SFS 1997:453 Lag om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag

SFS 1997_453 Lag om ändring i lagen (1992_1610) om kreditmarknadsbolag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:453
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

771

1

Prop. 1996/97:114 och 1996/97:65, bet. 1996/97: FiU26 och 1996/97:FiU27, rskr.

1996/97:214 och 1996/97:275.

2

Lagen omtryckt 1996:1004.

Senaste lydelse av
2 kap. 5 § 1996:751
3 kap. 1 § 1996:1004
3 kap. 7 § 1993:767
4 kap. 1 § 1994:2018
4 kap. 2 § 1996:1004
5 kap. 2 § 1995:1564
5 kap. 12 § 1996:751
5 kap. 14 a § 1996:751
5 kap. 17 § 1996:751.

Lag
om ändring i lagen (1992:1610) om
kreditmarknadsbolag;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1610) om kre-

ditmarknadsbolag2,

dels att i 1 kap. 4 §, 2 kap. 5, 11-13 §§, 3 kap. 1, 5-7 §§, 4 kap. 1 och

2 §§, 5 kap. 1-8, 12, 14 a, 17-18 och 23 §§, punkt 6 i övergångsbestämmel-
serna, mellanrubrikerna närmast före 2 kap. 1 och 11 §§ samt mellanrubri-
kerna närmast före 5 kap. 1 och 16 §§ ordet "kreditmarknadsbolag" i olika
böjningsformer skall bytas ut mot "kreditmarknadsföretag" i motsvarande
form,

dels att i 2 kap. 5, 12 och 13 §§, 3 kap. 6 och 7 §§, 4 kap. 1 § samt 5 kap.

12, 17 och 18 §§ ordet "bolaget" i olika böjningsformer skall bytas ut mot

"företaget" i motsvarande form,

dels att rubriken till lagen samt 1 kap. 1, 2 och 5 §§, 2 kap. 1-4 och 6-7

b §§, 3 kap. 3, 4 och 10 §§, 5 kap. 11, 14 och 15-16 §§ samt rubriken när-
maste före 1 kap. 5 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny bestämmelse, 5 kap. 4 a §, av föl-

jande lydelse.

background image

SFS 1997:453

Lag om finansieringsverksamhet

l k a p .

1 §3 I denna lag avses med

1. finansieringsverksamhet: näringsverksamhet som har till ändamål att

lämna kredit, ställa garanti för kredit, förmedla kredit till konsumenter eller
medverka till finansiering genom att förvärva fordringar eller upplåta lös
egendom till nyttjande,

2. kreditmarknadsföretag: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekono-

misk förening som har fått tillstånd enligt denna lag att driva finansierings-
verksamhet,

2a. kreditmarknadsbolag: ett kreditmarknadsföretag som är aktiebolag,
2b. kreditmarknadsförening: ett kreditmarknadsföretag som är ekono-

misk förening,

3. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av före-
taget,

4. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning; om ett ut-

ländskt företag etablerar sig i Sverige enligt 2 kap. 8-10 §§, skall etable-
ringen anses som en enda filial, även om flera driftställen inrättas,

5. kreditinstitut: ett institut i vars verksamhet ingår att från allmänheten

låna medel och att bevilja krediter för egen räkning,

6. finansiellt institut: ett företag som inte är kreditinstitut men vars hu-

vudsakliga verksamhet består i att förvärva aktier eller andelar eller att driva
valutahandel eller värdepappersrörelse eller att utföra en eller flera av de
verksamheter som anges i 3 kap. 1 § andra stycket 2-11,

7. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Ett kreditmarknadsföretag och ett annat företag skall anses ha nära förbin-

delser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag äger 20 pro-

cent eller mer av kapitalet eller disponerar över 20 procent eller mer av samt-
liga röster i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra

eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med

en eller samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till
en och samma fysiska person.

Nära förbindelser föreligger även mellan en fysisk person och ett kredit-

marknadsföretag, om den fysiska personen

1. äger mer än 20 procent av kapitalet eller disponerar över mer än 20

procent av samtliga röster i kreditmarknadsföretaget, eller

2. på annat sätt har sådant inflytande över kreditmarknadsföretaget att

personens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till
ett dotterföretag eller det finns en annan likartad förbindelse mellan honom
och kreditmarknadsföretaget.

2 § Finansieringsverksamhet får, med de undantag som anges i 3 § samt
2 kap. 9 och 10 §§, drivas bara efter tillstånd av Finansinspektionen.

3

Senaste lydelse 1996:751.

772

background image

Tillstånd kan ges till svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar samt

till utländska kreditinstitut.

För utländska kreditinstituts verksamhet genom filial i Sverige gäller be-

stämmelserna i denna lag i tillämpliga delar och i övrigt lagen (1992:160)
om utländska filialer m.m.

Tystnadsplikt

5 § Enskildas förhållanden till kreditmarknadsföretag får inte obehörigen
röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekre-

tesslagen (1980:100).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket.

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser som inne-

bär att vad som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hindrar att
uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål.

2 kap.

1 §4 Tillstånd att driva finansieringsverksamhet för ett svenskt aktiebolag

eller en svensk ekonomisk förening får meddelas endast om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller någon

annan författning,

2. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en sund

verksamhet,

3. det kan antas att de som kommer att äga ett kvalificerat innehav i före-

taget inte kommer att motverka en sund utveckling av verksamheten i företa-

get och även i övrigt är lämpliga att utöva ett väsentligt inflytande över led-
ningen av ett kreditmarknadsföretag,

4. de som avses ingå i företagets styrelse och vara verkställande direktör

eller dennes ställföreträdare har de insikter och den erfarenhet som måste
krävas av den som deltar i ledningen av ett kreditmarknadsföretag och även
i övrigt lämpliga för en sådan uppgift, och

5. företaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.
Tillstånd att bedriva finansieringsverksamhet får inte beviljas, om det kan

antas att någon som i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i närings-
verksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig
till allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget.

Om företaget kommer att ha nära förbindelser med någon annan, får till-

stånd meddelas endast om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av
kreditmarknadsföretaget.

Tillstånd får inte vägras på den grunden att det inte behövs något ytterli-

gare finansieringsföretag.

2 § Ansökan om tillstånd får göras innan företaget har registrerats i aktie-
bolags- eller föreningsregistret. Om en sådan ansökan har gjorts inom sex
månader från stiftelseurkundens undertecknande respektive beslutet om att

4

Senaste lydelse 1996:751.

773

SFS 1997:453

background image

SFS 1997:453

bilda föreningen, räknas den i 2 kap. 9 § första stycket aktiebolagslagen

(1975: 1385) och den i 2 kap. 3 § första stycket lagen (1987:667) om ekono-
miska föreningar föreskrivna tiden från tillståndsbeslutet.

Till ansökan skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten. Rege-

ringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får med-
dela närmare föreskrifter om vad en sådan plan skall innehålla.

3 § Ett kreditmarknadsföretags bolagsordning eller stadgar skall godkän-
nas av Finansinspektionen i samband med att företaget får tillstånd att driva
finansieringsverksamhet.

Ett beslut om ändring av bolagsordningen eller stadgarna får inte registre-

ras innan det har godkänts av inspektionen.

4 §5 Ett kreditmarknadsföretag skall när verksamheten påbörjas ha ett bun-
det eget kapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd enligt 1 § motsva-
rar minst fem miljoner ecu. I 5 kap. 4 § 3 och 5 lagen (1995:1559) om årsre-
dovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag finns bestämmelser om vad
som utgör bundet eget kapital.

Om nettovärdet av tillgångarna i den planerade verksamheten uppgår till

högst etthundra miljoner kronor, får Finansinspektionen medge att företaget
har lägre bundet eget kapital än som anges i första stycket, dock lägst mot-
svarande en miljon ecu. I nettovärdet skall inte räknas in värdet av tillgång-
arna i sådan finansieringsverksamhet som anges i 1 kap. 3 § första stycket.

Insatserna i en kreditmarknadsförening skall alltid fullgöras i pengar.

6 §6 I ett kreditmarknadsföretag skall minst en av stämman utsedd revisor
vara auktoriserad revisor. Till revisor kan utses även ett registrerat revisions-
bolag. Bestämmelser om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen
och om underrättelseskyldighet finns i 12 § lagen (1995:528) om revisorer.

7 §7 För kreditmarknadsföretag gäller vad som är föreskrivet om aktiebolag
och ekonomiska föreningar i allmänhet, om inte annat följer av denna lag.

Den som är revisor i ett kreditmarknadsföretag får inte stå i skuld till eller

ha annan ekonomisk förpliktelse mot företaget.

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag är tillämplig på kreditmarknadsföretag.

7 a §8 Om revisorn vid fullgörandet av sitt uppdrag i kreditmarknadsföreta-
get får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar

kreditmarknadsföretags verksamhet,

2. kan påverka kreditmarknadsföretagets fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträk-

ningen fastställs eller till anmärkning enligt 10 kap. 10 § aktiebolagslagen
(1975:1385) eller 8 kap. 13 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
skall revisorn omgående rapportera detta till Finansinspektionen.

5

Senaste lydelse 1995:1564.

6

Senaste lydelse 1995:539.

7

Senaste lydelse 1995:1564.

8

Senaste lydelse 1996:751.

774

background image

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får

kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av
uppdrag som revisorn har i kreditmarknadsföretagets moderföretag eller ett
dotterföretag eller ett företag som har en likartad förbindelse med kredit-
marknadsföretaget.

7 b §9 Vad som sägs om revisor i 7 a § skall också tillämpas i fråga om
granskare som har utsetts i ett kreditmarknadsföretag enligt 10 kap. 14 § ak-
tiebolagslagen (1975:1385) eller 8 kap 17 § lagen (1987:667) om ekono-
miska föreningar.

3 kap.

3 § Ett kreditmarknadsföretags bolagsordning eller stadgar skall ange, för-
utom de uppgifter som föreskrivs i 2 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385)
och i 2 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, under vilka
villkor långivning, upplåning och förvärv av egendom skall ske.

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela närmare föreskrifter om vilken verksamhet ett kreditmarknads-
företag får bedriva och vad dess bolagsordning eller stadgar skall innehålla.

10 § Ett kreditmarknadsföretag får inte på andra villkor än sådana som fö-

retaget normalt ställer upp lämna kredit till

1. styrelseledamot,

2. person som ensam eller i förening med annan får avgöra på styrelsen

ankommande kreditärenden,

3. anställd som innehar en ledande ställning inom företaget,
4. annan aktieägare eller andelsägare än staten med ett aktieinnehav eller

andelsinnehav som motsvarar minst tre procent av hela aktiekapitalet eller, i
en ekonomisk förening, minst tre procent av insatskapitalet,

5. make eller sambo till person som avses under 1-4 eller
6. juridisk person i vilken sådan person som avses under 1-5 har ett vä-

sentligt ekonomiskt intresse i egenskap av delägare.

Finansinspektionen prövar om en anställd har sådan ledande ställning som

avses i första stycket 3.

Kreditmarknadsföretagets styrelse skall avgöra ärenden om kredit till så-

dana personer som avses i första stycket. Företaget skall i en förteckning föra
in uppgifter om de krediter som har beviljats personer eller företag som av-
ses i första stycket. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Fi-
nansinspektionen får utfärda föreskrifter om vilka uppgifter som skall an-
tecknas i förteckningen.

Första-tredje styckena tillämpas på motsvarande sätt beträffande krediter

mot säkerhet av borgen eller fordringsbevis som utfärdats av någon som av-
ses i första stycket. Detsamma gäller för en fordran som företaget förvärvar
och för vilken någon som avses i första stycket är betalningsskyldig.

Bestämmelsen i 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385) gäller inte för

kreditmarknadsbolag.

9

Senaste lydelse 1996:751.

775

SFS 1997:453

background image

SFS 1997:453

5 kap.

4 a § En kreditmarknadsförenings styrelse är skyldig att genast låta upp-
rätta en särskild balansräkning, om det finns anledning att anta att föreningen
inte kan uppfylla kravet på kapitaltäckning enligt lagen (1994:2004) om ka-
pitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappers-
bolag.

Balansräkningen skall granskas av revisorerna. Om antagandet om fören-

ingens ställning bekräftas skall styrelsen genast underrätta Finansinspektio-
nen.

11 §10 Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett kredit-

marknadsföretag, som medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör
ett kvalificerat innehav, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen.
Detsamma gäller förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att
det uppgår till eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av kapitalet eller röste-
talet för samtliga aktier eller andelar eller så att företaget blir dotterföretag.

Tillstånd enligt första stycket skall ha meddelats före förvärvet. Om för-

värvet har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på an-
nat liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren skall få behålla
de aktier eller andelar som erhållits. Förvärvaren skall ansöka om tillstånd
till ett sådant förvärv inom sex månader efter det att aktierna eller andelarna
erhållits.

14 §11 När ett kreditmarknadsföretag får kännedom om att aktier eller an-

delar i företaget blivit föremål för ett sådant förvärv som avses i 11 § eller
för en sådan avyttring som avses i 13 §, skall företaget snarast anmäla för-
värvet eller avyttringen till Finansinspektionen.

När ett kreditmarknadsföretag i annat fall får kännedom om att det har

nära förbindelser med någon annan, skall företaget snarast anmäla det till Fi-
nansinspektionen.

Ett kreditmarknadsföretag skall årligen till Finansinspektionen anmäla

namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i
företaget samt storleken på innehaven.

15 §12 Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar utövar

eller kan antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som motverkar en

sund utveckling av verksamheten i kreditmarknadsföretaget, får Finansin-
spektionen besluta att ägaren vid stämman inte får företräda fler aktier eller
andelar än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat. Detsamma
gäller, om en sådan ägare i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i nä-

ringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig

skyldig till allvarlig brottslighet.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar har underlåtit

att ansöka om tillstånd till ett förvärv som avses i 11 §, får inspektionen be-
sluta att ägaren vid stämman inte får företräda aktierna eller andelarna till
den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat inne-

776

10

Senaste lydelse 1996:751.

11

Senaste lydelse 1996:751.

12

Senaste lydelse 1996:751.

background image

hav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller ande-
larna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i första stycket att

avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är
kvalificerat. En ägare som avses i andra eller tredje stycket får föreläggas att
avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet inte står i strid
med inspektionens beslut.

Aktier eller andelar som omfattas av ett förbud eller föreläggande enligt

denna paragraf skall inte medräknas när det fordras samtycke av ägare till en
viss del av aktierna eller andelarna i företaget för att ett beslut skall bli giltigt
eller en befogenhet skall få utövas, såvida inte förvaltare har förordnats en-
ligt 15 a §.

15 a §13 Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen begära att

tingsrätten förordnar en lämplig person att som förvaltare företräda sådana
aktier eller andelar som enligt 15 § inte får företrädas av ägaren. Sådan ansö-
kan prövas av tingsrätten i den ort där ägaren har sitt hemvist, eller om äga-
ren inte har hemvistet i Sverige, av Stockholms tingsrätt.

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersätt-

ningen skall betalas av ägaren till aktierna eller andelarna och skall på begä-
ran förskotteras av kreditmarknadsfÖretaget. Om den betalnings skyldige inte
godtar förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten.

15 b §14 Om ett kreditmarknadsföretag har nära förbindelser med någon
annan och det hindrar en effektiv tillsyn av kreditmarknadsföretaget, får Fi-
nansinspektionen förelägga innehavare av aktier eller andelar som medför att
förbindelserna är nära att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att så
inte längre är fallet.

Finansinspektionen får även besluta att den eller de som omfattas av ett

beslut enligt första stycket inte får företräda aktierna eller andelarna vid
stämman. I så fall skall bestämmelserna i 15 a § tillämpas.

16 § Om ett kreditmarknadsföretag har fattat ett beslut som strider mot

denna lag eller någon annan författning som reglerar dess verksamhet, mot
föreskrift som meddelats med stöd av sådan författning eller mot bolagsord-
ningen eller stadgarna, får Finansinspektionen förbjuda verkställighet av be-
slutet. Har beslutet redan verkställts får inspektionen förelägga företaget att
göra rättelse, om det är möjligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Tord Gränsbo

(Finansdepartementet)

13

Senaste lydelse 1996:751.

14

Senaste lydelse 1996:751.

777

SFS 1997:453

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.