinstitut men vars hu-

vudsakliga verksamhet består i att förvärva aktier eller andelar eller att
driva valutahandel eller värdepappersrörelse eller att utföra en eller flera av
de verksamheter som anges i 3 kap. 1 § andra stycket 2-11,

7. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Ett kreditmarknadsbolag och ett annat företag skall anses ha nära förbin-

delser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterbolag äger 20 pro-

cent eller mer av kapitalet eller disponerar över 20 procent eller mer av
samtliga röster i det andra företaget,

1

Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285. Jfr Europaparlamentets och

rådets direktiv 95/26/EG av den 29 juni 1995 om ändring av direktiv 77/780/EEG och

89/646/EEG om kreditinstitut, direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG om andra direkta
försäkringar än livförsäkringar, direktiv 79/267/EEG och 92/96/EEG om direkta livför-
säkringar, direktiv 92/22/EEG om tjänster inom värdepappersområdet och direktiv
85/611/EEG om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföre-

tag) i syfte att stärka tillsynen på dessa områden (EGT nr L 168, 18.7. 1995, s. 7,
Celex 395 L0026).

1180

background image

1181

SFS 1996:751

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra

eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse

med en eller samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande
till en och samma fysiska person.

Nära förbindelser föreligger även mellan en fysisk person och ett kredit-

marknadsbolag, om den fysiska personen

1. äger mer än 20 procent av kapitalet eller disponerar över mer än

20 procent av samtliga röster i kreditmarknadsbolaget, eller

2. på annat sätt har sådant inflytande över kreditmarknadsbolaget att per-

sonens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till
ett dotterföretag eller det finns en annan likartad förbindelse mellan honom
och kreditmarknadsbolaget.

2 kap.

1 §2 Tillstånd att driva finansieringsverksamhet för ett svenskt aktie-
bolag får meddelas endast om

1. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller någon annan författ-

ning,

2. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en

sund verksamhet,

3. det kan antas att de som kommer att äga ett kvalificerat innehav i bo-

laget inte kommer att motverka en sund utveckling av verksamheten i bola-
get och även i övrigt är lämpliga att utöva ett väsentligt inflytande över
ledningen av ett kreditmarknadsbolag,

4. de som avses ingå i bolagets styrelse och vara verkställande direktör

eller dennes ställföreträdare har de insikter och den erfarenhet som måste
krävas av den som deltar i ledningen av ett kreditmarknadsbolag och även i
övrigt lämpliga för en sådan uppgift, och

5. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.
Tillstånd att bedriva finansieringsverksamhet får inte beviljas, om det kan

antas att någon som i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i nä-
ringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i bo-
laget.

Om bolaget kommer att ha nära förbindelser med någon annan, får till-

stånd meddelas endast om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av
kreditmarknadsbolaget.

Tillstånd får inte vägras på den grunden att det inte behövs något ytter-

ligare finansieringsföretag.

5 § Ett kreditmarknadsbolag skall ha en styrelse med minst fem ledamö-
ter. Bolaget skall ha en verkställande direktör.

För varje kreditmarknadsbolag skall finnas ett huvudkontor i Sverige.

7 a § Om revisorn vid fullgörandet av sitt uppdrag i kreditmarknads-
bolaget får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar

kreditmarknadsbolags verksamhet,

2

Senaste lydelse 1994:2018.

background image

1182

SFS 1996:751

2. kan påverka kreditmarknadsbolagets fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultat-

räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 10 kap. 10 § aktiebolagsla-
gen (1975:1385),

skall revisorn omgående rapportera detta till Finansinspektionen.

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon

får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande
av uppdrag som revisorn har i kreditmarknadsbolagets moderföretag eller
ett dotterföretag eller ett företag som har en likartad förbindelse med kredit-
marknadsbolaget.

7 b § Vad som sägs om revisor i 7 a § skall också tillämpas i fråga om
granskare som utsetts enligt 10 kap. 14 § aktiebolagslagen (1975:1385) i
kreditmarknadsbolag.

5 kap.

�garprövning m.m.

11 § Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett kreditmarknadsbolag,

som medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat
innehav, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma gäller
förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det uppgår till
eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av aktiekapitalet eller röstetalet för
samtliga aktier eller så att bolaget blir dotterföretag.

Tillstånd enligt första stycket skall ha meddelats före förvärvet. Om för-

värvet har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på
annat liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren skall få behål-
la de aktier eller andelar som erhållits. Förvärvaren skall ansöka om till-
stånd till ett sådant förvärv inom sex månader efter det att aktierna eller
andelarna erhållits.

12 § Tillstånd skall ges till förvärv som avses i 11 §, om det kan antas att
förvärvaren inte kommer att motverka en sund utveckling av kreditmark-
nadsbolagets verksamhet och om förvärvaren även i övrigt är lämplig att
utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett sådant bolag. Tillstånd
får inte ges, om förvärvaren i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i
näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan bolaget och någon

annan skall tillstånd ges endast om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av kreditmarknadsbolaget.

Finansinspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken förvärvet skall

genomföras.

Finansinspektionen skall meddela beslut i ärendet inom tre månader från

det att ansökan om tillstånd gjordes.

14 § När ett kreditmarknadsbolag får kännedom om att aktier i bolaget

blivit föremål för ett sådant förvärv som avses i 11 § eller för en sådan av-
yttring som avses i 13 §, skall bolaget snarast anmäla förvärvet eller
avyttringen till Finansinspektionen.

När ett kreditmarknadsbolag i annat fall får kännedom om att det har nära

background image

1183

SFS 1996:751

förbindelser med någon annan, skall bolaget snarast anmäla det till Finans-
inspektionen.

Ett kreditmarknadsbolag skall årligen till Finansinspektionen anmäla

namnen på de aktieägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bolaget

samt storleken pa innehaven.

14 a § Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i ett kredit-
marknadsbolag, skall den juridiska personen snarast anmäla ändringar av
vilka som ingår i dess ledning till Finansinspektionen.

15 § Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier utövar eller kan

antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som motverkar en sund
utveckling av verksamheten i kreditmarknadsbolaget, får Finansinspek-
tionen besluta att ägaren vid stämman inte får företräda fler aktier än som
motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat. Detsamma gäller, om en
sådan ägare i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet
eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig
brottslighet.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier har underlåtit att ansöka

om tillstånd till ett förvärv som avses i 11 §, får inspektionen besluta att
ägaren vid stämman inte får företräda aktierna till den del de omfattas av ett
krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat inne-

hav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till den
del innehavet står i strid med beslutet.

Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i första stycket att

avyttra så stor del av aktierna att innehavet därefter inte är kvalificerat. En
ägare som avses i andra eller tredje stycket får föreläggas att avyttra så stor
del av aktierna att innehavet inte står i strid med inspektionens beslut.

Aktier som omfattas av ett förbud eller föreläggande enligt denna para-

graf skall inte medräknas när det fordras samtycke av ägare till en viss del
av aktierna i bolaget för att ett beslut skall bli giltigt eller en befogenhet
skall få utövas, såvida inte förvaltare har förordnats enligt 15 a §.

15 a § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen begära att

tingsrätten förordnar en lämplig person att som förvaltare företräda sådana
aktier eller andelar som enligt 15 § inte får företrädas av ägaren. Sådan
ansökan prövas av tingsrätten i den ort där ägaren har sitt hemvist, eller om
ägaren inte har hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt.

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersätt-

ningen skall betalas av ägaren till aktierna och skall på begäran förskotteras
av kreditmarknadsbolaget. Om den betalningsskyldige inte godtar för-
valtarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten.

15 b § Om ett kreditmarknadsbolag har nära förbindelser med någon
annan och det hindrar en effektiv tillsyn av kreditmarknadsbolaget, får

Finansinspektionen förelägga innehavare av aktier som medför att förbin-
delserna är nära att avyttra så stor del av aktierna att så inte längre är fallet.

Finansinspektionen får även besluta att den eller de som omfattas av ett

beslut enligt första stycket inte får företräda aktierna vid stämman. I så fall
skall bestämmelserna i 15 a § tillämpas.

background image

SFS 1996:751

17 § Ett tillstånd att driva finansieringsverksamhet som har lämnats ett
kreditmarknadsbolag skall återkallas av Finansinspektionen om

1. bolaget inte inom ett år efter beviljande av tillstånd har börjat driva

sådan rörelse som tillståndet avser, eller om bolaget dessförinnan förklarat
sig avstå från tillståndet,

2. bolaget under en sammanhängande tid av ett år inte drivit sådan rörel-

se som tillståndet avser,

3. bolaget genom att överträda en bestämmelse som avses i 16 § eller på

annat sätt visat sig olämpligt att utöva sådan rörelse som tillståndet avser,

4. bolagets kapitalbas understiger det minsta belopp som krävs enligt

4 kap. 1 § andra eller tredje stycket och bristen inte har täckts inom tre
månader från det att den blev känd för bolaget,

5. bolagets egna kapital understiger två tredjedelar av det registrerade

aktiekapitalet och bristen inte har täckts inom tre månader efter det att den
blev känd för bolaget, eller

6. någon som ingår i bolagets styrelse eller är verkställande direktör eller

dennes ställföreträdare inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 1 § första

stycket 4.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket

2 och 3 i stället för att återkalla tillståndet meddela varning. I fall som avses
i första stycket 4 och 5 får inspektionen medge förlängd tid för täckande av
bristen, om det finns särskilda skäl. I fall som avser i första stycket 6 får
tillstånd återkallas bara om Finansinspektionen först beslutat att anmärka
på att personen ingår i styrelsen eller är verkställande direktör eller dennes
ställföreträdare och han eller hon, sedan en av inspektionen bestämd tid av
högst tre månader gått, fortfarande finns kvar i styrelsen eller är verkstäl-
lande direktör eller dennes ställföreträdare.

Om tillståndet återkallas får inspektionen besluta hur avvecklingen av

verksamheten skall ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksam-

heten.

1184

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

5. Den som vid tidpunkten för lagens ikraftträdande, den 1 januari 1994,

drev finansieringsverksamhet som inte fordrade tillstånd enligt lagen
(1988:606) om finansbolag får fortsätta verksamheten till och med den
31 december 1996 eller, om ansökan om tillstånd getts in inom denna tid,
till dess ansökningen har prövats slutligt.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.