SFS 1997:679 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 1997:679 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
SFS 1997_679 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987_617)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1262

SFS 1997:679
Utkom från trycket
den 16 september 1997

Lag
om ändring i bankrörelselagen (1987:617);

utfärdad den 4 september 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 § bankrörelselagen

(1987:617)2 skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §3 Denna lag innehåller bestämmelser om den rörelse som en bank får

driva samt vissa andra för banker gemensamma bestämmelser. Bestämmel-
ser om hur en bank bildas och om dess organisation m.m. finns i bankaktie-
bolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570)
om medlemsbanker.

Med bank förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank.
Med en banks stadgar förstås i denna lag bolagsordning för bankaktiebo-

lag, reglemente för sparbank och stadgar för medlemsbank.

För varje bank skall finnas ett huvudkontor i Sverige.
För utländska bankföretags verksamhet genom filial i Sverige gäller be-

stämmelserna i denna lag i tillämpliga delar och i övrigt lagen (1992:160)
om utländska filialer m.m.

Denna lag gäller inte för verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank el-

ler Riksgäldskontoret.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Håkan Klahr
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284.

2

Lagen omtryckt 1996:1001.

3

Senaste lydelse 1996:746.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.