SFS 2000:1095 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 2000:1095 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
001095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1991:981) om vär-

depappersrörelse

dels

att i 2 kap. 5 § ordet ⬝ecu⬝ skall bytas mot ⬝euro⬝,

dels

att 3 kap. 10 §, 6 kap. 1 § och 7 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

3 kap.

10 §

2

Om ett svenskt värdepappersinstitut organiserar handel i finansiella

instrument skall institutet övervaka handeln och kursbildningen och se till
att handeln inte sker i strid med insiderstrafflagen (2000:1086), andra för-
fattningar eller god sed på värdepappersmarknaden.

Första stycket gäller inte om övervakning sker enligt 4 kap. 2 § andra

stycket eller 7 kap. 2 § första stycket lagen (1992:543) om börs- och clea-
ringverksamhet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela närmare föreskrifter om övervakningen av handeln och kursbild-
ningen vid ett värdepappersinstitut.

6 kap.

1 §

Värdepappersinstitut står under tillsyn av Finansinspektionen. Insti-

tuten skall lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och där-
med sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.

I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

finns bestämmelser om Finansinspektionens rätt att få de uppgifter som den
behöver för övervakningen av denna lag.

7 kap.

1 §

3

Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 6 § och 10 § andra stycket får

inte överklagas.

1

Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.

2

Senaste lydelse 1998:266.

3

Senaste lydelse 1995:86.

SFS 2000:1095

Utkom från trycket
den 8 december 2000

background image

2

SFS 2000:1095

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Beslut som Finansinspektionen meddelar med stöd av 1 kap. 3 §, 2 kap. 3

och 7 §§, 3 kap. 4 § och 6 kap. 9 § får överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas

hos länsrätten. Detta gäller dock inte beslut som avses i 20 § första stycket 5
förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrät-

tens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande en-

ligt 6 kap. 7 eller 8 § eller om återkallelse enligt 9 § skall gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.